Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0157(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0023/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0023/2016

Viták :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Szavazatok :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
A szavazatok indokolása
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Elfogadott szövegek
PDF 744kWORD 465k
2016. március 8., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A kikötői szolgáltatások piacra jutása és a kikötők pénzügyi átláthatósága ***I
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

Az Európai Parlament 2016. március 8-án elfogadott módosításai a kikötői szolgáltatások piacára való bejutását és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
Cím
Javaslat
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról
a kikötői szolgáltatások megszervezését és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A kikötők hozzájárulhatnak az európai iparágak hosszú távú versenyképességéhez a világ piacain, hozzáadott értéket és munkahelyeket teremtve az Unió valamennyi part menti régiójában. A tengeri szállítási ágazatot érintő kihívások – például a fenntartható szállítási és logisztikai lánc hiányosságainak – kezelése érdekében elengedhetetlen, hogy „A kikötők mint a növekedés motorjai” című bizottsági közleményben foglalt, az adminisztráció egyszerűsítésével kapcsolatos intézkedések végrehajtására e rendelet végrehajtásával párhuzamosan kerüljön sor. A kikötői késedelmekhez vezető, vámkezeléshez kapcsolódó igazgatási eljárások összetettsége jelentős mértékben gátolja a rövid távú tengeri fuvarozás versenyképességét és az uniós kikötők hatékony működését.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A vámeljárások nagyfokú egyszerűsítése a versenyképesség szempontjából jelentős gazdasági előnnyel járhat a kikötők számára. A kikötők közötti tisztességtelen verseny elkerülése és az Unió pénzügyi érdekeit esetlegesen súlyosan károsító vámalakiságok csökkentése céljából a kikötői hatóságoknak megfelelő és hatékony kockázatalapú szakpolitikai megközelítést kell elfogadniuk a verseny torzulásának elkerülése érdekében. A tagállamoknak és a Bizottságnak hatékonyan és rendszeresen felügyelnie kell ezen eljárásokat, a Bizottságnak pedig mérlegelnie kell, hogy szükséges-e intézkedéseket tennie a tisztességtelen verseny kezelése érdekében.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)   Az uniós tengeri közlekedés túlnyomórészt a transzeurópai közlekedési hálózat tengeri kikötőin halad át. Annak érdekében, hogy e rendelet céljait sikerüljön úgy megvalósítani, hogy a szabályozás más kikötőkre ne rójon szükségtelen terheket, hatályát – függetlenül attól a lehetőségtől, hogy a tagállamok e rendeletet további kikötők vonatkozásában is alkalmazhatják – a transzeurópai közlekedési hálózat kikötőire kell korlátozni, hiszen ezek közül mindegyik jelentős szerepet tölt be az európai szállítási rendszerben: vagy azért, mert az uniós teherszállításnak, illetve az utasok összlétszámának több mint 0,1 %-a jut minden ilyen kikötőre, vagy mert minden ilyen kikötő javítja a szigetek és peremterületek regionális megközelíthetőségét. Mivel a mélytengeri révkalauz-szolgáltatások során a hajók nem lépnek be közvetlenül a kikötők területére, illetve nem közvetlenül onnan indulnak, ezért e szolgáltatások nincsenek közvetlen hatással a kikötők hatékony működésére, és a rendelet hatálya nem terjed ki rájuk.
(4)   Az uniós tengeri közlekedés túlnyomórészt a transzeurópai közlekedési hálózat tengeri kikötőin halad át. Annak érdekében, hogy e rendelet céljait sikerüljön úgy megvalósítani, hogy a szabályozás más kikötőkre ne rójon szükségtelen terheket, hatályát kizárólag a transzeurópai közlekedési hálózat tengeri kikötőire kell korlátozni, hiszen ezek közül mindegyik jelentős szerepet tölt be az európai szállítási rendszerben: vagy azért, mert az uniós teherszállításnak, illetve az utasok összlétszámának több mint 0,1 %-a jut minden ilyen kikötőre, vagy mert minden ilyen kikötő javítja a szigetek és peremterületek regionális megközelíthetőségét. E rendeletnek azonban biztosítania kell a lehetőséget a tagállamok számára, hogy eldöntsék, hogy alkalmazzák-e vagy sem a rendeletet az átfogó transzeurópai közlekedési hálózatnak a legkülső régiókban fekvő tengeri kikötői vonatkozásában. A tagállamoknak arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy eltéréseket is bevezethessenek annak megakadályozása érdekében, hogy aránytalan adminisztratív terhek háruljanak a transzeurópai közlekedési hálózat azon tengeri kikötőire, amelyek éves forgalma nem indokolja e rendelet teljes körű alkalmazását. Mivel a mélytengeri révkalauz-szolgáltatások során a hajók nem lépnek be közvetlenül a kikötők területére, illetve nem közvetlenül onnan indulnak, ezért e szolgáltatások nincsenek közvetlen hatással a kikötők hatékony működésére, és a rendelet hatálya nem terjed ki rájuk.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  E rendelet nem ír elő meghatározott kikötőüzemeltetési modellt a kikötők üzemeltető szerveinek. A piacra jutásra és a pénzügyi átláthatóságra vonatkozó szabályok tiszteletben tartása esetén a nemzeti szinten meghatározott, már meglévő, tagállami kikötőüzemeltetési modellek érvényben maradhatnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. jegyzőkönyvének megfelelően.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkének az a célja, hogy megszüntessen minden, az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó korlátozást. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 58. cikke szerint e cél elérése tekintetében a közlekedésre vonatkozó cím, nevezetesen a 100. cikk (2) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
törölve
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Számos tagállam biztonsági vagy szociális okokból szabályozta a saját részre történő szolgáltatásnyújtást, azaz azt a lehetőséget, hogy a hajózási társaságok és a kikötői szolgáltatók maguk válasszák meg a személyzetet és saját maguknak nyújtsanak kikötői szolgáltatásokat. A jogalkotási javaslat előkészítése során a Bizottság által megkérdezett érdekelt felek annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a saját részre történő szolgáltatásnyújtás általános, uniós szinten történő lehetővé tétele esetén további – biztonsági és szociális kérdésekkel – kapcsolatos szabályokra lenne szükség az esetleges nemkívánatos hatások kiküszöbölése érdekében. Ezért jelenleg az tűnik indokoltnak, hogy ezt a kérdést uniós szinten ne szabályozzuk, hanem a tagállamok dönthessék el, hogy szabályozni kívánják-e a kikötői szolgáltatások saját részre történő nyújtását, avagy sem. E rendelet hatálya ennek megfelelően csak a díjazás ellenében nyújtott kikötői szolgáltatásokra vonatkozik.
törölve
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)   A hatékony, biztonságos és környezetbarát kikötőüzemeltetés érdekében a kikötőt üzemeltető szerv számára lehetővé kell tenni, hogy a kikötői szolgáltatókat arra kötelezhesse, hogy igazolják bizonyos minimumkövetelmények teljesítését a szolgáltatás megfelelő módon történő elvégzésével kapcsolatban. E minimumkövetelményeknek néhány egyértelműen meghatározott feltételre kell korlátozódniuk a szolgáltatók szakmai képesítését, többek között az elvégzett képzéseket, valamint a szükséges berendezések meglétét illetően; a követelményeknek átláthatóknak, megkülönböztetéstől menteseknek, tárgyilagosaknak és a kikötői szolgáltatás szempontjából relevánsaknak kell lenniük.
(7)   A hatékony, biztonságos és környezetbarát kikötőüzemeltetés érdekében a kikötőt üzemeltető szerv számára lehetővé kell tenni, hogy a kikötői szolgáltatókat arra kötelezhesse, hogy igazolják bizonyos minimumkövetelmények teljesítését a szolgáltatás megfelelő módon történő elvégzésével kapcsolatban. E minimumkövetelményeknek néhány egyértelműen meghatározott feltételre kell korlátozódniuk a szolgáltatók szakmai képesítését, a vonatkozó kikötői szolgáltatás nyújtásához szükséges berendezéseket, a szolgáltatás rendelkezésre állását és a tengerbiztonsági követelményeknek való megfelelést illetően. E minimumkövetelményeknek a környezetvédelmi követelményeket, valamint a nemzeti szociális előírásokat és a kikötői szolgáltató jó hírnevét is figyelembe kell venniük.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
(7a)  Valamennyi szolgáltatónak és különösen az újonnan belépő piaci szereplőknek meg kell jelölniük a hajók minimális számát, amelyet saját személyzetükkel és berendezéseikkel képesek kiszolgálni. A szolgáltatóknak alkalmazniuk kell a vonatkozó rendelkezéseket és szabályokat, többek között az alkalmazandó munkajogi jogszabályokat, az alkalmazandó kollektív szerződéseket és az adott kikötő minőségi követelményeit.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)
(7b)  Annak megállapításakor, hogy egy szolgáltató megfelel-e a jó hírnév követelményeinek, a tagállamoknak meg kell fontolniuk, hogy nyomós okok állnak-e fenn a kikötői szolgáltatók, az üzemeltető, vagy a tagállamok által meghatározott bármely más érintett személy jó hírnevének kétségbe vonására, mint például az alábbi területeken hatályos uniós és nemzeti jogszabályok súlyos megsértése miatt bármely tagállamban hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet vagy kiszabott szankció: szociális jog, munkajog, munkahelyi biztonsággal kapcsolatos jog, egészségjog és környezetvédelmi jog.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)
(7c)  A 3577/92/EGK tanácsi rendelettel1a és a Bíróság 2007. január 11-én a C-251/04. sz., Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben hozott ítéletével1b összhangban, melynek értelmében nem vonható le az a következtetés, hogy a vontatás a tengeri szállítási szolgáltatásokhoz sorolható, a tengeri biztonság és a környezet védelme érdekében minimumkövetelmények meghatározhatják, hogy a vontatási vagy kikötési műveletekhez használt vízi járműveket az érintett kikötő tagállamában kell nyilvántartásba venni, és a vízi járműveknek az érintett tagállam lobogója alatt kell hajózniuk.
_______________
1a A Tanács 3577/92/EGK rendelete (1992. december 7.) a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének a tagállamokon belüli tengeri fuvarozásra (tengeri kabotázs) történő alkalmazásáról (HL L 364., 1992.12.12., 7. o.)
1b A Bíróság 2007. január 11-én a C-251/04. sz., Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben hozott ítélete, ECLI:EU:C:2007:5.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Mivel a kikötők behatárolt földrajzi területen helyezkednek el, a rendelkezésre álló terület szűkössége, illetve a területnek bizonyos típusú – átlátható területfelhasználást biztosító, hivatalos fejlesztési tervnek, valamint a területrendezési célokkal kapcsolatos tagállami jogszabályoknak megfelelő – tevékenységekre való kijelölése néhány esetben korlátozhatja a piacra jutást.
törölve
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  Az Unió kikötőrendszere igen sokszínű, és számos különböző modellt alkalmaz a kikötői szolgáltatások megszervezésére. Emiatt egy egységes rendszer nem lenne megfelelő. A kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság számára lehetővé kell tenni a szolgáltatók számának korlátozását, amennyiben a körülmények ezt szükségessé teszik.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)   A kikötői szolgáltatók számbeli korlátozására irányuló szándékot az illetékes hatóságnak előre közzé kell tennie és alaposan meg kell indokolnia, lehetőséget biztosítva az érdekelt feleknek a véleménynyilvánításra. A korlátozást csak tárgyilagos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes feltételekhez lehet kötni.
(11)   A kikötői szolgáltatók számbeli korlátozására irányuló szándékot a kikötőt üzemeltető szervnek vagy az illetékes hatóságnak előre közzé kell tennie A korlátozást csak tárgyilagos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes feltételekhez lehet kötni.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)   A kikötői szolgáltatók kiválasztására irányuló eljárást – a nyíltság és az átláthatóság jegyében – nyilvánosan kell lefolytatni, eredményét közzé kell tenni, és a teljes dokumentációt az érdekelt felek rendelkezésére kell bocsátani.
(12)   A kikötői szolgáltatók kiválasztására irányuló eljárást nyilvánosan kell lefolytatni, eredményét közzé kell tenni, és az eljárásnak megkülönböztetéstől mentesnek, átláthatónak és minden érdekelt fél számára nyitottnak kell lennie.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Amennyiben korlátozzák a kikötői szolgáltatók számát, akkor a kiválasztásukra irányuló eljárás során a(z) ../../… irányelvben [koncessziók]7 meghatározott elveket és megközelítést kell követni, többek között a szerződések értékének meghatározására alkalmazott értékhatárt és módszert, valamint a lényeges módosítások és a szerződés időtartamával kapcsolatos elemek meghatározását.
törölve
__________________
7 Javaslat a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvre (COM(2011)0897 végleges).
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek által nem vagy csak részben szabályozott közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó közösségi jogról szóló, 2006. augusztus 1-i értelmező közleményében1 a Bizottság egyértelműen meghatározta a közbeszerzési szerződésekről szóló irányelvek hatályán kívül eső és nem koncesszió formájában odaítélt kiválasztási eljárások keretét.
__________________
1 HL C 179., 2006.8.1., 2. o.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)   Amennyiben közszolgáltatási kötelezettségek miatt korlátozzák a kikötői szolgáltatók számát, ezt csak a közérdekre való hivatkozással lehet indokolni; közérdekűnek minősül például az a törekvés, hogy a kikötői szolgáltatáshoz minden felhasználó hozzáférjen, a szolgáltatás egész évben rendelkezésre álljon és a felhasználók bizonyos kategóriái számára megfizethető legyen.
(14)   Amennyiben közszolgáltatási kötelezettségek miatt korlátozzák a kikötői szolgáltatók számát, ezt csak a közérdekre való hivatkozással lehet indokolni; közérdekűnek minősül például az a törekvés, hogy a kikötői szolgáltatáshoz minden felhasználó hozzáférjen, a szolgáltatás egész évben rendelkezésre álljon, a felhasználók bizonyos kategóriái számára megfizethető legyen, a kikötői műveletek pedig biztonságosak, illetve környezeti szempontból fenntarthatóak legyenek.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)   A tagállamok kijelölt illetékes hatóságai eldönthetik, hogy a közszolgáltatási kötelezettséggel járó kikötői szolgáltatásokat maguk kívánják-e biztosítani, vagy közvetlenül egy belső szolgáltatót bíznak meg e szolgáltatások nyújtásával. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy maga gondoskodik a szolgáltatásnyújtásról, ebbe az is beletartozhat, hogy a foglalkoztatásában álló alkalmazottak nyújtják a szolgáltatást, illetve az is, hogy megbízásba adja a szolgáltatást. Amennyiben egy tagállam felségterületén található minden olyan kikötőben, amely a transzeurópai közlekedési hálózat része, ilyen korlátozással élnek, erről tájékoztatni kell a Bizottságot. Ha egy tagállam illetékes hatóságai a fenti módon döntenek, a belső szolgáltatók általi szolgáltatásnyújtásnak azokra a kikötőkre kell korlátozódnia, amelyek tekintetében kijelölték őket. Ebben az esetben a belső szolgáltatók által a kikötői szolgáltatások fejében kiszabott díjakat független felügyelő szerv felügyeli.
(18)   A kikötőt üzemeltető szerv vagy a tagállamok kijelölt illetékes hatóságai eldönthetik, hogy a kikötői szolgáltatásokat maguk kívánják-e biztosítani, vagy egy belső szolgáltatót bíznak meg e szolgáltatások nyújtásával. Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy maga gondoskodik a szolgáltatásnyújtásról, ebbe az is beletartozhat, hogy a foglalkoztatásában álló alkalmazottak nyújtják a szolgáltatást, illetve az is, hogy megbízásba adja a szolgáltatást. Amennyiben egy tagállam felségterületén található minden olyan tengeri kikötőben, amely a transzeurópai közlekedési hálózat része, ilyen korlátozással élnek, erről tájékoztatni kell a Bizottságot Ha egy tagállam illetékes hatóságai közszolgáltatási kötelezettséggel járó kikötői szolgáltatásokat nyújtanak, a belső szolgáltatók általi szolgáltatásnyújtásnak azokra a kikötőkre kell korlátozódnia, amelyek tekintetében kijelölték őket. Ebben az esetben a belső szolgáltatók által a kikötői szolgáltatások fejében kiszabott díjakat független felügyeletnek kell alávetni.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)   A tagállamoknak megmarad azon hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást végző vállalkozások személyzete számára megfelelő szintű szociális védelmet biztosítsanak. E rendelet a tagállamok szociális és munkajogi szabályainak alkalmazását nem érinti. Amennyiben a kikötői szolgáltatók számbeli korlátozása esetén egy kikötői szolgáltatási szerződés megkötése szolgáltatóváltással járhat, az illetékes hatóságok jogosultak arra, hogy a kiválasztott kikötői szolgáltatót felkérjék a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2001/23/EK tanácsi irányelv11 rendelkezéseinek alkalmazására.
(19)   A tagállamoknak megmarad azon hatáskörük, hogy a kikötői kiszolgálást végző vállalkozások személyzete számára megfelelő szintű szociális védelmet biztosítsanak. E rendelet a tagállamok szociális és munkajogi szabályainak alkalmazását nem érinti, és figyelembe veszi az Európai Unió Alapjogi Chartájának 28. cikkét. Amennyiben egy kikötői szolgáltatási szerződés megkötése szolgáltatóváltással járhat, az illetékes hatóságnak – a személyzet átvétele setén – elő kell írniuk a kiválasztott kikötői szolgáltató számára a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása esetén történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/23/EK tanácsi irányelv11 rendelkezéseinek alkalmazását.
__________________
__________________
11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.
11 HL L 82., 2001.3.22., 16. o.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  A kikötői szolgáltatások rendkívül összetett és versenyképes ágazatában az újonnan felvett munkaerő képzése, valamint a személyzet egész életen át tartó képzése elengedhetetlen a kikötői dolgozók egészségének és biztonságának, a szolgáltatások minőségének és az uniós kikötők versenyképességének biztosítása szempontjából. A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a kikötői ágazatban dolgozó valamennyi munkavállaló megfelelő képzést kapjon. Lehetővé kell tenni a kikötőkkel foglalkozó uniós szintű társadalmi párbeszéd bizottsága számára, hogy a kikötői dolgozók magas színvonalú oktatásának és képzésének biztosítása, a balesetek kockázatának minimálisra csökkentése és az ágazat jövőbeli szükségleteinek az ügyfelek igényei által kiváltott technológiai és logisztikai változások fényében történő figyelembevétele érdekében iránymutatásokat dolgozzon ki a képzési követelmények megállapítása tekintetében.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
19 b preambulumbekezdés (új)
(19b)  Az európai kikötői ágazat számos olyan kihívással néz szembe, melyek versenyképességére és társadalmi dimenziójára is kihathatnak. E kihívások közé tartoznak többek között: a hajók méretének állandó növekedése, a nem uniós kikötőkkel való verseny, a hajózási társaságok közötti szövetségek eredményeképpen egyre növekvő piaci erő, az új munkavégzési módozatokról időben történő megállapodás szükségessége, megfelelő képzés nyújtása a technológiai innovációhoz és szociális hatásának minimalizálása, növekvő árumennyiség, amely egyre inkább klaszterekbe csoportosul, szárazföldi infrastruktúrával kapcsolatos elegendő beruházások hiánya, a belső piac adminisztratív akadályainak felszámolása, a változó energiaágazat és a növekvő társadalmi és környezeti nyomás. A tagállamoknak a szociális partnerekkel együtt foglalkozniuk kell e kihívásokkal, és intézkedéseket kell tenniük az ágazat versenyképességének megőrzése és a bizonytalan kikötői munkakörülmények megelőzése céljából, a munkaerő iránti kereslet ingadozása ellenére.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
19 c preambulumbekezdés (új)
(19c)  A Bizottságnak és a tagállamoknak támogatniuk kell a kikötői munkaszervezés minden olyan modelljét, amely minőségi munkahelyeket és biztonságok munkakörülményeket biztosít. Minden szükséges kiigazítást kizárólag a szociális partnerek közötti tárgyalások révén kell előmozdítani, és a Bizottságnak kellő mértékben figyelembe kell vennie e tárgyalások eredményét.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
19 d preambulumbekezdés (új)
(19d)  Az automatizálás és a technológiai innováció biztosítja a lehetőséget a kikötők hatékonyságának és biztonságának növelésére. Jelentős változtatások bevezetése előtt a munkaadóknak együtt kell működniük a kikötői dolgozók szakszervezeteivel annak érdekében, hogy garantálják a szükséges képzéseket és átképzéseket, és közös megoldást találjanak e folyamatok munkahelyi egészségre és biztonságra és a foglalkoztathatóságra gyakorolt negatív hatásainak csökkentésére.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)   Sok kikötőben a rakománykezelési és a személyszállítási szolgáltatások piacára való bejutás nyilvános koncessziós szerződések révén biztosított. Az ilyen típusú szerződések a(z) .../... irányelv [koncessziók] hatályába tartoznak. E rendelet II. fejezete tehát nem vonatkozik a rakománykezelési és a személyszállítási szolgáltatások nyújtására, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy mégis alkalmazzák az említett fejezetet a szolgáltatások ezen két típusára is. A többi szerződéstípus esetében, amelyek révén az állami hatóságok a rakománykezelési és a személyszállítási szolgáltatások piacára való bejutást biztosítják, az Európai Unió Bírósága megerősítette, hogy az illetékes hatóságoknak e szerződések odaítélésekor az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvei szerint kell eljárniuk. Ezek az elvek teljes mértékben alkalmazandók bármely kikötői szolgáltatás nyújtására.
(20)   E rendelet II. fejezete nem vonatkozik a rakománykezelési és a személyszállítási szolgáltatások nyújtására. A nyilvános koncessziós szerződésektől eltérő többi szerződéstípus esetében, amelyek révén az állami hatóságok a rakománykezelési és az utasforgalmi terminálon nyújtott szolgáltatások piacára való bejutást biztosítják, az Európai Unió Bírósága megerősítette, hogy az illetékes hatóságoknak e szerződések odaítélésekor az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvei szerint kell eljárniuk. Ezek az elvek teljes mértékben alkalmazandók bármely kikötői szolgáltatás nyújtására.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)  A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) A.960. sz. állásfoglalása szerint minden révkalauz-szolgáltatás rendkívül magas szakértelmet és helyismeretet igényel a révkalauz részéről. Tekintettel arra, hogy az IMO elismeri a révkalauz-szolgáltatások regionális vagy helyi szintű igazgatásának helyénvalóságát, a révkalauz-szolgáltatások nem vonhatók e rendelet II. fejezetének hatálya alá.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében a folyamatban lévő, 2014–2020-as időszakban uniós támogatásban részesülhetnek a transzeurópai közlekedési hálózat kikötői. A Bizottság ugyanakkor keretet kíván létrehozni a kikötőknek nyújtott állami támogatások ellenőrzésére, és mivel a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv is a koncessziókra vonatkozó olyan új jogi keretrendszert hoz létre, amely a koncesszióban működtetett kikötői szolgáltatásokat is érinti, e rendeletben az uniós kikötők közötti tisztességtelen verseny vagy dömpinghelyzet kialakulásának megelőzése érdekében a pénzmozgások átláthatóságára vonatkozóan szigorú szabályokat kell előírni.
_______________
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)   Az állami finanszírozások odaítélésével és felhasználásával kapcsolatos egyenlő versenyfeltételek és átláthatóság biztosítása, valamint a piactorzítás megelőzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy amennyiben az a kikötőt üzemeltető szerv, amely állami finanszírozásban részesül, szolgáltatóként is működik, külön-külön könyvelést vezessen a kikötő üzemeltető szerveként, illetve a versenyhelyzetben lévő szolgáltatóként folytatott tevékenységeiről. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok betartásáról azonban mindenképp gondoskodni kell.
(22)   Az állami finanszírozások odaítélésével és felhasználásával kapcsolatos egyenlő versenyfeltételek és átláthatóság biztosítása, valamint a piactorzítás megelőzése érdekében rendelkezni kell arról, hogy amennyiben az a kikötőt üzemeltető szerv, amely állami finanszírozásban részesül, szolgáltatóként is működik, külön-külön könyvelést vezessen a kikötő üzemeltető szerveként, illetve a versenyhelyzetben lévő szolgáltatóként folytatott állami finanszírozású tevékenységeiről. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok betartásáról azonban mindenképp gondoskodni kell.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
(22a)  A 2006/111/EK irányelvben előírt küszöbérték alatti forgalmat lebonyolító tengeri kikötőknek arányos módon kell teljesíteniük az e rendelet 12. cikkében foglalt átláthatósági kötelezettségeket, anélkül, hogy aránytalan igazgatási terheket kellene viselniük.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)
(22b)  A tisztességes verseny biztosítása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a Bizottságnak írásban tisztáznia kell az állami támogatás fogalmát a kikötői infrastruktúra finanszírozásának összefüggésében, figyelembe véve, hogy a nyilvános hozzáférést és védelmet biztosító – tengeri vagy szárazföldi – infrastruktúra, amely valamennyi potenciális felhasználó számára egyenlő és megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett elérhető, és amely az általános érdekű, nem gazdasági jellegű szolgáltatások nyújtásához kapcsolódik, nem gazdasági jellegű, mivel céljai elsősorban közérdekűek; ezek az infrastruktúrák az adott állam általános lakossági szükségletek kielégítésével összefüggő felelősségi körébe tartoznak.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)
(22c)  Emellett a Bizottságnak kellő időben és az ágazattal folytatott konzultáció keretében azonosítania kell, hogy mely kikötői infrastruktúrát érintő állami beruházások tartoznak a 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)1a hatálya alá.
_________________
1a A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)   A nem nyílt, nem átlátható és megkülönböztetéstől nem mentes eljárással kijelölt kikötői szolgáltatók díjszabásával kapcsolatban nagyobb a veszély, hogy monopolisztikus vagy oligopolisztikus helyzetükből és a verseny hiányából adódóan e szolgáltatók visszaélnek az árképzéssel. Ugyanez érvényes az e rendelet értelmében vett belső szolgáltatók által kiszabott díjakra is. A megfelelő piaci mechanizmusok hiányában rendelkezni kell arról, hogy az e szolgáltatásokért kivetett díjak az érintett piacon uralkodó szokásos feltételeknek megfeleljenek, valamint átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon állapítsák meg őket.
(23)   A nem nyílt, nem átlátható és megkülönböztetéstől nem mentes eljárással kijelölt kikötői szolgáltatók díjszabásával, valamint azon révkalauz-szolgáltatók által alkalmazott díjakkal kapcsolatban, amelyek nincsenek kitéve a tényleges versenynek, nagyobb a veszély, hogy e szolgáltatók visszaélnek az árképzéssel. A megfelelő piaci mechanizmusok hiányában rendelkezni kell arról, hogy az e szolgáltatásokért kivetett díjak ne legyenek aránytalanok a nyújtott szolgáltatások gazdasági értékéhez képest, valamint átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon állapítsák meg őket.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)   A hatékonyság érdekében az egyes kikötők kikötőhasználati díjait átlátható és autonóm módon, valamint a kikötő saját kereskedelmi és beruházási stratégiájával összhangban kell megállapítani.
(24)   A kikötőt üzemeltető szerv szerepe többek között az, hogy elősegítse a kereskedelmet, és közvetítőként lépjen fel a regionális ipar és a közlekedési vállalkozók között. Ezért a hatékonyság érdekében az egyes kikötők kikötőhasználati díjait átlátható és autonóm módon, valamint a kikötő saját kereskedelmi és beruházási stratégiájával összhangban kell megállapítani.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)   A kikötőhasználati díjak differenciálása megengedett a rövid távú tengeri fuvarozás előmozdítása, valamint az átlagon felüli környezeti teljesítményű, illetve a különösen energia- és szén-dioxid-hatékony – tengeri vagy szárazföldi – szállítási műveleteket végző vízi járművek számára kedvező körülmények kialakítása érdekében. Mindez hozzájárul a környezetvédelmi és az éghajlat-változási politika céljaihoz és a kikötő és környezetének fenntartható fejlődéséhez, különösen annak köszönhetően, hogy ezzel a kikötőbe befutó és ott horgonyzó vízi járművek környezeti „lábnyoma” is csökkenthető.
(25)   A kikötőhasználati díjak differenciálása fontos eszköz a kikötőt üzemeltető szerv kezében, ezért azt engedélyezni kell. A kikötőhasználati díjak eltérőek lehetnek például a rövid távú tengeri fuvarozás előmozdítása, valamint az átlagon felüli környezeti teljesítményű, illetve a különösen energia- és szén-dioxid-hatékony – tengeri vagy szárazföldi – szállítási műveleteket végző vízi járművek számára kedvező körülmények kialakítása érdekében. Mindez hozzájárul a környezetvédelmi és az éghajlat-változási politika céljaihoz és a kikötő és környezetének fenntartható fejlődéséhez, különösen annak köszönhetően, hogy ezzel a kikötőbe befutó és ott horgonyzó vízi járművek környezeti „lábnyoma” is csökkenthető.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)   Megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell arról, hogy a kikötőhasználati díjak és/vagy kikötői szolgáltatási díjak megállapításakor és módosításakor rendszeresen konzultáljanak az ilyen díjakat fizető kikötőhasználókkal is. A kikötők üzemeltető szerveinek rendszeresen ki kell kérniük az egyéb érdekelt felek véleményét is az olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározóak a kikötők tartós fejlesztése, teljesítménye, valamint az olyan gazdasági tevékenységek odavonzása és megteremtése szempontjából, mint például a kikötői szolgáltatások koordinációja a kikötő területén belül, a hátországi kapcsolatok és a kikötői igazgatási eljárások hatékonysága.
(26)   Gondoskodni kell arról, hogy a kikötőhasználati díjak és/vagy kikötői szolgáltatási díjak megállapításakor és módosításakor rendszeresen konzultáljanak az ilyen díjakat fizető kikötőhasználókkal is. A kikötők üzemeltető szerveinek rendszeresen ki kell kérniük az egyéb érdekelt felek véleményét is az olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek meghatározóak a kikötők tartós fejlesztése, teljesítménye, valamint az olyan gazdasági tevékenységek odavonzása és megteremtése szempontjából, mint például a kikötői szolgáltatások koordinációja a kikötő területén belül, a hátországi kapcsolatok és a kikötői igazgatási eljárások hatékonysága. A kikötőt üzemeltető szervnek fenntartható konzultációt kell kezdeményeznie a kikötőben nagy volumenű, jelentős beruházásokat végrehajtó befektetőkkel a kikötői fejlesztési tervek tekintetében;
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)   E rendelet megfelelő és hatékony alkalmazásának biztosítása érdekében minden tagállamban ki kell jelölni egy független felügyelő szervet. E felügyelő szerv már létező szerv is lehet.
(27)   A független panasztételi mechanizmus bevezetésének biztosítása érdekében minden egyes tagállamnak egy vagy több, független felügyeletet ellátó szervet kell kijelölni. Lehetővé kell tenni, hogy e célra már létező szerveket, így például a kikötőt üzemeltető szervhez nem kapcsolódó versenyhatóságokat, bíróságokat, minisztériumokat vagy minisztériumi osztályokat is ki lehessen jelölni.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)   A különböző független felügyelő szervek a rendelet egységes alkalmazása érdekében tájékoztatják egymást az általuk végzett munkáról és együttműködnek egymással.
(28)   Határokon átnyúló jogviták és panaszok esetében a különböző, független felügyeletet ellátó szervek együttműködnek egymással, és tájékoztatják egymást az általuk végzett munkáról.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)
(28a)  A kikötői munkakapcsolatok nagyban befolyásolják a kikötők működését. Ezért a szociális partnerek számára a kikötők ágazati szociális párbeszéddel foglalkozó uniós szintű bizottsága hozza létre az egészség, a biztonság, a képzés és a képesítések, az alacsony kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagokkal kapcsolatos uniós politika, valamint az ágazatnak a fiatal és a női dolgozók szempontjából való vonzereje terén azt a keretet, amely a munkaszervezés és a munkakörülmények eredményeinek megállapításához szükséges.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy e rendelet egyes nem alapvető rendelkezéseinek a kiegészítése vagy módosítása céljából, valamint a környezetvédelmi díjak egységes alkalmazásának előmozdítása és Unió-szerte történő megerősítése, továbbá a rövid távú tengeri fuvarozás előmozdításával kapcsolatos közös díjszabási elvek biztosítása érdekében a Szerződés 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyrészt a vízi járművek, az üzemanyagok és a tevékenységtípusok közös osztályozására vonatkozóan, amely az infrastruktúra-használati díjak differenciálásának alapjául fog szolgálni, másrészt a kikötőhasználati díjak megállapításának közös elveire vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság ennek előkészítéseként megfelelő – többek között szakértői szintű – konzultációkat folytasson. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megszövegezése során biztosítania kell, hogy az Európai Parlament és a Tanács a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon megkapja.
törölve
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a független felügyelő szervek közötti információcseréhez szükséges intézkedésekkel kapcsolatban. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek13 megfelelően kell gyakorolni.
törölve
__________________
13 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)
(30a)  A Bizottság felkérést kap arra, hogy nyújtson be egy, a révkalauzi mentesítő igazolásokra vonatkozó jogalkotási javaslatot, amely ösztönözné azok használatát valamennyi tagállamban a kikötők hatékonyságának növelése és különösen – amennyiben azt a biztonsági körülmények lehetővé teszik – a rövid távú tengeri fuvarozás ösztönzése érdekében. A révkalauzi mentesítő igazolások kiadásának alapját képező követelményeket kockázatelemzést követően és a helyi körülmények figyelembevételével a tagállam állapítja meg. Ezeknek a követelményeknek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lenniük.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)   Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a kikötői szolgáltatások korszerűsítését és a transzeurópai közlekedési hálózat minden kikötőjében kedvező befektetési környezetet eredményező keretrendszer létrehozását a kikötői és a kapcsolódó tengeri ágazat európai dimenziója, nemzetközi és határokon átívelő jellege miatt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és az említett célok az európai szinten egységes versenyfeltételek szükségessége miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően az Unió intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.
(31)   Mivel e rendelet céljait, nevezetesen a kikötői szolgáltatások megszervezésére szolgáló keret biztosítását és a transzeurópai közlekedési hálózat minden tengeri kikötőjében kedvező befektetési környezetet eredményező keretrendszer létrehozását a kikötői és a kapcsolódó tengeri ágazat európai dimenziója, nemzetközi és határokon átívelő jellege miatt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és az említett célok az európai szinten egységes versenyfeltételek szükségessége miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően az Unió intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket. Biztosítani kell az uniós kikötők védelmét a harmadik országbeli kikötőkkel szemben, amelyekre nem vonatkoznak ugyanazon, e rendelet szerinti szervezeti és üzemeltetési kritériumok.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)
(31a)  A kikötői munkaügyi kapcsolatok nagyban befolyásolják a kikötők tevékenységét és működését. Ezért a kikötői ágazati szociális párbeszéddel foglalkozó uniós szintű bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy keretet biztosítson az uniós szociális partnerek számára a kikötői munkaügyi kapcsolatokkal összefüggő szociális kérdésekben született közös eredmények lehetséges elfogadásához. A Bizottságnak szükség esetén – a szociális partnerek autonómiáját tiszteletben tartva – elő kell segítenie és támogatnia kell a tárgyalásokat, valamint ezekhez technikai segítségnyújtást kell kínálnia. Az uniós szociális partnerek számára lehetővé kell tenni, hogy – amennyiben kívánják – beszámoljanak az elért eredményekről annak érdekében, hogy ezeket a Bizottság figyelembe vehesse az e rendelet hatásairól szóló jelentésében.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   egyértelmű keretet szab a kikötői szolgáltatások piacához való hozzáférésnek;
a)   egyértelmű keretet szab a kikötői szolgáltatások piacához megszervezéséhez;
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   közös szabályokat állapít meg az üzemeltető szervek és a kikötői szolgáltatók számára a pénzügyi átláthatóságra és a díjszabásra vonatkozóan.
b)   közös szabályokat állapít meg az e rendelet hatálya alá tartozó üzemeltető szervek és a kikötői szolgáltatók számára a pénzügyi átláthatóságra és a díjszabásra vonatkozóan.
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  kotrás;
törölve
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
Ezenfelül az e rendelet 12. cikkének (2) bekezdése a kotrásra is alkalmazandó.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés
(3)   Ez a rendelet a(z) XXX rendelet [TEN-T iránymutatásokra vonatkozó rendelet] I. mellékletében meghatározott transzeurópai közlekedési hálózat valamennyi tengeri kikötőjére vonatkozik.
(3)   Ezt a rendeletet az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt, a transzeurópai közlekedési hálózat részét képező valamennyi tengeri kikötőre alkalmazni kell.
________________
Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1.o.).
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  E rendelet nem érinti az (1) bekezdés a) és az (1) bekezdés b) pontjában említett elveket tiszteletben tartó kikötői létesítményeket.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt a rendeletet nem alkalmazzák az átfogó transzeurópai közlekedési hálózatnak az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókban fekvő tengeri kikötői vonatkozásában. Ha a tagállamok úgy határoznak, hogy e rendeletet nem alkalmazzák ezeknek a tengeri kikötőknek az esetében, akkor erről a döntésről tájékoztatják a Bizottságot.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.   „rakománykezelési szolgáltatások”: a rakomány kezelése a rakománnyal megrakott vízi jármű és a part között, beleértve e tevékenység megszervezését is, legyen szó a rakomány behozataláról, kiviteléről vagy tranzitjáról, ideértve az olyan tevékenységeket is, mint a rakománynak a megfelelő rakománykezelő terminálon történő feldolgozása, szállítása és ideiglenes tárolása a rakomány szállításával közvetlen összefüggésben; nem tartozik ide viszont a raktározás, a kirakodás, az újracsomagolás, sem a kezelt rakományon végzett, bármilyen hozzáadott értéket jelentő szolgáltatás;
2.   „rakománykezelési szolgáltatások”: a rakomány kezelése a rakománnyal megrakott vízi jármű és a part között, beleértve e tevékenység megszervezését is, legyen szó a rakomány behozataláról, kiviteléről vagy tranzitjáról, ideértve az olyan tevékenységeket is, mint a rakománynak a megfelelő rakománykezelő terminálon történő feldolgozása, rögzítése, rögzítésének kioldása, rakodása, szállítása és ideiglenes tárolása a rakomány szállításával közvetlen összefüggésben; nem tartozik ide viszont – kivéve, ha a tagállam ettől eltérően rendelkezik – a raktározás, a kirakodás, az újracsomagolás, sem a kezelt rakományon végzett, bármilyen hozzáadott értéket jelentő szolgáltatás;
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
2a.  „illetékes hatóság”: az a köz- vagy magánjogi szerv, amely a tagállami jogszabályok vagy jogi aktusok alapján helyi, regionális vagy nemzeti szinten jogosult a kikötői tevékenységek megszervezésével vagy igazgatásával összefüggő tevékenységeket folytatni a kikötőt üzemeltető szervvel együttesen vagy azt helyettesítve;
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.   „kotrás”: a homok, az üledék vagy egyéb anyagok azzal a céllal történő eltávolítása a kikötőkhöz vezető vízi útvonal fenekéről, hogy a vízi jármű be tudjon lépni a kikötő területére; ideértve mind a kezdeti kotrást (kivitelezési célú kotrási munkák), mind a karbantartás, azaz a vízi út járhatóságának fenntartása céljából végzett kotrást;
3.   „kotrás”: a homok, az üledék vagy egyéb anyagok azzal a céllal történő eltávolítása a kikötőkhöz vezető vízi útvonal fenekéről, hogy a vízi jármű be tudjon lépni a kikötő területére, ideértve mind a kezdeti kotrást (kivitelezési célú kotrási munkák), mind a karbantartás, azaz a vízi út járhatóságának fenntartása céljából végzett kotrást, és az nem a kikötőhasználók számára kínált kikötői szolgáltatás;
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
5.   „kikötőt üzemeltető szerv”: az a köz- vagy magánjogi szerv, amelynek a tagállami jogszabályok alapján – akár egyéb tevékenységhez kapcsolódóan – feladata a kikötői infrastruktúra és a kikötői közlekedés igazgatása és kezelése, csakúgy mint a kikötőben működő üzemeltetők tevékenységeinek összehangolása, illetve adott esetben ellenőrzése;
5.   „kikötőt üzemeltető szerv”: az a köz- vagy magánjogi szerv, amelynek a tagállami jogszabályok által engedélyezett – akár egyéb tevékenységhez kapcsolódóan – feladata a kikötői infrastruktúra igazgatása és kezelése, illetve adott esetben a kikötőben működő üzemeltetők tevékenységeinek összehangolása, megvalósítása, szervezése vagy ellenőrzése és a kikötői közlekedés igazgatása és kezelése, valamint a kikötői terület fejlesztése;
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
6.   „kikötés”: a vízi járműnek a kikötő partján vagy a kikötőhöz vezető vízi úton történő lehorgonyozásához vagy egyéb módon történő rögzítéséhez szükséges kikötési és elkötési szolgáltatások;
6.   „kikötés”: a vízi járművek számára szükséges, biztonságos kikötési, elkötési és horgonyzóhely-váltási szolgáltatások;
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
8.   „révkalauz-szolgáltatás”: egy vízi jármű révkalauz vagy révkalauz-állomás segítségével történő irányítása annak érdekében, hogy a jármű biztonságosan befusson a kikötőbe, illetve biztonságosan kifusson a kikötőből a kikötőhöz vezető vízi úton;
8.   „révkalauz-szolgáltatás”: egy vízi jármű révkalauz vagy révkalauz-állomás segítségével történő irányítása annak érdekében, hogy az adott vízi jármű biztonságosan befusson a kikötőbe, illetve biztonságosan kifusson a kikötőből a kikötőhöz vezető vízi úton vagy biztonságosan közlekedjen a kikötőn belül;
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
9.   „kikötőhasználati díj”: a kikötőt üzemeltető szerv közvetlen vagy közvetett javára beszedett díj, amelyet a vízi járművek üzemeltetői vagy a rakománytulajdonosok fizetnek azon szolgáltatások és létesítmények (többek között a kikötők megközelítését, valamint az utasok és a rakomány kezelését lehetővé tévő vízi utak) igénybevételéért, amelyek lehetővé teszik, hogy a vízi járművek befussanak a kikötőbe, illetve kifussanak a kikötőből.
9.   „kikötőhasználati díj”: a kikötőt üzemeltető szerv közvetlen vagy közvetett javára beszedett díj, amelyet a vízi járművek üzemeltetői vagy a rakománytulajdonosok fizetnek azon infrastruktúrák, létesítmények és szolgáltatások, többek között a kikötők megközelítését, valamint az utasok és a rakomány kezelését lehetővé tévő vízi utak igénybevételéért (ha e vízi utak a kikötőt üzemeltető szerv jogkörébe tartoznak), amelyek lehetővé teszik, hogy a vízi járművek befussanak a kikötőbe, illetve kifussanak a kikötőből, de amelybe a földterület-bérbeadási díjak, illetve azzal azonos hatású díjak nem tartoznak bele;
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
12.   „kikötői szolgáltatási szerződés”: hivatalos és jogilag kötelező érvényű megállapodás valamely kikötői szolgáltató és egy illetékes hatóság között, amelyben ez utóbbi a kikötői szolgáltatók számát korlátozó eljárást követően egy kikötői szolgáltatót kikötői szolgáltatások nyújtása céljára kijelöl;
12.   „kikötői szolgáltatási szerződés”: hivatalos és jogilag kötelező érvényű megállapodás valamely kikötői szolgáltató és a kikötőt üzemeltető szerv vagy egy illetékes hatóság között, amelyben e szerv vagy hatóság a kikötői szolgáltatók számát korlátozó eljárást követően egy kikötői szolgáltatót kikötői szolgáltatások nyújtása céljára kijelöl;
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
16.   „tengeri kikötő”: olyan vízi és egyben szárazföldi terület, amely létesítményei és berendezései révén lehetővé teszi elsősorban a hajók fogadását, azok ki- és berakodását, az áruk tárolását, fogadását és feladását, illetve az utasok fel- és leszállását; ideértendő minden egyéb olyan infrastruktúra is, amelyekre a kikötő területén a közlekedési vállalkozóknak szükségük van;
16.   „tengeri kikötő”: olyan kijelölt vízi és egyben szárazföldi terület, amely a kikötőt üzemeltető szerv által kezelt infrastruktúrája és létesítményei révén lehetővé teszi elsősorban a hajók fogadását, azok ki- és berakodását, az áruk tárolását, fogadását és feladását, illetve az utasok és a személyzet fel- és leszállását;
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 17 pont
17.   „vontatás”: a vízi jármű kormányzásához vontatóhajóval nyújtott támogatás, amely azt hivatott elősegíteni, hogy a vízi jármű biztonságosan befusson a kikötő területére, illetve biztonságosan kifusson a kikötő területéről;
17.   „vontatás”: a vízi jármű kormányzásához vontatóhajóval nyújtott támogatás, amely azt hivatott elősegíteni, hogy a vízi jármű biztonságosan befusson a kikötő területére, biztonságosan kifusson a kikötő területéről, illetve biztonságosan közlekedjen a kikötőben;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
18.   „a kikötőkhöz vezető vízi út”: a nyílt tengerről a kikötőbe vezető vízi út, mint például a kikötőbejáratok, a hajózható átjárók, a folyók, a tengeri csatornák és a fjordok.
18.   „a kikötőkhöz vezető vízi út”: amennyiben az ilyen vízi út a kikötőt üzemeltető szerv jogkörébe tartozik, a nyílt tengerről a kikötőbe vezető vízi út, mint például a kikötőbejáratok, a hajózható átjárók, a folyók, a tengeri csatornák és a fjordok.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet – cím
Piacra jutás
Kikötői szolgáltatások szervezése
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk
3. cikk
törölve
A szolgáltatásnyújtás szabadsága
(1)  Az e rendelet hatályába tartozó tengeri kikötőkben való szolgáltatásnyújtás szabadsága az Unióban letelepedett kikötői szolgáltatókra az ebben a fejezetben meghatározott feltételek mellett érvényes.
(2)  A kikötői szolgáltatók számára a tevékenységeik elvégzéséhez szükséges mértékben hozzáférést kell biztosítani a meghatározó fontosságú kikötőlétesítményekhez. A hozzáférés feltételei méltányosak, ésszerűek és megkülönböztetéstől mentesek.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
3a. cikk
A kikötői szolgáltatások szervezésének szabadsága
(1)  E rendeletre tekintettel, az e fejezetben tárgyalt kikötői szolgáltatások szervezése a következő feltételekhez köthető:
a)  a kikötői szolgáltatók számára előírt minimumkövetelmények;
b)  a szolgáltatók számának korlátozása;
c)  közszolgáltatási kötelezettségek;
d)  belső szolgáltatók;
e)  a kikötői szolgáltatások piacára való szabad, nyílt bejutás;
(2)  Az (1) bekezdés szerinti kikötői szolgáltatások szervezése esetében tiszteletben kell tartani az e fejezetben meghatározott feltételeket.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)   A kikötőt üzemeltető szerv előírhatja, hogy a kikötői szolgáltatók megfeleljenek bizonyos minimumkövetelményeknek a megfelelő kikötői szolgáltatás elvégzéséhez:
(1)   A 8. cikkben rögzített közszolgáltatási kötelezettségek előírása lehetőségének sérelme nélkül a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság előírhatja, hogy a kikötői szolgáltatók – többek között az alvállalkozók – megfeleljenek bizonyos minimumkövetelményeknek a megfelelő kikötői szolgáltatás elvégzéséhez:
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)   Az (1) bekezdésben előírt minimumkövetelmények – értelemszerűen – csak a következőkre vonatkozhatnak:
(2)   Az (1) bekezdésben előírt minimumkövetelmények a következőkre vonatkoznak:
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   az adott kikötői szolgáltatás – szokásos és biztonságos körülmények mellett történő – nyújtásához szükséges berendezés, valamint a berendezés megfelelő szintű karbantartásához szükséges képesség;
b)   az adott kikötői szolgáltatás – szokásos és biztonságos körülmények mellett történő – folyamatos nyújtásához szükséges berendezés, valamint a berendezés előírt szintű karbantartásához szükséges műszaki és pénzügyi képesség;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba)  a kikötői szolgáltatás valamennyi felhasználó számára való rendelkezésre állása minden kikötőhelyen és megszakítás nélkül éjjel-nappal, egész éven át;
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)   a tengerbiztonsági követelmények, valamint a kikötő, a kikötőhöz vezető utak, a kikötőben található létesítmények, berendezések és személyek biztonságára és védelmére vonatkozó követelmények betartása;
c)   a tengerbiztonsági követelmények, valamint a kikötő, a kikötőhöz vezető utak, a kikötőben található létesítmények, berendezések, dolgozók és más személyek biztonságára és védelmére vonatkozó követelmények betartása;
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  az érintett kikötő szerinti tagállam nemzeti szociális és munkaügyi jogszabályainak betartása, a kollektív szerződések feltételeit is beleértve;
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)
db)  a kikötői szolgáltató jó hírneve a tagállam által megállapított módon.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  E rendelet végrehajtása semmilyen körülmények között nem jelenthet alapot a kikötői szolgáltatások nyújtására vonatkozó, a tagállamok vagy az illetékes hatóságok által már előírt minimumkövetelmények csökkentésére.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
(4)   Amennyiben a minimumkövetelmények a helyismeretre, illetve a helyi adottságokban való jártasságra is kiterjednek, a kikötőt üzemeltető szerv átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon biztosítja az ehhez szükséges képzés elérhetőségét, hacsak a tagállam nem gondoskodott már az ilyen képzés megfelelő elérhetőségéről.
(4)   Amennyiben a minimumkövetelmények a helyismeretre, illetve a helyi adottságokban való jártasságra is kiterjednek, a kikötőt üzemeltető szerv átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon biztosítja az ehhez szükséges tájékoztatást.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés
(5)   Az (1) bekezdésben említett esetben a kikötőt üzemeltető szerv 2015. július 1-jéig, illetve amennyiben az említett dátum után alkalmazandó minimumkövetelményekről van szó, a követelmények alkalmazásának kezdő dátuma előtt legalább három hónappal közzéteszi a (2) bekezdésben említett minimumkövetelményeket, valamint azt az eljárást, amellyel a kikötői szolgáltatások ezen követelmények szerinti nyújtásának jogát megadják. A kikötői szolgáltatókat a feltételek és az eljárás bármilyen módosulásáról előre értesítik.
(5)   Az (1) bekezdésben említett esetben a kikötőt üzemeltető szerv ...*-ig, illetve amennyiben az említett dátum után alkalmazandó minimumkövetelményekről van szó, a követelmények alkalmazásának kezdő dátuma előtt legalább három hónappal közzéteszi a (2) bekezdésben említett minimumkövetelményeket, valamint azt az eljárást, amellyel a kikötői szolgáltatások ezen követelmények szerinti nyújtásának jogát megadják. A kikötői szolgáltatókat a feltételek és az eljárás bármilyen módosulásáról előre értesítik.
__________________
*E rendelet hatálybalépése után 24 hónappal.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  A tengeri biztonság és a környezet védelme biztosítása érdekében a tagállam vagy az illetékes hatóság előírhatja, hogy a vontatási vagy kikötési műveletekhez használt hajókat az érintett kikötő tagállamában kell nyilvántartásba venni, és az ilyen hajóknak az érintett tagállam lobogója alatt kell hajózniuk.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(1)   A kikötőt üzemeltető szerv egyenlő bánásmódban részesíti a kikötői szolgáltatókat, és átlátható módon jár el.
(1)   A kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság egyenlő bánásmódban részesíti a kikötői szolgáltatókat, és átlátható, objektív, megkülönböztetésmentes és arányos módon jár el.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)   A kikötőt üzemeltető szerv a 4. cikk szerint megállapított minimumkövetelmények alapján a kikötői szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül megadja az említett jogot, vagy elutasítja a kérelmet. Az elutasítást tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján, kellően megindokolja.
(2)   A kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság a 4. cikk szerint megállapított minimumkövetelmények alapján megadja vagy megtagadja a kikötői szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogot. Ezt a kikötői szolgáltatások nyújtására vonatkozó kérelem és a szükséges dokumentumok kézhezvételét követően ésszerű – négy hónapot semmiképpen meg nem haladó – határidőn belül megteszi. Az elutasítást tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos kritériumok alapján, kellően megindokolja.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1)  Az e rendelet 9. cikkében említett esetekben – amennyiben a kikötőt üzemeltető szerv nem minősül a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a szerinti szerződő hatóságnak – ez a cikk nem alkalmazandó.
________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A 3. cikktől eltérve a kikötőt üzemeltető szerv egy adott kikötői szolgáltatás tekintetében korlátozhatja a kikötői szolgáltatók számát az alábbi okok közül legalább az egyikre hivatkozva:
(1)   A kikötői szolgáltatások szervezésének meglévő, ettől eltérő modelljeinek sérelme nélkül a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság egy adott kikötői szolgáltatás tekintetében korlátozhatja a kikötői szolgáltatók számát az alábbi okok közül legalább az egyikre hivatkozva:
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   a rendelkezésre álló földterület szűkössége vagy behatárolt rendeltetése miatt, feltéve, hogy az üzemeltető szerv igazolni tudja, hogy a terület a kikötői szolgáltatás nyújtása tekintetében meghatározó fontosságú kikötőlétesítmény, és a korlátozás összhangban van a kikötő hivatalos fejlesztési tervével, amelyet a kikötőt üzemeltető szerv, illetve adott esetben a tagállami jogszabályoknak megfelelően bármely más illetékes hatóság is jóváhagyott;
a)   a rendelkezésre álló földterület szűkössége vagy behatárolt rendeltetése miatt, feltéve, hogy az üzemeltető szerv igazolni tudja, hogy a terület a kikötői szolgáltatások nyújtása tekintetében meghatározó fontosságú kikötőlétesítmény, és a korlátozás – adott esetben – összhangban van azokkal a döntésekkel vagy tervekkel, amelyeket a kikötőt üzemeltető szerv, illetve adott esetben a tagállami jogszabályoknak megfelelően bármely más illetékes hatóság is jóváhagyott;
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a rendelkezésre álló, víz melletti terület szűkössége, amennyiben az elengedhetetlen az adott kikötői szolgáltatás biztonságos és hatékony nyújtásához;
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)
ab)  a kikötői forgalom jellege nem teszi lehetővé, hogy a kikötőben egyszerre több kikötői szolgáltató gazdasági szempontból kielégítő feltételek mellett működjön;
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)
ac)  a biztonságos vagy környezeti szempontból fenntartható kikötői műveletek garantálásának szükségessége;
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A kikötői szolgáltatók korlátozása egy valamennyi fél számára nyitott, megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás útján történik. A kikötőt üzemeltető szerv valamennyi érdekelt fél számára megad minden szükséges tájékoztatást a kiválasztási eljárás megszervezési módjával és a pályázatok benyújtásának határidejével, valamint a vonatkozó odaítélési kritériumokról és követelményekkel kapcsolatban. A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőnek kellően hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy az érdekelt felek érdemi értékelést végezhessenek, és előkészítsék pályázataikat, szokásos körülmények között ennek alsó korlátja 30 nap.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
(4)   Ha a kikötőt üzemeltető szerv maga nyújt szolgáltatásokat, vagy a szolgáltatásnyújtással egy általa közvetlenül vagy közvetve irányított, elkülönült jogi egységet bíz meg, a tagállam a kikötői szolgáltatók számbeli korlátozására vonatkozó határozat elfogadását egy olyan hatóságra ruházhatja át, amely független a kikötőt üzemeltető szervtől. Amennyiben erre nem kerül sor, a szolgáltatók száma nem lehet kevesebb, mint kettő.
(4)   Ha a kikötőt üzemeltető szerv maga nyújt kikötői szolgáltatásokat, vagy a szolgáltatásnyújtással egy általa közvetlenül vagy közvetve ellenőrzött, jogilag különálló szervezetet bíz meg, a tagállam megtesz minden szükséges intézkedést az összeférhetetlenség elkerülése érdekében. Ilyen intézkedések hiányában a szolgáltatók száma nem lehet kevesebb kettőnél, kivéve ha az (1) bekezdésben foglalt indokok valamelyike alátámasztja azt, hogy az adott kikötőben csak egy szolgáltató működjön.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk
7. cikk
törölve
Eljárás a kikötői szolgáltatók számbeli korlátozására
(1)  A kikötői szolgáltatók 6. cikk szerinti, számbeli korlátozása egy valamennyi fél számára nyitott, megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás útján történik.
(2)  Ha a kikötői szolgáltatás becsült értéke meghaladja a (3) bekezdésben megállapított küszöbértéket, akkor a(z) …/… irányelvben [koncessziók] meghatározott, a koncesszió odaítélési szabályaira, az eljárási garanciákra, valamint a koncessziók maximális időtartamára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3)  A küszöbértéket és a kikötői szolgáltatás értékét a(z) …/… irányelv [koncessziók] idevágó és alkalmazandó rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani.
(4)  A kiválasztott szolgáltató vagy szolgáltatók és a kikötőt üzemeltető szerv kikötői szolgáltatási szerződést kötnek.
(5)  E rendelet alkalmazásában a kikötői szolgáltatási szerződés rendelkezéseinek a szerződés időtartama alatt történő, a(z) …/… irányelv [koncessziók] értelmében vett lényeges módosítása új kikötői szolgáltatási szerződésnek minősül, és új, a (2) bekezdés szerinti eljárást von maga után.
(6)  E cikk (1)–(5) bekezdése a 9. cikkben említett esetekre nem alkalmazandó.
(7)  Ez a rendelet a(z) …/… irányelvet [koncessziók]15, a(z) …/… irányelvet [közüzemek]16 és a(z) …/… irányelvet [közbeszerzés]17 nem érinti.
__________________
15 Javaslat a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló irányelvre (COM(2011)0897 végleges).
16 Javaslat a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelvre (COM(2011)0895 végleges).
17 Javaslat a közbeszerzésről szóló irányelvre (COM(2011)0896 végleges).
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a szolgáltatókra kikötői szolgáltatásokkal kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségeket rónak a következők biztosítása érdekében:
(1)   A tagállamok kijelölik azt a területükön belüli illetékes hatóságot – ez lehet a kikötőt üzemeltető szerv is –, amely kikötői szolgáltatásokkal kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségeket róhat a szolgáltatókra a következők legalább egyikének biztosítása érdekében:
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)   a szolgáltatás elérhetősége minden felhasználó számára;
b)   a szolgáltatás elérhetősége minden felhasználó számára, adott esetben egyenlő feltételek mellett;
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a kikötői műveletek biztonsága, védelme vagy környezeti fenntarthatósága;
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)
cb)  megfelelő közösségi közlekedési szolgáltatások nyújtása, valamint a területi kohézió.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok kijelölik a területükön azokat az illetékes hatóságokat, amelyeknek jogukban áll közszolgáltatási kötelezettségeket előírni. A kikötőt üzemeltető szerv lehet ilyen illetékes hatóság.
törölve
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
(4)   Ha a (3) bekezdés szerint kijelölt illetékes hatóság nem azonos a kikötőt üzemeltető szervvel, akkor a 6. és 7. cikkben meghatározott, a kikötői szolgáltatók számának közszolgáltatási kötelezettség alapján való korlátozásával kapcsolatos hatásköröket a kijelölt illetékes hatóság gyakorolja.
(4)   Ha az e cikk (1) bekezdése szerint kijelölt illetékes hatóság nem azonos a kikötőt üzemeltető szervvel, akkor a 6. cikkben meghatározott, a kikötői szolgáltatók számának közszolgáltatási kötelezettség alapján való korlátozásával kapcsolatos hatásköröket a kijelölt illetékes hatóság gyakorolja.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés
(5)   Amennyiben az illetékes hatóság úgy dönt, hogy egy tagállam valamennyi, e rendelet hatályába tartozó tengeri kikötőjében közszolgáltatási kötelezettségeket ír elő, erről értesíti a Bizottságot.
(5)   Amennyiben a tagállam úgy dönt, hogy valamennyi, e rendelet hatályába tartozó tengeri kikötőjében közszolgáltatási kötelezettségeket ír elő, erről értesíti a Bizottságot.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés
(6)   Abban az esetben, ha egy közszolgáltatási kötelezettségnek minősülő szolgáltatásnyújtás zavart szenved, illetve ennek közvetlen veszélye fennáll, az illetékes hatóság rendkívüli intézkedést hozhat. A rendkívüli intézkedés állhat abban, hogy a szolgáltatási szerződést – legfeljebb 1 évre – közvetlen odaítéléssel másik szolgáltatónak adják át. Ez alatt az idő alatt az illetékes hatóság vagy új eljárást indít a 7. cikknek megfelelően új kikötői szolgáltató kiválasztására, vagy a 9. cikket alkalmazza.
(6)   Abban az esetben, ha egy közszolgáltatási kötelezettségnek minősülő szolgáltatásnyújtás zavart szenved, illetve ennek közvetlen veszélye fennáll, az illetékes hatóság rendkívüli intézkedést hozhat. A rendkívüli intézkedés állhat abban, hogy a szolgáltatási szerződést – legfeljebb 1 évre – közvetlen odaítéléssel másik szolgáltatónak adják át. Ez alatt az idő alatt az illetékes hatóság vagy új eljárást indít új kikötői szolgáltató kiválasztására, vagy a 9. cikket alkalmazza. Az adott tagállam nemzeti jogszabályaival vagy a szociális partnerek közötti vonatkozó megállapodásokkal összhangban megvalósított kollektív ágazati fellépések nem tekinthetők a kikötői szolgáltatásnyújtás olyan zavarainak, amelyek esetében rendkívüli intézkedések hozhatók.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)   A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetekben az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy maga gondoskodik a közszolgáltatási kötelezettséggel járó kikötői szolgáltatásról, vagy ezeket a kötelezettségeket közvetlenül egy általa irányított, elkülönült jogi egységre ruházza át, amely felett ahhoz fogható irányítást gyakorol, mint amilyet saját szervezeti egységei felett. Ebben az esetben e rendelet alkalmazásában a kikötői szolgáltatót belső szolgáltatónak kell tekinteni.
(1)   A kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy maga gondoskodik a kikötői szolgáltatásról, vagy egy általa irányított, elkülönült jogi egységen keresztül, amely felett ahhoz fogható irányítást gyakorol, mint amilyet saját szervezeti egységei felett, feltéve, hogy a 4. cikk az érintett szolgáltatást nyújtó valamennyi üzemeltetőre egyformán alkalmazandó. Ebben az esetben e rendelet alkalmazásában a kikötői szolgáltatót belső szolgáltatónak kell tekinteni.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)   Csak akkor tekintető úgy, hogy az illetékes hatóság ahhoz fogható irányítást gyakorol egy elkülönült jogi egység felett, mint amilyet saját szervezeti egységei felett gyakorol, ha az elkülönült jogi egység stratégiai céljait és jelentős döntéseit is nagyban befolyásolja.
(2)   Csak akkor tekintető úgy, hogy a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság ahhoz fogható irányítást gyakorol egy elkülönült jogi egység felett, mint amilyet saját szervezeti egységei felett gyakorol, ha az érintett jogi egység stratégiai céljait és jelentős döntéseit is nagyban befolyásolja.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
(3)   A belső szolgáltató a rábízott kikötői szolgáltatásokat csak abban a kikötőben, illetve azokban a kikötőkben végezheti el, amely(ek) tekintetében a kikötői szolgáltatás nyújtásával megbízták.
(3)   A 8. cikk szerinti esetekben a belső szolgáltató a rábízott kikötői szolgáltatásokat csak abban a kikötőben, illetve azokban a kikötőkben végezheti el, amely(ek) tekintetében a kikötői szolgáltatás nyújtásával megbízták.
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)   A nemzeti és közösségi jogszabályok, köztük a szociális partnerek közötti kollektív szerződések sérelme nélkül a kikötőt üzemeltető szervek kérhetik a 7. cikkben megállapított eljárással kijelölt kikötői szolgáltatótól – abban az esetben, ha a szolgáltató nem azonos a meglévő kikötői szolgáltatóval –, hogy a szolgáltatások nyújtásához előzetesen felvett személyzetnek adja meg azokat a jogokat, amelyekben az akkor részesülne, ha a 2001/23/EK irányelv szerinti átruházás történt volna.
(2)   A nemzeti és közösségi jogszabályok, köztük a szociális partnerek közötti reprezentatív kollektív szerződések sérelme nélkül a kikötőt üzemeltető szervek megkövetelik a kijelölt kikötői szolgáltatótól, hogy biztosítsa a személyzet számára a kötelező erejű nemzeti, regionális vagy helyi szociális normákon alapuló munkakörülményeket. A személyzet szolgáltatóváltás miatti átvétele esetén a meglévő kikötői szolgáltató által korábban felvett személyzetnek meg kell kapnia ugyanazokat a jogokat, amelyekben akkor részesülne, ha a 2001/23/EK irányelv szerinti átruházás történt volna.
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés
(3)   Amennyiben a kikötőt üzemeltető szervek a kikötői szolgáltatókat bizonyos szociális előírások teljesítésére kötelezik bizonyos kikötői szolgáltatások nyújtása tekintetében, a versenyeljárással kapcsolatos dokumentumokban és a kikötői szolgáltatási szerződésekben fel kell sorolni az érintett személyzetet, és átlátható adatokat kell adni szerződéses jogaikról és azon feltételekről, amelyek alapján e munkavállalók a kikötői szolgáltatásokhoz kapcsolódónak tekintendők.
(3)   A kikötőt üzemeltető szervek vagy az illetékes hatóság minden kikötői szolgáltatót köteleznek az uniós és/vagy a nemzeti jogban, valamint a nemzeti szokásoknak és hagyományoknak megfelelő vonatkozó kollektív megállapodásokban foglalt összes szociális és munkaügyi előírás teljesítésére. Ha a vonatkozó kikötői szolgáltatások nyújtásával összefüggésben személyzet átvételére kerül sor, a versenyeljárással kapcsolatos dokumentumokban és a kikötői szolgáltatási szerződésekben fel kell sorolni az érintett személyzetet, és átlátható adatokat kell adni szerződéses jogaikról és azon feltételekről, amelyek alapján e munkavállalók a kikötői szolgáltatásokhoz kapcsolódónak tekintendők.
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
10a. cikk
Képzés és munkavédelem
(1)  A munkaadó biztosítja, hogy a munkavállalók részesüljenek a munkavégzés körülményeinek alapos megismeréséhez szükséges képzésben, és hogy megfelelően felkészíti őket a munkavégzéssel járó esetleges veszélyek kezelésére.
(2)  A szociális partnerek autonómiájának maradéktalan tiszteletben tartása mellett a kikötőkkel foglalkozó uniós szintű társadalmi párbeszéd bizottsága felkérést kap arra, hogy iránymutatásokat dolgozzon ki a balesetek megelőzését és a dolgozók legmagasabb szintű biztonságának és egészségének biztosítását célzó képzési követelmények létrehozása érdekében. E képzési követelményeket a munkahelyi balesetek előfordulásának folyamatos csökkentése érdekében rendszeresen aktualizálni kell.
(3)  A szociális partnereket felkérik arra, hogy dolgozzanak ki olyan modelleket, amelyek biztosítják az egyensúlyt egyrészt a kikötői munka iránti keresletben megnyilvánuló fluktuáció és a kikötői műveletekhez szükséges rugalmasság, másrészt a foglalkoztatás folyamatossága és védelme között.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk
E fejezet, valamint a 24. cikkben foglalt átmeneti rendelkezések a rakománykezelési és személyszállítási szolgáltatásokra nem vonatkoznak.
E fejezet – a 10a. cikk kivételével –, valamint a 24. cikkben foglalt átmeneti rendelkezések a rakománykezelési, személyszállítási és révkalauz-szolgáltatásokra nem vonatkoznak.
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)   Amennyiben az állami finanszírozásban részesülő, kikötőt üzemeltető szerv maga nyújt szolgáltatásokat, egyéb tevékenységeitől elkülönített könyvelést vezet kikötői szolgáltatói tevékenysége mindegyikéről, a következő módon:
(2)   Amennyiben az állami finanszírozásban részesülő, kikötőt üzemeltető szerv maga nyújt kikötői vagy kotrási szolgáltatásokat, egyéb tevékenységeitől elkülönített könyvelést vezet ezen államilag finanszírozott tevékenységről vagy beruházásról, a következő módon:
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Ha egy kikötőt vagy kikötői szövetséget üzemeltető szerv maga végez kotrást, és ehhez a tevékenységhez állami finanszírozást kap, nem végezhet kotrást más tagállamokban.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az (1) bekezdésben említett állami finanszírozás a következőket foglalja magában: részvénytőke vagy kvázi-sajáttőke jellegű támogatás, vissza nem térítendő támogatás, csak bizonyos körülmények között visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása, ideértve a folyószámlahiteleket és a tőkeinjekció-előlegeket, az állami hatóságok kezességvállalása a kikötőt üzemeltető szerv viszonylatában, osztalékok kifizetése, nyereségek visszatartása, illetve az állami pénzügyi támogatás bármely más formája.
(3)   Az (1) bekezdésben említett állami finanszírozás a következőket foglalja magában: részvénytőke vagy kvázi-sajáttőke jellegű támogatás, vissza nem térítendő támogatás, csak bizonyos körülmények között visszatérítendő támogatás, kölcsönök nyújtása, ideértve a folyószámlahiteleket és a tőkeinjekció-előlegeket, az állami hatóságok kezességvállalása a kikötőt üzemeltető szerv viszonylatában, illetve az állami pénzügyi támogatás bármely más formája.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés
(4)   A kikötőt üzemeltető szerv az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó információkat az azon pénzügyi év végétől számított öt éven keresztül megőrzi, amelyekre az információk vonatkoznak, és a Bizottság és a 17. cikkben említett illetékes független felügyelő szerv rendelkezésére bocsátja.
(4)   A kikötőt üzemeltető szerv az e cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, pénzügyi kapcsolatokra vonatkozó információkat az azon pénzügyi év végétől számított öt éven keresztül megőrzi, amelyekre az információk vonatkoznak, és a Bizottság, valamint a 17. cikk szerint kijelölt szerv rendelkezésére bocsátja.
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
(5)   A kikötőt üzemeltető szerv a Bizottság és az illetékes független felügyelő szerv rendelkezésére bocsát minden olyan további információt, amelyet azok szükségesnek találnak ahhoz, hogy a benyújtott adatokat részletesen értékelni tudják, és ellenőrizzék e rendelet betartását. Az említett információkat a kérelem benyújtását követő két hónapon belül meg kell adni.
(5)   A kikötőt üzemeltető szerv hivatalos panasz esetén kérésre a Bizottság és a 17. cikk szerint kijelölt szerv rendelkezésére bocsát minden olyan további információt, amelyet azok szükségesnek találnak ahhoz, hogy a benyújtott adatokat részletesen értékelni tudják, és ellenőrizzék e rendelet betartását. Az említett információkat a kérelem benyújtását követő két hónapon belül meg kell adni.
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 a bekezdés (új)
(7a)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy amennyiben az aránytalan adminisztratív terhet jelentene, e cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó az átfogó hálózat részét képező azon kikötőikre, amelyek nem teljesítik az 1315/2013/EU rendelet 20. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott kritériumokat, feltéve, hogy a kapott állami források és azoknak a kikötői szolgáltatásokra való felhasználása továbbra is teljes mértékben átlátható módon kerül kimutatásra a számviteli rendszerben. Amennyiben a tagállamok így döntenek, e döntésük hatályba lépését megelőzően tájékoztatják erről a Bizottságot.
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)   A 9. cikkben említett belső szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díjait, csakúgy mint – a szolgáltatók számbeli korlátozása esetén – a nem nyílt, nem átlátható és megkülönböztetéstől nem mentes eljárással kiválasztott kikötői szolgáltatók által kivetett díjakat átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell megállapítani. A díjak a releváns versenypiacon uralkodó feltételeket tükrözik, és arányban állnak a nyújtott szolgáltatás gazdasági értékével.
(1)   A közszolgáltatási kötelezettség keretében belső szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díjait, a tényleges verseny által nem érintett révkalauz-szolgáltatások díjait, valamint a kikötői szolgáltatók által a 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően kivetett díjakat átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell megállapítani. A díjak a lehető legnagyobb mértékben a releváns versenypiacon uralkodó feltételeket tükrözik, és arányban állnak a nyújtott szolgáltatás gazdasági értékével.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
(3)   A kikötői szolgáltató a 17. cikkben említett illetékes független felügyelő szerv kérésére a szerv rendelkezésére bocsátja az azokra az elemekre vonatkozó információkat, amelyek alapján az e cikk (1) bekezdése szerint kivetett kikötői szolgáltatási díjak összetételét és mértékét megállapították. Ezen információk körébe tartozik a kikötői létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért kiszabott kikötői szolgáltatási díjak megállapításához használt módszer.
(3)   A kikötői szolgáltató hivatalos panasz esetén kérésre a 17. cikk szerint kijelölt szerv rendelkezésére bocsátja az azokra az elemekre vonatkozó információkat, amelyek alapján az e cikk (1) bekezdése szerint kivetett kikötői szolgáltatási díjak összetételét és mértékét megállapították. Ezen információk körébe tartozik a kikötői létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért kiszabott kikötői szolgáltatási díjak megállapításához használt módszer.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)   Az infrastruktúra-használati díjszabási rendszer hatékonyságának fokozása érdekében a kikötőhasználati díjak összetételét és mértékét a kikötőt üzemeltető szerv autonóm módon, saját kereskedelmi stratégiájával és beruházási tervével összhangban, a releváns piacon uralkodó versenyfeltételeket figyelembe véve és az állami támogatásra vonatkozó szabályokat betartva állapítja meg.
(3)   Az infrastruktúra-használati díjszabási rendszer hatékonyságának fokozása érdekében a kikötőhasználati díjak összetételét és mértékét a kikötőt üzemeltető szerv autonóm módon, saját kereskedelmi stratégiájával és beruházási tervével összhangban, valamint az állami támogatásra és a versenyre vonatkozó szabályokat betartva határozza meg.
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
(4)   A (3) bekezdés sérelme nélkül a kikötőhasználati díjakat differenciálni lehet a gyakori használókkal kapcsolatos üzleti gyakorlatnak megfelelően, továbbá a kikötői infrastruktúra hatékonyabb használata, a rövid távú tengeri fuvarozás, valamint a kimagasló környezeti teljesítményű, illetve rendkívül energia- vagy szén-dioxid-hatékony szállítási műveletek előmozdítása érdekében. A különböző díjak megállapításakor releváns, tárgyilagos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes kritériumokat kell használni, és a versenyszabályokat kellőképpen be kell tartani. A díjszabásban jelentkező különbségek egyenlő feltételek mellett vonatkoznak az adott kikötői szolgáltatás valamennyi használójára.
(4)   A (3) bekezdés sérelme nélkül a kikötőhasználati díjakat differenciálni lehet a kikötő – többek között a használók bizonyos kategóriájával kapcsolatos – gazdasági stratégiájának és területfejlesztési politikájának megfelelően, továbbá a kikötői infrastruktúra hatékonyabb használata, a rövid távú tengeri fuvarozás, valamint a kimagasló környezeti teljesítményű, illetve rendkívül energia- vagy szén-dioxid-hatékony szállítási műveletek előmozdítása érdekében. A különböző díjak megállapításakor tisztességes, nemzetiség szempontjából megkülönböztetéstől mentes kritériumokat kell használni, és a kritériumoknak meg kell felelniük az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak és a versenyszabályoknak. A kikötőt üzemeltető szerv a díjak megállapítása során külső költségeket is figyelembe vehet. A kikötőt üzemeltető szerv a piaci gyakorlatnak megfelelően differenciálhatja a kikötőhasználati díjakat.
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap, hogy szükség esetén a 21. cikkben említett eljárással felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyrészt a vízi járművek, az üzemanyagok és a tevékenységtípusok közös osztályozására vonatkozóan, amely az infrastruktúra-használati díjak differenciálásának alapjául szolgálhat, másrészt a kikötőhasználati díjak megállapításának közös elveire vonatkozóan.
törölve
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés
(6)   A kikötőt üzemeltető szerv tájékoztatja a kikötőhasználókat és azok képviselőit vagy szervezeteit a kikötőhasználati díjak összetételéről és az összegük megállapításához használt kritériumokról, köztük a kikötőhasználati díjak összetételének és mértékének megállapításakor alapul vett összköltségekről és -bevételekről is. A kikötői infrastruktúra használóit minden olyan módosításról, amely a kikötőhasználati díjakat, azok összetételét, illetve a megállapításukhoz használt kritériumokat érinti, legalább három hónappal előbb tájékoztatja.
(6)   A kikötőt üzemeltető szerv – átlátható módon – tájékoztatja a kikötőhasználókat és azok képviselőit vagy szervezeteit a kikötőhasználati díjak összetételéről és az összegük megállapításához használt kritériumokról. A kikötői infrastruktúra használóit minden olyan módosításról, amely a kikötőhasználati díjakat, azok összetételét, illetve a megállapításukhoz használt kritériumokat érinti, legalább három hónappal előbb tájékoztatja. A kikötőt üzemeltető szerv nem köteles közzétenni az olyan díjkülönbségeket, amelyek egyéni tárgyalások eredményeképpen jöttek létre.
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés
(7)   A kikötőt üzemeltető szerv kérésre az illetékes független felügyelő szerv és a Bizottság rendelkezésére bocsátja a (4) bekezdésben említett információkat, a kikötőhasználati díjak összetételének és mértékének megállapításához használt részletes költség- és bevételkimutatást, csakúgy mint a kikötői létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért kiszabott kikötőhasználati díjak megállapításához használt módszert.
(7)   A kikötőt üzemeltető szerv hivatalos panasz esetén, kérésre a 17. cikk szerint kijelölt szerv és a Bizottság rendelkezésére bocsátja az e cikk (4) bekezdésében említett információkat és a kikötőhasználati díjak mértékét, valamint a kikötői létesítmények és szolgáltatások igénybevételéért kiszabott kikötőhasználati díjak megállapításához használt módszert.
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kikötőt üzemeltető szerv bizottságot hoz létre, amelyben a vízi járművek üzemeltetői, a rakománytulajdonosok, illetve azon egyéb kikötőhasználók képviseltetik magukat, akik kikötőhasználati díjat, kikötői szolgáltatási díjat vagy mindkettőt fizetnek. E bizottság „a kikötőhasználók tanácsadó bizottsága” nevet viseli.
törölve
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
(2)   A kikötőt üzemeltető szerv a kikötőhasználati díjak megállapítása előtt minden évben konzultációt folytat a kikötőhasználók tanácsadó bizottságával a díjak összetételével és mértékével kapcsolatban. A 6. és 9. cikkben említett kikötői szolgáltatók a kikötői szolgáltatói díjak megállapítása előtt minden évben konzultációt folytatnak a kikötőhasználók tanácsadó bizottságával a díjak összetételével és mértékével kapcsolatban. A kikötőt üzemeltető szerv megfelelő létesítményeket biztosít az említett konzultációkhoz, melyek eredményéről a kikötői szolgáltatók tájékoztatják.
(2)   A kikötőt üzemeltető szerv gondoskodik arról, hogy megfelelő mechanizmusokat alakítson ki a kikötőhasználókkal – köztük az összekapcsolt közlekedési szolgáltatókkal – folytatott konzultáció érdekében. A kikötőt üzemeltető szerv a kikötőhasználati díjak lényeges változása esetén konzultál a kikötőhasználókkal. A kikötői szolgáltatók megfelelő információval látják el a kikötőhasználókat a kikötői szolgáltatási díjak összetételéről és megállapításuk kritériumairól. A közszolgáltatási kötelezettség keretében szolgáltatásokat nyújtó belső szolgáltatók és a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kikötői szolgáltatók a kikötői szolgáltatói díjak megállapítása előtt minden évben konzultációt folytatnak a kikötőhasználókkal a díjak összetételével és mértékével kapcsolatban. A kikötőt üzemeltető szerv megfelelő mechanizmusokat biztosít az említett konzultációkhoz, melyek eredményéről a kikötői szolgáltatók tájékoztatják.
Az e bekezdésben említett kötelezettségek a kikötőn belül már létrejött szervekre – az eltérő összetételű szerveket is beleértve – is kiróhatók.
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)   A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres konzultációt folytat az érdekelt felekkel, például a kikötőben letelepedett vállalkozásokkal, a kikötői szolgáltatókkal, a vízi járművek üzemeltetőivel, a rakománytulajdonosokkal, szárazföldi közlekedési vállalkozókkal, valamint a következő tevékenységeket ellátó hatóságokkal:
(1)   A kikötőt üzemeltető szerv rendszeres konzultációt folytat a kikötőben működő érintett érdekelt felekkel, valamint adott esetben a közlekedési infrastruktúra tervezéséért felelős hatóságokkal a következőkről:
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a tervezés és a területfejlesztési döntések környezeti teljesítményt érintő következményei;
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)
cb)  a kikötői terület biztonságának – beleértve a kikötői dolgozók egészségének és biztonságának, valamint a kikötői dolgozók képzéshez való hozzáférésére vonatkozó tájékoztatásának – biztosítását és javítását szolgáló intézkedések
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – cím
Független felügyelő szerv
Független felügyelet
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy független felügyelő szerv kövesse nyomon és felügyelje e rendelet alkalmazását minden egyes tagállam területén az e rendelet hatályába tartozó valamennyi tengeri kikötőben.
(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy hatékony mechanizmusok álljanak rendelkezésre a panaszok kezelésére az egyes tagállamok területén, az e rendelet hatályába tartozó valamennyi tengeri kikötőben. E célból a tagállamok egy vagy több szervet jelölnek ki.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)   A független felügyelő szerv a kikötőt üzemeltető szervtől és a kikötői szolgáltatóktól elkülönült jogi egység és azoktól függetlenül végzi tevékenységét. Azok a tagállamok, amelyek megtartják a kikötők tulajdonjogát, illetve a kikötőt üzemeltető szervek feletti ellenőrzési jogot, gondoskodnak arról, hogy a rendelet alkalmazásának felügyeletével és nyomon követésével kapcsolatos tevékenységeik és az említett tulajdonjoggal vagy ellenőrzési joggal kapcsolatos tevékenységeik szervezetileg is ténylegesen elkülönüljenek. A független felügyelő szerv pártatlan és átlátható módon, valamint a szabad vállalkozás jogát kellőképpen tiszteletben tartva gyakorolja hatásköreit.
(2)   A független felügyelet olyan formában valósul meg, amely kizárja az összeférhetetlenséget, valamint jogilag elkülönül és funkcionálisan is független a kikötőt üzemeltető szervtől és a kikötői szolgáltatóktól. Azok a tagállamok, amelyek megtartják a kikötők tulajdonjogát, illetve a kikötőt üzemeltető szervek feletti ellenőrzési jogot, gondoskodnak arról, hogy a panaszok kezelésével kapcsolatos tevékenységeik és az említett tulajdonjoggal vagy ellenőrzési joggal kapcsolatos tevékenységeik szervezetileg is ténylegesen elkülönüljenek. A független felügyelet pártatlan és átlátható módon valósul meg, és kellőképpen tiszteletben tartja a szabad vállalkozás jogát.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
(3)   A független felügyelő szerv minden olyan panaszt és jogvitát kezel, amelyet e rendelet alkalmazásával összefüggésben jogos érdekkel rendelkező felek nyújtottak be, illetve terjesztettek elé.
(3)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kikötőhasználók és egyéb érintett érdekelt felek tájékoztatást kapjanak arról, hogy hol és milyen módon élhetnek panasszal, ezen belül megnevezve a panaszok kezelésére felhatalmazott, a 12. cikk (5) bekezdésében, a 13. cikk (3) bekezdésében és a 14. cikk (7) bekezdésében említett szerveket.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés
(4)   Amennyiben különböző tagállamokban letelepedett felek között alakul ki jogvita, annak rendezésében azon tagállam független felügyelő szerve illetékes, amely területén az a kikötő található, ahonnan a jogvita feltételezhetően ered.
(4)   Amennyiben különböző tagállamokban letelepedett felek között alakul ki jogvita, annak rendezésében azon tagállam illetékes, amely területén az a kikötő található, ahonnan a jogvita feltételezhetően ered. Az érintett tagállamok egymással együttműködnek, és tevékenységeikről információkat cserélnek.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés
(5)   A független felügyelő szervnek jogában áll, hogy a kikötőt üzemeltető szervektől, a kikötői szolgáltatóktól és a kikötőhasználóktól bekérje azokat az információkat, amelyeket e rendelet alkalmazásának nyomon követéséhez és felügyeletéhez szükségesnek ítél.
(5)   Amennyiben egy jogos érdekkel rendelkező fél hivatalos panaszt nyújt be, a független felügyeletet ellátó illetékes szervnek jogában áll, hogy a kikötőt üzemeltető szervektől, a kikötői szolgáltatóktól és a kikötőhasználóktól bekérje a szükséges információkat.
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés
(6)  A független felügyelő szerv a tagállami illetékes hatóságok kérésére e rendelet alkalmazásával kapcsolatos bármely kérdésben állást foglal.
törölve
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés
(7)  A független felügyelő szerv a panaszok kezeléséhez, illetve a jogviták rendezéséhez kikérheti az érintett kikötő kikötőhasználói tanácsadó bizottságának véleményét.
törölve
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 8 bekezdés
(8)   A független felügyelő szerv határozatai jogilag kötelező erejűek, a bírósági felülvizsgálat lehetőségének sérelme nélkül.
(8)   A független felügyeletet ellátó illetékes szerv határozatai jogilag kötelező erejűek, a bírósági felülvizsgálat lehetőségének sérelme nélkül.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 9 bekezdés
(9)   A tagállamok legkésőbb 2015. július 1-jéig megadják a Bizottságnak a független felügyelő szervek adatait, és a későbbiekben értesítik minden idevágó változásról. A Bizottság a független felügyelő szervek jegyzékét honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
(9)   A tagállamok legkésőbb …-ig* értesítik a Bizottságot e cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelés érdekében bevezetett mechanizmusokról és eljárásokról, illetve haladéktalanul értesítik a Bizottságot azok bármely későbbi módosításáról. A Bizottság az érintett szervek jegyzékét honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
__________________
*E rendelet hatálybalépése után 24 hónappal.
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk
18. cikk
törölve
A független felügyelő szervek együttműködése
(1)  A független felügyelő szervek a rendelet egységes alkalmazásának elősegítése érdekében tájékoztatják egymást az általuk végzett munkáról, valamint a határozathozatal során alkalmazott elveikről és módszereikről. Az együttműködés céljára hálózatot alkotnak, melynek tagjai rendszeres időközönként, de évente legalább egyszer találkoznak. A Bizottság koordinálja és támogatja a hálózat munkáját, és maga is részt vesz benne.
(2)  A független felügyelő szervek szoros együttműködést folytatnak annak érdekében, hogy segítsék egymást feladataik ellátásában, többek között a különböző tagállamok kikötőit érintő ügyekkel kapcsolatos panaszok és jogviták kezelésében. Ezért a független felügyelő szervek – megfelelően indokolt kérelem alapján – egymás rendelkezésére bocsátják azokat az információkat, amelyekre az e rendelet szerinti feladataik ellátásához szükségük van.
(3)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a független felügyelő szervek – indoklással ellátott kérelem alapján – a Bizottság rendelkezésére bocsássák azokat az információkat, amelyekre a Bizottságnak feladatai ellátásához szüksége van. A Bizottság által kért adatszolgáltatásnak az ilyen feladatok elvégzésével arányosnak kell lennie.
(4)  Ha valamely független felügyelő szerv az üzleti titokra vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok értelmében bizalmasnak minősíti az információkat, az érintett független felügyelő szervek és a Bizottság biztosítják az információk bizalmas kezelését. Ezeket az információkat csak arra a célra lehet felhasználni, amely tekintetében kérték őket.
(5)  A Bizottság a független felügyelő szervek tapasztalatai és az (1) bekezdésben említett hálózat tevékenysége alapján a hatékony együttműködés érdekében közös elveket fogadhat el a független felügyelő szervek közötti információcserére vonatkozó megfelelő intézkedéseket illetően. Az erre szolgáló végrehajtási aktusokat a 22. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)   Minden jogos érdekkel rendelkező félnek jogában áll fellebbeznie az illetékes hatóságok, a kikötőt üzemeltető szerv vagy a független felügyelő szerv által e rendelet alapján hozott határozatok vagy egyedi intézkedések ellen egy, az említett szervektől független jogorvoslati szervnél. Ez a jogorvoslati szerv bíróság is lehet.
(1)   Minden jogos érdekkel rendelkező félnek jogában áll fellebbeznie az illetékes hatóságok, a kikötőt üzemeltető szerv vagy a 17. cikk szerint kijelölt szerv által e rendelet alapján hozott határozatok vagy egyedi intézkedések ellen egy, az említett szervektől független jogorvoslati szervnél. Ez a jogorvoslati szerv bíróság is lehet.
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2015. július 1-jéig értesítik a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, valamint haladéktalanul értesítik bármely későbbi, ezeket érintő módosításról.
A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb …-ig* értesítik a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, valamint haladéktalanul értesítik bármilyen későbbi, ezeket érintő módosításokról.
__________________
*E rendelet hatálybalépése után 24 hónappal.
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk
21. cikk
törölve
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.
(2)  A Bizottság határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 14. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 14. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(5)  A 14. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az említett jogi aktusról szóló értesítést követő két hónapos időtartam leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk
22. cikk
törölve
Bizottsági eljárás
(1)  A Bizottság munkáját egy, a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottság segíti.
(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk
A Bizottság legkésőbb három évvel e rendelet hatálybalépését követően jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet működéséről és hatásáról, és szükség esetén ehhez megfelelő jogalkotási javaslatokat fűz.
E rendelet működésének és hatásának értékelése céljából időszakos jelentéseket nyújtanak be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A Bizottság …-ig* elkészíti első jelentését, majd ezt követően háromévente rendszeresen jelentéseket nyújt be, és szükség esetén ezekhez megfelelő jogalkotási javaslatokat fűz. A Bizottság jelentései figyelembe veszik a kikötőkkel foglalkozó uniós szintű ágazati szociális párbeszéd bizottsága által elért eredményeket.
________________
*E rendelet hatálybalépése után négy évvel.
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
25. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
A rendelet 2015. július 1-jétől alkalmazandó.
A rendelet …-tól/től* alkalmazandó.
__________________
*E rendelet hatálybalépése után 24 hónappal.

(1) Az ügyet a 61. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A8-0023/2016).

Jogi nyilatkozat