Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2932(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0250/2016

Předložené texty :

B8-0250/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0064

Přijaté texty
PDF 338kWORD 84k
Čtvrtek, 25. února 2016 - Brusel Konečné znění
Zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem
P8_TA(2016)0064B8-0250/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. února 2016 o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (2015/2932(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na společná prohlášení, která dne 29. října 2015 učinili předseda Komise Jean-Claude Juncker a předseda Rady Donald Tusk s předsedou novozélandské vlády Johnem Keyem a dne 15. listopadu 2015 s předsedou australské vlády Malcolmem Turnbullem,

–  s ohledem na rámec pro partnerství EU a Austrálie ze dne 29. října 2008 a na společné prohlášení EU a Nového Zélandu o vztazích a spolupráci ze dne 21. září 2007,

–  s ohledem na dvoustranné dohody mezi EU a Austrálií, především na dohodu o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování a na dohodu o obchodu s vínem;

–  s ohledem na dvoustranné dohody mezi EU a Novým Zélandem, především na dohodu o hygienických opatřeních použitelných při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty a na dohodu vzájemném uznávání posuzování shody,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, a především na své postoje ze dne 12. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování mezi Evropským společenstvím a Austrálií(1) a ze dne 12. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Novým Zélandem, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem(2)

–  s ohledem na komuniké vydané po setkání hlav států a předsedů vlád zemí G20 konaném v Brisbane ve dnech 15.–16. listopadu 2014,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a australského ministra zahraničních věcí ze dne 22. dubna 2015 nazvané „Na cestě k užšímu partnerství mezi EU a Austrálií“ a na společné prohlášení předsedy Van Rompuye, předsedy Barrosa a předsedy vlády Keye ze dne 25. března 2014 o prohlubování partnerství mezi Novým Zélandem a Evropskou unií,

–  s ohledem na citlivý charakter některých odvětví zemědělství při těchto jednáních,

–  s ohledem na již značný počet dohod, o nichž nyní probíhají jednání mezi EU a jejími hlavními obchodními partnery,

–  s ohledem na čl. 207 odst. 3 a článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem (O-000154/2015 –B8-0101/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Austrálie a Nový Zéland patří k nejstarším a nejbližším partnerům EU, neboť sdílíme společné hodnoty a soustavně prosazujeme prosperitu a bezpečnost v rámci systému založeného na pravidlech v celosvětovém měřítku;

B.  vzhledem k tomu, že EU, Austrálie a Nový Zéland společně usilují o řešení společných výzev v široké řadě otázek a spolupracují v rámci mnoha mezinárodních fór;

C.  vzhledem k tomu, že EU a Nový Zéland jsou smluvními stranami dohody o vládních zakázkách a Austrálie zahájila proces přistoupení k této dohodě;

D.  vzhledem k tomu, že EU, Austrálie a Nový Zéland se účastní mnohostranných jednání o další liberalizaci v oblasti environmentálních produktů (dohoda o environmentálním zboží) a obchodu se službami (TiSA);

E.  vzhledem k tomu, že Austrálie i Nový Zéland jsou smluvními stranami nedávno uzavřených jednání o transpacifickém partnerství (TPP) i stranami probíhajících jednání o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP) ve východní Asii, v němž jsou sdruženi nejdůležitější obchodní partneři Austrálie a Nového Zélandu;

F.  vzhledem k tomu, že Austrálie a Nový Zéland jsou dvě země z pouze šesti členských zemí WTO, které ještě nemají preferenční přístup na trh EU, ani za tímto účelem neprobíhají jednání;

G.  vzhledem k tomu, že Austrálie a Nový Zéland jsou dvě země, jež jsou plně právními státy a v nichž se v současné době těší životní prostředí i lidská, sociální a pracovní práva silné ochraně;

H.  vzhledem k tomu, že uzavření dohod o volném obchodu mezi EU a Austrálií a mezi EU a Novým Zélandem prohloubí obchodní a investiční vztahy, a vzhledem k tomu, že by to nepřicházelo v úvahu, pokud by tyto dohody omezily možnost stran zavést, zachovat nebo posílit jejich sociální, environmentální nebo pracovní normy;

I.  vzhledem k tomu, že dne 30. července 2014 uzavřela EU jednání o dohodě o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a Novým Zélandem a dne 22. dubna 2015 jednání o rámcové dohodě mezi EU a Austrálií;

J.  vzhledem k tomu, že EU je pro Austrálii i Nový Zéland třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem, přičemž pro EU je Austrálie 21. a Nový Zéland 51. největším obchodním partnerem (2014);

K.  vzhledem k tomu, že Nový Zéland je jednou z mála zemí, v jejichž případě Komise uznala, že mají patřičnou úroveň ochrany soukromých údajů;

L.  vzhledem k tomu, že uzavření moderních, ambiciózních, vyvážených a komplexních dohod by posunulo hospodářské vztahy na novou úroveň;

M.  vzhledem k tomu, že Parlament bude muset přijmout rozhodnutí o udělení souhlasu s případnými dohodami o volném obchodu mezi EU a Austrálií a mezi EU a Novým Zélandem;

1.  zdůrazňuje význam, který má prohloubení vztahů mezi EU a asijsko-tichomořským regionem pro hospodářský růst v Evropě, a zdůrazňuje, že se tato skutečnost v obchodní politice Evropské unie odráží; uznává, že Austrálie a Nový Zéland jsou klíčovou součástí této strategie a že rozšíření a prohloubení obchodu s těmito partnery může přispět ke splnění tohoto cíle;

2.  vyjadřuje uznání Austrálii i Novému Zélandu za jejich pevné a soustavné odhodlání, pokud jde o vícestrannou obchodní agendu;

3.  domnívá se, že plný potenciál dvoustranné a regionální spolupráce Unie lze využít pouze tehdy, budou-li uzavřeny vysoce kvalitní dohody o volném obchodu s Austrálií i Novým Zélandem v duchu reciprocity a vzájemného prospěchu, přičemž za žádných okolností nesmí dojít k oslabení či přesměrování zdrojů a pozornosti od ambice dosáhnout pokroku na vícestranné úrovni nebo plnit již uzavřené vícestranné a dvoustranné dohody;

4.  je přesvědčen, že vyjednání dvou oddělených, moderních, ambiciózních, vyvážených a komplexních dohod o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem v souladu se specifickými rysy jejich ekonomik je pragmatickým krokem při prohlubování dvoustranného partnerství a dalšího posilování stávajících, již vyspělých dvoustranných obchodních dohod a investičních vztahů, a přispělo by ke zmírnění případných negativních účinků nedávno uzavřené dohody o TPP; předpokládá, že výsledek jednání může být vzorem pro budoucí dohody o volném obchodu;

5.  vyzývá Komisi, aby v rámci analýzy rozsahu působnosti důkladně posoudila veškeré další příležitosti související s přístupem na trh pro evropské hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, které nabízí dohody o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem, a aby je zvážila v porovnání s jakýmikoli možnými defenzivními zájmy, jelikož Austrálie i Nový Zéland mají již poměrně otevřené trhy a v mezinárodním srovnání velmi nízká cla;

6.  zdůrazňuje, že se ambiciózní dohody mezi třemi vyspělými ekonomikami musí smysluplným způsobem zabývat investicemi, obchodem se zbožím a službami (v návaznosti na doporučení Evropského parlamentu z poslední doby, pokud jde o zachování politického prostoru a citlivá odvětví), elektronickým obchodem, veřejnými zakázkami, energetikou, státními podniky, hospodářskou soutěží, bojem proti korupci, regulačními otázkami týkajícími se například sanitárních a fytosanitárních překážek, technologickým výzkumem a zejména potřebami malých a středních podniků, a mohly by přispět ke správě celosvětového hospodářství tím, že posílí konvergenci a spolupráci v oblasti mezinárodních standardů, aniž by došlo k jakémukoli oslabení ochrany spotřebitelů (např. bezpečnosti potravin), životního prostředí (např. zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin) nebo úrovně sociální a pracovní ochrany;

7.  zdůrazňuje, že v případných dohodách by v samostatné kapitole měly být plně brány v úvahu potřeby a zájmy malých a středních podniků v otázkách týkajících se usnadnění přístupu na trh, aby se vytvořily konkrétní obchodní příležitosti;

8.  domnívá se, že propracovaná a ambiciózní kapitola o udržitelném rozvoji, která mimo jiné pokryje základní pracovní normy, čtyři prioritní úmluvy MOP týkající se správy a vícestranné dohody v oblasti životního prostředí, je nedílnou součástí každé případné smlouvy o volném obchodu; domnívá se, že dohoda by měla také zahrnovat vytvoření společného fóra občanské společnosti, které by monitorovalo a podávalo připomínky k jejímu provádění a způsobu, jakým strany respektují dodržování závazků a povinností v oblasti lidských práv, pracovních norem a ochrany životního prostředí;

9.  poukazuje na to, že zemědělství je velmi je velmi citlivým odvětvím a že v konečném a vyváženém výsledku, pokud jde o kapitoly týkající se zemědělství a rybolovu, musí být řádně zohledněny zájmy všech evropských producentů, například producentů masa, mléčných výrobků, cukru, obilovin a textilu a producentů v nejvzdálenějších regionech, a to i zavedením přechodných období nebo přiměřených kvót nebo tím, že v necitlivějších odvětvích nebudou přijímány žádné závazky; domnívá se, že jen tak lze posílit konkurenceschopnost a poskytnout výhody jak spotřebitelům, tak producentům; vyzývá k začlenění účinných dvoustranných ochranných opatření, která by zabránila prudkému nárůstu dovozu, jenž by způsobil nebo mohl způsobit vážnou újmu evropským producentům v citlivých odvětvích, a k provedení zvláštních opatření na ochranu citlivých produktů z nejvzdálenějších regionů, zejména vyloučení zvláštních cukrů;

10.  zdůrazňuje, že výsledkem jednání musí být silná a vymahatelná ustanovení týkající se uznání a ochrany práv duševního vlastnictví, včetně zeměpisného označení;

11.  vyzývá Komisi, aby co nejdříve provedla komplexní hodnocení dopadů případných dohod na udržitelnost, aby mohla řádně posoudit možné zisky a ztráty vyplývající z posílení obchodních a investičních vztahů mezi EU a Austrálií a EU a Novým Zélandem, z nichž by těžili obyvatelé a podniky na obou stranách, včetně nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území;

12.  vyzývá Komisi, aby podmínila zahájení jednání s Austrálií a Novým Zélandem tím, že se na začátku jednání všechny strany zavážou k tomu, že jednání proběhnou co nejtransparentněji a při plném dodržení osvědčených postupů stanovených v rámci předchozích jednání a prostřednictvím trvalého dialogu se sociálními partnery a občanskou společností, a aby začlenila příslušnou míru ambicí do analýzy rozsahu působnosti;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládám a parlamentům Austrálie a Nového Zélandu.

(1) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 210.
(2) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 210.

Právní upozornění