Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0014(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0006/2016

Teksty złożone :

A8-0006/2016

Debaty :

PV 07/03/2016 - 12
CRE 07/03/2016 - 12

Głosowanie :

PV 08/03/2016 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0068

Teksty przyjęte
PDF 399kWORD 76k
Wtorek, 8 marca 2016 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych ***I
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2014)0032),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0025/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 9 lipca 2014 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2014 r.(2),

–  uwzględniając decyzję z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku(3),

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0006/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 451 z 16.12.2014, s. 142.
(2) Dz.U. C 415 z 20.11.2014, s. 30.
(3) Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2015)0216.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 marca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych
P8_TC1-COD(2014)0014

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2016/791.)

Informacja prawna