Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0157(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0023/2016

Texte depuse :

A8-0023/2016

Dezbateri :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Voturi :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Explicaţii privind voturile
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Texte adoptate
PDF 662kWORD 467k
Marţi, 8 martie 2016 - Strasbourg Ediţie definitivă
Accesul la piaţa serviciilor portuare şi transparenţa financiară a porturilor ***I
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 8 martie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de
Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a unui cadru privind accesul la piața serviciilor portuare și transparența financiară a porturilor
de stabilire a unui cadru pentru organizarea serviciilor portuare și pentru transparența financiară a porturilor
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
(1a)  Porturile pot contribui la competitivitatea pe termen lung a industriilor europene pe piețele mondiale, mărind în același timp valoarea adăugată și creând locuri de muncă în toate regiunile costiere ale UE. Pentru a face față provocărilor cu care se confruntă sectorul transporturilor maritime, precum ineficiențelor din lanțul logistic și de transport sustenabil, este esențial ca măsurile prezentate în comunicarea Comisiei intitulată „Porturile: un motor al creșterii economice” să fie puse în aplicare concomitent cu prezentul regulament. Complexitatea procedurilor administrative vamale, având ca rezultat întârzieri în porturi, reprezintă un obstacol major pentru competitivitatea transporturilor maritime pe distanțe scurte și pentru eficiența porturilor Uniunii.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  Un nivel ridicat de simplificare a procedurilor vamale poate reprezenta un avantaj economic major pentru un port din punctul de vedere al competitivității. Pentru a evita concurența neloială între porturi și pentru a reduce formalitățile vamale care ar putea afecta grav interesele financiare ale Uniunii, autoritățile portuare ar trebui să adopte o strategie rațională și eficientă, bazată pe riscuri, pentru a evita denaturarea concurenței. Statele membre și Comisia ar trebui să monitorizeze activ și periodic aceste proceduri, iar Comisia ar trebui să evalueze dacă sunt necesare măsuri adecvate pentru a combate concurența neloială.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Majoritatea covârșitoare a traficului maritim din Uniune tranzitează prin porturile maritime din cadrul rețelei transeuropene de transport. Pentru a atinge obiectivul prezentului regulament în mod proporționat, fără a impune nicio sarcină inutilă altor porturi, prezentul regulament ar trebui să se aplice porturilor din cadrul rețelei transeuropene de transport, fiecare dintre acestea având un rol semnificativ în sistemul european de transport, fie datorită faptului că tratează mai mult de 0,1 % din totalul mărfurilor sau al pasagerilor transportați în UE, fie pentru că îmbunătățește accesibilitatea regională a zonelor insulare sau periferice, fără a aduce însă atingere posibilității ca statele membre să decidă aplicarea prezentului regulament și altor porturi. Serviciile de pilotaj efectuate în larg nu au un impact direct asupra eficienței porturilor, întrucât nu sunt utilizate pentru intrarea și ieșirea directă din porturi și, prin urmare, nu este necesar să fie incluse în prezentul regulament.
(4)  Majoritatea covârșitoare a traficului maritim din Uniune tranzitează prin porturile maritime din cadrul rețelei transeuropene de transport. Pentru a atinge obiectivul prezentului regulament în mod proporționat, fără a impune nicio sarcină inutilă altor porturi, prezentul regulament ar trebui să se aplice numai porturilor maritime din cadrul rețelei transeuropene de transport, fiecare dintre acestea având un rol semnificativ în sistemul european de transport, fie datorită faptului că tratează mai mult de 0,1 % din totalul mărfurilor sau al pasagerilor transportați în UE, fie pentru că îmbunătățește accesibilitatea regională a zonelor insulare sau periferice. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să ofere statelor membre posibilitatea de a decide dacă să aplice sau nu prezentul regulament pentru porturile maritime din rețeaua globală transeuropeană de transport, situate în regiunile ultraperiferice. Statele membre ar trebui să aibă și posibilitatea de a introduce derogări pentru a evita sarcinile administrative disproporționate pentru porturile maritime din rețeaua transeuropeană globală de transport, al căror trafic anual nu justifică aplicarea integrală a prezentului regulament. Serviciile de pilotaj efectuate în larg nu au un impact direct asupra eficienței porturilor, întrucât nu sunt utilizate pentru intrarea și ieșirea directă din porturi și, prin urmare, nu este necesar să fie incluse în prezentul regulament.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Prezentul regulament nu impune un model specific de administrare a porturilor pentru organismele de administrare ale porturilor. Dacă se respectă normele referitoare la accesul pe piață și la transparență, modelele existente de administrare a porturilor stabilite la nivel național în statele membre pot fi păstrate în conformitate cu Protocolul nr 26 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Obiectivul articolului 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene este de a elimina restricțiile în ceea ce privește libertatea de a furniza servicii în Uniune. În conformitate cu articolul 58 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acesta ar trebui să fie realizat în conformitate cu dispozițiile titlului referitor la transporturi, mai precis în conformitate cu articolul 100 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Auto-furnizarea de servicii, care înseamnă că societățile de transport maritim sau furnizorii de servicii portuare folosesc personal la alegerea lor și își furnizează singuri servicii portuare, este reglementată într-o serie de state membre din motive de siguranță sau sociale. Părțile interesate consultate de Comisie în cursul elaborării propunerii sale au subliniat că impunerea unei autorizări generalizate privind auto-furnizarea de servicii la nivelul Uniunii ar necesita norme suplimentare referitoare la aspectele sociale și de siguranță, pentru a se evita posibilele efecte negative în aceste domenii. Prin urmare, în acest stadiu pare oportun să nu se reglementeze acest aspect la nivelul Uniunii și să se lase la latitudinea statelor membre reglementarea sau nu a auto-furnizării de servicii portuare. Așadar, prezentul regulament ar trebui să vizeze exclusiv furnizarea de servicii portuare în schimbul unei remunerații.
eliminat
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  În scopul unei administrări portuare eficiente, sigure și ecologice, organismul de administrare al portului ar trebui să poată impune ca furnizorii de servicii portuare să demonstreze că îndeplinesc cerințele minime pentru furnizarea serviciului respectiv în mod corespunzător. Aceste cerințe minime ar trebui să se limiteze la un set de condiții clar definit privind calificările profesionale ale operatorilor, inclusiv în ceea ce privește formarea profesională, și echipamentul necesar, în măsura în care aceste cerințe sunt transparente, nediscriminatorii, obiective și relevante pentru furnizarea serviciului portuar în cauză.
(7)  În scopul unei administrări portuare eficiente, sigure și ecologice, organismul de administrare al portului ar trebui să poată impune ca furnizorii de servicii portuare să demonstreze că îndeplinesc cerințele minime pentru furnizarea serviciului respectiv în mod corespunzător. Aceste cerințe minime ar trebui să se limiteze la un set de condiții clar definit privind calificările profesionale ale operatorilor, echipamentele necesare pentru furnizarea serviciului portuar respectiv, disponibilitatea serviciului și conformitatea cu cerințele privind siguranța maritimă. Aceste cerințe minime ar trebui să țină seama, de asemenea, de cerințele de mediu, de standardele sociale naționale și de buna reputație a furnizorului de servicii portuare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)  Toți furnizori de servicii și, în special, noii actori de pe piață ar trebui să își demonstreze capacitatea de a deservi un număr minim de nave cu personalul și echipamentele proprii. Furnizorii de servicii ar trebui să aplice normele și dispozițiile relevante, inclusiv legislația muncii aplicabilă, acordurile colective aplicabile și cerințele de calitate ale portului în cauză.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)  Pentru a stabili dacă un furnizor de servicii a îndeplinit cerința de a avea o bună reputație, statul membru ar trebui să analizeze dacă există motive întemeiate pentru a pune la îndoială buna reputație a furnizorului de servicii portuare, a administratorului acestuia, precum și a oricăror alte persoane relevante stabilite de statul membru, cum ar fi condamnări sau sancțiuni în orice stat membru pentru infracțiuni grave sau pentru încălcarea legislației aplicabile în Uniune și la nivel național, inclusiv în următoarele domenii: legislația socială, dreptul muncii, legislația privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, legislația în materie de sănătate și mediu;
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 7 c (nou)
(7c)  În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3577/921a și Hotărârea Curții de Justiție din 11 ianuarie 2007 în cauza C-251/04, Comisia c. Republica Elenă1b, conform cărora remorcarea poate fi asimilată unui serviciu de transport maritim, este posibil, din motive de siguranță maritimă și de protecție a mediului, ca cerințele minime să stipuleze că navele utilizate pentru operațiuni de remorcare sau de amarare să fie înregistrate în statul membru în care este situat portul respectiv și să arboreze pavilionul acestui stat.
_______________
1a Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7).
1b Hotărârea Curții de Justiție din 11 ianuarie 2007 în cauza C-251/04, Comisia c. Republica Elenă, C-251/04, ECLI: EU:C:2007:5.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Întrucât porturile constau în arii geografice limitate, accesul la piață ar putea să facă, în anumite cazuri, obiectul unor limitări legate de insuficiența terenului sau de faptul că terenul este rezervat pentru anumite tipuri de activități, în conformitate cu un plan de dezvoltare oficial, care prevede în mod transparent modul în care va fi folosit terenul, și cu legislația națională relevantă, precum cea privind obiectivele de amenajare a teritoriului la nivel de localitate și țară.
eliminat
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)  Sistemul portuar al Uniunii este foarte divers și cuprinde numeroase modele diferite de organizare a serviciilor portuare. Prin urmare, un sistem unic nu ar fi adecvat. Organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă ar trebui să fie capabilă să limiteze numărul de furnizori pentru un serviciu portuar dacă circumstanțele impun o astfel de limitare.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Orice intenție de a limita numărul furnizorilor de servicii portuare ar trebui să fie publicată în avans de către autoritatea competentă și să fie pe deplin justificată, de exemplu pentru a se oferi părților interesate posibilitatea de a prezenta observații. Criteriile pentru orice limitare ar trebui să fie obiective, transparente și nediscriminatorii.
(11)  Orice intenție de a limita numărul furnizorilor de servicii portuare ar trebui să fie publicată în avans de organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă. Criteriile pentru orice limitare ar trebui să fie obiective, transparente și nediscriminatorii.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Pentru a fi deschise și transparente, procedura de selectare a furnizorilor de servicii portuare și rezultatul acesteia ar trebui să fie făcute publice, iar documentația completă ar trebui comunicată părților interesate.
(12)  Procedura de alegere a furnizorilor de servicii portuare și rezultatul acesteia ar trebui să fie făcut public și ar trebui să fie nediscriminatorie, transparentă și deschisă tuturor părților interesate.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Procedura de selectare a furnizorilor de servicii portuare în cazul în care numărul de furnizori este limitat ar trebui să urmeze principiile și abordarea stabilite în Directiva ../../... [directiva privind concesiunile]7, inclusiv pragul și metoda de determinare a valorii contractelor, precum și definiția modificărilor substanțiale și elementele legate de durata contractului.
eliminat
__________________
7 Propunere de directivă privind atribuirea contractelor de concesiune [COM(2011) 897 final].
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
(13a)  În comunicarea sa interpretativă din 1 august 2006 privind dreptul comunitar aplicabil atribuirii contractelor care nu sunt reglementate sau sunt reglementate parțial de directivele privind contractele de achiziții publice1, Comisia a oferit un cadru clar pentru procedurile de selecție care nu intră în domeniul de aplicare al directivelor privind achizițiile publice și care nu sunt acordate sub formă de concesionări.
____________________
1 JO C 179, 1.8.2006, p.2.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Recurgerea la obligații de serviciu public care conduc la o limitare a numărului de furnizori ai unui serviciu portuar se poate justifica numai din motive de interes public, pentru a asigura accesibilitatea serviciului portuar pentru toți utilizatorii de servicii, disponibilitatea serviciului portuar pe durata întregului an sau convenabilitatea prețului serviciului portuar pentru anumite categorii de utilizatori.
(14)  Recurgerea la obligații de serviciu public care conduc la o limitare a numărului de furnizori ai unui serviciu portuar se poate justifica numai din motive de interes public, pentru a asigura accesibilitatea serviciului portuar pentru toți utilizatorii de servicii, disponibilitatea serviciului portuar pe durata întregului an, convenabilitatea prețului serviciului portuar pentru o anumită categorie de utilizatori sau operațiunile portuare sigure, în condiții de securitate și sustenabile din punct de vedere ecologic.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Autoritățile competente desemnate într-un stat membru trebuie să aibă posibilitatea de a decide să furnizeze ele însele servicii portuare cu obligații de serviciu public sau să încredințeze direct furnizarea acestor servicii unui operator intern. În cazul în care o autoritate competentă decide să furnizeze ea însăși serviciul, aceasta poate însemna și furnizarea de servicii prin intermediul unor agenți angajați de autoritatea competentă sau comisionați de autoritatea competentă. Atunci când o astfel de limitare se aplică în toate porturile TEN-T de pe teritoriul unui stat membru, Comisia ar trebui să fie informată. În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru favorizează o asemenea opțiune, furnizarea de servicii portuare de către operatorii interni ar trebui să fie limitată doar la portul sau porturile pentru care au fost desemnați respectivii operatorii interni. În plus, în aceste cazuri taxele percepute pentru serviciul portuar de un astfel de operator ar trebui să facă obiectul supravegherii de către organismul independent de supraveghere.
(18)  Organismul de administrare al portului sau autoritățile competente desemnate într-un stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a decide să furnizeze ele însele servicii portuare sau să încredințeze furnizarea acestor servicii direct unui operator intern. În cazul în care o autoritate competentă decide să furnizeze ea însăși serviciul, aceasta poate însemna și furnizarea de servicii prin intermediul unor agenți angajați de autoritatea competentă sau comisionați de autoritatea competentă. Atunci când o astfel de limitare se aplică în toate porturile maritime TEN-T de pe teritoriul unui stat membru, Comisia ar trebui să fie informată. În cazul în care autoritățile competente dintr-un stat membru furnizează un serviciu portuar în temeiul unor obligații de serviciu public, furnizarea de servicii portuare de către operatorii interni ar trebui să fie limitată doar la portul sau porturile pentru care au fost desemnați respectivii operatorii interni. În plus, în aceste cazuri taxele percepute pentru serviciul portuar de un astfel de operator ar trebui să facă obiectul unei supravegheri independente.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Statele membre ar trebui să își mențină competența de a asigura un nivel corespunzător de protecție socială pentru personalul întreprinderii care prestează servicii portuare. Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării normelor sociale și în domeniul muncii ale statelor membre. În cazul limitării numărului de furnizori de servicii portuare, atunci când încheierea unui contract de servicii portuare poate atrage după sine schimbarea operatorului de servicii portuare, ar trebui să fie posibil ca autoritățile competente să solicite operatorului de servicii ales să aplice dispozițiile Directivei 2001/23/CE a Consiliului privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități11.
(19)  Statele membre ar trebui să își mențină competența de a asigura un nivel corespunzător de protecție socială pentru personalul întreprinderii care prestează servicii portuare. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor sociale și în domeniul muncii ale statelor membre și ar trebui să ia în considerare articolul 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Atunci când încheierea unui contract de servicii portuare poate atrage după sine schimbarea operatorului de servicii portuare, autoritatea competentă ar trebui, în cazul transferului de personal, să ceară operatorului de servicii ales să aplice dispozițiile Directivei 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități11.
__________________
__________________
11 JO L 82, 22.03.01, p. 16.
11 JO L 82, 22.3.2001, p. 16.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)  Într-un sector extrem de complex și de competitiv, precum serviciile portuare, pregătirea noilor angajați și formarea continuă a întregului personal sunt esențiale pentru asigurarea sănătății și siguranței lucrătorilor portuari, a calității serviciilor și a competitivității porturilor din Uniune. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura furnizarea unei formări relevante pentru fiecare lucrător din sectorul portuar. Comitetul de dialog social sectorial pentru porturi de la nivelul UE ar trebui aibă posibilitatea de a elabora orientări pentru stabilirea cerințelor de formare, de a asigura o calitate ridicată a educației și formării lucrătorilor portuari, de a reduce riscul de accidente și de a ține seama de necesitățile viitoare ale sectorului în contextul schimbărilor tehnologice și logistice impuse de cerințele clienților.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)
(19b)  Sectorul portuar european se confruntă cu o serie de provocări care pot avea un impact atât asupra competitivității, cât și asupra dimensiunii sale sociale. Printre aceste provocări se numără: dimensiunea din ce în ce mai mare mai mare a navelor, competiția cu porturile din afara UE, creșterea puterii de piață ca urmare a alianțelor între liniile de transport maritime, necesitatea de a negocia în timp util noi modele de lucru, de a oferi formare adecvată pentru inovațiile tehnologice și de a reduce impactul social al acestora, volumele din ce în ce mai mari care sunt tot mai grupate, lipsa investițiilor adecvate în infrastructuri pentru regiunile slab dezvoltate, eliminarea barierelor administrative pentru piața internă, peisajul energetic în schimbare și presiunile sociale și de mediu în creștere. Statele membre, împreună cu partenerii sociali, ar trebui să se ocupe de aceste probleme și să ia măsuri pentru a proteja competitivitatea sectorului, dar și pentru a preveni condițiile de muncă precare în porturi, indiferent de fluctuațiile de cerere de forță de muncă în port.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 19 c (nou)
(19c)  Comisia și de statele membre ar trebui să sprijine ttoate modelele de organizare a muncii portuare care asigură locuri de muncă de calitate și condiții de muncă sigure. Ajustările necesare ar trebui promovate numai prin intermediul unor negocieri între partenerii sociali, iar Comisia ar trebui să țină seama în mod adecvat de rezultatele acestor negocieri.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 19 d (nou)
(19d)  Automatizarea și inovațiile tehnologice oferă posibilitatea de a îmbunătăți semnificativ eficiența și siguranța porturilor. Înainte de introducerea unor schimbări semnificative, angajatorii și sindicatele lucrătorilor portuari ar trebui să coopereze pentru a asigura formarea și recalificarea necesare și pentru a găsi soluții comune pentru reducerea efectelor negative ale acestor procese asupra sănătății și siguranței la locul de muncă și asupra angajabilității.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  În multe porturi, accesul la piață pentru furnizorii de servicii de manipulare a mărfurilor și de servicii în terminalele de pasageri se acordă prin intermediul unor contracte de concesiune publică. Acest tip de contracte va fi reglementat de Directiva …/... [directiva privind concesiunile]. În consecință, capitolul II din prezentul regulament nu ar trebui să se aplice furnizării de servicii de manipulare a mărfurilor și de servicii pentru pasageri, dar statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a decide să aplice totuși normele din capitolul respectiv la aceste două tipuri de servicii. Pentru alte tipuri de contracte utilizate de autoritățile publice în vederea acordării accesului la piața serviciilor de manipulare a mărfurilor și a serviciilor din terminalele de pasageri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat că autoritățile competente sunt obligate să respecte principiile transparenței și nediscriminării atunci când încheie astfel de contracte. Aceste principii trebuie aplicate integral în ceea ce privește furnizarea oricărui serviciu portuar.
(20)  Capitolul II din prezentul regulament nu ar trebui să se aplice furnizării de servicii de manipulare a mărfurilor și de servicii pentru pasageri. Pentru tipurile de contracte, altele decât contractele publice de concesiune, utilizate de autoritățile publice în vederea acordării accesului la piața serviciilor de manipulare a mărfurilor și a serviciilor din terminalele de pasageri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a confirmat că autoritățile competente sunt obligate să respecte principiile transparenței și nediscriminării atunci când încheie astfel de contracte. Aceste principii trebuie aplicate integral în ceea ce privește furnizarea oricărui serviciu portuar.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)
(20a)  În conformitate cu Rezoluția A.960 a Organizației Maritime Internaționale (OMI), fiecare zonă de pilotaj presupune din partea pilotului o vastă experiență de specialitate și cunoștințe cu privire la condițiile locale. Având în vedere că OMI recunoaște pertinența administrării pilotajului la nivel regional sau local,, pilotajul nu ar trebui să facă obiectul capitolului II al prezentului regulament.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  Mecanismul pentru interconectarea Europei prevede ca porturile din cadrul rețelei transeuropene de transport să poată beneficia de subvenții din partea UE pe parcursul actualei perioade 2014-2020. În plus, Comisia intenționează să creeze un cadru revizuit privind ajutoarele de stat pentru porturi și, având în vedere că Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a stabilește, de asemenea, un cadru legislativ nou pentru contractele de concesiune, care va afecta și serviciile portuare prestate pe baza unui contract de concesiune, în prezentul regulament trebuie să se introducă norme stricte privind transparența fluxurilor financiare pentru a evita concurența neloială între porturile din Uniune sau dumpingul.
_______________
1a Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1).
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Este necesar să se impună organismului de administrare al portului care beneficiază de finanțare publică, atunci când acesta activează și ca furnizor de servicii, obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile desfășurate în calitate de organism de administrare al portului față de cele desfășurate pe baze concurențiale, pentru a asigura condiții de concurență echitabile și transparența alocării și utilizării fondurilor publice și pentru a evita distorsionarea pieței. În orice caz ar trebui asigurată respectarea normelor privind ajutoarele de stat.
(22)  Este necesar să se impună organismului de administrare al portului care beneficiază de finanțare publică, atunci când acesta activează și ca furnizor de servicii, obligația de a ține o contabilitate separată pentru activitățile cu finanțare publică desfășurate în calitate de organism de administrare al portului față de cele desfășurate pe baze concurențiale, pentru a asigura condiții de concurență echitabile și transparența alocării și utilizării fondurilor publice și pentru a evita distorsionarea pieței. În orice caz ar trebui asigurată respectarea normelor privind ajutoarele de stat.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)
(22a)  Porturile maritime cu o cifră de afaceri inferioară pragului stabilit în Directiva 2006/111/CE a Comisiei ar trebui să respecte obligațiile în materie de transparență prevăzute la articolul 12 din prezentul regulament într-un mod proporțional, fără a fi supuse unei sarcini administrative disproporționate.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)
(22b)  Pentru a asigura o concurență loială și pentru a reduce sarcina administrativă, Comisia ar trebui să clarifice în scris noțiunea de ajutor de stat în ceea ce privește finanțarea infrastructurilor portuare, luând în considerare faptul că accesul publicului și infrastructura de apărare, pe mare sau pe uscat, care este accesibilă tuturor utilizatorilor potențiali în condiții egale și nediscriminatorii, precum și infrastructura legată de funcționarea serviciilor de interes general fără caracter economic, au un caracter neeconomic, deoarece obiectivele lor sunt predominant publice; astfel de infrastructuri se încadrează în responsabilitatea statului de a satisface nevoile generale ale populației.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 22 c (nou)
(22c)  În plus, Comisia ar trebui ca, în timp util și consultându-se cu sectorul, să identifice care dintre finanțările publice ale investițiilor în infrastructura portuară fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare)1a.
_________________
1a Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare ca fiind compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Taxele pentru servicii portuare percepute de furnizorii de servicii portuare care nu sunt desemnați în conformitate cu o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie comportă un risc mai ridicat de abuz de preț, având în vedere situația lor de monopol sau de oligopol și faptul că piața lor nu poate fi contestată. Acesta este și cazul taxelor percepute de operatori interni în sensul prezentului regulament. Pentru aceste servicii, în absența unor mecanisme de piață echitabile, ar trebui să fie create mecanisme care să asigure faptul că tarifele percepute de acești operatori reflectă condițiile normale ale pieței relevante și sunt stabilite în mod transparent și nediscriminatoriu.
(23)  Taxele pentru servicii portuare percepute de furnizorii de servicii portuare care nu sunt desemnați în conformitate cu o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie și taxele impuse de furnizorii de servicii de pilotaj care nu sunt expuși unei concurențe efective comportă un risc mai ridicat de prețuri abuzive. Pentru aceste servicii, în absența unor mecanisme de piață echitabile, ar trebui să fie create mecanisme care să asigure faptul că tarifele percepute nu sunt disproporționate în raport cu valoarea economică a serviciilor furnizate și sunt stabilite în mod transparent și nediscriminatoriu.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Pentru a fi eficiente, taxele de utilizare a infrastructurii portuare ale fiecărui port individual ar trebui stabilite în mod transparent și autonom, în conformitate cu strategia comercială și de investiții a acelui port.
(24)  Rolul organismului de administrare al portului este, printre altele, de a încuraja schimburile comerciale și de a acționa ca intermediar între industria regională și operatorii de transport. Prin urmare, din motive de eficiență, taxele de utilizare a infrastructurii portuare ale fiecărui port individual ar trebui stabilite în mod transparent și autonom, în conformitate cu strategia comercială și de investiții a acelui port.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Ar trebui să se permită varierea taxelor de utilizare a infrastructurii portuare pentru a promova transportul maritim pe distanțe scurte și pentru a atrage nave pe apă ale căror operațiuni de transport, în special operațiunile de transport maritim offshore sau onshore, au o performanță de mediu sau o eficiență energetică și a emisiilor de carbon mai ridicată decât media. Aceasta ar trebui să sprijine politicile în domeniul mediului și al schimbărilor climatice, precum și dezvoltarea durabilă a portului și a împrejurimilor sale, în special datorită faptului că se contribuie la reducerea amprentei de mediu a navelor pe apă care fac escală și stau în port.
(25)  Diversificarea taxelor de utilizare a infrastructurii portuare reprezintă un instrument important pentru organismul de administrare al portului și ar trebui să fie permisă. Taxele de utilizare a infrastructurii portuare pot varia, de exemplu, pentru a promova transportul maritim pe distanțe scurte și pentru a atrage nave pe apă ale căror operațiuni de transport, în special operațiunile de transport maritim offshore sau onshore, au o performanță de mediu sau o eficiență energetică și a emisiilor de carbon mai ridicată decât media. Aceasta ar trebui să sprijine politicile în domeniul mediului și al schimbărilor climatice, precum și dezvoltarea durabilă a portului și a împrejurimilor sale, în special datorită faptului că se contribuie la reducerea amprentei de mediu a navelor pe apă care fac escală și stau în port.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Ar trebui să existe mecanisme adecvate care să asigure faptul că utilizatorii portuari cărora li se solicită să plătească o taxă de utilizare a infrastructurii portuare și/sau o taxă de servicii portuare sunt consultați cu regularitate atunci când taxa de utilizare a infrastructurii portuare și taxa de servicii portuare sunt definite și modificate. Organismele de administrare ale porturile ar trebui, de asemenea, să se consulte periodic cu alte părți interesate referitor la aspecte-cheie legate de buna dezvoltare a portului, de performanța și de capacitatea acestuia de a atrage și de a genera activități economice precum coordonarea serviciilor portuare în interiorul zonei portuare și eficiența legăturilor cu hinterlandul și a procedurilor administrative din porturi.
(26)  Ar trebui să se asigure că utilizatorii portuari cărora li se solicită să plătească o taxă de utilizare a infrastructurii portuare și/sau o taxă de servicii portuare sunt consultați cu regularitate atunci când taxa de utilizare a infrastructurii portuare și taxa de servicii portuare sunt definite și modificate. Organismele de administrare ale porturile ar trebui, de asemenea, să se consulte periodic cu alte părți interesate referitor la aspecte-cheie legate de buna dezvoltare a portului, de performanța și de capacitatea acestuia de a atrage și de a genera activități economice precum coordonarea serviciilor portuare în interiorul zonei portuare și eficiența legăturilor cu hinterlandul și a procedurilor administrative din porturi. Organismul de administrare al portului ar trebui să implice investitorii privați care fac investiții suficient de mari în porturi, în consultări viabile privind planurile de dezvoltare a porturilor.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Pentru a asigura aplicarea corectă și eficace a prezentului regulament, în fiecare stat membru ar trebui desemnat un organism de supraveghere independent, care poate fi un organism deja existent.
(27)  Pentru a asigura existența unui mecanism independent de depunere a plângerilor, fiecare stat membru ar trebui să desemneze unul sau mai multe organisme care asigură supraveghere independentă. Ar trebui să fie posibilă desemnarea în acest scop a organismelor deja existente, cum ar fi autoritățile de concurență, instanțele, ministerele sau departamentele din ministere care nu au legătură cu organismul de administrare al portului.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Diferitele organisme independente de supraveghere ar trebui să facă schimb de informații cu privire la activitatea lor și să coopereze pentru a asigura o aplicare uniformă a prezentului regulament.
(28)  În cazurile care implică litigii și reclamații transfrontaliere, diferitele organisme care asigură supraveghere independentă ar trebui să coopereze între ele și să facă schimb de informații cu privire la activitatea lor.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
(28a)  Raporturile de muncă în porturi au o mare influență asupra funcționării porturilor. Comitetul de dialog social sectorial pentru porturi de la nivelul UE le oferă, așadar, partenerilor sociali un cadru pentru a stabili rezultate în privința organizării muncii și a condițiilor de muncă, cum ar fi sănătatea și siguranța, formarea și calificările, politica Uniunii privind combustibilii cu conținut redus de sulf, precum și creșterea atractivității sectorului pentru categoriile subreprezentate, precum lucrătorii tineri și lucrătoarele.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Pentru a completa și modifica anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament și în special pentru a promova aplicarea uniformă taxelor de mediu, a consolida coerența taxelor de mediu la nivelul Uniunii și a asigura existența unor principii comune de taxare în legătură cu promovarea transportului maritim pe distanțe scurte, ar trebui acordată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește clasificările comune ale navelor, combustibililor și tipuri de operațiuni în funcție de care să varieze taxele de utilizare a infrastructurii și principiile comune de taxare pentru utilizarea infrastructurii portuare. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.
eliminat
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Pentru a asigura condiții uniforme de implementare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de implementare în ceea ce privește măsurile adecvate pentru schimbul de informații între organismele independente de supraveghere. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie13.
eliminat
__________________
13 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)
(30a)  Comisia este invitată să prezinte o propunere legislativă privind certificatele de exceptare de la pilotaj pentru a încuraja folosirea lor în toate statele membre, astfel încât să îmbunătățească eficiența în porturi și, mai ales, să stimuleze transportul maritim pe distanțe scurte acolo unde permit condițiile de siguranță. Cerințele specifice pe baza cărora se vor emite certificatele de exceptare de la pilotaj ar trebui definite de statele membre după o evaluare a riscurilor și ar trebui să ia în considerare condițiile locale. Cerințele ar trebui să fie transparente, nediscriminatorii și proporționale.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea modernizării serviciilor portuare și a cadrului adecvat pentru atragerea investițiilor necesare în toate porturile rețelei transeuropene de transport, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre din cauza dimensiunii europene, internaționale și transfrontaliere a operațiunilor portuare și a activităților maritime aferente și, prin urmare, având în vedere necesitatea asigurării unor condiții de concurență echitabile la nivel european, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.
(31)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea unui cadru pentru organizarea serviciilor portuare și a cadrului adecvat pentru atragerea investițiilor necesare în toate porturile maritime ale rețelei transeuropene de transport, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre din cauza dimensiunii europene, internaționale și transfrontaliere a operațiunilor portuare și a activităților maritime aferente și, prin urmare, având în vedere necesitatea asigurării unor condiții de concurență echitabile la nivel european, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective. Porturile Uniunii ar trebui protejate față de porturile din țările terțe care nu sunt supuse criteriilor de organizare și funcționare stabilite în prezentul regulament.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
(31a)  Raporturile de muncă în porturi au o influență însemnată asupra activităților și funcționării porturilor. Prin urmare, Comitetul de dialog social sectorial pentru porturi de la nivelul UE ar trebui să poată oferi partenerilor sociali din Uniunii un cadru pentru posibila adoptare a unor rezultate comune privind aspectele sociale legate de raporturile de muncă în porturi. Acolo unde este necesar, Comisia ar trebui să faciliteze și să sprijine negocierile, să le ofere asistență tehnică, respectând, totodată, autonomia partenerilor sociali. Partenerii sociali din Uniune ar trebui să aibă posibilitatea să raporteze cu privire la toate progresele înregistrate, dacă doresc să facă acest lucru, astfel încât Comisia să țină cont de acestea când raportează cu privire la efectele prezentului regulament.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a
(a)  un cadru clar pentru accesul la piața serviciilor portuare;
(a)  un cadru clar pentru organizarea serviciilor portuare;
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b
(b)  norme comune privind transparența financiară și taxele care urmează să fie aplicate de organismele de administrare sau de furnizorii de servicii portuare.
(b)  norme comune privind transparența financiară și taxele care urmează să fie aplicate de organismele de administrare sau de furnizorii de servicii portuare incluse în prezentul regulament.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c
(c)  dragare;
eliminat
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
În plus, articolul 12 alineatul (2) se aplică și în cazul dragării.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3
3.  Prezentul regulament se aplică tuturor porturilor maritime din cadrul rețelei transeuropene de transport, astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul XXX [regulamentul privind orientările TEN-T].
3.  Prezentul regulament se aplică tuturor porturilor maritime din cadrul rețelei transeuropene de transport, enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a.
________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Prezentul regulament nu aduce atingere niciunei structuri portuare care respectă principiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b).
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Statele membre pot decide să nu aplice prezentul regulament porturilor maritime din rețeaua globală transeuropeană de transport situată în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE. Atunci când decid să nu aplice prezentul regulament acestor porturi maritime, statele membre notifică decizia lor Comisiei.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
2.  „servicii de manipulare a mărfurilor” înseamnă organizarea și manipularea mărfurilor între nava pe apă care le transportă și țărm, pentru importul, exportul sau tranzitul mărfurilor, inclusiv prelucrarea, transportarea și depozitarea temporară a mărfurilor la terminalul de marfă relevant și în legătură directă cu transportul mărfurilor, dar excluzând antrepozitarea, dezambalarea, reambalarea sau orice alte servicii cu valoare adăugată legate de manipularea mărfurilor;
2.  „servicii de manipulare a mărfurilor” înseamnă organizarea și manipularea mărfurilor între nava pe apă care le transportă și țărm, pentru importul, exportul sau tranzitul mărfurilor, inclusiv prelucrarea, amararea, dezamararea, stivuirea, transportarea și depozitarea temporară a mărfurilor la terminalul de marfă relevant și în legătură directă cu transportul mărfurilor, dar excluzând, cu excepția cazului în care statul membru stabilește altfel, antrepozitarea, dezambalarea, reambalarea sau orice alte servicii cu valoare adăugată legate de manipularea mărfurilor;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
2 a.  „autoritate competentă” înseamnă orice organism public sau privat care, la nivel regional sau național, este abilitat să efectueze în temeiul legislației sau al instrumentelor naționale activități legate de organizarea și gestionarea activităților portuare, în paralel sau alternativ cu organismul de administrare al portului;
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
3.  „dragare” înseamnă îndepărtarea de nisip, sedimente sau alte substanțe de pe fundul căilor navigabile de acces la un port pentru a permite accesul la port al navelor pe apă și cuprinde atât îndepărtarea inițială (lucrări noi de dragare), cât și dragarea de întreținere pentru menținerea accesibilității căii navigabile;
3.  „dragare” înseamnă îndepărtarea de nisip, sedimente sau alte substanțe de pe fundul căilor navigabile de acces la un port pentru a permite accesul la port al navelor pe apă și cuprinde atât îndepărtarea inițială (lucrări noi de dragare), cât și dragarea de întreținere pentru menținerea accesibilității căii navigabile și nu este un serviciu portuar oferit utilizatorilor;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5
5.  „organismul de administrare al portului” înseamnă orice organism public sau privat care, în combinație cu alte activități sau nu, are drept obiectiv în temeiul legislației sau instrumentelor naționale administrarea și gestionarea infrastructurilor portuare și a traficului portuar, precum și coordonarea și, după caz, controlul activităților operatorilor prezenți în portul în cauză;
5.  „organismul de administrare al portului” înseamnă orice organism public sau privat care, în combinație cu alte activități sau nu, are drept obiectiv autorizat de legislația sau instrumentele naționale administrarea și gestionarea infrastructurilor portuare și, dacă este necesar, coordonarea, desfășurarea, organizarea sau controlul activităților operatorilor prezenți în portul în cauză, administrarea și gestionarea traficului portuar, precum și dezvoltarea zonei portuare;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
6.  „amarare” înseamnă serviciile de acostare și de plecare necesare pentru ca o navă pe apă să fie ancorată sau legată în alt mod de țărm în port sau pe calea navigabilă de acces la port;
6.  „amarare” înseamnă serviciile de acostare, plecare și deplasare la chei în condiții de siguranță, necesare pentru o navă pe apă;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
8.  „pilotaj” înseamnă serviciul de ghidare a unei nave pe apă de un pilot sau de un post de pilotaj pentru a permite intrarea sau ieșirea în condiții de siguranță a navei în calea navigabilă de acces la port;
8.  „pilotaj” înseamnă serviciul de ghidare a unei nave pe apă de un pilot sau de un post de pilotaj pentru a permite intrarea sau ieșirea în condiții de siguranță a navei pe apă în calea navigabilă de acces la port sau navigația în condiții de siguranță în port;
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
9.  „taxă de utilizare a infrastructurii portuare” înseamnă o taxă percepută în beneficiul direct sau indirect al organismului de administrare al portului și plătită de operatorii navelor pe apă sau de proprietarii mărfurilor pentru utilizarea instalațiilor și a serviciilor care permit intrarea și ieșirea navelor în port, inclusiv căile navigabile care oferă acces la port, precum accesul la instalațiile de prelucrare a mărfurilor și pentru pasageri;
9.  „taxă de utilizare a infrastructurii portuare” înseamnă o taxă percepută în beneficiul direct sau indirect al organismului de administrare al portului și plătită de operatorii navelor pe apă sau de proprietarii mărfurilor pentru utilizarea infrastructurilor, instalațiilor și a serviciilor care permit intrarea și ieșirea navelor în port, inclusiv căile navigabile care oferă acces la port, dacă aceste căi navigabile sunt de competența juridică a organismului de administrare al portului, precum și acces la instalațiile de prelucrare a mărfurilor și pentru pasageri, dar excluzând costurile de închiriere a terenului și taxele cu efect echivalent;
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12
12.  „contract de servicii portuare” înseamnă un acord formal și obligatoriu din punct de vedere juridic între un furnizor de servicii portuare și o autoritate competentă, prin care aceasta din urmă, printr-o procedură având ca scop limitarea numărului furnizorilor de servicii portuare, desemnează un furnizor de servicii portuare care să furnizeze servicii portuare;
12.  „contract de servicii portuare” înseamnă un acord formal și obligatoriu din punct de vedere juridic între un furnizor de servicii portuare și organismul de administrare al portului sau o autoritate competentă, prin care organismul respectiv sau autoritatea respectivă, printr-o procedură având ca scop limitarea numărului furnizorilor de servicii portuare, desemnează un furnizor de servicii portuare care să furnizeze servicii portuare;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16
16.  „port maritim” înseamnă un spațiu terestru și maritim în care se regăsesc activități și echipamente necesare, în principal, primirii navelor, încărcării și descărcării acestora, depozitării mărfurilor, recepției și livrării mărfurilor, precum și îmbarcării și debarcării pasagerilor; precum și orice alte infrastructuri necesare pentru operatorii de transport în cadrul zonei portuare;
16.  „port maritim” înseamnă un spațiu terestru și maritim delimitat, gestionat de organismul de administrare a portului și în care se regăsesc, printre altele, infrastructuri și instalații care să permită, în principal, primirea navelor, încărcarea și descărcarea acestora, depozitarea mărfurilor, recepția și livrarea mărfurilor, precum și îmbarcarea și debarcarea pasagerilor și a personalului;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 17
17.  „remorcare” înseamnă asistența acordată unei nave pe apă de un remorcher, pentru a permite o intrare sau ieșire din port în condiții de siguranță, ajutând la manevrarea navei pe apă;
17.  „remorcare” înseamnă asistența acordată unei nave pe apă de un remorcher, pentru a permite o intrare sau ieșire din port în condiții de siguranță sau navigația în condiții de siguranță în port, ajutând la manevrarea navei pe apă;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18
18.  „cale navigabilă de acces la un port” înseamnă căile de acces pe apă, din largul mării, la port, cum ar fi căile de acces în porturi, șenalele navigabile, râurile, canalele maritime și fiordurile.
18.  „cale navigabilă de acces la un port” înseamnă căile de acces pe apă, din largul mării, la port, cum ar fi căile de acces în porturi, șenalele navigabile, râurile, canalele maritime și fiordurile, dacă această cale navigabilă intră în competența juridică a organismului de administrare al portului.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Capitolul II - titlul
Accesul la piață
Organizarea serviciilor portuare
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 3
Articolul 3
eliminat
Libertatea de furnizare a serviciilor
1.  Libertatea de furnizare a serviciilor în porturi maritime reglementată de prezentul regulament se aplică furnizorilor de servicii portuare stabiliți în Uniune în condițiile prevăzute în prezentul capitol.
2.  Furnizorii de servicii portuare trebuie să aibă acces la instalații portuare esențiale în măsura necesară pentru a-și putea realiza activitățile. Condițiile de acces trebuie să fie corecte, rezonabile și nediscriminatorii.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)
Articolul 3 a
Libertatea de organizare a serviciilor portuare
1.  În ceea ce privește prezentul regulament, organizarea serviciilor portuare reglementată în acest capitol poate face obiectul unor:
(a)  cerințe minime pentru furnizorii de servicii portuare;
(b)  limitări ale numărului furnizorilor;
(c)  obligații de serviciu public;
(d)  operatori interni;
(e)  acces deschis gratuit la piața serviciilor portuare.
2.  Atunci când se organizează serviciile portuare prevăzute la alineatul (1) trebuie respectate condițiile prezentate în acest capitol.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.  Organismul de administrare al portului poate impune ca furnizorii de servicii portuare să respecte anumite cerințe minime pentru realizarea serviciului portuar corespunzător.
1.  Fără a aduce atingere posibilității de a impune obligații de serviciu public în temeiul articolului 8, organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă poate impune ca furnizorii de servicii portuare, inclusiv subcontractanții, să respecte anumite cerințe minime pentru realizarea serviciului portuar corespunzător.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Cerințele minime menționate la alineatul (1) pot viza exclusiv, acolo unde este cazul:
2.  Cerințele minime menționate la alineatul (1) vizează:
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b
(b)  echipamentele necesare pentru furnizarea serviciului portuare relevant în condiții normale și de siguranță și capacitatea de a menține aceste echipamente la nivelul corespunzător;
(b)  echipamentele necesare pentru furnizarea continuă a serviciului portuar relevant în condiții normale și de siguranță și capacitatea tehnică și financiară de a menține aceste echipamente la nivelul cerut;
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  disponibilitatea serviciului portuar pentru toți utilizatorii, în toate danele și fără întreruperi, zi și noapte, pe tot parcursul anului;
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera c
(c)  respectarea cerințelor privind siguranța maritimă sau siguranța și securitatea portului ori ale căilor de acces la acesta, ale instalațiilor, echipamentelor și personalului său;
(c)  respectarea cerințelor privind siguranța maritimă sau siguranța și securitatea portului ori ale căilor de acces la acesta, ale instalațiilor, echipamentelor, lucrătorilor și ale altor persoane;
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera da (nouă)
(da)  respectarea legislației naționale în domeniul social și al muncii al statului membru în care este situat portul respectiv, inclusiv a condițiilor din contractele colective de muncă;
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera db (nouă)
(db)  buna reputație a furnizorului de servicii portuare, stabilită de statul membru;
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În niciun caz, punerea în aplicare a prezentului regulament nu constituie un motiv de reducere a nivelului de cerințe minime pentru furnizarea de servicii portuare care au fost deja impuse de statele membre sau de autoritățile competente.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
4.  Dacă cerințele minime includ cunoștințe locale specifice sau familiarizarea cu condițiile locale, organismul de administrare al portului se asigură că există un acces adecvat la o formare relevantă, în condiții transparente și nediscriminatorii, cu excepția cazului în care accesul adecvat la o astfel de formare este asigurat de statul membru.
4.  Dacă cerințele minime includ cunoștințe locale specifice sau familiarizarea cu condițiile locale, organismul de administrare al portului se asigură că există un acces adecvat la informații, în condiții transparente și nediscriminatorii.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5
5.  În cazurile prevăzute la alineatul (1), cerințele minime menționate la alineatul (2) și procedura de acordare a dreptului de furnizare a serviciilor portuare în temeiul respectivelor cerințe trebuie să fi fost publicate de organismul de administrare al portului până la 1 iulie 2015 sau, în cazul cerințelor minime care sunt aplicabile după această dată, cu cel puțin trei luni înainte de data la care aceste cerințe ar urma să intre în vigoare. Furnizorii de servicii portuare trebuie să fie informați în prealabil cu privire la orice modificare a criteriilor și a procedurii.
5.  În cazurile prevăzute la alineatul (1), cerințele minime menționate la alineatul (2) și procedura de acordare a dreptului de furnizare a serviciilor portuare în temeiul respectivelor cerințe trebuie să fi fost publicate de organismul de administrare al portului până la ...* sau, în cazul cerințelor minime care sunt aplicabile după această dată, cu cel puțin trei luni înainte de data la care aceste cerințe ar urma să intre în vigoare. Furnizorii de servicii portuare trebuie să fie informați în prealabil cu privire la orice modificare a criteriilor și a procedurii.
__________________
* 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Pentru a asigura siguranța maritimă și protecția mediului, statul membru sau autoritatea competentă poate solicita ca navele utilizate pentru operațiuni de remorcare sau de amarare să fie înregistrate în statul membru în care este situat portul respectiv și să arboreze pavilionul acestui stat;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.  Organismul de administrare al portului trebuie să trateze furnizorii de servicii portuare în mod egal și să acționeze în mod transparent.
1.  Organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă trebuie să trateze furnizorii de servicii portuare în mod egal și să acționeze în mod transparent, obiectiv, nediscriminatoriu și proporțional.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.  Organismul de administrare al portului acordă sau refuză dreptul de a furniza servicii portuare pe baza cerințelor minime stabilite în conformitate cu articolul 4, în termen de o lună de la primirea cererii de acordare a unui astfel de drept. Orice refuz trebuie justificat în mod corespunzător, pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționate.
2.  Organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă acordă sau refuză dreptul de a furniza servicii portuare pe baza cerințelor minime stabilite în conformitate cu articolul 4. Acest lucru se va face într-un interval de timp rezonabil care nu va depăși în niciun caz patru luni de la primirea cererii de acordare a unui astfel de drept. Orice refuz trebuie justificat în mod corespunzător, pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționate.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)
-1.  În cazurile menționate la articolul 9 din prezentul regulament, când organismul de administrare al portului nu este o autoritate contractantă în sensul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a, acest articol nu se aplică.
________________
1a Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Prin derogare de la articolul 3, organismul de administrare al portului poate limita numărul de furnizori de servicii portuare pentru un anumit serviciu portuar, pe baza unuia sau mai multora din motivele următoare:
1.  Fără a aduce atingere diferitelor modele existente de organizare a serviciilor portuare, organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă poate limita numărul de furnizori de servicii portuare pentru un anumit serviciu portuar, pe baza unuia sau mai multora dintre motivele următoare:
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a
(a)  insuficiența terenului sau rezervarea utilizării terenului, cu condiția ca organismul de administrare să poată demonstra că terenul constituie o instalație portuară esențială pentru furnizarea serviciului portuar și că limitarea este în conformitate cu planul oficial de dezvoltare al portului convenit de organul de administrare al portului și, acolo unde este cazul, orice alte autorități publice competente conform legislației naționale;
(a)  insuficiența terenului sau rezervarea utilizării terenului, cu condiția ca organismul de administrare să poată demonstra că terenul constituie o instalație portuară care este esențială pentru furnizarea serviciilor portuare și că limitarea este, după caz, în conformitate cu planurile și deciziile convenite de organismul de administrare al portului și, acolo unde este cazul, orice alte autorități publice competente în conformitate cu legislația națională;
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
(aa)  insuficiența spațiului de pe chei, în cazul în care acesta constituie un element esențial al capacității de a furniza serviciul portuar în cauză într-o manieră sigură și eficientă;
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ab (nouă)
(ab)  incapacitatea caracteristicilor traficului portuar de a permite mai multor furnizori de servicii portuare să funcționeze în port în condiții satisfăcătoare din punct de vedere economic;
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a c (nouă)
(ac)  necesitatea de a asigura desfășurarea unor operațiuni portuare sigure, în condiții de securitate și viabile din punct de vedere ecologic;
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Orice limitare a furnizorilor de servicii portuare trebuie să urmeze o procedură de selecție care trebuie să fie deschisă tuturor părților interesate, nediscriminatorie și transparentă. Organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă trebuie să comunice tuturor părților interesate informațiile legate de organizarea procedurii de selecție și termenul de depunere, precum și toate criteriile și cerințele de atribuire relevante. Termenul de depunere trebuie să fie suficient de lung pentru a permite părților interesate să facă o evaluare solidă și să își pregătească candidatura, în condiții normale limita minimă trebuie este de 30 de zile.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
4.  Atunci când un organism de administrare al unui port furnizează el însuși servicii portuare sau prin intermediul unei entități distincte din punct de vedere juridic pe care o controlează direct sau indirect, statul membru poate încredința adoptarea deciziei de limitare a numărului de furnizori de servicii portuare unei autorități independente de organismul de administrare al portului. Dacă statul membru nu încredințează adoptarea deciziei de limitare a numărului de furnizori de servicii portuare unei astfel de autorități, numărul furnizorilor nu poate fi mai mic de doi.
4.  Atunci când un organism de administrare al unui port sau o autoritate competentă furnizează servicii portuare în cont propriu sau prin intermediul unei entități distincte din punct de vedere juridic pe care o controlează direct sau indirect, statul membru trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese. În lipsa acestor măsuri, numărul furnizorilor nu poate fi mai mic de doi, cu excepția cazului în care unul dintre motivele enumerate la alineatul (1) justifică limitarea la un singur furnizor.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 7
Articolul 7
eliminat
Procedură pentru limitarea numărului de furnizori de servicii portuare
1.  Orice limitare a numărului de furnizori de servicii portuare în conformitate cu articolul 6 trebuie să urmeze o procedură de selecție care să fie deschisă tuturor părților interesate, nediscriminatorie și transparentă.
2.  Dacă valoarea estimată a serviciului portuar depășește pragul definit la alineatul (3), se aplică normele privind procedura de atribuire, garanțiile procedurale și durata maximă a concesiunilor stabilite în Directiva …/… [privind concesiunile].
3.  Pragul și metoda de determinare a valorii serviciului portuar sunt cele din dispozițiile relevante și aplicabile ale Directivei …/… . [privind concesiunile]
4.  Furnizorul sau furnizorii selectați și organismul de administrare al portului încheie un contract de servicii portuare.
5.  În scopul prezentului regulament, o modificare substanțială, în sensul Directivei …/... [privind concesiunile], a dispozițiilor unui contract de servicii portuare în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată un nou contract de servicii portuare și necesită derularea unei noi proceduri conform alineatului (2).
6.  Alineatele (1)-(5) din prezentul articol nu se aplică în cazurile menționate la articolul 9.
7.  Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei .../... [privind concesiunile]15, Directivei …/… [privind serviciile de utilități publice]16 și Directivei .../... [privind achizițiile publice]17.
__________________
15 Propunere de directivă privind atribuirea contractelor de concesiune [COM(2011) 897 final].
16 Propunere de directivă privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale [COM(2011) 0895 final].
17 Propunere de directivă privind achizițiile publice [COM(2011) 0896 final].
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Statele membre pot decide să impună furnizorilor obligații de serviciu public referitoare la serviciile portuare, pentru a asigura următoarele:
1.  Statele membre desemnează autoritățile competente pe teritoriul lor, care pot fi organismele de administrare ale porturilor, care au dreptul să introducă furnizorilor obligații de serviciu public referitoare la serviciile portuare, pentru a asigura cel puțin unul dintre următoarele elemente:
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b
(b)  disponibilitatea serviciului pentru toți utilizatorii;
(b)  disponibilitatea serviciului pentru toți utilizatorii, dacă este posibil, în condiții de egalitate;
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
(ca)  siguranța, securitatea sau viabilitatea ecologică a operațiunilor portuare;
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera cb (nouă)
(cb)  furnizarea de servicii adecvate de transport pentru public și pentru coeziunea teritorială.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
3.  Statele membre desemnează autoritățile competente de pe teritoriul lor pentru impunerea unor astfel de obligații de serviciu public. Organismul de administrare al portului poate fi autoritatea competentă în acest sens.
eliminat
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
4.  Atunci când autoritatea competentă desemnată în conformitate cu alineatul (3) este diferită de organismul de administrare al portului, autoritatea competentă respectivă își exercită competențele prevăzute la articolele 6 și 7 privind limitarea numărului de furnizori de servicii portuare pe baza obligațiilor de serviciu public.
4.  Atunci când autoritatea competentă desemnată în conformitate cu alineatul (1) din acest articol este diferită de organismul de administrare al portului, autoritatea competentă respectivă își exercită competențele prevăzute la articolul 6 privind limitarea numărului de furnizori de servicii portuare pe baza obligațiilor de serviciu public.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5
5.  Dacă o autoritate competentă decide să impună obligații de serviciu public în toate porturile maritime dintr-un stat membru reglementate de prezentul regulament, ea notifică aceste obligații Comisiei.
5.  Dacă un state membru decide să impună obligații de serviciu public în toate porturile maritime dintr-un stat membru reglementate de prezentul regulament, el notifică aceste obligații Comisiei.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6
6.  În cazul unei perturbări a serviciilor portuare pentru care sunt impuse obligații de serviciu public sau atunci când apare un risc imediat ca o astfel de situație să survină, autoritatea competentă poate lua o măsură de urgență. Măsura de urgență poate lua forma unei atribuiri directe a serviciului către un furnizor diferit, pentru o perioadă de maximum un an. În decursul acestei perioade, autoritatea competentă fie lansează o nouă procedură de selectare a unui furnizor de servicii portuare în conformitate cu articolul 7, fie aplică articolul 9.
6.  În cazul unei perturbări a serviciilor portuare pentru care sunt impuse obligații de serviciu public sau atunci când apare un risc imediat ca o astfel de situație să survină, autoritatea competentă poate lua o măsură de urgență. Măsura de urgență poate lua forma unei atribuiri directe a serviciului către un furnizor diferit, pentru o perioadă de maximum un an. În decursul acestei perioade, autoritatea competentă fie lansează o nouă procedură de selectare a unui furnizor de servicii portuare, fie aplică articolul 9. Acțiunile colective industriale care au loc în conformitate cu legislația națională a statului membru respectiv și/sau cu acordurile aplicabile încheiate între partenerii sociali nu sunt considerate perturbări ale serviciilor portuare pentru care se pot lua măsuri de urgență;
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  În cazurile menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b), autoritatea competentă poate decide să furnizeze ea însăși un serviciu portuar în temeiul unor obligații de serviciu public sau poate impune astfel de obligații direct unei entități distincte din punct de vedere juridic asupra căreia exercită un control asemănător celui exercitat asupra propriilor sale departamente. În acest caz, furnizorul de servicii portuare este considerat operator intern în sensul prezentului regulament.
1.  Organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă poate decide să furnizeze un serviciu portuar ea însăși sau prin intermediul unei entități distincte din punct de vedere juridic asupra căreia exercită un control asemănător celui exercitat asupra propriilor sale departamente, cu condiția ca articolul 4 să se aplice în mod egal tuturor operatorilor care furnizează serviciul respectiv. În acest caz, furnizorul de servicii portuare este considerat operator intern în sensul prezentului regulament.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Se consideră că autoritatea competentă exercită asupra unei entități distincte din punct de vedere juridic un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor departamente numai dacă aceasta exercită o influență decisivă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale entității juridice controlate.
2.  Se consideră că organismul de administrare al portului sau autoritatea competentă exercită asupra unei entități distincte din punct de vedere juridic un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor departamente numai dacă aceasta exercită o influență decisivă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale entității juridice în cauză.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Operatorul intern se limitează la efectuarea serviciului portuar atribuit numai în portul (porturile) pentru care i-a fost atribuită sarcina de a furniza serviciul portuar respectiv.
3.  În cazurile menționate la articolul 8, operatorul intern se limitează la efectuarea serviciului portuar atribuit numai în portul (porturile) pentru care i-a fost atribuită sarcina de a furniza serviciul portuar respectiv.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Fără a aduce atingere legislației naționale și celei a Uniunii, și nici contractelor colective încheiate de parteneri sociali, organismele de administrare ale portului pot solicita ca furnizorul de servicii portuare desemnat în conformitate cu procedura stabilită la articolul 7, dacă acesta este diferit de furnizorul istoric al serviciilor portuare, să acorde personalului angajat anterior de furnizorul istoric al serviciilor portuare drepturile pe care aceștia le-ar fi deținut dacă ar fi avut loc un transfer în sensul Directivei 2001/23/CE.
2.  Fără a aduce atingere legislației naționale și celei a Uniunii, și nici reprezentaților contractelor colective încheiate de parteneri sociali, autoritatea competentă solicită furnizorului de servicii portuare să acorde personalului condiții de muncă pe baza standardelor sociale obligatorii la nivel național, regional sau local; dacă are loc un transfer de personal din cauza schimbării furnizorului de servicii, personalului angajat anterior de furnizorul istoric al serviciilor portuare li se acordă aceleași drepturi pe care aceștia le-ar fi deținut dacă ar fi avut loc un transfer în sensul Directivei 2001/23/CE.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3
3.  În cazul în care organismele de administrare ale portului impun furnizorilor de servicii portuare să respecte anumite standarde sociale în ceea ce privește furnizarea serviciilor portuare relevante, documentele de licitație și contractele de servicii portuare trebuie să cuprindă lista personalului respectiv și să ofere detalii transparente cu privire la drepturile contractuale ale acestora și la condițiile în care angajații sunt considerați a fi legați de serviciile portuare.
3.  Organismele de administrare ale portului sau autoritățile competente trebuie să impună tuturor furnizorilor de servicii portuare să respecte toate standardele sociale și de muncă prevăzute în legislația Uniunii și/sau națională, precum și acordurile colective aplicabile în conformitate cu obiceiurile și tradițiile naționale. Atunci când, în contextul furnizării serviciilor portuare relevante, are loc un transfer de personal, documentele de licitație și contractele de servicii portuare trebuie să cuprindă lista personalului respectiv și să ofere detalii transparente cu privire la drepturile contractuale ale acestora și la condițiile în care angajații sunt considerați a fi legați de serviciile portuare.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Formarea profesională și protecția muncii
1.  Angajatorul se asigură că angajații săi beneficiază de formarea necesară pentru a avea cunoștințe solide privind condițiile în care se desfășoară activitatea lor și că aceștia sunt instruiți în mod corespunzător pentru a face față riscurilor potențiale inerente activității lor.
2.  Respectând în totalitate autonomia partenerilor sociali, Comitetul de dialog social sectorial pentru porturi de la nivelul UE este invitat să elaboreze orientări pentru stabilirea cerințelor de formare pentru prevenirea accidentelor și să asigure un nivel optim de siguranță și sănătate pentru lucrători. Aceste cerințe de formare sunt actualizate periodic pentru a reduce în permanență incidența accidentelor la locul de muncă.
3.  Partenerii sociali sunt invitați să adopte modele care asigură un echilibru între fluctuațiile cererii de activități portuare și flexibilitatea cerută de operațiunile portuare, pe de o parte, și continuitatea și protecția locurilor de muncă, pe de altă parte.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 11
Prezentul capitol și dispozițiile tranzitorii de la articolul 24 nu se aplică serviciilor de manipulare a mărfurilor și serviciilor pentru pasageri.
Prezentul capitol, cu excepția articolului 10a, și dispozițiile tranzitorii de la articolul 24 nu se aplică serviciilor de manipulare a mărfurilor, serviciilor pentru pasageri și serviciilor de pilotaj.
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  În cazul în care organismul de administrare al portului care primește fonduri publice furnizează el însuși servicii portuare, acesta trebuie să țină contabilitatea fiecărei activități de serviciu portuar separată de conturile celorlalte activități ale sale, astfel încât:
2.  În cazul în care organismul de administrare al portului care primește fonduri publice furnizează el însuși servicii portuare sau de dragare, acesta trebuie să țină contabilitatea respectivei activități sau investiții finanțate din fonduri publice separată de conturile celorlalte activități ale sale, astfel încât:
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Atunci când un organism de administrare al unui port sau al unei asociații de porturi efectuează lucrări de dragare și primește fonduri publice pentru această activitate, acesta nu trebuie să efectueze lucrări de dragare în alte state membre.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
3.  Fondurile publice menționate la alineatul (1) includ capitalul social sau fonduri asimilate, granturile nerambursabile, granturile rambursabile numai în anumite circumstanțe, acordarea de împrumuturi, inclusiv descoperirile de cont și avansuri pentru injecții de capital, garanțiile acordate organismului de administrare al portului de către autoritățile publice, dividendele plătite și profiturile reținute sau orice altă formă de sprijin financiar public.
3.  Fondurile publice menționate la alineatul (1) includ capitalul social sau fonduri asimilate, granturile nerambursabile, granturile rambursabile numai în anumite circumstanțe, acordarea de împrumuturi, inclusiv descoperirile de cont și avansuri pentru injecții de capital, garanțiile acordate organismului de administrare al portului de către autoritățile publice sau orice altă formă de sprijin financiar public.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4
4.  Organismul de administrare al portului ține informațiile referitoare la relațiile financiare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol la dispoziția Comisiei și a organismului independent de supraveghere competent prevăzut la articolul 17, timp de cinci ani de la sfârșitul exercițiului financiar la care se referă informațiile.
4.  Organismul de administrare al portului ține informațiile referitoare la relațiile financiare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul articol la dispoziția Comisiei și a organismului desemnat în conformitate cu articolul 17, timp de cinci ani de la sfârșitul exercițiului financiar la care se referă informațiile.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5
5.  Organismul de administrare al portului pune la dispoziția Comisiei și a organismului independent de supraveghere competent, la cerere, orice informații suplimentare pe care aceștia le consideră necesare pentru a finaliza o analiză aprofundată a datelor prezentate și pentru a evalua conformitatea cu prezentul regulament. Informațiile se transmit în termen de două luni de la data cererii.
5.  În cazul unei reclamații oficiale și la cerere, organismul de administrare al portului pune la dispoziția Comisiei și a organismului desemnat în conformitate cu articolul 17 orice informații suplimentare pe care aceștia le consideră necesare pentru a finaliza o analiză aprofundată a datelor prezentate și pentru a evalua conformitatea cu prezentul regulament. Informațiile se transmit în termen de două luni de la data cererii.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Statele membre pot decide că alineatul (2) din prezentul articol nu se aplică în cazul porturilor lor din rețeaua globală care nu îndeplinesc criteriile de la articolul 20 alineatul (2) litera(a) sau (b) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, în cazul unor sarcini administrative disproporționate, cu condiția ca toate fondurile publice primite și utilizarea acestora pentru furnizarea de servicii portuare să rămână perfect transparente în sistemul contabil. Dacă statele membre consideră necesar, informează Comisia cu privire la acest aspect, înainte de intrarea în vigoare a deciziei lor.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Taxele pentru serviciile furnizate de un operator intern în sensul articolului 9 și taxele percepute de furnizorii de servicii portuare în cazul limitării numărului de furnizori care nu au fost desemnați printr-o procedură deschisă, transparentă și nediscriminatorie trebuie stabilite în mod transparent și nediscriminatoriu. Aceste taxe trebuie să reflecte condițiile de pe o piață concurențială relevantă și nu trebuie să fie disproporționate față de valoarea economică a serviciului furnizat.
1.  Taxele pentru serviciile furnizate de un operator intern în temeiul unei obligații de serviciu public, taxele pentru serviciile de pilotaj care nu fac obiectul unei concurențe reale și taxele percepute de furnizorii de servicii portuare, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b), trebuie stabilite în mod transparent și nediscriminatoriu. Aceste taxe trebuie să reflecte, pe cât posibil, condițiile de pe o piață concurențială relevantă și nu trebuie să fie disproporționate față de valoarea economică a serviciului furnizat.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3
3.  Furnizorul de servicii portuare pune la dispoziția organismului independent de supraveghere competent menționat la articolul 17, la cerere, informații privind elementele ce servesc drept bază pentru stabilirea structurii și nivelului taxelor de servicii portuare care intră în domeniul de aplicare al alineatului (1) din prezentul articol. Aceste informații trebuie să includă metodologia utilizată pentru stabilirea taxelor portuare în raport cu instalațiile și serviciile la care se referă aceste taxe de servicii portuare.
3.  În cazul unei reclamații oficiale, furnizorul de servicii portuare pune la dispoziția organismului desemnat în conformitate cu articolul 17, la cerere, informații privind elementele ce servesc drept bază pentru stabilirea structurii și nivelului taxelor de servicii portuare care intră în domeniul de aplicare al alineatului (1) din prezentul articol. Aceste informații trebuie să includă metodologia utilizată pentru stabilirea taxelor portuare în raport cu instalațiile și serviciile la care se referă aceste taxe de servicii portuare.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  Pentru a contribui la crearea unui sistem eficient de taxare a utilizării infrastructurii, structura și nivelul taxelor de utilizare a infrastructurii trebuie definite în mod autonom de organismul de administrare al portului, conform propriei strategii comerciale și propriului plan de investiții, reflectând condițiile concurențiale de pe piața relevantă și respectând normele privind ajutoarele de stat.
3.  Pentru a contribui la crearea unui sistem eficient de taxare a utilizării infrastructurii, structura și nivelul taxelor de utilizare a infrastructurii trebuie definite în mod autonom de organismul de administrare al portului, conform propriei strategii comerciale și propriului plan de investiții respectând normele privind ajutoarele de stat și concurența.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4
4.  Fără a aduce atingere alineatului (3), taxele de utilizare a infrastructurii portuare pot varia în conformitate cu practici comerciale privind utilizatorii frecvenți sau pentru a promova o utilizare mai eficientă a infrastructurii portuare, a transportului maritim pe distanțe scurte sau a unui nivel ridicat al performanței de mediu, eficienței energetice sau eficienței din punctul de vedere al emisiilor de carbon al operațiunilor de transport. Criteriile folosite pentru această variație trebuie să fie relevante, obiective, transparente și nediscriminatorii și să respecte în mod corespunzător normele în materie de concurență. Variația rezultată trebuie să se afle, în special, la dispoziția tuturor utilizatorilor de servicii portuare relevanți, în condiții de egalitate.
4.  Fără a aduce atingere alineatului (3), taxele de utilizare a infrastructurii portuare pot varia în conformitate cu strategia economică a portului și cu politica portului de amenajare a teritoriului legate, printre altele, de anumite categorii de utilizatori sau pentru a promova o utilizare mai eficientă a infrastructurii portuare, a transportului maritim pe distanțe scurte sau a unui nivel ridicat al performanței de mediu, eficienței energetice sau eficienței din punctul de vedere al emisiilor de carbon a operațiunilor de transport. Criteriile folosite pentru această variație trebuie să fie echitabile, nediscriminatorii pe motive de naționalitate și să respecte normele în materie de ajutoare de stat și concurență. Organismul de administrare al portului poate ține seama de costurile externe atunci când stabilește taxele. Organismul de administrare al portului poate varia taxele de infrastructură în conformitate cu practicile comerciale.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5
5.  Comisia este împuternicită să adopte, dacă este necesar, acte delegate în conformitate cu procedura menționată la articolul 21, în ceea ce privește clasificările comune ale navelor, combustibililor și tipurilor de operațiuni în funcție de care pot varia taxele de utilizare a infrastructurii, precum și principiile comune de taxare pentru utilizarea infrastructurii portuare.
eliminat
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6
6.  Organismul de administrare al portului informează utilizatorii portuari și reprezentanții sau asociațiile utilizatorilor portuari cu privire la structura și criteriile utilizate pentru a determina valoarea taxelor de utilizare a infrastructurii portuare, inclusiv costurile și veniturile totale care servesc drept bază pentru stabilirea structurii și nivelului taxelor de utilizare a infrastructurii portuare. Acesta informează utilizatorii infrastructurilor portuare, cu cel puțin trei luni înainte, cu privire la orice modificări ale valorii taxelor de utilizare a infrastructurii portuare sau ale structurii ori criteriilor utilizate pentru a stabili aceste taxe.
6.  Organismul de administrare al portului informează utilizatorii portuari și reprezentanții sau asociațiile utilizatorilor portuari în mod transparent cu privire la structura și criteriile utilizate pentru a determina valoarea taxelor de utilizare a infrastructurii portuare. Acesta informează utilizatorii infrastructurilor portuare, cu cel puțin trei luni înainte, cu privire la orice modificări ale valorii taxelor de utilizare a infrastructurii portuare sau ale structurii ori criteriilor utilizate pentru a stabili aceste taxe. Organismul de administrare al portului nu este obligat să facă publice informațiile privind diferențele între taxe rezultate în urma negocierilor individuale.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7
7.  Organismul de administrare al portului pune la dispoziția Comisiei și a organismului independent de supraveghere competent, la cerere, informațiile menționate la alineatul (4) și detalii privind costurile și veniturile care servesc drept bază pentru stabilirea structurii și nivelului taxei de utilizare a infrastructurii portuare, precum și metodologia folosită la stabilirea taxelor de utilizare a infrastructurii portuare în raport cu instalațiile și serviciile la care se referă aceste taxe portuare.
7.  În cazul unei reclamații oficiale, organismul de administrare al portului pune la dispoziția Comisiei și a organismului desemnat în conformitate cu articolul 17, la cerere, informațiile menționate la alineatul (4) și nivelul taxei de utilizare a infrastructurii portuare, precum și metodologia folosită la stabilirea taxelor de utilizare a infrastructurii portuare în raport cu instalațiile și serviciile la care se referă aceste taxe portuare.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
1.  Organismul de administrare al portului înființează un comitet care să cuprindă reprezentanți ai operatorilor de nave pe apă, ai proprietarilor de mărfuri sau ai altor utilizatori portuari cărora li s-a solicitat să plătească o taxă de utilizare a infrastructurii sau o taxă de servicii portuare sau ambele. Acest comitet se va numi „comitetul consultativ al utilizatorilor portuari”.
eliminat
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
2.  Organismul de administrare al portului se consultă anual cu comitetul consultativ al utilizatorilor portuari, înainte de stabilirea taxelor de utilizare a infrastructurii portuare, cu privire la structura și nivelul acestor taxe. Furnizorii de servicii portuare menționați la articolul 6 și la articolul 9 se consultă anual cu comitetul consultativ al utilizatorilor portuari, înainte de stabilirea taxelor de servicii portuare, cu privire la structura și nivelul acestor taxe. Organismul de administrare al portului pune la dispoziție dotări adecvate pentru această consultare și este informat cu privire la rezultatele consultării de către furnizorii de servicii portuare.
2.  Organismul de administrare al portului se asigură că există mecanisme adecvate de consultare a utilizatorilor portuari, inclusiv a operatorii relevanți din transportul interconectat. Acesta consultă utilizatorii portuari în cazul în care au loc schimbări substanțiale în taxele de servicii portuare. Furnizorii de servicii portuare pun la dispoziția utilizatorilor portului informații corespunzătoare privind structura taxelor de servicii portuare, precum și criteriile care au stat la baza stabilirii lor. Operatorii interni care furnizează servicii în temeiul unei obligații de servicii publice și furnizorii de servicii portuare menționați la articolul 6 alineatul (1) litera (b) se consultă anual cu utilizatorii portuari și înainte de stabilirea taxelor de servicii portuare, cu privire la structura și nivelul acestor taxe. Organismul de administrare al portului pune la dispoziție mecanisme adecvate pentru această consultare și este informat cu privire la rezultatele consultării de către furnizorii de servicii portuare.
Este posibil să se impună obligațiile menționate în acest alineat organismelor care sunt deja stabilite în port, inclusiv pentru cele care au o componență diferit .
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Organismul de administrare al portului se consultă periodic cu părți interesate precum întreprinderile stabilite în port, furnizorii de servicii portuare, operatorii de nave pe apă, proprietarii de mărfuri, operatorii de transporturi terestre și administrațiile publice care activează în zona portuară, cu privire la următoarele:
1.  Organismul de administrare al portului se consultă periodic cu părțile interesate relevante, precum și cu administrațiile publice responsabile de planificarea infrastructurilor de transport, când este nevoie, cu privire la următoarele:
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca)  consecințele planificării și ale deciziilor legate de amenajarea teritoriului din perspectiva performanțelor de mediu.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c b (nouă)
(cb)  măsuri pentru a asigura și îmbunătăți siguranța în zona portuară, inclusiv sănătatea și siguranța lucrătorilor portuari, precum și accesul la formare;
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu
Organismul independent de supraveghere
Supravegherea independentă
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  Statele membre se asigură că un organism independent de supraveghere monitorizează și supraveghează aplicarea prezentului regulament în toate porturile maritime care intră sub incidența prezentului regulament pe teritoriul fiecărui stat membru.
1.  Statele membre se asigură că sunt create mecanisme eficiente pentru tratarea plângerilor pentru toate porturile maritime care intră sub incidența prezentului regulament pe teritoriul fiecărui stat membru. În acest scop, statele membre desemnează unul sau mai multe organisme independente.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Organismul independent de supraveghere trebuie să fie distinct din punct de vedere juridic și independent din punct de vedere funcțional de orice organism de administrare al unui port sau de orice furnizori de servicii portuare. Statele membre care își mențin proprietatea sau controlul asupra porturilor sau a organismelor de administrare ale porturilor asigură o separare structurală efectivă între funcțiile legate de supravegherea și monitorizarea aplicării prezentului regulament și activitățile asociate proprietății sau controlului respectiv. Organismul independent de supraveghere își exercită competențele în mod imparțial și transparent și respectă în mod corespunzător dreptul de desfășurare liberă a activității.
2.  Supravegherea independentă se realizează astfel încât să nu existe conflicte de interese și este distinctă juridic și independentă din punct de vedere funcțional de orice organism de administrare al unui port sau de orice furnizori de servicii portuare. Statele membre care își mențin proprietatea sau controlul asupra porturilor sau a organismelor de administrare ale porturilor se asigură că există o separare structurală efectivă între funcțiile legate de tratarea plângerilor și activitățile asociate proprietății sau controlului respectiv. Supravegherea independentă se realizează în mod imparțial și transparent și respectă în mod corespunzător dreptul de desfășurare liberă a activității.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
3.  Organismul independent de supraveghere tratează plângerile depuse de orice parte care prezintă un interes legitim și litigiile care i-au fost prezentate în legătură cu aplicarea prezentului regulament.
3.  Statele membre se asigură că utilizatorii portuari și alte părți interesate competente sunt informate cu privire la locul și modalitatea de depunere a plângerilor, inclusiv cu privire la organismele autorizate să analizeze plângerile, menționate la articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (3) și articolul 14 alineatul (7).
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4
4.  În cazul în care survine un litigiu între părți stabilite în state membre diferite, organismul independent de supraveghere al statului membru în al cărui port se consideră că își are originea litigiul este competent pentru soluționarea litigiului.
4.  În cazul în care survine un litigiu între părți stabilite în state membre diferite, statul membru în al cărui port se consideră că își are originea litigiul este competent pentru soluționarea litigiului. Statele membre în cauză cooperează între ele și fac schimb de informații cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5
5.  Organismul independent de supraveghere are dreptul să impună ca organismele de administrare ale porturilor, furnizorii de servicii portuare și utilizatorii portuari să prezinte informațiile necesare pentru a asigura monitorizarea și supravegherea aplicării prezentului regulament.
5.  În eventualitatea unei plângeri oficiale depuse de orice parte care are un interes legitim, organismul relevant care asigură supravegherea independentă are dreptul să impună ca organismele de administrare ale porturilor, furnizorii de servicii portuare și utilizatorii portuari să prezinte informațiile necesare.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6
6.  Organismul independent de supraveghere poate emite avize, la cererea unei autorități competente din statul membru, cu privire la orice aspect legat de aplicarea prezentului regulament.
eliminat
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7
7.  Organismul independent de supraveghere poate consulta comitetul consultativ al utilizatorilor portuari din portul în cauză atunci când tratează plângeri sau litigii.
eliminat
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 8
8.  Deciziile organismului independent de supraveghere au caracter obligatoriu, fără a aduce atingere controlului jurisdicțional.
8.  Deciziile organismului relevant care asigură supravegherea independentă au caracter obligatoriu, fără a aduce atingere controlului jurisdicțional.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9
9.  Statele membre informează Comisia cu privire la identitatea organismelor independente de supraveghere până cel târziu la 1 iulie 2015 și, ulterior, cu privire la orice modificare a acestora. Comisia publică și actualizează lista organismelor independente de supraveghere pe site-ul său web.
9.  Statele membre informează Comisia cu privire la mecanismele și procedurile instituite pentru a se conforma alineatelor (1) și (2) din prezentul articol până la ...* și o informează fără întârziere cu privire la orice modificare ulterioară a acestora. Comisia publică și actualizează lista organismelor relevante pe site-ul său web.
__________________
* 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 18
Articolul 18
eliminat
Cooperare între organismele independente de supraveghere
1.  Organismele independente de supraveghere fac schimb de informații privind activitatea lor și principiile și practicile lor decizionale, pentru a facilita o implementare uniformă a prezentului regulament. În acest scop, ele trebuie să participe și să colaboreze în cadrul unei rețele care să se reunească la intervale regulate și cel puțin o dată pe an. Comisia coordonează și sprijină și participă la activitățile rețelei.
2.  Organismele independente de supraveghere cooperează îndeaproape pentru a-și acorda reciproc asistență la îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv la realizarea anchetelor necesare pentru tratarea plângerilor și litigiilor în cazurile care implică porturi din diferite state membre. În acest scop, un organism independent de supraveghere trebuie să pună la dispoziția unui alt astfel de organism, în urma unei cereri motivate, informațiile necesare pentru a permite organismului respectiv să își îndeplinească responsabilitățile care îi revin în temeiul prezentului regulament.
3.  Statele membre se asigură că organismele independente de supraveghere furnizează Comisiei, în urma unei cereri motivate, informațiile necesare pentru ca aceasta să își îndeplinească sarcinile. Informațiile solicitate de Comisie sunt proporționale cu îndeplinirea sarcinilor respective.
4.  În cazul în care informațiile sunt considerate confidențiale de către organismul independent de supraveghere, în conformitate cu reglementările Uniunii sau cu cele naționale privind confidențialitatea informațiilor de natură comercială, celălalt organism național de supraveghere și Comisia asigură această confidențialitate. Aceste informații pot fi folosite doar în scopul pentru care au fost cerute.
5.  Pe baza experienței organismelor independente de supraveghere și pe baza activităților rețelei menționate la alineatul (1), precum și pentru a asigura o cooperare eficientă, Comisia poate adopta principii comune privind măsurile adecvate pentru schimbul de informații între organismele independente de supraveghere. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 22 alineatul (2).
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
1.  Orice parte care prezintă un interes legitim are drept de recurs împotriva deciziilor sau măsurilor individuale luate în temeiul prezentului regulament de autoritățile competente, de organismul de administrare al portului sau de organismul independent de supraveghere, în fața unui organism de recurs independent de părțile implicate. Acest organism de recurs poate fi o instanță judecătorească.
1.  Orice parte care prezintă un interes legitim are drept de recurs împotriva deciziilor sau măsurilor individuale luate în temeiul prezentului regulament de autoritățile competente, de organismul de administrare al portului sau de organismul desemnat în conformitate cu articolul 17, în fața unui organism de recurs independent de părțile implicate. Acest organism de recurs poate fi o instanță judecătorească.
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până cel târziu la 1 iulie 2015 și, fără întârziere, orice altă modificare ulterioară referitoare la acestea.
Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive. Statele membre notifică aceste dispoziții Comisiei până la …* și notifică fără întârziere orice altă modificare ulterioară referitoare la acestea.
__________________
* 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 21
Articolul 21
eliminat
Exercitarea competențelor delegate
1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.
2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 14 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată.
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate aflate deja în vigoare.
4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 22
Articolul 22
eliminat
Comitet
1.  Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 23
În termen de cel mult trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea și efectele prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de propuneri relevante.
În scopul evaluării funcționării și efectelor prezentului regulament, Parlamentului European și Consiliului li se prezintă rapoarte periodice. Până la..., Comisia prezintă un prim raport și, ulterior, rapoarte periodice din trei în trei ani, însoțite, dacă este cazul, de propuneri relevante. Rapoartele Comisiei țin seama de toate progresele înregistrate de Comitetul de dialog social sectorial pentru porturi de la nivelul UE.
________________
* Patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 25
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 iulie 2015.
Se aplică de la …*.
__________________
* 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(1) Chestiunea a fost retrimisă spre reexaminare comisiei competente în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0023/2016).

Notă juridică