Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2231(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0020/2016

Teksty złożone :

A8-0020/2016

Debaty :

PV 25/02/2016 - 5
CRE 25/02/2016 - 5

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0062

Teksty przyjęte
PDF 356kWORD 107k
Czwartek, 25 lutego 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r.
P8_TA(2016)0062A8-0020/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (2015/2231(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne dotyczące działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r.,

–  uwzględniając art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 11, 19, 41, 42 i 43 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego 94/262/EWWiS, WE, Euratom z dnia 9 marca 1994 r. w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich(1),

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,

–  uwzględniając art. 220 ust. 2 zdanie drugie i trzecie Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Petycji (A8-0020/2016),

A.  mając na uwadze, że sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 2014 r. zostało oficjalnie przedstawione przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2015 r., zaś w dniu 23 czerwca 2015 r. w Brukseli rzecznik Emily O’Reilly przedstawiła to sprawozdanie Komisji Petycji;

B.  mając na uwadze, że Parlament ponownie wybrał Emily O’Reilly na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu w dniu 16 grudnia 2014 r.;

C.  mając na uwadze, że głównym priorytetem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest dopilnowanie, by prawa obywateli były w pełni przestrzegane, a prawo do dobrej administracji odzwierciedlało najwyższe standardy, jakich oczekują instytucje, organy, jednostki organizacyjne i agencje Unii; mając na uwadze, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich odgrywa podstawową rolę w pomaganiu instytucjom UE, by stawały się bardziej otwarte, skuteczne i przyjazne obywatelom, co ma zaowocować podniesieniem poziomu zaufania obywateli do UE;

D.  mając na uwadze, że według badania Eurobarometru z maja 2015 r. 40% obywateli ma zaufanie do Unii Europejskiej, natomiast 46% wyraża brak zaufania; mając na uwadze, że zdolność instytucji do wzajemnej kontroli jest kluczowa, by podnieść poziom zadowolenia obywateli europejskich;

E.  mając na uwadze, że art. 24 TFUE stanowi, iż „każdy obywatel Unii może zwracać się do Rzecznika Praw Obywatelskich, ustanowionego zgodnie z postanowieniami artykułu 228”;

F.  mając na uwadze, że na mocy art. 228 TFUE Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich uprawniony jest do przeprowadzania dochodzeń w sprawie niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe; mając na uwadze, że art. 41 karty praw podstawowych stanowi, że „każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii”;

G.  mając na uwadze, że art. 43 Karty stanowi, co następuje: „Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo zwracać się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadkach niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe”;

H.  mając na uwadze, że według pierwszego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich „niewłaściwe administrowanie ma miejsce wówczas, gdy organ publiczny nie działa zgodnie z przepisem lub zasadą, które mają dla niego charakter wiążący”(2); mając na uwadze, że wymaga to od instytucji, organów, urzędów i jednostek organizacyjnych Unii nie tylko wywiązywania się z ich obowiązków prawnych, lecz także stawiania sobie za cel służby obywatelom i dbania o to, by obywatele byli właściwie traktowani i w pełni korzystali ze swoich praw; mając na uwadze, że pojęcie dobrej administracji należy rozumieć jako ciągły proces stałego doskonalenia;

I.  mając na uwadze, że w 2014 r. o pomoc do Rzecznika zwróciło się 23 072 obywateli; mając na uwadze, że 19 170 osobom udzielono pomocy za pośrednictwem przewodnika interaktywnego na portalu Rzecznika; mając na uwadze, że w 2014 r. Rzecznik odnotował 2079 skarg oraz 1823 wniosków o informacje;

J.  mając na uwadze, że spośród ogółu 2163 skarg rozpatrzonych przez Rzecznika, 736 mieściło się w zakresie jego kompetencji, zaś 1427 wykraczało poza ten zakres;

K.  mając na uwadze, że spośród 2163 rozpatrzonych skarg, w 1217 przypadkach Rzecznik udzielił skarżącemu porady lub przekazał sprawę, w 621 przypadkach skarżący został poinformowany o braku możliwości dalszego udzielenia porad, a w 325 przypadkach wszczęto postępowanie;

L.  mając na uwadze, że Rzecznik otworzył 342 postępowania, z czego 325 na podstawie skarg, a 17 z inicjatywy własnej; mając na uwadze, że Rzecznik zamknął 400 postępowań, z czego 13 były postępowaniami wszczętymi z inicjatywy własnej; mając na uwadze, że 335 zamkniętych postępowań dotyczyło skarg wniesionych przez osoby prywatne, a 52 przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i inne podmioty prawne;

M.  mając na uwadze, że Rzecznik przekazał 772 sprawy członkom europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, w tym 86 spraw Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, 144 Komisji oraz 524 innym instytucjom i organom; mając na uwadze, że większość postępowań dotyczyła Komisji (59,6%), agencji UE (13,7%), EPSO (9,4%), innych instytucji (8,5%), ESDZ (3,8%), Parlamentu (3,5%) oraz OLAF (3,2%);

N.  mając na uwadze, że spośród postępowań zamkniętych przez Rzecznika 21,5% dotyczyło wniosków o informacje i dostęp do dokumentów, 19,3% roli Komisji jako strażnika traktatów, 19,3% procedur konkursów i rekrutacji, 16% spraw instytucjonalnych i dotyczących polityki, 11,3 % administracji i regulaminu pracowniczego, 8,3 % udzielania zamówień lub dotacji, a 6 % wykonywania umów;

O.  mając na uwadze, że w przypadku 133 zamkniętych postępowań sprawa została rozstrzygnięta przez instytucję lub zamknięta po uzgodnieniu rozwiązania polubownego, zaś w 163 przypadkach Rzecznik uznał, że dalsze postępowanie nie jest uzasadnione;

P.  mając na uwadze, że w 76 przypadkach nie stwierdzono niewłaściwego administrowania; mając na uwadze, że w 39 przypadkach stwierdzono niewłaściwe administrowanie, a w 13 przypadkach zastosowano inny sposób zamknięcia sprawy; mając na uwadze, że w przypadkach, w których stwierdzono niewłaściwe administrowanie, Rzecznik wydał uwagi krytyczne w 27 sprawach oraz projekty zaleceń w 12 sprawach;

Q.  mając na uwadze, że czas trwania postępowań w sprawach zamkniętych przez Rzecznika w 2014 r. wyniósł od 3 do 18 miesięcy; mając na uwadze, że średni czas zamknięcia postepowania wyniósł 11 miesięcy;

R.  mając na uwadze, że instytucje zastosowały się do 80% zaleceń Rzecznika; mając na uwadze, że pozostaje jeszcze 20% zaleceń, do których instytucje będące adresatami tych zaleceń powinny się zastosować;

S.  mając na uwadze, że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, która w samym 2014 r. otrzymała 2714 petycji, jest ważnym elementem funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, gdyż przybliża Parlament obywatelom; mając na uwadze, że bliska współpraca między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komisją Petycji poprawiłaby poziom kontroli demokratycznej działalności instytucji europejskich;

1.  zatwierdza sprawozdanie roczne za 2014 r. przedłożone przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;

2.  gratuluje Emily O’Reilly z tytułu ponownego wyboru na urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i jej doskonałej pracy; wspiera jej cel pomagania instytucjom UE w dążeniu do jak najlepszego służenia obywatelom i mieszkańcom Europy; uważa, że kluczowe znaczenie ma skupienie się Rzecznika na przejrzystości jako gwarancji dobrej administracji;

3.  z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera większe wykorzystywanie przez Rzecznika uprawnień do wszczynania postępowań strategicznych z inicjatywy własnej; z zadowoleniem odnosi się do powołania w ramach urzędu Rzecznika koordynatora postanowień prowadzonych z inicjatywy własnej oraz do wprowadzenia nowych zasad wewnętrznych dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości; pochwala wysiłki Rzecznika na rzecz reorganizacji jego biura, które zaowocowały już znacznym wzrostem wydajności; z zadowoleniem przyjmuje i wspiera przyszłościowe podejście Rzecznika oraz przyjęcie nowej pięcioletniej strategii na okres do roku 2019, która wprowadza bardziej strategiczne podejście do rozwiązywania problemów systemowych, oraz wspieranie dobrej administracji;

4.  z zadowoleniem przyjmuje postępowania wszczęte przez Rzecznika w 2014 r., w których wyróżniono następujące kluczowe tematy: przejrzystość w instytucjach UE, przejrzystość w działalności lobbystycznej i badaniach klinicznych, prawa podstawowe, kwestie etyczne, udział obywateli w unijnym procesie decyzyjnym, projekty i programy finansowane przez UE oraz unijna polityka konkurencji;

5.  przypomina, że na przestrzeni lat 20–30% skarg dotyczyło przejrzystości oraz że najczęściej poruszaną kwestią w tej dziedzinie jest odmowa przez instytucje udzielenia dostępu do dokumentów lub informacji; jest zdania, że otwartość i dostęp do dokumentów, zgodnie z art. 5 TFUE oraz art. 42 Karty, stanowią nieodzowny element systemu instytucjonalnych mechanizmów kontroli i zachowania równowagi; popiera wszelkie inicjatywy Komisji i instytucji UE, których celem będzie zapewnienie wszystkim sprawiedliwego, szybkiego i łatwego dostępu do dokumentów UE; z uznaniem zauważa poprawę przejrzystości związaną z istnieniem publicznego rejestru dokumentów w internecie; wzywa Rzecznika do zbadania kwestii przejrzystości pod względem terminowego dostępu Parlamentu do dokumentów Komisji odnoszących się do postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i do procedur w ramach „EU Pilot”, w szczególności gdy odnoszą się one do złożonych już petycji; uważa, że należy określić i wprowadzić właściwe mechanizmy w celu zapewnienia wiarygodnego dialogu międzyinstytucjonalnego;

6.  ostrzega, że jak dotąd nie wszystkie postanowienia związane z konwencją z Aarhus i odnoszącymi się do niej rozporządzeniami ((WE) nr 1367/2006 i (WE) nr 1049/2001) są rzeczywiście skutecznie przestrzegane; uważa, że jest nadal wiele możliwości poprawy w dziedzinie przejrzystości ze strony Komisji Europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o dostępność – pod względem ilościowym i jakościowym – informacji przekazywanych poszczególnym obywatelom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w odpowiedzi na wniosek o dostęp do dokumentów; zwraca się do Rzecznika o przeprowadzenie postępowania na podstawie kompleksowej petycji nr 0134/2012 dotyczącej tych kwestii, z myślą o identyfikacji i naprawieniu wszelkich przypadków niewłaściwego administrowania w odniesieniu do wdrażania tych rozporządzeń przez właściwe instytucje UE;

7.  z zadowoleniem odnosi się do postępowań dotyczących tzw. procederu drzwi obrotowych dotyczącego wysoko postawionych urzędników UE; odnotowuje, że Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził dochodzenie w sprawie skarg pięciu organizacji pozarządowych i skontrolował 54 procedury prowadzone przez Komisję Europejską; zachęca Rzecznika, by pomógł opracować oraz wprowadzić jasne i szczegółowe kryteria i mechanizmy egzekwowania, aby identyfikować i badać przypadki konfliktu interesów na wszystkich poziomach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE oraz, w stosownych przypadkach, zapobiegać takim konfliktom;

8.  uważa, że pojęcie konfliktu interesów wykracza poza zwykłą kwestię przejrzystości i że zapewnienie, by europejska administracja publiczna była wolna od konfliktów interesów jest sprawą pierwszorzędnej wagi w dążeniu do zbudowania rzeczywistej demokracji europejskiej oraz zapewnienia zaufania Europejczyków, zaufania wśród urzędników służby cywilnej oraz w instytucjach; zaleca, aby w prowadzonych postępowaniach Rzecznik uwzględniał postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (UNCAC), wytyczne OECD dotyczące zarządzania konfliktami interesów w służbie cywilnej oraz szczegółowe zalecenia organizacji Transparency International;

9.  zauważa, że w wyniku postępowań przeprowadzonych przez Rzecznika Komisja Europejska opublikowała dokumenty dotyczące wejścia Grecji do strefy euro, Europejski Bank Centralny ujawnił pismo do rządu Irlandii dotyczące kryzysu finansowego, a także że Komisja Europejska zastosowała się do zalecenia Rzecznika w zakresie udostępnienia dokumentów dotyczących reformy wspólnej polityki rybołówstwa, choć stało się to dopiero po osiągnięciu porozumienia w sprawie tej reformy;

10.  z zadowoleniem przyjmuje postępy w zapewnieniu otwartości toczących się obecnie negocjacji TTIP w związku z postępowaniem przeprowadzonym przez Rzecznika dotyczącym przejrzystości tych rozmów; zwraca uwagę, że od tego czasu Rada opublikowała wytyczne, które UE wykorzystuje do negocjowania TTIP oraz że Komisja ogłosiła plany poprawy przejrzystości w dziedzinie prowadzenia działalności lobbystycznej oraz rozszerzenia dostępu do dokumentów dotyczących TTIP; odnotowuje zastrzeżenia obywateli dotyczące przejrzystości negocjacji w sprawie TTIP;

11.  przypomina, że do Komisji Petycji trafia wiele anonimowych skarg ze strony różnych grup i poszczególnych obywateli dotyczących braku przejrzystości w negocjacjach TTIP, co jest dowodem głębokiego zaniepokojenia obywateli tą kwestią na szczeblu europejskim;

12.  zastanawia się, czy długich opóźnień w podejmowaniu decyzji w przypadku niektórych inicjatyw ustawodawczych w Radzie – takich jak horyzontalna dyrektywa antydyskryminacyjna, która jest zamrożona od ponad 6 lat, lub ratyfikacja traktatu z Marrakeszu dotyczącego ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym, słabowidzącym i innym niepełnosprawnym – nie należałoby zaliczyć do kategorii niewłaściwego administrowania, gdyż powodują one znaczne rozczarowanie instytucjami UE wśród zainteresowanych obywateli; apeluje do Rady, a szczególnie do mniejszości blokujących w niej, o podjęcie niezbędnych działań w celu zaradzenia tym niedopuszczalnym sytuacjom; sugeruje, aby Rzecznik zbadał tę kwestię w ramach swoich kompetencji;

13.  z zadowoleniem przyjmuje niezbędne większe skupienie się Rzecznika na kwestii przejrzystości w działalności lobbystycznej oraz na jego działaniach na rzecz rejestru przejrzystości, aby obywatele orientowali się, kto próbuje wywierać wpływ na decydentów unijnych; z zadowoleniem przyjmuje prowadzone przez Rzecznika postępowanie w sprawie składu i przejrzystości grup ekspertów w Komisji, w szczególności grup doradczych ds. wspólnej polityki rolnej (WPR), na którą UE przeznacza ponad jedną trzecią swego budżetu; wspiera podejście Rzecznika w kwestii tych grup i zachęca go do kontynuowania kontroli przejrzystości składu tych grup, aby zagwarantować wyważoną reprezentację w licznych grupach interesu o charakterze gospodarczym i niegospodarczym we wszystkich dziedzinach polityki, również pod względem płci;

14.  zauważa, że ponad 7000 instytucji dobrowolnie zarejestrowało się w rejestrze służącym przejrzystości, co odzwierciedla różnorodność zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi stale współpracują instytucje europejskie; popiera wsparcie przez Rzecznika planu wiceprzewodniczącego Komisji F. Timmermansa, aby uczynić ten rejestr obowiązkowym; pozytywnie odnosi się do decyzji Komisji z dnia 1 grudnia 2014 r. obligującej wszystkich członków Komisji oraz pracowników wyższych szczebli do podawania informacji o wszelkich kontaktach i spotkaniach z zainteresowanymi stronami i lobbystami; podkreśla, że rejestr powinien zawierać informacje na temat zasobów ludzkich i finansowych, jakie posiadają organizacje lobbystów, co zapewniłoby skuteczniejsze przestrzeganie obowiązujących zasad oraz przepisów dotyczących otwartości i dobrego zarządzania w instytucjach UE;

15.  zachęca Rzecznika do zachowania czujności i determinacji, a także do dalszego wymagania od Komisji pełnej przejrzystości, jeżeli chodzi o jej członków, spotkania wszystkich grup eksperckich, platformy technologiczne i agencje; przypomina, że w 2012 r. Parlament Europejski określił warunki towarzyszące odmrożeniu budżetu grup eksperckich;

16.  zwraca uwagę, że w 2014 r. Rzecznik odegrał kluczową rolę, jeżeli chodzi o przejrzystość danych dotyczących badań klinicznych, pomagając ukształtować aktywną politykę przejrzystości Europejskiej Agencji Leków (EMA); zauważa, że w październiku 2014 r. EMA sama postanowiła opublikować swe sprawozdania z badań klinicznych; zachęca Rzecznika do dalszego monitorowania sposobu udostępniania przez EMA danych dotyczących badań klinicznych oraz do dopilnowania, by agencja ta dochowywała najwyższych standardów przejrzystości;

17.  domaga się, by państwa członkowskie aktywniej angażowały się w obowiązkową współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich;

18.  nalega, by Rzecznik kontynuował propagowanie większej przejrzystości badań klinicznych, szczególnie oceny jakościowej wyników przez EMA; przypomina, że ocena ta powinna opierać się na wartości dodanej nowatorskich leków oraz rzeczywistych kosztach badań, aby ułatwić modele ustalania cen i finansowania stosowane przez państwa członkowskie;

19.  zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich, by w ramach uprawnień swego urzędu nadal podejmował inicjatywy w celu zapewnienia większej przejrzystości w dziedzinie badań i rozwoju z myślą o zapewnieniu dostępu do służby zdrowia;

20.  z zadowoleniem przyjmuje nowe unijne rozporządzenie w sprawie badań klinicznych, które wymaga udostępniania informacji o tychże badaniach; zauważa, że ustanowiony przez Rzecznika „Międzynarodowy Dzień Prawa do Wiedzy” był w 2014 r. poświęcony przejrzystości danych dotyczących badań klinicznych;

21.  z zadowoleniem przyjmuje postępowanie Rzecznika dotyczące ochrony praw podstawowych we wszystkich przypadkach wdrażania unijnej polityki spójności, która powstała w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, rozwiązania problemu zmiany klimatu oraz zależności energetycznej, a także ograniczenia ubóstwa i marginalizacji społecznej;

22.  zauważa, że „Horyzont 2020” to trzeci w hierarchii ważności pakiet inwestycji budżetowych po WPR i funduszach strukturalnych, dysponujący budżetem niemal 80 000 mln EUR oraz że jest on kluczem do rozwoju gospodarczego i społecznego w przyszłości; wzywa Rzecznika do stałego gwarantowania przejrzystości całego procesu analizy i zatwierdzania projektów w ramach programu „Horyzont 2020”;

23.  wzywa Frontex do zapewnienia poszanowania praw i bezpieczeństwa osób powracających do swych krajów podczas lotów powrotnych oraz do prawidłowego stosowania kodeksu postępowania w dziedzinie wspólnych działań państw członkowskich dotyczących powrotów; z zadowoleniem przyjmuje skierowane do Fronteksu wezwanie Rzecznika do stworzenia mechanizmu składania skarg indywidualnych dotyczących ewentualnych przypadków łamania praw podstawowych; zwraca się do Rzecznika o bardziej dogłębne zbadanie tej sprawy w obecnej sytuacji stale rosnącej liczby uchodźców na granicach UE;

24.  z zadowoleniem odnosi się do prowadzonego przez Rzecznika postępowania mającego wykazać, czy instytucje UE spełniają swe zobowiązania dotyczące wprowadzenia wewnętrznych zasad dotyczących sygnalizowania nieprawidłowości; przypomina, że dziewięć instytucji UE, w tym Komisja, Parlament i Rada, zwróciło się do Rzecznika, by poinformować go, że zasady takie już wprowadzono lub że planuje się ich wprowadzenie;

25.  wyraża uznanie dla Rzecznika w związku z postępowaniami w sprawie prawa obywateli do udziału w unijnym procesie decyzyjnym, w szczególności w związku z postępowaniami w sprawie funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej; zauważa, że w 2014 r. Rzecznik zwrócił się do organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz innych zainteresowanych stron o przedstawienie uwag na temat tej inicjatywy z myślą o jej usprawnieniu; z zaniepokojeniem stwierdza, że przedstawiciele organizacji składających petycje domagają się większej harmonizacji, a także poprawy administracyjnych metod gromadzenia i rejestrowania podpisów; oczekuje dalszych sugestii w tym względzie, w szczególności dotyczących aktualnych ograniczeń technicznych i ograniczeń związanych z ochroną danych w procedurze zbierania podpisów; zwraca się do Rzecznika o podzielenie się doświadczeniami i wniesienie wkładu w przegląd rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

26.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że instytucje UE w 80% zastosowały się do zaleceń Rzecznika; wyraża zaniepokojenie w związku z utrzymującym się na poziomie 20% odsetkiem przypadków niezastosowania się do jego zaleceń; jest świadomy, że sugestie Rzecznika nie są prawnie wiążące; nalega, by instytucje, organy i jednostki organizacyjne szybko, skutecznie i w sposób odpowiedzialny reagowały na krytyczne uwagi Rzecznika i projekty jego zaleceń; popiera wszystkie przyszłe dochodzenia Rzecznika prowadzone w ramach jego kompetencji, które będą miały na celu identyfikację ewentualnych luk pod względem przejrzystości w wykonywaniu budżetu UE, w razie konieczności przy współpracy z Trybunałem Obrachunkowym, OLAF-em oraz Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego;

27.  przypomina, że Rzecznik posiada również możliwość, a co za tym idzie obowiązek, kontrolowania Parlamentu w ramach realizacji celu zapewniania obywatelom UE dobrej administracji;

28.  wyraża uznanie dla inicjatywy podjętej przez Rzecznika w przededniu wyborów europejskich, polegającej na zorganizowaniu interaktywnej imprezy zatytułowanej „Twoje życzenia w stosunku do Europy”, której celem jest zaangażowanie obywateli w proces podejmowania decyzji;

29.  zachęca Rzecznika do dalszego propagowania i wspierania europejskich sieci rzeczników praw obywatelskich z myślą o lepszym informowaniu obywateli UE o podziale obowiązków między Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, krajowych i regionalnych rzeczników praw obywatelskich oraz Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego; odnotowuje istotne działania prowadzone przez tę sieć, również w zakresie wspierania wymiany wzorcowych praktyk i w odniesieniu do różnych prerogatyw i uprawnień jej członków; zauważa, że 59,3% skarg rozpatrzonych w 2014 r. mieściło się w zakresie kompetencji członka sieci; wzywa Komisję Petycji do większej aktywności w roli członka tej sieci i do zacieśnienia współpracy z nią w obszarach polityki będących przedmiotem wspólnego zainteresowania wchodzących w zakres działalności Unii Europejskiej; zauważa, że w 2014 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał tej komisji 86 skarg;

30.  zachęca Rzecznika do przeprowadzenia dochodzenia, w koordynacji z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, w sprawie programów i projektów finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności zbadania finansowania projektów mających na celu ograniczenie rozbieżności pod względem rozwoju;

31.  zgadza się z Rzecznikiem, że instytucje UE powinny dołożyć starań, aby ich usługi były dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych oraz aby osoby te miały dostęp do informacji i środków komunikacji; apeluje do instytucji o dopilnowanie, by środowisko pracy było otwarte, integracyjne i dostępne dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając im skuteczne i pełne uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym;

32.  apeluje o podwyższenie budżetu rocznego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;

33.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz ich rzecznikom praw obywatelskich lub odpowiadającym im organom.

(1) Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15.
(2) „Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za rok 1999” (Dz.U. C 260 z 11.9.2000, s. 1).

Informacja prawna