Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0157(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0023/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0023/2016

Rasprave :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Glasovanja :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Objašnjenja glasovanja
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Usvojeni tekstovi
PDF 793kWORD 447k
Utorak, 8. ožujka 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka ***I
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

Amandmani koje je donio Europski parlament 8. ožujka 2016. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Naslov
Prijedlog
Prijedlog
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka
o stvaranju okvira za organizaciju lučkih usluga i za financijsku transparentnost luka
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1.a)  Luke mogu pridonijeti dugoročnoj konkurentnosti europske industrije na svjetskim tržištima te pritom povećavaju dodanu vrijednosti i broj radnih mjesta u svim obalnim regijama Unije. Kako bi se odgovorilo na izazove s kojima se suočava sektor pomorskog prijevoza, kao što su neučinkovitosti održivog prijevoznog i logističkog lanca, ključno je da se aktivnosti navedene u Komunikaciji Komisije naslovljenoj „Luke: motor rasta” o pojednostavljenju administracije provode zajedno s ovom Uredbom. Složenost administrativnih postupaka za carinska odobrenja, zbog čega dolazi do zastoja u lukama, predstavlja veliku prepreku konkurentnosti priobalne plovidbe i učinkovitosti luka Unije.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3.a)  Visoka razina pojednostavljenja carinskih postupaka može predstavljati veliku gospodarsku prednost za luku u pogledu konkurentnosti. Da bi se izbjeglo nepravedno tržišno natjecanje luka i smanjile carinske formalnosti koje bi mogle ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije, tijela luke morala bi uključiti odgovarajući i učinkoviti pristup politici temeljen na riziku, čime bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja. Te bi postupke učinkovito i redovito trebala pratiti Komisija i države članice, a Komisija bi trebala ocijeniti postoji li potreba za poduzimanjem odgovarajućih mjera za suočavanje s nepravednim tržišnim natjecanjem.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Velika većina pomorskog prometa Unije prolazi kroz morske luke transeuropske prometne mreže. Radi postizanja cilja ove Uredbe na proporcionalan način bez nametanja nepotrebnih opterećenja drugim lukama, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na luke transeuropske prometne mreže, od kojih svaka igra značajnu ulogu u europskom prometnom sustavu, bilo zato što upravlja s više od 0,1 % ukupnog tereta EU-a ili ukupnog broja putnika ili zato što poboljšava regionalnu dostupnost otoka ili perifernih područja, ne dovodeći, međutim, u pitanje mogućnost da države članice odluče ovu Uredbu primijeniti i na druge luke. Usluge peljarenja pružene na dubokom moru nemaju izravan učinak na učinkovitost luka s obzirom na to da se ne koriste za izravan ulazak u luke i izlazak iz njih te ih stoga nije potrebno uključiti u ovu Uredbu.
(4)  Velika većina pomorskog prometa Unije prolazi kroz morske luke transeuropske prometne mreže. Radi postizanja cilja ove Uredbe na proporcionalan način bez nametanja nepotrebnih opterećenja drugim lukama, ova bi se Uredba trebala primjenjivati samo na morske luke transeuropske prometne mreže, od kojih svaka igra značajnu ulogu u europskom prometnom sustavu, bilo zato što upravlja s više od 0,1 % ukupnog tereta EU-a ili ukupnog broja putnika ili zato što poboljšava regionalnu dostupnost otoka ili perifernih područja. Međutim, ovom bi se Uredbom državama članicama trebala pružiti mogućnost da odluče žele li je ili ne primijeniti na morske luke sveobuhvatne transeuropske prometne mreže smještene u najudaljenijim regijama. Države članice bi također trebale imati mogućnost uvesti izuzeća kako bi izbjegle nerazmjerna administrativna opterećenja onih morskih luka sveobuhvatne transeuropske prometne mreže čiji godišnji promet ne opravdava potpunu primjenu ove Uredbe. Usluge peljarenja pružene na dubokom moru nemaju izravan učinak na učinkovitost luka s obzirom na to da se ne koriste za izravan ulazak u luke i izlazak iz njih te ih stoga nije potrebno uključiti u ovu Uredbu.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4.a)  Ovom se Uredbom upravljačkim tijelima luka ne nameće poseban model upravljanja lukama. Uz uvjet da se poštuju pravila tržišnog pristupa i financijske transparentnosti, postojeći modeli upravljanja lukama, koji su uspostavljeni na nacionalnoj razini u državama članicama, mogu se zadržati u skladu s Protokolom br. 26 Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  Cilj je članka 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ukloniti ograničenja slobode pružanju usluga u Uniji. U skladu s člankom 58. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba se postići u okviru odredbi glave koja se odnosi na prijevoz, odnosno na članak 100. stavak 2.
Briše se.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  Samostalno pružanje usluge koje podrazumijeva da prijevozničke tvrtke ili pružatelji lučkih usluga zapošljavaju osoblje prema vlastitom izboru i sami pružaju lučke usluge uređeno je u brojnim državama članicama zbog sigurnosnih ili socijalnih razloga. Dionici s kojima se Komisija savjetovala prilikom pripreme svog prijedloga naglasili su da bi nametanje općeg dopuštanja samostalnog pružanja usluge na razini Unije zahtijevalo dodatna pravila u vezi sa sigurnošću i socijalnim pitanjima radi izbjegavanja negativnih učinaka na tim područjima. Stoga u ovoj fazi djeluje prikladnim ne regulirati ovo pitanje na razini Unije te ga prepustiti državama članicama da same reguliraju samostalno pružanje lučkih usluga ili ne. Stoga bi ova Uredba trebala obuhvaćati samo pružanje lučke usluge za naknadu.
Briše se.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  U interesu učinkovitog, sigurnog i ekološkog upravljanja lukama, upravljačko tijelo luke treba moći tražiti da pružatelji lučkih usluga mogu dokazati da ispunjavaju minimalne uvjete za provođenje usluge na prikladan način. Ti bi minimalni uvjeti trebali biti ograničeni na jasno utvrđene uvjete u vezi sa stručnim kvalifikacijama operatora, uključujući u smislu osposobljavanja i potrebne opreme, tako da su ti uvjeti transparentni, nediskriminirajući, objektivni i odgovarajući za pružanje lučke usluge.
(7)  U interesu učinkovitog, sigurnog i ekološkog upravljanja lukama, upravljačko tijelo luke treba moći tražiti da pružatelji lučkih usluga mogu dokazati da ispunjavaju minimalne uvjete za provođenje usluge na prikladan način. Ti bi minimalni uvjeti trebali biti ograničeni na jasno utvrđene uvjete u vezi sa stručnim kvalifikacijama operatora, opremom koja je potrebna za pružanje odgovarajuće lučke usluge, dostupnosti te usluge te usklađenosti s uvjetima pomorske sigurnosti. Tim bi se minimalnim uvjetima trebali uzeti u obzir ekološki zahtjevi, kao i nacionalni socijalni standardi i dobar ugled pružatelja lučke usluge.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7.a)  Svi pružatelji usluga, a posebno novi sudionici na tržištu, trebali bi dokazati da su vlastitim kapacitetima u pogledu osoblja i opreme sposobni opslužiti minimalni broj plovila. Pružatelji usluga trebali bi primjenjivati relevantne odredbe i pravila, uključujući radno zakonodavstvo i kolektivne ugovore na snazi te zahtjeve dotične luke u pogledu kvalitete.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7.b)  Da bi utvrdila zadovoljava li pružatelj usluga zahtjev za dobrim ugledom, država članica trebala bi razmotriti postoje li opravdani razlozi za sumnju u dobar ugled pružatelja usluga, upravitelja luke ili bilo koje druge relevantne osobe koju je odredila država članica, kao što su osude ili kazne izrečene u bilo kojoj državi članici zbog ozbiljnih prekršaja ili povreda u pogledu važećeg nacionalnog prava i prava Unije, između ostalog, u sljedećim područjima: socijalno pravo, radno pravo, pravo zaštite na radu, zdravstveno pravo i pravo okoliša.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.c (nova)
(7.c)  U skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3577/921a i presudom Suda od 11. siječnja 2007. u predmetu C-251/04, Komisija protiv Helenske Republike1b, prema kojima se tegljenje ne može izjednačiti s jednom od usluga pomorskog prometa, u svrhu postizanja pomorske sigurnosti i zaštite okoliša u minimalnom je broju zahtjeva moguće propisati da plovila namijenjena za tegljenje ili vezivanje budu registrirana u državi članici dotične luke i da plove pod zastavom te države članice
_______________
1a Uredba Vijeća (EEZ) br. 3577/92 od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prometu unutar država članica (pomorska kabotaža) (SL L 364, 12.12.1992., str. 7).
1b Presuda Suda od 11. siječnja 2007. u predmetu C-251/04, Komisija protiv Helenske Republike, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)  S obzirom na to da su luke sastavljene od ograničenih geografskih područja, pristup tržištu mogao bi u određenim slučajevima podlijegati ograničenjima vezanima za nedostatak zemlje ili u slučajevima kada je zemlja rezervirana za određenu vrstu aktivnosti u skladu s formalnim planom razvoja koji na transparentan način planira način korištenja zemlje te s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom poput zakonodavstva povezanog s ciljevima prostornog planiranja.
Briše se.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10.a)  Lučki sustav Unije izuzetno je raznovrstan te obuhvaća mnogo različitih modela za organizaciju lučkih usluga. Prema tome, jedinstveni sustav ne bi bio prikladan. Upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo trebalo bi biti u mogućnosti ograničiti broj pružatelja lučkih usluga ako okolnosti iziskuju takvo ograničenje.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Nadležno tijelo trebalo bi unaprijed objaviti svaku namjeru ograničavanja broja pružatelja lučkih usluga i takva bi namjera trebala biti potpuno opravdana kako bi se zainteresiranim stranama omogućilo davanje primjedaba. Kriteriji za svako ograničenje trebali bi biti objektivni, transparentni i ne bi smjeli dovoditi do diskriminacije.
(11)  Upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo trebalo bi unaprijed objaviti svaku namjeru ograničavanja broja pružatelja lučkih usluga. Kriteriji za svako ograničenje trebali bi biti objektivni, transparentni i nediskriminirajući.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)  Kako bi bio otvoren i transparentan, postupak odabira pružatelja lučkih usluga i njegov rezultat trebao bi biti javan, a cjelokupna bi dokumentacija trebala biti dostavljena zainteresiranim strankama.
(12)  Postupak odabira pružatelja lučkih usluga i njegov rezultat trebao bi biti javan te nediskriminirajući, transparentan i otvoren za sve zainteresirane strane.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Postupak odabira pružatelja lučke usluge u slučaju da je broj pružatelja ograničen trebao bi slijediti načela i pristup utvrđene u Direktivi ../../… [koncesija]7, uključujući prag i metodu utvrđivanja vrijednosti ugovora, kao i definiciju značajnih izmjena i elemenata vezanih za trajanje ugovora.
Briše se.
__________________
7 Prijedlog Direktive o dodjeli koncesijskih ugovora(COM (2011) 897 završna verzija)
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13.a)  U svojoj interpretativnoj Komunikaciji od 1. kolovoza 2006. o pravu Zajednice koje se primjenjuje na sklapanja ugovora koja nisu (ili nisu u potpunosti) obuhvaćena odredbama direktiva o javnoj nabavi1, Komisija je utvrdila jasan okvir za postupke odabira koji ne spadaju u opseg direktiva o javnoj nabavi i čiji ugovori ne mogu biti sklopljeni u obliku koncesija.
__________________________
1SL C 179, 1.8.2006., str. 2.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Mogućnost obveze javnih službi koja dovodi do ograničavanja broja pružatelja lučke usluge trebala bi biti opravdana samo na temelju javnog interesa kako bi se osigurala dostupnost lučke usluge svim korisnicima, raspoloživost lučke usluge tijekom cijele godine, cjenovna pristupačnost lučke usluge za određene kategorije korisnika.
(14)  Mogućnost obveze javnih službi koja dovodi do ograničavanja broja pružatelja lučke usluge trebala bi biti opravdana samo na temelju javnog interesa kako bi se osigurala dostupnost lučke usluge svim korisnicima, raspoloživost lučke usluge tijekom cijele godine, cjenovna pristupačnost lučke usluge za određenu kategoriju korisnika te sigurnih, zaštićenih ili ekološki održivih lučkih operacija.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Nadležno tijelo imenovano u državi članici trebalo bi moći odlučiti želi li samo pružati lučke usluge s obvezama javnih službi ili želi pružanje takvih usluga izravno povjeriti unutarnjem operatoru. U slučaju da nadležno tijelo odluči samo pružati tu uslugu, to može obuhvaćati pružanje usluga putem agenata koje je nadležno tijelo zaposlilo ili ovlastilo. Kada se takvo ograničenje primjenjuje u svim lukama mreže TEN-T na području države članice, o tome je potrebno obavijestiti Komisiju. U slučajevima kada se nadležna tijela država članica odluče za takav izbor, lučke usluge koje pružaju unutarnji operatori trebaju biti ograničene samo na luku ili na luke za koje su ti unutarnji operatori određeni. Nadalje, u takvim slučajevima pristojbi za lučke usluge koje operator naplaćuje trebaju podlijegati nadzoru neovisnog nadzornog tijela.
(18)  Upravljačko tijelo dotične luke ili nadležno tijelo imenovano u državi članici trebalo bi moći odlučiti želi li samo pružati lučke usluge s obvezama javnih službi ili želi pružanje takvih usluga izravno povjeriti unutarnjem operatoru. U slučaju da nadležno tijelo odluči samo pružati tu uslugu, to može obuhvaćati pružanje usluga putem agenata koje je nadležno tijelo zaposlilo ili ovlastilo. Kada se takvo ograničenje primjenjuje u svim morskim lukama mreže TEN-T na području države članice, o tome je potrebno obavijestiti Komisiju. U slučajevima kada nadležna tijela država članica pružaju lučke usluge u okviru obveza pružanja javnih službi, lučke usluge koje pružaju unutarnji operatori trebaju biti ograničene samo na luku ili na luke za koje su ti unutarnji operatori određeni. Nadalje, u takvim slučajevima pristojbe za lučke usluge koje operator naplaćuje trebale bi podlijegati neovisnom nadzoru.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)  Države članice trebale bi zadržati ovlast po pitanju osiguravanja adekvatne razine socijalne zaštite za osoblje poduzeća koje pruža lučke usluge. Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena zakona o radu i socijalnim pravima u državama članicama. U slučaju ograničenja u broju pružatelja lučkih usluga, kad sklapanje ugovora o pružanju lučkih usluga može promijeniti lučkog operatera nadležnim se tijelima javne vlasti može treba omogućiti da zatraže od odabranog pružatelja usluga da primijeni odredbe Direktive Vijeća 2001/23/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na zaštitu prava posloprimca u slučaju prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona11
(19)  Države članice trebale bi zadržati ovlast po pitanju osiguravanja adekvatne razine socijalne zaštite za osoblje poduzeća koje pruža lučke usluge. Ovom se Uredbom ne bi trebala dovesti u pitanje primjena zakona o radu i o socijalnim pravima u državama članicama i ona bi trebala biti u skladu s člankom 28. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Kada se sklapanjem ugovora o pružanju lučkih usluga može promijeniti lučkog operatera, nadležna bi tijela u slučaju premještanja osoblja od odabranog pružatelja usluga trebala zatražiti da primijeni odredbe Direktive Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na zaštitu prava posloprimca u slučaju prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona11
__________________
__________________
11 SL L 82, 22.3.2001., str. 16.
11 SL L 82, 22.3.2001., str. 16.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19a)  U vrlo složenom i konkurentnom sektoru, kao što su lučke usluge, osposobljavanje novih zaposlenika i cjeloživotno usavršavanje osoblja ključni su kako bi se zajamčilo zdravlje i sigurnost lučkih radnika, kvaliteta usluga i konkurentnost luka u EU-u. Države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere kako bi zajamčile odgovarajuće osposobljavanje svim radnicima zaposlenima u lučkom sektoru. Sektorski Odbor za socijalni dijalog za luke na razini EU-a trebao bi moći razraditi smjernice za utvrđivanje uvjeta osposobljavanja kako bi se zajamčila visoka kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja lučkih radnika, smanjio rizik od nesreća i uzele u obzir buduće potrebe sektora s obzirom na tehnološke i logističke promjene koje nameće potražnja korisnika.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.b (nova)
(19b)  Europski lučki sektor suočava se s nizom izazova koji mogu utjecati na njegovu konkurentnost i socijalnu dimenziju. Ti su izazovi sljedeći: sve veće dimenzije plovila, konkurencija luka izvan Unije, povećanje tržišne moći kao rezultat saveza između brodarskih poduzeća, potreba za pravodobnim pregovaranjem novih radnih obrazaca i osiguravanjem prikladnog osposobljavanja o tehnološkim inovacijama te potreba za smanjenjem njihova socijalnog utjecaja, rastući obujam koji je sve zbijeniji, nedostatak odgovarajućih ulaganja u infrastrukturu u zaleđu, uklanjanje administrativnih prepreka na unutarnjem tržištu, promjena energetskog krajolika i rastući pritisak na društvo i okoliš. Države bi se članice zajedno sa socijalnim partnerima trebale suočiti s tim izazovima te poduzeti mjere u cilju očuvanja konkurentnost sektora i sprečavanja prekarnih radnih uvjeta u lukama, unatoč fluktuacijama u potražnji lučke radne snage.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.c (nova)
(19c)  Komisija i države članice trebale bi podržati sve modele organizacije rada u lukama kojima se jamče kvalitetna radna mjesta i sigurni uvjeti rada. Sve potrebne prilagodbe trebale bi se promicati samo u pregovorima sa socijalnim partnerima i Komisija bi trebala na odgovarajući način uzeti u obzir rezultate tih pregovora.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.d (nova)
(19d)  Automatizacija i tehnološke inovacije otvaraju mogućnost za poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti luka. Prije uvođenja velikih promjena sindikati zaposlenika i lučkih radnika trebali bi surađivati kako bi se zajamčilo potrebno stručno osposobljavanje i ponovno osposobljavanje te pronašla zajednička rješenja za smanjenje negativnog učinka tog napretka na zdravlje i zaštitu na radu te zapošljivost.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)  U mnogim se lukama pristup tržištu za pružatelje usluga rukovanja teretom i putničkih usluga na terminalu dodjeljuje preko javnih ugovora o koncesiji. Ta vrsta ugovora obuhvaćena je Direktivom …/… [koncesije]. Stoga se Poglavlje II. ove Uredbe ne bi trebalo primjenjivati na odredbe o teretnim i putničkim uslugama. No države članice bi ipak trebale zadržati slobodu odluke o primjeni pravila iz ovog Poglavlja na te dvije usluge. Što se tiče ostalih vrsta ugovora koje nadležna tijela koriste za dodjelu pristupa tržištu za pružatelje usluga rukovanja teretom i putničkih usluga na terminalima, Sud Europske unije potvrdio je da su nadležna tijela pri sklapanju tih ugovora obvezna poštovati načela transparentnosti i nediskriminacije. Ta se načela u potpunosti primjenjuju u pogledu pružanja bilo koje lučke usluge.
(20)  Poglavlje II. ove Uredbe ne bi trebalo primjenjivati na odredbe o teretnim i putničkim uslugama. Što se tiče ostalih vrsta ugovora, osim javnih ugovora o koncesiji, koje javna tijela koriste za dodjelu pristupa tržištu za pružatelje usluga rukovanja teretom i putničkih usluga na terminalima, Sud Europske unije potvrdio je da su nadležna tijela pri sklapanju tih ugovora obvezna poštovati načela transparentnosti i nediskriminacije. Ta se načela u potpunosti primjenjuju u pogledu pružanja bilo koje lučke usluge.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20.a)  Prema Rezoluciji A.960 Međunarodne pomorske organizacije pilot za svako područje peljarenja treba imati visoko specijalizirano iskustvo i lokalno znanje. S obzirom na to da Međunarodna pomorska organizacija priznaje prikladnost regionalne ili lokalne uprave za peljarenje, peljarenje ne bi trebalo podlijegati poglavlju II. ove Uredbe.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21.a)  Instrument za povezivanje Europe omogućuje da luke u transeuropskoj transportnoj mreži mogu imati koristi od subvencija Unije tijekom tekućeg razdoblja od 2014. do 2020. Nadalje, Komisija namjerava uspostaviti revidirani okvir za državnu potporu lukama i, s obzirom na to da se Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a također uspostavlja novi zakonodavni okvir za koncesije, koji će također utjecati na usluge luka koje se pružaju u skladu s koncesijskim sporazumom, stroga pravila o transparentnosti financijskih tokova moraju se uvesti u tu Uredbu kako bi se spriječilo nepravedno tržišno natjecanje između luka u Uniji ili damping.
_______________
1a Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1).
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)  Upravljačkom tijelu luke koja prima javna sredstva, kada djeluje i kao pružatelj usluge, potrebno je nametnuti obvezu vođenja odvojenih računa za aktivnosti koje provode u svojstvu upravljačkog tijela luke od onih koje provode na temelju tržišnog natjecanja kako bi se osigurali jednaki uvjeti, transparentnost kod dodjeljivanja i korištenja javnih sredstava te izbjegle smetnje na tržištu. U svakom je slučaju potrebno osigurati usklađenost s pravilima o državnoj potpori.
(22)  Upravljačkom tijelu luke koja prima javna sredstva, kada djeluje i kao pružatelj usluge, potrebno je nametnuti obvezu vođenja odvojenih računa za javno financirane aktivnosti koje provode u svojstvu upravljačkog tijela luka od onih koje provode na temelju tržišnog natjecanja kako bi se osigurali jednaki uvjeti, transparentnost kod dodjeljivanja i korištenja javnih sredstava te izbjegle smetnje na tržištu. U svakom je slučaju potrebno osigurati usklađenost s pravilima o državnoj potpori.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.a (nova)
(22a)  Morske luke s prometom ispod praga utvrđenog u Direktivi 2006/111/EZ trebale bi ispunjavati obveze transparentnosti iz članka 12. ove Uredbe na proporcionalan način i pritom ne biti izložene nerazmjernom administrativnom opterećenju.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.b (nova)
(22b)  Da bi se zajamčilo pošteno tržišno natjecanje i smanjenje administrativnog opterećenja, Komisija bi trebala u pismenom obliku razjasniti pojam državne potpore u smislu financiranja lučke infrastrukture, uzimajući u obzir da javni pristup i obrambena infrastruktura, i na moru i na kopnu, dostupna svim potencijalnim korisnicima na jednakoj i nediskriminirajućoj osnovi, infrastruktura povezana s funkcioniranjem usluga od općeg gospodarskog interesa, nisu gospodarskog karaktera jer su njihovi ciljevi uglavnom javne prirode. Te su infrastrukture dio odgovornosti države da zadovolji opće potrebe stanovništva.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.c (nova)
(22c)  Štoviše, Komisija bi u dogovoru sa sektorom trebala utvrditi koja javna ulaganja u lučku infrastrukturu spadaju pod Uredbu Komisije (EU) br. 651/2014 (Uredba o općem skupnom izuzeću)1a.
_________________
1a Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Pristojbe za lučke usluge koje naplaćuju pružatelji lučkih usluga koji nisu imenovani u skladu s otvorenim, transparentnim i nediskriminacijskim postupkom, s obzirom na njihovo monopolističko ili oligopolističko stanje i činjenicu da se njihovo tržište ne može osporavati, uzrokuju veći rizik od zlouporabe cijena. Isto vrijedi i za pristojbe koje naplaćuju unutarnji operatori u smislu ove Uredbe. Za te je usluge, kod nepostojanja pravednih tržišnih mehanizama, potrebno uspostaviti sporazume kako bi se osiguralo da pristojbe koje se naplaćuju odražavaju uobičajene uvjete odgovarajućeg tržišta te da su uspostavljene na transparentan i nediskriminirajući način.
(23)  Pristojbe za lučke usluge koje naplaćuju pružatelji lučkih usluga koji nisu imenovani u skladu s otvorenim, transparentnim i nediskriminacijskim postupkom te pristojbe koje naplaćuju pružatelji usluga peljarenja koji nisu izloženi učinkovitoj konkurenciji, dovode do većeg rizika zlouporabe cijena. Za te je usluge, kod nepostojanja poštenih tržišnih mehanizama, potrebno uspostaviti sporazume kako bi se osiguralo da pristojbe koje se naplaćuju nisu nerazmjerne ekonomskoj vrijednosti pruženih usluga te da su uspostavljene na transparentan i nediskriminirajući način.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)  Radi učinkovitosti, pristojbe za korištenje lučke infrastrukture svake pojedine luke trebale bi biti uspostavljene na transparentan i autonoman način u skladu s vlastitom komercijalnom i ulagačkom strategijom te luke.
(24)  Uloga upravljačkog tijela luke je, između ostalog, olakšati trgovinu i djelovati kao posrednik između regionalne industrije i prijevoznika. Stoga bi, u interesu učinkovitosti, pristojbe za korištenje lučke infrastrukture svake pojedine luke trebale biti uspostavljene na transparentan i autonoman način u skladu s vlastitom komercijalnom i ulagačkom strategijom te luke.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)   Radi promicanja pomorskog prometa na kratke udaljenosti te privlačenja vodenih plovila koja pri prometnim operacijama, tj. priobalnim ili kopnenim operacijama pomorskog prijevoza, imaju ekološku učinkovitost ili energetsku učinkovitost te emisiju CO2 bolju od prosječne trebalo bi dopustiti varijaciju pristojbi za korištenje lučke infrastrukture. To bi trebalo pomoći doprinijeti ekološkim politikama i politikama o klimatskim promjenama i održivom razvoju luke i njezine okoline, osobito pružajući doprinos smanjenju ekološkog otiska vodenih plovila koja pristaju i ostaju u luci.
(25)   Varijacija pristojbi za korištenje lučke infrastrukture važan je alat za upravljačko tijelo luke i trebalo bi je dopustiti. Pristojbe za korištenje lučke infrastrukture mogu varirati zbog, na primjer, promicanja pomorskog prometa na kratke udaljenosti te privlačenja vodenih plovila koja pri prometnim operacijama, tj. priobalnim ili kopnenim operacijama pomorskog prijevoza, imaju ekološku učinkovitost ili energetsku učinkovitost te emisiju CO2 bolju od prosječne. To bi trebalo pomoći doprinijeti ekološkim politikama i politikama o klimatskim promjenama i održivom razvoju luke i njezine okoline, osobito pružajući doprinos smanjenju ekološkog otiska vodenih plovila koja pristaju i ostaju u luci.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)  Trebalo bi postaviti odgovarajuće objekte kako bi se osiguralo da se s korisnicima luka od kojih se zahtijeva da plate pristojbu za lučku infrastrukturu i/ili pristojbu za lučke usluge redovito savjetuje kad se pristojba za lučku infrastrukturu i pristojba za lučke usluge određuju i mijenjaju. Upravljačka tijela luka također bi se trebala redovito savjetovati s ostalim dionicima o ključnim pitanjima u vezi s čvrstim razvojem luke, njezinom uspješnosti i sposobnosti da privuče i stvori gospodarske aktivnosti kao što su koordinacija lučkih usluga unutar područja luke i učinkovitost veza sa zaleđem te administrativni postupci u lukama.
(26)  Trebalo bi osigurati da se s korisnicima luka od kojih se zahtijeva da plate pristojbu za lučku infrastrukturu i/ili pristojbu za lučke usluge redovito savjetuje kad se pristojba za lučku infrastrukturu i pristojba za lučke usluge određuju i mijenjaju. Upravljačka tijela luka također bi se trebala redovito savjetovati s ostalim dionicima o ključnim pitanjima u vezi s učinkovitim razvojem luke, njezinom uspješnosti i sposobnosti da privuče i stvori gospodarske aktivnosti kao što su koordinacija lučkih usluga unutar područja luke i učinkovitost veza sa zaleđem te administrativni postupci u lukama. Upravljačko tijelo luke trebalo bi poticati privatne ulagače, koji ulažu velika sredstva u luke, na sudjelovanje u održivom savjetovanju o planovima razvoja luke.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)  kako bi se osigurala ispravna i djelotvorna primjena ove Uredbe, u svakoj bi državi članici trebalo odrediti neovisno nadzorno tijelo, koje može biti već postojeće tijelo.
(27)  Kako bi se osiguralo postojanje neovisnog mehanizma za ulaganje prigovora, svaka bi država članica trebala odrediti jedno tijelo ili više njih koja pružaju neovisan nadzor. Trebalo bi biti moguće da se već postojeća tijela, kao što su tijela nadležna za tržišno natjecanje, sudovi, ministarstva ili odjeli ministarstava koji nisu povezani s upravljačkim tijelom luke imenuju za tu svrhu.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.
(28)  Različita neovisna nadzorna tijela trebaju razmjenjivati informacije o svom radu i surađivati kako bi se osigurala jedinstvena primjena ove Uredbe.
(28)  U slučaju prekograničnog spora ili pritužbe različita tijela koja provode neovisan nadzor trebala bi međusobno surađivati i razmjenjivati informacije o svom radu.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 28.a (nova)
(28a)  Radni odnosi u lukama imaju velik utjecaj na funkcioniranje luka. Stoga sektorski Odbor za socijalni dijalog za luke na razini EU-a socijalnim partnerima daje okvir za utvrđivanje rezultata u vezi s organizacijom te uvjetima rada, posebice u području zdravlja i sigurnosti, osposobljavanja i kvalifikacija, politika Unije o gorivu s niskim sadržajem sumpora i atraktivnosti sektora za mlade radnike i žene.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)  Radi dopune i izmjene određenih elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, a posebice radi promicanja jedinstvene primjene ekološke naplate, jačanja usklađenosti ekološke naplate na razini Unije te osiguravanja zajedničkih načela naplate u odnosu na promicanje pomorskog prometa na kratke udaljenosti, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi dodijeliti Komisiji u skladu sa zajedničkom klasifikacijom plovila, goriva i vrsta operacija prema kojima variraju pristojbe za korištenje infrastrukture i zajednička načela naplate pristojbi za korištenje lučke infrastrukture. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Europska Komisija bi trebala osigurati da se odgovarajući dokumenti istovremeno, pravodobno i primjereno dostave Europskom parlamentu i Vijeću.
Briše se.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dati provedbene ovlasti u vezi s prikladnim sporazumima za razmjenu informacija između nadzornih tijela. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije13.
Briše se.
__________________
13 SL L 55, 28.2.2011., str. 13.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.a (nova)
(30a)  Komisiju se poziva da podnese zakonodavni prijedlog o potvrdama o izuzeću od obveze pilotaže kako bi se države članice potakle na njihovu primjenu u cilju poboljšanja učinkovitost luka, a posebice u svrhu poticanja pomorskog prometa na kratke udaljenosti, kada je to moguće s obzirom na sigurnosne uvjete. Države članice bi nakon procjene rizika trebale utvrditi posebne zahtjeve na temelju kojih se te potvrde trebaju izdati te bi trebale u obzir uzeti lokalne uvjete. Ti zahtjevi bi trebali biti transparentni, nediskriminirajući i razmjerni.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)  Budući da ciljeve ove Uredbe, posebice osiguravanje osuvremenjivanja lučkih usluga i prikladnog okvira za privlačenje potrebnih ulaganja u sve luke transeuropske prometne mreže, države članice ne mogu same dostatno ostvariti zbog europske dimenzije, međunarodne i prekogranične naravi luka i povezanih pomorskih poslova te ih je stoga, zbog potrebe za jednakim mogućnostima u Europi, moguće bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti u skladu s člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, određenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi okvire potrebne za postizanje tih ciljeva.
(31)  Budući da ciljeve ove Uredbe, posebice osiguravanje okvira za organizaciju lučkih usluga i prikladnog okvira za privlačenje potrebnih ulaganja u sve morske luke transeuropske prometne mreže, države članice ne mogu same dostatno ostvariti zbog europske dimenzije, međunarodne i prekogranične naravi luka i povezanih pomorskih poslova te ih se stoga, zbog potrebe za jednakim uvjetima u Europi, može lakše postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti u skladu s člankom 5 Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi okvire potrebne za postizanje tih ciljeva. Luke Unije trebale bi biti zaštićene od luka u trećim zemljama na koje se ne odnose isti organizacijski i operativni kriteriji iz ove Uredbe.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Recital 31 a (new)
(31a)  Radni odnosi u lukama imaju velik utjecaj na aktivnosti i funkcioniranje luka. Stoga bi sektorski Odbor za socijalni dijalog za luke na razini EU-a socijalnim partnerima Unije trebao moći pružiti okvir za moguće usvajanje zajedničkih rezultata u pogledu socijalnih pitanja povezanih s radnim odnosima u lukama. Komisija bi, po potrebi, trebala omogućiti i poduprijeti pregovore te ponuditi tehničku pomoć tijekom pregovora, uz poštovanje autonomije socijalnih partnera. Socijalni partneri Unije trebali bi, ako to žele, imati mogućnost izvještavanja o postignutom napretku kako bi Komisija mogla uzeti u obzir njihove rezultate prilikom izvješćivanja o učinku ove Uredbe.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka a
(a)  jasan okvir za pristup tržištu lučkih usluga;
(a)  jasan okvir za organizaciju lučkih usluga;
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b
(b)  zajednička pravila o financijskoj transparentnosti i troškovima upravljačkih tijela ili pružatelja lučkih usluga.
(b)  zajednička pravila o financijskoj transparentnosti i troškovima upravljačkih tijela ili pružatelja lučkih usluga obuhvaćenih ovom Uredbom.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2. – točka c
(c)  jaružarenje,
Briše se.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)
Osim toga, članak 12. stavak 2. ove Uredbe također se primjenjuje na jaružanje.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3.
3.  Ova se Uredba primjenjuje na sve morske luke transeuropske prometne mreže, kako je definirano u Prilogu I. Uredbe XXX. [Uredba o smjernicama TEN-T-a].
3.  Ova se Uredba primjenjuje na sve morske luke transeuropske prometne mreže navedene u Prilogu II. Uredbi (EU)  br. 1315/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća 1a
________________
1a Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3.a (novi)
3.a  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje nijedna struktura luke koja poštuje načela iz stavaka 1.(a) i 1.(b).
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3.b (novi)
3b.  Države članice mogu odlučiti da neće primijeniti ovu Uredbu na morske luke u najudaljenijim regijama, navedenima u članku 349. UFEU-a., koje pripadaju sveobuhvatnoj transeuropskoj prometnoj mreži. Ako države članice odluče ne primjenjivati ovu Uredbu na te morske luke, o tome obavještavaju Komisiju.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
2.  „usluge rukovanja teretom” označava organizaciju i rukovanje teretom između teretnog vodenog plovila i obale, bilo za uvoz, izvoz ili provoz tereta, uključujući obradu, transport i privremeno pohranjivanje tereta na odgovarajućem terminalu za rukovanje teretom, a izravno povezano s transportom tereta, ali ne uključujući skladištenje, rastavljanje, ponovno pakiranje ili bilo koju drugu uslugu s dodanom vrijednošću povezanu s teretom kojim se rukuje;
2.  „usluge rukovanja teretom” znači organizaciju i rukovanje teretom između teretnog vodenog plovila i obale, bilo za uvoz, izvoz ili provoz tereta, uključujući obradu, vezivanje, odvezivanje, slaganje tereta, transport i privremeno pohranjivanje tereta na odgovarajućem terminalu za rukovanje teretom, a izravno povezano s transportom tereta, ali ne uključujući skladištenje, rastavljanje, ponovno pakiranje ili bilo koju drugu uslugu s dodanom vrijednošću povezanu s teretom kojim se rukuje, osim ako tako ne odrede države članice;
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
2.a  „nadležno tijelo” znači svako javno ili privatno tijelo koje na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini ima pravo obavljati, na temelju nacionalnog prava ili instrumenata, aktivnosti povezane s organizacijom i nadzorom lučkih aktivnosti, u suradnji s upravljačkim tijelom luke ili umjesto njega;
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3.
3.  „jaružarenje” označava uklanjanje pijeska, taloga i drugih tvari s dna plovnog puta za pristup luci kako bi se omogućilo da vodena plovila imaju pristup luci, a sastoji se i od početnog uklanjanja (glavno jaružarenje) i od jaružarenja za održavanje kako bi se plovni put održao pristupačnim;
3.  „jaružanje” znači uklanjanje pijeska, taloga i drugih tvari s dna plovnog puta za pristup luci kako bi se omogućilo da vodena plovila imaju pristup luci, a sastoji se i od početnog uklanjanja (glavno jaružanje) i od jaružanja za održavanje kako bi se plovni put održao pristupačnim; ono nije lučka usluga koja se nudi korisnicima;
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5.
5.  „upravno tijelo luke” označava svako javno ili privatno tijelo koje, u vezi s drugim aktivnostima ili ne, ima za svoj cilj na temelju nacionalnog zakonodavstva ili instrumenata vođenje i upravljanje lučkim infrastrukturama, lučkim prometom, koordinaciju te, po potrebi, kontrolu djelatnosti operatora prisutnih u dotičnoj luci;
5.  „upravljačko tijelo luke” znači svako javno ili privatno tijelo koje, u vezi s drugim aktivnostima ili ne, ima za cilj koji je odobren na temelju nacionalnog zakonodavstva ili instrumenata vođenje i upravljanje lučkim infrastrukturama te, po potrebi, koordinaciju, provedbu, organizaciju ili kontrolu djelatnosti operatora prisutnih u dotičnoj luci, vođenje i upravljanje lučkim prometom te razvoj lučkog područja;
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.
6.  „privezivanje” označava usluge vezivanja i odvezivanja potrebne za vodeno plovilo koje se sidri ili na drugi način pričvršćuje za obalu u luci ili u plovnom putu za prilaz luci;
6.  „privezivanje” znači sigurne usluge vezivanja, odvezivanja i prenošenja tereta potrebne za plovilo;
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 8.
8.  „peljarenje” označava uslugu vođenja vodenog plovila koju pruža peljar ili postaja za peljarenje kako bi se omogućio siguran ulazak ili izlazak plovila na plovnom putu za pristup luci;
8.  „peljarenje” znači uslugu vođenja vodenog plovila koju pruža peljar ili postaja za peljarenje kako bi se omogućio siguran ulazak ili izlazak plovila po plovnom putu za pristup morskoj luci ili sigurna plovidba unutar luke;
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.
9.  „pristojba za korištenje lučke infrastrukture” označava naknadu koja se prikuplja za izravnu ili neizravnu korist upravljačkog tijela luke, a plaćaju ju operatori vodenih plovila ili vlasnici tereta za korištenje objekata i usluga koji plovilima omogućavaju ulazak i izlazak u luku i iz nje, uključujući plovne putove koji pružaju pristup tim lukama, kao i pristup obradi putnika i tereta;
9.  „pristojba za korištenje lučke infrastrukture” znači naknadu koja se prikuplja za korist upravljačkog tijela luke, a plaćaju je operatori vodenih plovila ili vlasnici tereta za korištenje infrastruktura, objekata i usluga koji plovilima omogućavaju ulazak u luku i izlazak iz nje, uključujući plovne putove koji pružaju pristup luci u slučajevima u kojima ti putovi spadaju u pravnu nadležnost upravljačkog tijela luke, kao i pristup obradi putnika i tereta, ali izuzimajući troškove za najam zemljišta i pristojbe s jednakovrijednim učinkom;
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 12.
12.  „ugovor o pružanju lučke usluge” označava formalan i pravno obvezujuć ugovor između pružatelja lučke usluge i nadležnog tijela kojim to tijelo određuje pružatelja lučke usluge za pružanje lučkih usluga pridržavajući se postupka za ograničavanje broja pružatelja lučkih usluga;
12.  „ugovor o pružanju lučke usluge” znači formalan i pravno obvezujući ugovor između pružatelja lučke usluge i upravljačkog tijela te luke ili nadležnog tijela kojim to tijelo određuje pružatelja lučke usluge za pružanje lučkih usluga pridržavajući se postupka za ograničavanje broja pružatelja lučkih usluga;
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 16.
16.  „morska luka” označava prostor kopna i vode sastavljen od objekata i opreme koji prvenstveno omogućavaju primanje brodova, njihov utovar i istovar, pohranjivanje roba, primanje i isporuku tih roba te ukrcaj i iskrcaj putnika; i svu drugu infrastrukturu nužnu za prijevoz operatora unutar lučkog područja;
16.  „morska luka” znači razgraničen prostor kopna i vode sastavljen od infrastrukture i objekata kojima upravlja upravljačko tijelo luke, koji prvenstveno omogućavaju primanje brodova, njihov utovar i istovar, pohranjivanje robe, primanje i isporuku te robe te ukrcaj i iskrcaj putnika i osoblja;
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 2. – točka 17.
17.  „tegljenje” označava pomoć vodenom plovilu u obliku vuče kako bi se omogućio siguran ulazak ili izlazak iz luke pružanjem pomoći u manevriranju vodenim plovilom;
17.  „tegljenje” znači pomoć vodenom plovilu u obliku vuče kako bi se omogućio siguran ulazak ili izlazak iz luke ili sigurna plovidba unutar morske luke pružanjem pomoći u manevriranju vodenim plovilom;
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 18.
18.  „vodni put za pristup luci” znači pristup vodnim putem luci s otvorenog mora, kao što su lučki prilazi, otvoreni dijelovi luke, rijeke, morski kanali i fjordovi.
18.  „vodni put za pristup luci” znači pristup vodnim putem luci s otvorenog mora, kao što su lučki prilazi, otvoreni dijelovi luke, rijeke, morski kanali i fjordovi ako je taj vodni put u pravnoj nadležnosti upravljačkog tijela luke.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Poglavlje II. – naslov
Pristup tržištu
Organizacija lučkih usluga
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 3.
Članak 3.
Briše se.
Sloboda pružanja usluga
1.  Sloboda pružanja usluga u pomorskim lukama obuhvaćenih ovom Uredbom primjenjuje se na pružatelje lučkih usluga uspostavljene u Uniji pod uvjetima postavljenima u ovom Poglavlju.
2.  Pružatelji lučkih usluga imaju pristup ključnim lučkim objektima do te mjere koja im je potreba za provedbu aktivnosti. Uvjeti pristupa su pravedni, razumni i nediskriminirajući.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 3.a (novi)
Članak 3.a
Sloboda organiziranja lučkih usluga
1.  U skladu s ovom Uredbom organizacija lučkih usluga iz ovog poglavlja mora ispunjavati uvjete povezane s:
(a)  minimalnim zahtjevima koji se odnose na pružatelje lučkih usluga;
(b)  ograničenjem broja pružatelja usluga;
(c)  obvezama javnih službi
(d)  unutarnjim operatorima;
(e)  slobodnim otvorenim pristupom tržištu lučkih usluga.
2.  Pri organiziranju lučkih usluga kao što je predviđeno u stavku 1. moraju se poštovati uvjeti iz ovog poglavlja.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.  Upravljačko tijelo luke može od pružatelja lučkih usluga tražiti ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje određene lučke usluge.
1.  Ne dovodeći u pitanje mogućnost nametanja obveza javne usluge u skladu s člankom 8., upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo može od pružatelja lučkih usluga, kao i od podizvođača, tražiti ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje određene lučke usluge.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Minimalni zahtjevi iz stavka 1. mogu se, po potrebi, odnositi samo na:
2.  Minimalni zahtjevi iz stavka 1. odnose se na:
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka b
(b)  opremu potrebnu za pružanje relevantne lučke usluge u normalnim i sigurnim uvjetima i sposobnost održavanja te opreme na odgovarajućoj razini;
(b)  opremu potrebnu za kontinuirano pružanje relevantne lučke usluge u uobičajenim i sigurnim uvjetima i tehničku i financijsku sposobnost održavanja te opreme na potrebnoj razini;
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  dostupnost lučkih usluga za sve korisnike, na svim vezovima i neprekidno, tj. danju i noću tijekom cijele godine;
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka c
(c)  usklađenost sa zahtjevima o pomorskoj sigurnosti ili sigurnosti i zaštiti luke ili pristupa luci, njezinim objektima, opremi i osoblju;
(c)  usklađenost sa zahtjevima o pomorskoj sigurnosti ili sigurnosti i zaštiti luke ili pristupa luci, njezinim objektima, opremi, radnicima i drugom osoblju;
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka da (nova)
(da)  usklađenost s nacionalnom socijalnim i radnim zakonodavstvom država članica u kojima se nalaze dotične luke, uključujući odredbe sporazuma o kolektivnom pregovaranju;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka db (nova)
(db)  dobar ugled pružatelja lučkih usluga, kako je utvrdila država članica.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.a (novi)
3.a  Provedba ove Uredbe ni u kojem slučaju nije temelj za smanjenje razine minimalnih uvjeta za pružanje lučkih usluga koje su države članice ili nadležna tijela već utvrdile.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.
4.  Ondje gdje minimalni uvjeti uključuju specifično lokalno znanje ili upoznavanje s lokalnim uvjetima, upravljačko tijelo luke osigurava da postoji odgovarajući pristup relevantnom usavršavanju, pod transparentnim i nediskriminirajućim uvjetima, osim ako odgovarajući pristup takvom usavršavanju nije omogućila država članica.
4.  Ondje gdje minimalni uvjeti uključuju specifično lokalno znanje ili upoznavanje s lokalnim uvjetima, upravljačko tijelo luke osigurava da postoji odgovarajući pristup informacijama, pod transparentnim i nediskriminirajućim uvjetima.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5.
5.  U slučajevima predviđenima stavkom 1., minimalne uvjete iz stavka 2. i postupak odobravanja prava na pružanje lučkih usluga pod tim uvjetima objavit će upravljačko tijelo luke do 1. srpnja 2015. ili, za minimalne uvjete primjenjive nakon tog datuma, najmanje tri mjeseca prije datuma kada bi ti uvjeti postali primjenjivi. Pružatelji lučkih usluga unaprijed su obaviješteni o svakoj promjeni kriterija i postupka.
5.  U slučajevima predviđenima stavkom 1., minimalne uvjete iz stavka 2. i postupak odobravanja prava na pružanje lučkih usluga pod tim uvjetima objavit će upravljačko tijelo luke do ...* ili, za minimalne uvjete primjenjive nakon tog datuma, najmanje tri mjeseca prije datuma kada bi ti uvjeti postali primjenjivi. Pružatelji lučkih usluga unaprijed su obaviješteni o svakoj promjeni kriterija i postupka.
__________________
*24 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5.a (novi)
5a.  Kako bi se osigurala pomorska sigurnost i zaštita okoliša, države članice ili nadležno tijelo mogu zahtijevati da plovila koja se koriste za tegljenje i vezivanje budu registrirana u državi članici u kojoj se nalazi dotična luka te da plove pod zastavom te države članice.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.
1.  Upravljačko tijelo luke postupa s pružateljima lučkih usluga jednako i djeluje na transparentan način.
1.  Upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo prema svim pružateljima lučkih usluga postupa jednako, transparentno, objektivno, nediskriminirajuće i proporcionalno.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.
2.  Upravljačko tijelo luke dodjeljuje ili odbija pravo na pružanje lučkih usluga na temelju minimalnih zahtjeva utemeljenih u skladu s člankom 4. unutar jednog mjeseca od primanja zahtjeva za dodjelu tog prava. Svako odbijanje dužno je pravodobno opravdati na temelju objektivnih, transparentnih, nediskriminacijskih i razmjernih kriterija.
2.  Upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo dodjeljuje ili odbija pravo na pružanje lučkih usluga na temelju minimalnih zahtjeva utemeljenih u skladu s člankom 4. To mora učiniti u razumnom roku koji ni u kojem slučaju ne smije biti dulji od četiri mjeseci od primanja zahtjeva za dodjelu tog prava i potrebnih dokumenata. Svako odbijanje dužno je pravodobno opravdati na temelju objektivnih, transparentnih, nediskriminacijskih i razmjernih kriterija.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak -1. (novi)
-1.  Ovaj se članak ne primjenjuje u slučajevima koji se navode u članku 9. ove Uredbe u kojima upravljačko tijelo luke nije javni naručitelj u smislu Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća 1a.
________________
1a Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Odstupajući od članka 3., upravljačko tijelo luke može ograničiti broj pružatelja lučke usluge za određenu lučku uslugu iz jednog ili više sljedećih razloga:
1.  Ne dovodeći u pitanje postojeće različite modele za organizaciju lučkih usluga, upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo može ograničiti broj pružatelja lučke usluge za određenu lučku uslugu iz jednog ili više sljedećih razloga:
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka a
(a)  nedostatak ili rezervirano korištenje zemlje uz uvjet da upravljačko tijelo može dokazati da zemlja sačinjava ključan dio luke za pružanje lučke usluge te da je ograničenje u skladu s formalnim planom razvoja luke kako je to dogovorilo upravljačko tijelo luke te, po potrebi, sva druga nadležna tijela sukladno nacionalnom zakonodavstvu;
(a)  nedostatak ili rezervirano korištenje zemlje, uz uvjet da upravljačko tijelo može dokazati da zemlja sačinjava dio luke koji je ključan za pružanje lučkih usluga te da je ograničenje, po potrebi, u skladu s odlukama ili planom koje je odobrilo upravljačko tijelo luke te, po potrebi, sva druga javna nadležna tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka aa (nova)
(aa)  nedostatak obalnog prostora ako je on od presudne važnosti za sposobnost pružanja sigurne i učinkovite lučke usluge;
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka ab (nova)
(ab)  značajke prometa u toj luci onemogućuju da više pružatelja lučkih usluga posluje u gospodarski zadovoljavajućim uvjetima;
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – točka ac (nova)
(ac)  potreba da se zajamče sigurne, zaštićene ili ekološki održive lučke djelatnosti;
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.a (novi)
3.a  Svako ograničenje broja pružatelja neke lučke usluge slijedi postupak odabira koji je otvoren za sve zainteresirane strane, nediskriminirajući i transparentan. Upravljačko tijelo luke svim zainteresiranim stranama prosljeđuje sve potrebne informacije o organizaciji selekcijskog postupka, o roku za prijavu kao i o relevantnim kriterijima i zahtjevima. Rok za prijavu mora biti utvrđen tako da zainteresirane strane imaju dovoljno vremena za konstruktivnu procjenu i pripremu svoje prijave; u uobičajenim okolnostima minimalni je rok 30 dana.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.
4.  Kada upravljačko tijelo luke sâmo pruža lučke usluge ili putem zasebne pravne osobe koju izravno ili neizravno nadzire, država članica može donošenje odluke o ograničavanju broja pružatelja lučkih usluga povjeriti tijelu koje je neovisno o upravljačkom tijelu luke. Ako država članica ne povjeri donošenje odluke o ograničavanju broja pružatelja lučkih usluga takvom tijelu, broj pružatelja usluga neće biti manji od dva.
4.  Kada upravljačko tijelo luke sâmo pruža lučke usluge ili to čini posredstvom zasebne pravne osobe koju izravno ili neizravno nadzire, država članica poduzima potrebne mjere da izbjegne sukobe interesa. Ako takve mjere izostanu, pružatelja usluga mora biti najmanje dvoje, osim ako bilo koji od razloga iz stavka 1. ne opravdava to ograničenje na jednog pružatelja usluga.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 7.
Članak 7.
Briše se.
Postupak ograničenja broja pružatelja lučkih usluga
1.  Svako ograničenje broja pružatelja neke lučke usluge u skladu s člankom 6. slijedi postupak odabira koji je otvoren za sve zainteresirane strane, nediskriminirajući i transparentan.
2.  Ako procijenjena vrijednost lučke usluge premašuje prag utvrđen u stavku 3., primjenjuju se pravila o postupku dodjele, postupovnima jamstvima i maksimalnom trajanju koncesija utvrđeni u Direktivi …./…. [koncesija].
3.  Prag i metoda određivanja vrijednosti lučkih usluga su iz odgovarajućih i primjenjivih odredbi Direktive .…/…. [koncesija].
4.  Odabrani pružatelj ili pružatelji i upravljačko tijelo luke zaključuju ugovor o lučkoj usluzi.
5.  U svrhu ove Uredbe, značajna izmjena odredbi ugovora o pružanju lučke usluge, u smislu Direktive …./… [koncesija], a za vrijeme njegove valjanosti, smatra se novim ugovorom o pružanju lučke usluge i zahtijeva novi postupak kako je navedeno u stavku 2.
6.  Stavci od 1. do 5. ovog članka ne primjenjuju se u slučajevima navedenima u članku 9.
7.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje Direktivu …/… [koncesija]15, Direktivu .…/….[komunalne usluge]16 i Direktivu …/… [javna nabava]17.
__________________
15 Prijedlog Direktive o dodjeli koncesijskih ugovora(COM (2011) 897 završna verzija).
16 Prijedlog Direktive o javnoj nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (COM/2011/0895 završna verzija).
17 Prijedlog Direktive o javnoj nabavi (COM/2011/0896 završna verzija).
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Države članice mogu odlučiti pružateljima usluga nametnuti obveze javne službe u pogledu lučkih usluga kako bi osigurale sljedeće:
1.  Države članice određuju nadležno tijelo na svom teritoriju, koje može biti upravljačko tijelo luke, ovlašteno da za pružatelje usluga uvede obveze javne službe u pogledu lučkih usluga kako bi osiguralo najmanje jedno od navedenog:
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka b
(b)  dostupnost usluga svim korisnicima;
(b)  dostupnost usluga svim korisnicima, ako je moguće, pod jednakim uvjetima;
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  sigurnost, zaštićenost ili ekološka održivost lučkih operacija;
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1. – točka cb (nova)
(cb)  pružanje primjerenih prometnih usluga javnosti te teritorijalna kohezija.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.  Države članice određuju na svom teritoriju nadležna tijela koja će nametati takve obveze javne službe. Upravljačko tijelo luke može biti nadležno tijelo.
Briše se.
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.  Ako je nadležno tijelo određeno u skladu sa stavkom 3. različito od upravljačkog tijela luke, to nadležno tijelo izvršava ovlasti predviđene člankom 6. i člankom 7. u vezi s ograničenjem broja pružatelja lučkih usluga na temelju obveza javne službe.
4.  Ako je nadležno tijelo određeno u skladu sa stavkom 1. ovog članka različito od upravljačkog tijela luke, to nadležno tijelo izvršava ovlasti predviđene člankom 6. u vezi s ograničenjem broja pružatelja lučkih usluga na temelju obveza javne službe.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 5.
5.  Ako nadležno tijelo odluči nametnuti obveze javne službe u svim morskim lukama u jednoj državi članici obuhvaćenima ovom Uredbom, obavješćuje Komisiju o tim obvezama.
5.  Ako država članica odluči nametnuti obveze javne službe u svim morskim lukama u jednoj državi članici koje su obuhvaćene ovom Uredbom, obavješćuje Komisiju o tim obvezama.
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 6.
6.  U slučaju prekida pružanja lučkih usluga za koje je nametnuta obveza pružanja javnih službi ili u slučaju neposrednog rizika od takve situacije, nadležno tijelo može poduzeti hitne mjere. Hitna mjera može biti i izravna dodjela koncesije, odnosno dodjela usluge drugom pružatelju na razdoblje od godinu dana. Tijekom tog razdoblja nadležno tijelo pokreće novi postupak odabira pružatelja lučke usluge u skladu s člankom 7. ili primjenjuje članak 9.
6.  U slučaju prekida pružanja lučkih usluga za koje je nametnuta obveza pružanja javnih službi ili u slučaju neposrednog rizika od takve situacije, nadležno tijelo može poduzeti hitne mjere. Hitna mjera može biti i izravna dodjela koncesije, odnosno dodjela usluge drugom pružatelju na razdoblje od godinu dana. Tijekom tog razdoblja nadležno tijelo pokreće novi postupak odabira pružatelja lučke usluge ili primjenjuje članak 9. Kolektivna sektorska djelovanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dotične države članice i/ili važećim sporazumima između socijalnih partnera ne smatraju se prekidima u pružanju lučkih usluga zbog kojih se mogu poduzeti hitne mjere.
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
1.  U slučajevima predviđenima člankom 6. stavkom 1. točkom (b), nadležno tijelo može sâmo odlučiti pružati lučke usluge pod obvezom javnih službi ili takvu obvezu izravno nametnuti zasebnoj pravnoj osobi nad kojom ima nadzor sličan nadzoru nad svojim vlastitim odjelima. U takvom slučaju, pružatelj lučkih usluga smatra se unutarnjim operatorom u smislu ove Uredbe.
1.  Upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo može odlučiti da će lučke usluge pružati samo ili posredstvom zasebne pravne osobe nad kojom ima nadzor sličan nadzoru koji posjeduje nad svojim vlastitim odjelima, pod uvjetom da se članak 4. primjenjuje jednako na sve operatore koji pružaju dotičnu uslugu. U tom slučaju pružatelj lučkih usluga smatra se unutarnjim operatorom u smislu ove Uredbe.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.  Za nadležno tijelo smatra se da vrši nadzor zasebne pravne osobe sličan onom koji vrši nad svojim odjelima samo ako ima odlučujuć utjecaj i na strateške ciljeve i na značajne odluke nadzirane pravne osobe.
2.  Za upravljačko tijelo luke ili nadležno tijelo smatra se da vrši nadzor zasebne pravne osobe sličan onom koji vrši nad svojim odjelima samo ako ima odlučujući utjecaj i na strateške ciljeve i na značajne odluke dotične pravne osobe.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3.
3.  Unutarnji operator ograničen je na provedbu dodijeljene lučke usluge samo u luci ili lukama za koje mu je dodijeljena zadaća pružanja lučkih usluga.
3.  U slučajevima iz članka 8. unutarnji operator ograničen je na provedbu dodijeljene lučke usluge samo u luci ili lukama za koje mu je dodijeljena zadaća pružanja lučkih usluga.
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.  Ne dovodeći u pitanje nacionalnozakonodavstvo i zakonodavstvo Unije, uključujući kolektivne ugovore između socijalnih partnera, upravljačka tijela luke mogu tražiti da dodijeljeni pružatelj lučkih usluga, imenovan u skladu s postupkom uspostavljenim člankom 7., u slučaju kada pružatelj nije trenutačni pružatelj lučkih usluga, radnicima koji su prethodno zaposleni kod trenutačnog pružatelja usluga dodijeli prava koja bi imali da je postojao prijenos u smislu Direktive 2001/23/EZ.
2.  Ne dovodeći u pitanje nacionalno zakonodavstvo, uključujući reprezentativne kolektivne ugovore između socijalnih partnera, nadležno tijelo traži da dodijeljeni pružatelj lučkih usluga osoblju osigura radne uvjete na temelju obvezujućih nacionalnih, regionalnih ili lokalnih standarda. U slučaju kada se osoblje premješta zbog promjene pružatelja usluga, osoblju koje je prethodno zaposleno kod trenutačnog pružatelja usluga dodjeljuju se ista prava koja bi imalo da je postojao prijenos u smislu Direktive 2001/23/EZ.
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 3.
3.  Kada upravljačka tijela luke od pružatelja lučkih usluga zahtijevaju primjenu određenih socijalnih standarda u pogledu pružanja relevantnih lučkih usluga, u dokumentaciji za nadmetanje i ugovorima o pružanju lučkih usluga navodi se dotično osoblje i status njihovih ugovornih prava te uvjeti pod kojima se zaposlenici mogu dovesti u vezu s lučkim uslugama.
3.  Upravljačka tijela luke ili nadležno tijelo od svih pružatelja lučkih usluga zahtijevaju primjenu svih socijalnih standarda i standarda rada kako su utvrđeni u nacionalnom pravu i/ili pravu Unije kao i kolektivnih ugovora na snazi u skladu s nacionalnim običajima i tradicijama. Kada u kontekstu pružanja relevantnih lučkih usluga dođe do premještanja osoblja, u dokumentaciji za nadmetanje i ugovorima o pružanju lučkih usluga navodi se dotično osoblje i status njihovih ugovornih prava te uvjeti pod kojima se zaposlenici mogu dovesti u vezu s lučkim uslugama.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 10.a (novi)
Članak 10.a
Stručno osposobljavanje i zaštita rada
1.  Poslodavac jamči da njegovi zaposlenici dobivaju potrebno stručno osposobljavanje kako bi stekli temeljito znanje o uvjetima u kojima se provodi njihov rad te da ih se na primjeren način pripremi kako bi se mogli suočiti s rizicima koje njihov rad može uključivati.
2.  Poštujući u potpunosti autonomiju socijalnih partnera, upućuje se poziv sektorskom Odboru za socijalni dijalog za luke na razini EU-a da razradi smjernice za utvrđivanje uvjeta za stručno osposobljavanje kako bi se spriječile nesreće i lučkim radnicima zajamčila najveća razina sigurnosti i zdravlja. Takvi uvjeti stručnog osposobljavanja redovno se ažuriraju kako bi se kontinuirano smanjivao broj nesreća na radnom mjestu.
3.  Socijalne se partnere poziva da razviju modele kojima se jamči ravnoteža između fluktuacija u potražnji zaposlenja u lukama i fleksibilnosti potrebne za lučko poslovanje s jedne strane te kontinuiteta i zaštite zaposlenja s druge strane.
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 11.
Ovo poglavlje i prijelazne odredbe članka 24. ne primjenjuju se na usluge rukovanja teretom i putničke usluge.
Ovo poglavlje, s iznimkom članka 10.a, i prijelazne odredbe članka 24. ne primjenjuju se na usluge rukovanja teretom, putničke usluge te peljarenje.
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Kada upravljačko tijelo luke koja primi javna sredstva samo pruža lučke usluge, ono račune za te javno financirane aktivnosti ili ulaganja vodi odvojeno od računa za svoje druge aktivnosti, na način da:
2.  Kada upravljačko tijelo luke koja primi javna sredstva samo pruža lučke usluge ili usluge jaružanja, račune za tu javno financiranu aktivnost ili ulaganje vodi odvojeno od računa za svoje druge aktivnosti, na način da:
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Ako upravljačko tijelo luke ili udruženja luka sami provode aktivnosti jaružanja te u tom smislu primaju javna sredstva, ona ne provode aktivnosti jaružanja u drugim državama članicama.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3.
3.  Javne financije iz stavka 1. obuhvaćaju temeljni kapital ili kvazikapital, nepovratne subvencije ili subvencije koje su povratne samo pod nekim uvjetima, odobravanje zajmova uključujući i prekoračenja i predujmove za ubrizgavanje kapitala, jamstva koja upravljačkom tijelu luke daju javna tijela, plaćene dividende i neraspodijeljenu dobit ili svaki drugi oblik javne financijske potpore.
3.  Javna sredstva iz stavka 1. uključuju dionički kapital ili kvazikapitalna sredstva, bespovratna sredstva, sredstva koja se vraćaju samo u određenim okolnostima, dodjelu zajmova uključujući prekoračenja po računu i predujmove kapitalnih injekcija, jamstva koja javna tijela daju upravljačkom tijelu luke ili svaki drugi oblik javne financijske potpore.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 4.
4.  Upravljačko tijelo luke čuva informacije u vezi s financijskim odnosima iz stavaka 1. i 2. ovog članka kako bi bile na raspolaganju Komisiji i nadležnom neovisnom nadzornom tijelu kako se navodi u članku 17. pet godina od kraja fiskalne godine na koju se informacije odnose.
4.  Upravljačko tijelo luke čuva informacije u vezi s financijskim odnosima iz stavaka 1. i 2. ovog članka kako bi bile na raspolaganju Komisiji i tijelu imenovanom u skladu s člankom 17. pet godina od kraja fiskalne godine na koju se informacije odnose.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 5.
5.  Upravljačko tijelo luke Komisiji i nadležnom neovisnom nadzornom tijelu na zahtjev stavlja na raspolaganje sve dodatne informacije koje oni smatraju potrebnim radi dovršavanja temeljitog procjenjivanja predanih podataka te ocjenjivanja usklađenosti s ovom Uredbom. Informacije se šalju u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
5.  Upravljačko tijelo luke u slučaju formalne pritužbe i na zahtjev Komisiji i tijelu imenovanom u skladu s člankom 17. stavlja na raspolaganje sve dodatne informacije koje oni smatraju potrebnim radi dovršavanja temeljitog procjenjivanja predanih podataka te ocjenjivanja usklađenosti s ovom Uredbom. Informacije se šalju u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 7.a (novi)
7a.  Države članice mogu odlučiti da se stavak 2. ovog članka ne primjenjuje na njihove luke unutar sveobuhvatne transeuropske prometne mreže koje ne zadovoljavaju kriterije iz točke (a) ili točke (b) članka 12. Uredbe (EU) br. 1315/2013 u slučaju nerazmjernih administrativnih opterećenja, pod uvjetom da sva primljena javna sredstva kao i njihova upotreba u svrhu pružanja lučkih usluga ostanu potpuno transparentna u računovodstvenom sustavu. U slučaju da države članice donesu takvu odluku, prije njezina stupanja na snagu o tome obavještavaju Komisiju.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
1.  Pristojbe za usluge koje pruža unutarnji operator sukladno članku 9. i pristojbe koje naplaćuju pružatelji lučke usluge, u slučaju ograničavanja broja pružatelja koji nisu određeni na temelju otvorenih, transparentnih i nediskriminatornih postupaka, utvrđuju se na transparentan i nediskriminatoran način. Te pristojbe odražavaju uvjete na relevantnom konkurentnom tržištu i nisu nesrazmjerne gospodarskoj vrijednosti pružene usluge.
1.  Pristojbe za usluge koje pruža unutarnji operator u okviru obveze javne službe, pristojbe za usluge peljarenja koje nisu izložene stvarnoj konkurenciji i pristojbe koje naplaćuju pružatelji lučkih usluga iz članka 6. stavka 1. točke (b) utvrđuju se na transparentan i nediskriminirajući način. Te pristojbe, koliko je moguće, odražavaju uvjete na relevantnom konkurentnom tržištu i nisu nerazmjerne ekonomskoj vrijednosti pružene usluge.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3.
3.  Pružatelj lučke usluge nadležnom neovisnom nadzornom tijelu, sukladno članku 17. na zahtjev stavlja na raspolaganje informacije o elementima koji služe kao osnova za utvrđivanje strukture i razine pristojbi za lučke usluge koje potpadaju pod primjenu stavka 1. ovog članka. Te informacije uključuju metodologiju korištenu za utvrđivanje lučkih pristojbi u odnosu na objekte i usluge na koje se te pristojbe za lučke usluge odnose.
3.  Pružatelj lučke usluge, u slučaju formalne pritužbe i na zahtjev, tijelu imenovanom u skladu s člankom 17. stavlja na raspolaganje informacije o elementima koji služe kao osnova za utvrđivanje strukture i razine pristojbi za lučke usluge koje potpadaju pod primjenu stavka 1. ovog članka. Te informacije uključuju metodologiju korištenu za utvrđivanje lučkih pristojbi u odnosu na objekte i usluge na koje se te pristojbe za lučke usluge odnose.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.
3.  Radi pružanja doprinosa učinkovitom sustavu naplaćivanja pristojbi za korištenje infrastrukture, strukturu i razinu pristojbi za korištenje lučke infrastrukture na autonoman način utvrđuje upravljačko tijelo luke sukladno vlastitoj komercijalnoj strategiji i planu ulaganja odražavajući uvjete tržišnog natjecanja dotičnog tržišta te u skladu s pravilima o državnoj potpori.
3.  Radi pružanja doprinosa učinkovitom sustavu naplaćivanja pristojbi za korištenje infrastrukture, strukturu i razinu pristojbi za korištenje lučke infrastrukture na autonoman način utvrđuje upravljačko tijelo luke sukladno vlastitoj komercijalnoj strategiji i planu ulaganja te u skladu s pravilima o državnoj potpori i pravilima tržišnog natjecanja.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 4.
4.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., pristojbe za korištenje lučke infrastrukture mogu varirati u skladu s poslovnim praksama povezanim s čestim korisnicima ili radi promicanja učinkovitijeg korištenja lučke infrastrukture, pomorskog prometa na kratke udaljenosti, energetske učinkovitosti ili smanjenja emisija ugljičnog dioksida u prijevozu. Kriteriji korišteni za takve varijacije odgovarajući su, objektivni, transparentni i nediskriminatorni te poštuju pravila tržišnog natjecanja. Varijacije koje iz toga proizlaze posebice su dostupne svim odgovarajućim korisnicima lučke usluge pod jednakim uvjetima.
4.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., pristojbe za korištenje lučkom infrastrukturom mogu varirati u skladu s ekonomskom strategijom luke i politikom prostornog planiranja luke, između ostalog, u vezi s određenim kategorijama korisnika ili radi promicanja učinkovitijeg korištenja lučkom infrastrukturom, pomorskog prometa na kratke udaljenosti ili visoke ekološke učinkovitosti, energetske učinkovitosti ili smanjenja emisija ugljičnog dioksida u prijevozu. Kriteriji korišteni za takve varijacije pravedni su i nediskriminirajući kada je riječ o nacionalnosti te su usklađeni s pravilima koja se odnose na državnu potporu tržišnog natjecanja. Upravljačko tijelo luke može pri utvrđivanju troškova uzeti u obzir vanjske troškove. Upravljačko tijelo luke može mijenjati pristojbe za korištenje lučkom infrastrukturom u skladu s poslovnim praksama.
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 5.
5.  Komisija ima ovlast donositi, po potrebi, delegirane akte u skladu s postupkom iz članka 21. u vezi sa zajedničkom klasifikacijom plovila, goriva i vrsta operacija prema kojima pristojbe za korištenje infrastrukture mogu varirati te zajedničkim načelima naplate pristojbi za korištenje lučke infrastrukture.
Briše se.
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 6.
6.  Upravljačko tijelo luke obavješćuje korisnike luke i predstavnike ili udruženja korisnika luke o strukturi i kriterijima korištenima za određivanje iznosa pristojbi za korištenje lučke infrastrukture, uključujući ukupan iznos troškova i prihoda koji služe kao osnova za određivanje strukture i razine pristojbi za korištenje lučke infrastrukture. Ono obavješćuje korisnike lučke infrastrukture o svim promjenama iznosa pristojbi za korištenje lučke infrastrukture, strukture ili korištenih kriterija za određivanje pristojbi za korištenje tim lukama najmanje tri mjeseca unaprijed.
6.  Upravljačko tijelo luke na transparentan način obavješćuje korisnike luke i predstavnike ili udruženja korisnika luke o strukturi i kriterijima korištenima za određivanje iznosa pristojbi za korištenje lučkom infrastrukturom. Ono obavješćuje korisnike lučke infrastrukture o svim promjenama iznosa pristojbi za korištenje lučke infrastrukture, strukture ili korištenih kriterija za određivanje pristojbi za korištenje tim lukama najmanje tri mjeseca unaprijed. Od upravljačkog tijela luke ne traži se da objavljuje razlike u pristojbama koje su rezultat individualnih pregovora.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 7.
7.  Upravljačko tijelo luke nadležnom neovisnom nadzornom tijelu i Komisiji na zahtjev stavlja na raspolaganje informacije iz stavka 4. te informacije o detaljnim troškovima i prihodima koje služe kao osnova za određivanje strukture i razine pristojbi za korištenje lučke infrastrukture i metodologije korištene za utvrđivanje pristojbi za korištenje lučke infrastrukture u odnosu na objekte i usluge na koje se odnose te lučke pristojbe.
7.  Upravljačko tijelo luke, u slučaju formalne pritužbe i na zahtjev, tijelu imenovanom u skladu s člankom 17. i Komisiji stavlja na raspolaganje informacije iz stavka 4. ovog članka i razine pristojbi za korištenje lučkom infrastrukturom i metodologiju korištenu za utvrđivanje pristojbi za korištenje lučkom infrastrukturom u vezi s objektima i uslugama na koje se odnose te lučke pristojbe.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.
1.  Upravljačko tijelo luke uspostavlja odbor predstavnika operatora vodenih plovila, vlasnika tereta ili drugih korisnika luke koji moraju plaćati pristojbu za korištenje infrastrukture ili pristojbu za korištenje lučke usluge, ili oboje. Taj odbor nazvan je „savjetodavni odbor korisnika luke”.
Briše se.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.
2.  Upravljačko tijelo luke svake godine prije određivanja pristojbi za korištenje lučke infrastrukture savjetuje se sa savjetodavnim odborom korisnika luke o strukturi i razini pristojbi. Pružatelji lučkih usluga iz članaka 6. i 9. svake godine prije određivanja pristojbi za lučke usluge savjetuju se sa savjetodavnim odborom korisnika luke o strukturi i razini pristojbi. Upravljačko tijelo luke osigurava prikladne objekte za takva savjetovanja, a pružatelji lučkih usluga ga obavješćuju o rezultatima savjetovanja.
2.  Upravljačko tijelo jamči da su uspostavljeni primjereni mehanizmi za savjetovanje s korisnicima luke, uključujući relevantne i međusobno povezane prijevoznike. Ono se savjetuje s korisnicima luke u slučaju znatnih promjena pristojbi za korištenje lučkom infrastrukturom. Pružatelji lučkih usluga korisnicima luke pružaju primjerene informacije o strukturi pristojbi za lučke usluge i kriterijima korištenima za njihovo utvrđivanje. Unutarnji operatori koji pružaju usluge u okviru obveze pružanja javne službe i pružatelji lučkih usluga iz članka 6. stavka 1. točke (b) svake godine prije određivanja pristojbi za lučke usluge savjetuju se s korisnicima luke o strukturi i razini tih pristojbi. Upravljačko tijelo luke osigurava prikladne mehanizme za takva savjetovanja, a pružatelji lučkih usluga ga obavješćuju o rezultatima savjetovanja.
Obveze iz ovog stavka moguće je nametnuti tijelima, između ostalog, i onima s različitim sastavom, s nastanom u luci.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Upravljačko tijelo luke redovito se savjetuje s dionicima kao što su poduzeća s poslovnim nastanom u luci, pružatelji lučkih usluga, operatori vodenih plovila, vlasnici tereta, kopneni prijevoznici i tijela javne uprave koja djeluju u luci o sljedećema:
1.  Upravljačko tijelo luke redovito se savjetuje s odgovarajućim dionicima koji djeluju u luci kao i, po potrebi, s tijelima javne uprave odgovornima za planiranje prometne infrastrukture o sljedećem:
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1. – točka ca (nova)
(ca)  posljedicama planiranja i odlukama o prostornom planiranju u pogledu djelovanja na okoliš;
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1. – točka cb (nova)
(cb)  mjerama za jamčenje i poboljšanje sigurnosti u području luke, uključujući zdravlje i sigurnost lučkih radnika te informacije o pristupu osposobljavanju lučkih radnika.
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 17. – naslov
Neovisno nadzorno tijelo
Neovisni nadzor
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.  Države članice osiguravaju da primjenu ove Uredbe u svim morskim lukama koje obuhvaća ova Uredba na području svake države članice prati i nadzire neovisno nadzorno tijelo.
1.  Države članice osiguravaju postojanje djelotvornih mehanizama za rješavanje pritužbi u svim morskim lukama koje su obuhvaćene ovom Uredbom na teritoriju svake države članice. U tu svrhu države članice imenuju jedno ili više tijela.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2.
2.  Neovisno nadzorno tijelo pravno je odvojeno i funkcionalno neovisno od svakog upravljačkog tijela luke ili pružatelja lučkih usluga. Države članice koje zadrže vlasništvo ili nadzor nad lukama ili upravljačkim tijelima luka osiguravaju djelotvorno strukturno razdvajanje funkcija ove Uredbe u vezi s nadzorom i praćenjem te aktivnosti povezanih s tim vlasništvom ili nadzorom. Neovisno nadzorno tijelo izvršava svoje ovlasti nepristrano i transparentno te s dužnim poštovanjem prava na slobodno obavljanje poslovanja.
2.  Neovisni nadzor provodi se na način koji ne uključuje postojanje sukoba interesa te je pravno odvojen i funkcionalno neovisan od svih upravljačkih tijela luke ili pružatelja lučkih usluga. Države članice koje zadrže vlasništvo ili nadzor nad lukama ili upravljačkim tijelima luka osiguravaju postojanje djelotvornog strukturnog razdvajanja funkcija u vezi s rješavanjem pritužbi i aktivnosti povezanih s tim vlasništvom ili nadzorom. Neovisni nadzor nepristran je i transparentan te poštuje pravo na slobodno obavljanje poslova.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.
3.  Neovisno nadzorno tijelo rješava pritužbe koje podnese bilo koja strana koja ima legitiman interes te sporove koji nastaju u vezi s primjenom ove Uredbe koji se iznesu pred njega.
3.  Države članice osiguravaju da su korisnici luke i drugi relevantni dionici obaviješteni o tome gdje i kako mogu podnijeti pritužbu, uključujući o tijelima odgovornima za postupanje s pritužbama iz članka 12. stavka 5., članka 13. stavka 3. i članka 14. stavka 7.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 4.
4.  U slučaju bilo kakvog spora između strana osnovanih u različitim državama članicama, neovisno nadzorno tijelo države članice luke u kojoj se pretpostavlja podrijetlo spora ima ovlast riješiti spor.
4.  U slučaju bilo kakvog spora između strana osnovanih u različitim državama članicama, nadležna za rješavanje spora je država članica luke za koju se pretpostavlja da je u njoj izvor spora. Uključene države članice međusobno surađuju i razmjenjuju informacije o svom radu.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 5.
5.  Neovisno nadzorno tijelo ima pravo tražiti od upravljačkih tijela luke, pružatelja lučkih usluga i korisnika luke da predaju informacije potrebne za osiguravanje praćenja i nadzora primjene ove Uredbe.
5.  U slučaju da bilo koja strana s legitimnim interesom podnese službenu pritužbu, relevantno tijelo koje pruža neovisan nadzor ima pravo tražiti od upravljačkih tijela luke, pružatelja lučkih usluga i korisnika luke da dostave potrebne informacije.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 6.
6.  Neovisno nadzorno tijelo na zahtjev nadležnog tijela države članice može dati mišljenje o bilo kojem pitanju u vezi s primjenom ove Uredbe.
Briše se.
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 7.
7.  Neovisno nadzorno tijelo može se prilikom rješavanja pritužbi i sporova savjetovati sa savjetodavnim odborom korisnika dotične luke.
Briše se.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 8.
8.  Odluke neovisnog nadzornog tijela imaju obvezujuć učinak, ne dovodeći u pitanje sudski pregled.
8.  Odluke odgovarajućeg tijela koje pruža neovisni nadzor imaju obvezujući učinak, ne dovodeći u pitanje sudski pregled.
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 9.
9.  Države članice obavješćuju Komisiju o identitetu neovisnih nadzornih tijela najkasnije do 1. srpnja 2015. te poslije o svim nastalim promjenama. Komisija objavljuje i ažurira popis neovisnih nadzornih tijela na svojoj internetskoj stranici.
9.  Države članice obavješćuju Komisiju o mehanizmima i postupcima uspostavljenima radi usklađenosti sa stavcima 1. i 2. ovog članka do ...* te poslije, bez odgađanja, o svim nastalim promjenama. Komisija objavljuje i ažurira popis relevantnih tijela na svojoj internetskoj stranici.
__________________
* 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 18.
Članak 18.
Briše se.
Suradnja između neovisnih nadzornih tijela
1.  Neovisna nadzorna tijela razmjenjuju informacije o svom radu i načelima odlučivanja te o praksama kako bi se olakšala jedinstvena provedba ove Uredbe. Ona u tu svrhu sudjeluju i surađuju u mreži koja se saziva u redovitim intervalima, a najmanje jednom godišnje. Komisija sudjeluje, koordinira i podupire rad mreže.
2.  Neovisna nadzorna tijela blisko surađuju u svrhu pružanja uzajamne pomoći u zadaćama. uključujući u provedbi istraga potrebnih za rješavanje pritužbi i sporova u slučajevima koji uključuju luke u različitim državama članicama. U tu svrhu neovisno nadzorno tijelo drugom takvom tijelu, nakon obrazloženog zahtjeva, stavlja na raspolaganje informacije potrebne za omogućavanje tom tijelu ispunjavanja njegovih odgovornosti iz ove Uredbe.
3.  Države članice osiguravaju da neovisna nadzorna tijela Komisiji, nakon obrazloženog zahtjeva, pruže informacije potrebne za obavljanje njezinih zadaća. Informacije koje zatraži Komisija razmjerne su obavljanju tih zadaća.
4.  Kada neovisno nadzorno tijelo u skladu sa zakonodavstvom Unije ili nacionalnim pravilima o zaštiti poslovnih tajni informacije smatra povjerljivim, drugo nacionalno nadzorno tijelo i Komisija osiguravaju povjerljivost. Te se informacije smiju upotrebljavati samo u svrhe u koje su zatražene.
5.  Na temelju iskustva neovisnog nadzornog tijela i aktivnosti mreže iz stavka 1. te radi osiguravanja učinkovite suradnje, Komisija može donijeti zajednička načela za prikladne mehanizme razmjene informacija između neovisnih nadzornih tijela. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 22. stavka 2.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1.
1.  Svaka strana s legitimnim interesom ima pravo protiv odluka ili pojedinačnih mjera koje su u skladu s ovom Uredbom poduzela nadležna tijela, upravljačko tijelo luke ili neovisno nadzorno tijelo uložiti pritužbu žalbenom tijelu koje je neovisno o uključenim stranama. To žalbeno tijelo može biti sud.
1.  Svaka strana s legitimnim interesom ima pravo protiv odluka ili pojedinačnih mjera koje su u skladu s ovom Uredbom poduzela nadležna tijela, upravljačko tijelo luke ili tijelo imenovano u skladu s člankom 17. uložiti pritužbu žalbenom tijelu koje je neovisno o uključenim stranama. To žalbeno tijelo može biti sud.
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1.
Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o ovim odredbama najkasnije do 1. srpnja 2015. i bez odlaganja izvješćuju o svim njihovim naknadnim izmjenama.
Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o ovim odredbama do ...* i bez odlaganja izvješćuju o svim njihovim naknadnim izmjenama.
__________________
* 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 21.
Članak 21.
Briše se.
Izvršavanje ovlasti
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Komisiji se na neodređeno vrijeme dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14.
3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Ona ne utječe na valjanost nijednog delegiranog akta koji je već na snazi.
4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
5.  Delegirani akt usvojen prema članku 14. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne ulože nikakav prigovor u razdoblju od dva mjeseca nakon što budu obaviješteni o njemu, ili ako prije isteka tog razdoblja Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. Ovaj se rok produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 22.
Članak 22.
Briše se.
Postupak u odboru
1.  Komisiji pomaže jedan odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  U slučaju upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 23.
Najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe, Komisija predstavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju i učinku ove Uredbe popraćeno, po potrebi, odgovarajućim prijedlozima.
U svrhu procjene funkcioniranja i učinka ove Uredbe, Europskom parlamentu i Vijeću podnose se periodična izvješća. Komisija do ... * predstavlja prvo izvješće i nakon toga, svake tri godine, periodična izvješća popraćena, po potrebi, odgovarajućim prijedlozima. U izvješćima Komisije uzima se u obzir sav napredak koji je postigao sektorski Odbor za socijalni dijalog za luke na razini EU-a.
________________
* Četiri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 25.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Primjenjuje se od 1. srpnja 2015.
Primjenjuje se od ...* .
__________________
* 24 mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe.

(1) Pitanje je upućeno natrag nadležnom odboru na ponovno razmatranje u skladu s člankom 61. stavkom 2. drugim podstavkom (A8-0023/2016).

Pravna napomena