Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2540(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0251/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.14
PV 25/02/2016 - 7.15
CRE 25/02/2016 - 7.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0065

Приети текстове
PDF 480kWORD 81k
Четвъртък, 25 февруари 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки
P8_TA(2016)0065RC-B8-0251/2016

Резолюция на Европейския парламент от 25 февруари 2016 г. относно въвеждането на съвместими системи за регистрацията на домашни любимци във всички държави членки (2016/2540(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид изявлението на Комисията от 4 февруари 2016 г. относно въвеждането на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки,

—  като взе предвид член 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно функционирането на общата селскостопанска политика,

—  като взе предвид член 114 от ДФЕС относно създаването и функционирането на единния пазар,

—  като взе предвид член 168, параграф 4, буква б) от ДФЕС относно мерките във ветеринарната и фитосанитарната област,

—  като взе предвид член 169 от ДФЕС относно мерките за защита на потребителите,

—  като взе предвид член 13 от ДФЕС, който предвижда, че при изработването и осъществяването на политиката на Съюза, Съюзът и държавите членки държат изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните като същества с усещания,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци, както и Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013,

—  като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО,

—  като взе предвид своята позиция от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент относно здравеопазването на животните(1),

—  като взе предвид заключенията от 3050-ото заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство от 29 ноември 2010 г. относно хуманното отношение към котките и кучетата,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях,

—  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 г. за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията,

—  като взе предвид своята резолюция от 19 май 2015 г. относно по-безопасно здравно обслужване в Европа: подобряване на безопасността на пациентите и борбата с антимикробната резистентност(2),

—  като взе предвид заключенията на проучването на многосекторния, междупрофесионален и интердисциплинарен стратегически мозъчен тръст относно зоонозите при домашните любимци (CALLISTO),

—  като взе предвид първите резултати от европейското проучване относно котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел, проведено в 12 държави членки в съответствие с декларацията на Комисията, приложена към Регламент (ЕС) № 576/2013,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Комисията е финансирала проучване относно хуманното отношение към котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел,

Б.  като има предвид, че неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари са представили данни за нарастването на незаконната търговия с домашни любимци, с широко разпространени нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, избягване на проверки и фалшифициране на документи;

В.  като има предвид, че според неправителствени организации, правоприлагащи агенции и компетентни органи незаконната търговия с домашни любимци, в това число диви и екзотични животни, е свързана с тежката и организираната престъпност;

Г.  като има предвид, че въпреки неотдавнашното подобрение все още съществуват сериозни опасения по отношение на информацията, предоставяна за паспортите на домашни любимци, а именно по отношение на това как може да бъде доказано, че съответната възраст на конкретното животно е вярна;

Д.  като има предвид, че домашните любимци, които се търгуват незаконно, често са развъждани в лоши условия, социализирани са слабо и са изложени на повишен риск от заболявания, и като има предвид, че 70% от новите заболявания, появили се при хората през последните десетилетия, са с животински произход и че животните, обичайно отглеждани като домашни любимци, са носители на над 100 зоонози, в това число бяс;

Е.  като има предвид, че повечето държави членки вече са въвели известни изисквания за регистрация и/или идентификация на домашните любимци; като има предвид, че повечето от тези бази данни все още не са съвместими и че проследяемостта на домашните любимци при транспортирането им в рамките на Съюза е ограничена;

Ж.  като има предвид, че въвежданото на съвместими изисквания за идентификация и регистрация на домашните любимци би било значителна крачка напред към защитата на хуманното отношение към животните и опазването на общественото здраве и здравето на животните, и би позволило ефективната проследяемост в рамките на Съюза;

З.  като има предвид, че някои държави членки (Нидерландия и Белгия) вече разполагат с положителни списъци за отглеждането и/или продажбата на домашни любимци;

1.  Подчертава положителния принос на домашните любимци към живота на милиони отделни собственици и семейства в целия ЕС и отново потвърждава, че собствениците следва да могат да пътуват със своите домашни любимци по безопасен и контролиран начин на територията на целия Съюз;

2.  Приветства подобренията в схемата за пътуване на домашни любимци, въведени с Регламент (ЕС) № 576/2013, в това число добавените защитни характеристики, съдържащи се в паспортите на домашни любимци, както и по-нататъшните подобрения, които ще влязат в сила след приемането от съзаконодателите на Закона за здравеопазването на животните;

3.  Отбелязва със загриженост данните, предоставени от неправителствени организации, правоприлагащи агенции, компетентни органи и ветеринарни лекари, които ясно сочат нарастващите незаконни нарушения на схемата за пътуване на домашни любимци, която се използва за търговски цели;

4.  Отбелязва, че липсата на ваксиниране, подходящо антивирусно лечение и ветеринарни и санитарни грижи при незаконно търгуваните домашни любимци често води до необходимостта те да бъдат лекувани с антибиотици; подчертава, че това увеличава риска от антимикробна резистентност;

5.  Отбелязва със загриженост увеличаването на търговията, както законна, така и незаконна, с диви животни, обичайно отглеждани като домашни любимци; отбелязва, че отглеждането на диви животни като домашни любимци вреди в значителна степен на благосъстоянието на отделните животни и излага на риск здравето и безопасността на хората; отбелязва, че търговията води до тежки последици за опазването на видовете, подлагани на улов на диви екземпляри за целите на нейното снабдяване; призовава Комисията да приеме строги и ефективни мерки за борба с незаконната търговия с домашни любимци, в това число диви животни, отглеждани като домашни любимци;

6.  Отбелязва, че въпреки че много държави членки разполагат със задължителни системи за идентификация и регистрация на домашните любимци, съществуват несъответствия по отношение на вида информация, която се съхранява, животните, обхванати от изискванията за идентификация и регистрация, и нивото на управление по отношение на съхраняваната информация;

7.  Отбелязва, че съвместимите системи по отношение на изискванията за идентификация и регистрация за кучета (Canis lupus familiaris) и котки (Felis silvestris catus) биха намалили възможностите за фалшифициране на документи и незаконната търговия, което би довело до подобряване на хуманното отношение към животните, опазване на общественото здраве и на здравето на животните и осигуряване на ефективна проследяемост в рамките на Съюза;

8.  Призовава Комисията, с влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните (Закон за здравеопазването на животните), незабавно да приеме делегиран акт за установяване на правила в съответствие с членове 109 и 118 от регламента относно подробни съвместими системи за начините и методите на идентификация и регистрация на кучета (Canis lupus familiaris) и котки (Felis silvestris catus); подчертава, че личните данни на собствениците и продавачите на домашни любимци следва да се зачитат в съответствие с приложимите правни стандарти на ЕС за защита на личните данни;

9.  Призовава Комисията, с влизането в сила на Регламента относно заразните болести по животните, да разгледа възможността за приемане на делегирани актове за установяване на правила в съответствие с членове 109 и 118 от регламента относно подробни съвместими системи за начините и методите на идентификация и регистрация на домашните любимци, както са определени в приложение 1 към същия регламент;

10.  Настоятелно призовава Комисията да публикува незабавно заключенията от проучването относно хуманното отношение към котките и кучетата, участващи в дейности с търговска цел,

11.  Счита, че ще има по-големи ползи, ако се въведе съвместима система за идентификация и регистрация на домашни любимци в целия ЕС, вместо само да се води борба с незаконната търговия; счита, че тези ползи включват проследяването на причинителя на огнища на болести и ответните мерки във връзка с малтретирането на животни и други проблеми, свързани с хуманното отношение към животните;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0381.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0197.

Правна информация