Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0157(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2016

Predkladané texty :

A8-0023/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Prijaté texty
PDF 815kWORD 452k
Utorok, 8. marca 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 8. marca 2016 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov
ktorým sa stanovuje rámec pre organizáciu prístavných služieb a finančnú transparentnosť prístavov
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Prístavy môžu prispievať k dlhodobej konkurencieschopnosti európskych odvetví na svetových trhoch a zároveň vytvárať pridanú hodnotu a pracovné miesta vo všetkých pobrežných regiónoch Únie. Aby sa vyriešili problémy v sektore námornej dopravy, ako napríklad neefektívne postupy v udržateľnom dopravnom a logistickom reťazci, je nevyhnutné súbežne s týmto nariadením prijať kroky uvedené v oznámení Komisie s názvom "Prístavy: motor rastu“ o administratívnom zjednodušení zavádzali súbežne s týmto nariadením. Zložitosť administratívnych postupov colného vybavenia spôsobujúca meškania v prístavoch je veľkou prekážkou konkurencieschopnosti príbrežnej námornej dopravy a efektívnosti prístavov Únie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Výrazné zjednodušenie colného režimu môže pre prístavy znamenať veľkú hospodársku výhodu z hľadiska konkurencieschopnosti. Aby nedochádzalo k nekalej hospodárskej súťaži medzi prístavmi a aby sa obmedzili formality pri colnom vybavovaní, ktoré môžu vážne škodiť finančným záujmom Únie, prístavné orgány by mali prijať náležitý a účinný prístup založený na hodnotení rizika s cieľom brániť narúšaniu hospodárskej súťaže. Členské štáty a Komisia by mali tieto postupy pravidelne a účinne monitorovať a Komisia by mala posúdiť, či je potrebné prijať vhodné opatrenia na riešenie nekalej hospodárskej súťaže.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Prevažná väčšina námornej dopravy Únie prechádza námornými prístavmi transeurópskej dopravnej siete. V záujme dosiahnutia cieľa tohto nariadenia primeraným spôsobom, bez toho, aby sa na ostatné prístavy kládlo zbytočné zaťaženie, by sa toto nariadenie malo vzťahovať na prístavy v transeurópskej dopravnej sieti, z ktorých každý hrá dôležitú úlohu v rámci európskeho dopravného systému, a to buď preto, že vybavuje viac ako 0,1 % celkového objemu nákladu EÚ či celkového počtu cestujúcich alebo preto, že zlepšuje regionálnu prístupnosť ostrovných alebo okrajových oblastí, bez toho, aby však bola dotknutá možnosť členských štátov rozhodnúť o uplatnení tohto nariadenia aj v iných prístavoch. Keďže služby lodivodov sa nevyužívajú pri priamom vplávaní do prístavov a vyplávaní z nich, nemajú tieto služby poskytované na hlbokom mori priamy vplyv na efektívnosť prístavov, a preto nie je potrebné, aby boli zahrnuté do tohto nariadenia.
(4)  Prevažná väčšina námornej dopravy Únie prechádza námornými prístavmi transeurópskej dopravnej siete. V záujme dosiahnutia cieľa tohto nariadenia primeraným spôsobom bez toho, aby sa na ostatné prístavy kládlo zbytočné zaťaženie, by sa toto nariadenie malo vzťahovať iba na námorné prístavy v transeurópskej dopravnej sieti, z ktorých každý hrá dôležitú úlohu v rámci európskeho dopravného systému, a to buď preto, že vybavuje viac ako 0,1 % celkového objemu nákladu EÚ či celkového počtu cestujúcich alebo preto, že zlepšuje regionálnu prístupnosť ostrovných alebo okrajových oblastí. Toto nariadenie by však malo poskytnúť členským štátom možnosť rozhodnúť sa neuplatňovať toto nariadenie na námorné prístavy globálnej transeurópskej dopravnej siete, ktoré sa nachádzajú v najvzdialenejších regiónoch. Členské štáty by tiež mali mať možnosť zaviesť výnimky s cieľom zarániť neprimeranému administratívnemu zaťaženiu tých námorných prístavov globálnej transeurópskej dopravnej siete, ktorých ročný objem dopravy neodôvodňuje plné uplatňovanie tohto nariadenia. Keďže služby lodivodov sa nevyužívajú pri priamom vplávaní do prístavov a vyplávaní z nich, nemajú tieto služby poskytované na hlbokom mori priamy vplyv na efektívnosť prístavov, a preto nie je potrebné, aby boli zahrnuté do tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Týmto nariadením sa riadiacim orgánom prístavov nenastoľuje žiadny konkrétny model riadenia prístavov. Pokiaľ sa rešpektujú pravidlá týkajúce sa prístupu na trh a transparentnosti, v členských štátoch sa môžu ponechať súčasné modely riadenia prístavov na vnútroštátnej úrovni vrátane dojednaní v súlade s Protokolom č. 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Cieľom článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je odstrániť obmedzenia slobody poskytovať služby v Únii. V súlade s článkom 58 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa tento cieľ mal dosiahnuť v rámci ustanovení hlavy o doprave, konkrétne článku 100 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Poskytovanie služieb vlastnými zamestnancami spočívajúce v tom, že prepravné spoločnosti alebo poskytovatelia prístavných služieb zamestnávajú pracovníkov, ktorých si sami vyberú, a že sami poskytujú prístavné služby, je v mnohých členských štátov z bezpečnostných alebo sociálnych dôvodov regulované. Zainteresované strany, s ktorými Komisia konzultovala pripravovaný návrh, zdôraznili, že udelenie všeobecného povolenia poskytovať služby vlastnými zamestnancami na úrovni Únie by si vyžadovalo ďalšie pravidlá týkajúce sa bezpečnostných a sociálnych otázok s cieľom zabrániť prípadným negatívnym vplyvom v týchto oblastiach. V tejto fáze sa teda zdá vhodné, aby sa táto otázka neregulovala na úrovni Únie, ale aby sa ponechalo rozhodnutie na členské štáty, či budú prístavné služby poskytované vlastnými zamestnancami regulovať alebo nie. Nariadenie by sa preto malo vzťahovať iba na poskytovanie prístavných služieb za odplatu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  V záujme efektívneho, bezpečného a ekologicky primeraného riadenia prístavu by riadiaci orgán prístavu mal mať možnosť vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb preukazovali, že spĺňajú minimálne požiadavky na poskytovanie služieb vhodným spôsobom. Tieto minimálne požiadavky by mali byť obmedzené na jasne vymedzený súbor podmienok, ktoré sa týkajú odborných kvalifikácií prevádzkovateľov, aj pokiaľ ide o odborné vzdelávanie, a požadovaného zariadenia, a mali by byť transparentné, nediskriminačné, objektívne a relevantné pre poskytovanie prístavnej služby.
(7)  V záujme efektívneho, bezpečného a ekologicky primeraného riadenia prístavu by riadiaci orgán prístavu mal mať možnosť vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb preukazovali, že spĺňajú minimálne požiadavky na poskytovanie služieb vhodným spôsobom. Tieto minimálne požiadavky by mali byť obmedzené na jasne vymedzený súbor podmienok, ktoré sa týkajú odborných kvalifikácií prevádzkovateľov, zariadenia potrebného na poskytovanie príslušných prístavných služieb, dostupnosti služieb a súladu s požiadavkami námornej bezpečnosti. Tieto minimálne požiadavky by takisto mali zohľadňovať environmentálne požiadavky, ako aj vnútroštátne sociálne normy a dobré meno poskytovateľa prístavnej služby.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Všetci poskytovatelia služieb, a najmä nové subjekty vstupujúce na trh, by mali preukázať, že sú schopní zabezpečiť obsluhu určitého minimálneho počtu plavidiel vlastnými zamestnancami a pomocou vlastného zariadenia. Poskytovatelia služieb by mali uplatňovať príslušné ustanovenia a pravidlá vrátane platných pracovných zákonov, platných kolektívnych zmlúv a požiadaviek kvality zo strany prístavu.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Pri určovaní, či poskytovateľ služieb spĺňa požiadavku dobrého mena, by mal členský štát zvážiť, či existujú závažné dôvody na pochybnosti o dobrom mene poskytovateľa prístavných služieb, jeho riadiaceho pracovníka alebo iných zodpovedných osôb, ktoré určili členské štáty, ako napríklad obvinenia alebo tresty vydané v ktoromkoľvek členskom štáte za závažné trestné činy alebo porušenia platných predpisov Únie alebo predpisov jednotlivých štátov, okrem iného v týchto oblastiach: sociálne právo, pracovné právo, zákon o bezpečnosti pri práci, zdravotné právo a právo životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)  V súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3577/921a a rozsudkom Súdneho dvora z 11. januára 2007 v prípade C-251/04 Komisia v. Helénska republika1b, podľa ktorého nemožno usudzovať, že ťahanie plavidiel možno spájať s námornými dopravnými službami, je z dôvodov námornej bezpečnosti a ochrany životného prostredia možné považovať za minimálne požiadavky, ak sú plavidlá používané na ťahanie plavidiel alebo na zakotvenie registrované v členskom štáte príslušného prístavu alebo plávajú pod jeho vlajkou.
_______________
1a Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (nariadenie o námornej kabotáži) (Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 7).
1bRozsudok Súdneho dvora z 11. januára 2007 v prípade C-251/04, Komisia v. Helénska republika, C-251/04, ECLI:EÚ:C:2007:5.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Keďže prístavy tvoria obmedzené geografické územia, prístup na trh by mohol v určitých prípadoch podliehať obmedzeniam súvisiacim s nedostatočným rozsahom pevniny alebo v prípade, ak je pevnina vyhradená pre určitý druh činností podľa formálneho plánu rozvoja, v ktorom je transparentným spôsobom naplánované využitie pevniny, a podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov, ako sú právne predpisy týkajúce sa cieľov územného plánovania miest a vidieka.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)  Prístavný systém Únie je mimoriadne rôznorodý a zahŕňa množstvo rôznych modelov organizácie prístavných služieb. Jednotný systém by preto nebol vhodným riešením. Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán by mal mať možnosť obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb, ak si to vyžiadajú okolnosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Príslušný orgán by mal vopred zverejniť každý zámer obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb a v plnej miere ho odôvodniť, aby zainteresované strany dostali možnosť sa k nemu vyjadriť. Kritériá pre obmedzenia by mali byť objektívne, transparentné a nediskriminačné.
(11)  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán by mal vopred zverejniť každý zámer obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb. Kritériá pre obmedzenia by mali byť objektívne, transparentné a nediskriminačné.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Aby postup výberu poskytovateľov prístavných služieb bol otvorený a transparentný, jeho výsledok by sa mal zverejniť a zainteresovaným stranám by mala byť poskytnutá úplná dokumentácia.
(12)  Postup výberu poskytovateľov prístavných služieb a jeho výsledok by mal byť verejný, nediskriminačný, transparentný a otvorený všetkým zainteresovaným stranám.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Výberové konanie na poskytovateľov prístavných služieb by sa v prípade, že počet týchto poskytovateľov je obmedzený, malo riadiť zásadami a koncepciou stanovenými v smernici .. / .. / ... [o udeľovaní koncesií]7, a to vrátane prahovej hodnoty a spôsobu určenia hodnoty zmlúv, ako aj vymedzenia podstatných zmien a prvkov týkajúcich sa trvania zmluvy.
vypúšťa sa
__________________
7 Návrh smernice o udeľovaní koncesií COM(2011) 897 v konečnom znení.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Vo vysvetľujúcom oznámení z 1. augusta 2006 o práve Spoločenstva, ktoré sa uplatňuje na verejné obstarávanie, ktoré nie je, prípadne čiastočne nie je v súlade s ustanoveniami smerníc o verejnom obstarávaní1, Komisia stanovila jasný rámec pre výberové konania, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní a nie sú pridelené vo forme koncesií.
________________________
1 Ú. v. EÚ C 179, 1.8.2006, s. 2.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Uloženie povinností spojených s poskytovaním služby vo verejnom záujme vedúce k obmedzeniu počtu poskytovateľov prístavných služieb by malo byť oprávnené len v prípade verejného záujmu, a to s cieľom zabezpečiť prístupnosť prístavnej služby pre všetkých používateľov, dostupnosť prístavnej služby počas celého roka alebo cenovú dostupnosť prístavnej služby pre určitú kategóriu používateľov.
(14)  Uloženie povinností poskytovať služby vo verejnom záujme vedúce k obmedzeniu počtu poskytovateľov prístavných služieb by malo byť oprávnené len v prípade verejného záujmu, a to s cieľom zabezpečiť prístupnosť prístavnej služby pre všetkých používateľov, dostupnosť prístavnej služby počas celého roka, cenovú dostupnosť prístavnej služby pre určitú kategóriu používateľov alebo bezpečné alebo ekologicky udržateľné prístavné operácie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Príslušné orgány určené v členskom štáte by mali mať možnosť rozhodnúť, či budú poskytovať prístavné služby vo verejnom záujme samé, alebo či poskytovanie týchto služieb zveria priamo internému prevádzkovateľovi. Ak sa príslušný orgán rozhodne, že bude poskytovať službu sám, môže službu poskytovať prostredníctvom svojich pracovníkov alebo pracovníkov, ktorých poverí poskytovaním tejto služby. Ak niektorý členský štát uplatňuje takéto obmedzenie vo všetkých prístavoch siete TEN-T na svojom území, mal by o tejto skutočnosti informovať Komisiu. V prípadoch, keď príslušné orgány v niektorom členskom štáte uprednostňujú túto voľbu, poskytovanie prístavných služieb internými prevádzkovateľovi by sa malo obmedziť len na prístav alebo prístavy, pre ktoré boli títo interní prevádzkovatelia určení. Okrem toho by v takýchto prípadoch poplatky za prístavné služby uplatňované takýmto prevádzkovateľom mali byť pod dohľadom nezávislého dozorného orgánu.
(18)  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušné orgány určené v členskom štáte by mali mať možnosť rozhodnúť, či budú poskytovať prístavné služby samé, alebo či poskytovanie týchto služieb zveria priamo internému prevádzkovateľovi. Ak sa príslušný orgán rozhodne, že bude poskytovať službu sám, môže službu poskytovať prostredníctvom svojich pracovníkov alebo pracovníkov, ktorých poverí poskytovaním tejto služby. Ak niektorý členský štát uplatňuje takéto obmedzenie vo všetkých námorných prístavoch siete TEN-T na svojom území, mal by o tejto skutočnosti informovať Komisiu. V prípadoch, keď príslušné orgány v niektorom členskom štáte poskytujú prístavnú službu v rámci povinností poskytovať služby vo verejnom záujme, poskytovanie prístavných služieb internými prevádzkovateľovi by sa malo obmedziť len na prístav alebo prístavy, pre ktoré boli títo interní prevádzkovatelia určení. Okrem toho by v takýchto prípadoch poplatky za prístavné služby uplatňované takýmto prevádzkovateľom mali byť pod nezávislým dohľadom.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Členské štáty by si mali ponechať právomoc zabezpečovať príslušnú úroveň sociálnej ochrany zamestnancov podniku, ktorí poskytujú prístavné služby. Toto nariadenie nemá vplyv na uplatňovanie predpisov členských štátov v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti. V prípade obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb, keď môže uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prístavných služieb viesť k zmene prevádzkovateľa prístavných služieb, príslušné orgány by mali mať možnosť vyzvať vybraných poskytovateľov služieb, aby uplatňovali ustanovenia smernice Rady 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov.
(19)  Členské štáty by si mali ponechať právomoc zabezpečovať príslušnú úroveň sociálnej ochrany zamestnancov podniku, ktorí poskytujú prístavné služby. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na uplatňovanie predpisov členských štátov v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti a malo by brať do úvahy článok 28 Charty základných práv Európskej únie. V prípade, keď môže uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prístavných služieb viesť k zmene prevádzkovateľa prístavných služieb, členské štáty alebo príslušné verejné orgány by mali požiadať vybraných poskytovateľov služieb, aby uplatňovali ustanovenia smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov11.
__________________
__________________
11 Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.
11 Ú. v. ES L 82, 22.3.2001, s. 16.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  V tak mimoriadne zložitom a konkurenčnom odvetví, akým sú prístavné služby, je odborná príprava nováčikov a celoživotné vzdelávanie zamestnancov nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov, kvality služieb a konkurencieschopnosti prístavov Únie. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo, že každému pracovníkovi sektora prístavov bude poskytnutá odborná príprava. Výbor pre sektorový sociálny dialóg na úrovni EÚ by mal byť schopný vypracovať usmernenia na stanovenie usmernení v oblasti požiadaviek v oblasti odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu odbornej prípravy pracovníkov, minimalizovať riziko úrazov a brať do úvahy budúce potreby odvetvia vyplývajúce z technologických a logistických úloh spojených s požiadavkami zákazníkov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)  Európske odvetvie prístavov čelí viacerým výzvam, ktoré by mohli mať vplyv jednak na jeho konkurencieschopnosť, ako aj na jeho sociálny rozmer. Tieto výzvy zahŕňajú: rastúci počet plavidiel, konkurencia prístavov, ktoré nepatria do Únie, rastúca trhová sila v dôsledku aliancií medzi lodnými linkami, potreba včas rokovať o nových pracovných modeloch a zabezpečovať primeranú odbornú prípravu pre technologické inovácie a minimalizovať ich sociálny dosah, zvyšujúce sa objemy, ktoré sú čoraz viac nahustené, chýbajúce vhodné investície do infraštruktúry vo vnútrozemí, odstránenie administratívnych prekážok na vnútornom trhu, meniace sa energetické prostredie a narastajúci spoločenský a ekologický tlak. Členské štáty by mali spolu so sociálnymi partnermi tieto výzvy riešiť a prijať opatrenia zamerané na zabezpečenie konkurencieschopnosti odvetvia a na zabránenie nestabilných pracovných podmienok v prístavoch, a to napriek výkyvom v dopyte po pracovnej sile v prístavoch.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 c (nové)
(19c)  Komisia a členské štáty by mali podporovať všetky modely organizácie práce v prístavoch, ktoré zaisťujú kvalitné pracovné miesta a bezpečné pracovné podmienky. Akékoľvek potrebné úpravy by sa mali podporovať iba prostredníctvom rokovaní medzi sociálnymi partnermi a Komisia by mala výsledky týchto rokovaní primerane zohľadňovať.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 d (nové)
(19d)  Automatizácia a technologické inovácie ponúkajú príležitosti na zlepšenie efektivity a bezpečnosti prístavov. Pred zavedením zásadných zmien by zamestnávatelia a odbory prístavných robotníkov mali spolupracovať s cieľom zaručiť potrebnú odbornú prípravu a rekvalifikáciu a nájsť spoločné riešenia na minimalizáciu negatívnych účinkov týchto procesov na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a zamestnateľnosť.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  V mnohých prístavoch je prístup na trh pre poskytovateľov služieb pre manipuláciu s nákladom a služieb cestujúcim v termináloch poskytovaný prostredníctvom verejných koncesných zmlúv. Na tento typ zmlúv sa bude vzťahovať smernica … / ... [o udeľovaní koncesií]. Kapitola II tohto nariadenia by sa preto nemala vzťahovať na poskytovanie služieb pre manipuláciu s nákladom a služieb osobnej dopravy, aj keď členské štáty by naďalej mali mať možnosť slobodne rozhodnúť, že na tieto dva typy služieb budú uplatňovať pravidlá tejto kapitoly. Pokiaľ ide o iné typy zmlúv, ktoré verejné orgány využívajú na poskytovanie prístupu k službám pre manipuláciu s nákladom a službám cestujúcim v termináloch, Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že príslušné orgány sú pri uzatváraní týchto zmlúv viazané zásadami transparentnosti a nediskriminácie. Tieto zásady sú v plnej miere uplatniteľné, pokiaľ ide o poskytovanie akejkoľvek prístavnej služby.
(20)  Kapitola II tohto nariadenia by sa nemala vzťahovať na poskytovanie služieb pre manipuláciu s nákladom a služieb osobnej dopravy. Pokiaľ ide o typy zmlúv, ktoré sa odlišujú od verejných koncesných zmlúv a ktoré verejné orgány využívajú na poskytovanie prístupu k službám pre manipuláciu s nákladom a službám cestujúcim v termináloch, Súdny dvor Európskej únie potvrdil, že príslušné orgány sú pri uzatváraní týchto zmlúv viazané zásadami transparentnosti a nediskriminácie. Tieto zásady sú v plnej miere uplatniteľné, pokiaľ ide o poskytovanie akejkoľvek prístavnej služby.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)  V súlade s uznesením A.960 Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) si každá oblasť služieb lodivoda vyžaduje veľmi špecializované skúsenosti a miestne znalosti zo strany lodivoda. Keďže IMO uznáva vhodnosť regionálnej alebo miestnej správy služieb lodivoda, nemali by sa na tieto služby vzťahovať ustanovenia kapitoly II tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Nástroj na prepojenie Európy stanovuje, že prístavy v transeurópskej dopravnej sieti môžu v nastávajúcom období 2014 – 2020 využívať dotácie Únie. Okrem toho Komisia plánuje vypracovať revidovaný rámec pre štátnu pomoc prístavom a keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ1a taktiež stanovuje nový legislatívny rámec, ktorý sa bude vzťahovať aj na prístavné služby poskytované na základe koncesných zmlúv, v tomto nariadení je nutné zaviesť prísne pravidlá transparentnosti finančných tokov, aby nedošlo k nekalej hospodárskej súťaži medzi prístavmi v Únii alebo k dumpingu.
_______________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Riadiacemu orgánu prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, je v prípade, že plní aj funkciu poskytovateľa služieb, nevyhnutné uložiť povinnosť viesť účtovníctvo týkajúce sa činností vykonávaných vo funkcii riadiaceho orgánu prístavu oddelene od účtovníctva, ktoré sa týka činností vykonávaných v rámci hospodárskej súťaže, a to v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok, transparentnosti pri prideľovaní a využívaní verejných finančných prostriedkov a predchádzania narušeniu trhu. V každom prípade by sa mal zabezpečiť súlad s pravidlami štátnej pomoci.
(22)  Riadiacemu orgánu prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, je v prípade, že plní aj funkciu poskytovateľa služieb, nevyhnutné uložiť povinnosť viesť účtovníctvo týkajúce sa verejne financovaných činností vykonávaných vo funkcii riadiaceho orgánu prístavu oddelene od účtovníctva, ktoré sa týka činností vykonávaných v rámci hospodárskej súťaže, a to v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok, transparentnosti pri prideľovaní a využívaní verejných finančných prostriedkov a predchádzania narušeniu trhu. V každom prípade by sa mal zabezpečiť súlad s pravidlami štátnej pomoci.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Námorné prístavy s obratom nedosahujúcim hranicu určenú v smernici Komisie 2006/111/ES by mali primeraným spôsobom plniť povinnosti v oblasti transparentnosti uvedené v článku 12 tohto nariadenia bez toho, aby pritom boli vystavené neprimeranej administratívnej záťaži.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)
(22b)  V záujme zaručenia spravodlivej hospodárskej súťaže a znižovania administratívneho zaťaženia by Komisia mala písomne objasniť pojem štátnej pomoci, pokiaľ ide o financovanie prístavných infraštruktúr, pričom by mala zohľadniť skutočnosť, že verejný prístup a bezpečnostná infraštruktúra, ktorá je prístupná pre všetkých potenciálnych používateľov rovnocenne a nediskriminačne, a že infraštruktúra spojená s prevádzkou služieb všeobecného nehospodárskeho záujmu nemajú hospodársky charakter, keďže ich ciele sú v prevažnej miere verejné. Tieto infraštruktúry spadajú do právomoci štátu, ktorou je plnenie všeobecných potrieb obyvateľstva.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 c (nové)
(22c)  Komisia by okrem toho mala včas po konzultáciách s odvetvím identifikovať, ktoré verejné investície do prístavnej infraštruktúry patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)1a.
_________________
1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Poplatky za prístavné služby uplatňované poskytovateľmi prístavných služieb, ktorí nie sú určení na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného postupu, predstavujú vyššie riziko zneužívania cien vzhľadom na monopolné alebo oligopolné postavenie poskytovateľov a skutočnosti, že na ich trhu neprebieha hospodárska súťaž. To isté platí pre poplatky účtované internými prevádzkovateľmi v zmysle tohto nariadenia. V prípade nedostatku mechanizmov uplatňovania spravodlivých podmienok na trhu by sa v prípade týchto služieb mali zaviesť postupy, ktoré by zabezpečili, aby uplatňované poplatky odzrkadľovali bežné podmienky na príslušnom trhu a boli stanovené transparentným a nediskriminačným spôsobom.
(23)  Poplatky za prístavné služby uplatňované poskytovateľmi prístavných služieb, ktorí nie sú určení na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného postupu, a poplatky uplatňované poskytovateľmi služieb lodivodov, ktorí nie sú vystavení účinnej hospodárskej súťaži, predstavujú vyššie riziko zneužívania cien. V prípade nedostatku mechanizmov uplatňovania spravodlivých podmienok na trhu by sa v prípade týchto služieb mali zaviesť postupy, ktoré by zabezpečili, aby uplatňované poplatky neboli neúmerné vzhľadom na hospodársku hodnotu poskytovaných služieb a boli stanovené transparentným a nediskriminačným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  V záujme efektívnosti by mali byť poplatky za používanie infraštruktúry každého konkrétneho prístavu stanovené transparentným a nezávislým spôsobom, v súlade s obchodnou a investičnou stratégiou daného prístavu.
(24)  Úlohou riadiaceho orgánu prístavu je okrem iného uľahčiť obchod a fungovať ako sprostredkovateľ medzi priemyselnými a dopravnými subjektmi v regióne. Preto v záujme efektívnosti by poplatky za používanie infraštruktúry každého konkrétneho prístavu mali byť stanovené transparentným a nezávislým spôsobom, v súlade s obchodnou a investičnou stratégiou daného prístavu.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  V záujme podpory príbrežnej námornej dopravy a prilákania plavidiel s lepšími než priemernými výsledkami v oblasti životného prostredia, lepšou než priemernou energetickou účinnosťou či uhlíkovou efektívnosťou dopravných služieb, najmä činností v námornej doprave na mori i na pevnine, by malo byť povolené odstupňovanie výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. Malo by to pomôcť prispieť k politikám v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj k udržateľnému rozvoju prístavu a jeho okolia, najmä tým, že sa prispeje k zníženiu environmentálnej stopy plavidiel, ktoré zastavujú a kotvia v prístave.
(25)  Odstupňovanie výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry predstavuje pre riadiaci orgán prístavu dôležitý nástroj a malo by byť povolené. Poplatky za používanie infraštruktúry v prístavoch sa môžu líšiť napríklad v záujme podpory príbrežnej námornej dopravy a prilákania plavidiel s lepšími než priemernými výsledkami v oblasti životného prostredia, lepšou než priemernou energetickou účinnosťou či uhlíkovou efektívnosťou dopravných služieb, najmä činností v námornej doprave na mori i na pevnine. Malo by to pomôcť prispieť k politikám v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj k udržateľnému rozvoju prístavu a jeho okolia, najmä tým, že sa prispeje k zníženiu environmentálnej stopy plavidiel, ktoré zastavujú a kotvia v prístave.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Mali by byť k dispozícii vhodné nástroje na zabezpečenie pravidelných konzultácií s používateľmi prístavov, ktorí sú povinní uhrádzať poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry a/alebo poplatok za prístavné služby v čase, keď sa vymedzujú poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry a prístavné služby a v čase, keď sa tieto poplatky menia. Riadiace orgány prístavov by mali vykonávať aj pravidelné konzultácie s ostatnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o kľúčové otázky súvisiace s efektívnym rozvojom prístavu, jeho výkonnosťou a schopnosťou prilákať a podnietiť hospodársku činnosť, ako je koordinácia prístavných služieb v prístave a efektívnosť spojení s vnútrozemím a administratívnych postupov v prístavoch.
(26)  Mali by sa zaistiť konzultácie s používateľmi prístavov, ktorí sú povinní uhrádzať poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry a/alebo poplatok za prístavné služby, v čase, keď sa vymedzujú poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry a prístavné služby a v čase, keď sa tieto poplatky menia. Riadiace orgány prístavov by mali vykonávať aj pravidelné konzultácie s ostatnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o kľúčové otázky súvisiace s efektívnym rozvojom prístavu, jeho výkonnosťou a schopnosťou prilákať a podnietiť hospodársku činnosť, ako je koordinácia prístavných služieb v prístave a efektívnosť spojení s vnútrozemím a administratívnych postupov v prístavoch. Riadiaci orgán prístavu by mal získať súkromných investorov, ktorí uskutočnia rozsiahle investície do prístavov, a to po vhodných konzultáciách týkajúcich sa plánov rozvoja prístavov.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  S cieľom zabezpečiť riadne a účinné uplatňovanie tohto nariadenia by v každom členskom štáte mal byť určený nezávislý dozorný orgán, ktorým by mohol byť už existujúci orgán.
(27)  S cieľom zabezpečiť zavedenie nezávislého mechanizmu podávania sťažností by sa mal v každom členskom štáte určiť jeden alebo viac orgánov zabezpečujúcich nezávislý dohľad. Mala by existovať možnosť určiť na tento účel už fungujúce orgány, ako sú orgány na ochranu hospodárskej súťaže, súdy, ministerstvá alebo oddelenia v rámci ministerstiev, ktoré nie sú prepojené s riadiacim orgánom prístavu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Jednotlivé nezávislé dozorné orgány by si mali vymieňať informácie o svojej práci a spolupracovať s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.
(28)  Jednotlivé orgány zabezpečujúce nezávislý dohľad by mali vzájomne spolupracovať a vymieňať si informácie o svojej práci v prípadoch týkajúcich sa cezhraničných sporov a sťažností.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Pracovné vzťahy v prístave majú veľký vplyv na fungovanie prístavu. Výbor pre sociálny dialóg v odvetví prístavov na úrovni EÚ poskytuje preto sociálnym partnerom rámec na dosiahnutie výsledkov v oblasti organizácie práce a pracovných podmienok, ako sú zdravie a bezpečnosť, odborná príprava a kvalifikácia, politika Únie týkajúca sa palív s nízkym obsahom síry a atraktívnosť tohto odvetvia pre mladých a ženy.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  S cieľom doplniť a pozmeniť niektoré prvky tohto nariadenia, ktoré nie sú zásadné, a najmä presadzovať jednotné uplatňovanie poplatkov na základe environmentálnych kritérií, posilniť jednoliatosť týchto poplatkov na úrovni Únie a zabezpečiť spoločné zásady uplatňovania týchto poplatkov v súvislosti s podporou príbrežnej námornej dopravy, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spoločné klasifikácie plavidiel, palív a typov činností, podľa ktorých by mali byť poplatky za infraštruktúru odstupňované, a spoločné zásady na uplatňovanie poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na úrovni odborníkov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  V záujme zabezpečenia jednotných podmienok na vykonávanie tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, ktoré sa týkajú vhodných postupov na výmenu informácií medzi nezávislými dozornými orgánmi. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie13.
vypúšťa sa
__________________
13 Ú. v. ES L 55, 28.2.2011, s. 13.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)
(30a)  Komisia je vyzvaná, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa osvedčení o výnimke z povinného využívania služieb lodivoda a povzbudila tak ich využívanie vo všetkých členských štátoch v záujme zvýšenia efektívnosti prístavov, a najmä s cieľom stimulovať príbrežnú námornú dopravu, pokiaľ to umožňujú bezpečnostné podmienky. Konkrétne požiadavky, na základe ktorých sa budú vydávať osvedčenia o výnimke z povinného využívania služieb lodivoda, by mali určiť členské štáty po zhodnotení rizika a mali by brať do úvahy miestne podmienky. Tieto požiadavky by mali byť transparentné, nediskriminačné a primerané.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Členské štáty nemôžu v dôsledku európskeho rozmeru, medzinárodného a cezhraničného charakteru prístavov a súvisiacich námorných činností dosiahnuť ciele tohto nariadenia, teda zabezpečenie modernizácie prístavných služieb a vytvorenie vhodného rámca na prilákanie potrebných investícií do všetkých prístavov transeurópskej dopravnej siete, v uspokojivej miere, a teda ich možno vzhľadom na potrebu vytvoriť rovnaké podmienky v celej Európe lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
(31)  Členské štáty nemôžu v dôsledku európskeho rozmeru, medzinárodného a cezhraničného charakteru prístavov a súvisiacich námorných činností dosiahnuť ciele tohto nariadenia, teda zabezpečenie rámca pre organizáciu prístavných služieb a vytvorenie vhodného rámca na prilákanie potrebných investícií do všetkých námorných prístavov transeurópskej dopravnej siete, v uspokojivej miere, a teda ich možno vzhľadom na potrebu vytvoriť rovnaké podmienky v celej Európe lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. Prístavy Únie by mali byť chránené pred prístavmi tretích štátov, ktoré nevyžadujú rovnaké kritéria pre organizáciu a prevádzku podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)
(31a)  Pracovnoprávne vzťahy v prístave majú značný vplyv na činnosti a fungovanie prístavov. Preto by výbor pre sociálny dialóg v odvetví prístavov na úrovni EÚ mal byť schopný poskytnúť sociálnym partnerom Únie rámec pre možné prijatie spoločných výsledkov, čo sa týka sociálnych otázok súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi v prístavoch. Komisia by mala v prípade potreby uľahčiť a podporiť rokovania a ponúknuť im technickú podporu, a zároveň rešpektovať nezávislosť sociálnych partnerov. Sociálni partneri Únie by mali mať možnosť, ak si tak želajú, podať správu o akomkoľvek dosiahnutom pokroku, aby Komisia mohla zohľadniť ich závery pri podávaní správ o účinkoch tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a
(a)  jasný rámec prístupu na trh s prístavnými službami;
(a)  jasný rámec pre organizáciu prístavných služieb;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b
(b)  spoločné pravidlá týkajúce sa finančnej transparentnosti a poplatkov, ktoré majú uplatňovať riadiace orgány alebo poskytovatelia prístavných služieb.
(b)  spoločné pravidlá týkajúce sa finančnej transparentnosti a poplatkov, ktoré majú uplatňovať riadiace orgány alebo poskytovatelia prístavných služieb podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c
(c)  bagrovanie;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
Článok 12 ods. 2 tohto nariadenia sa okrem toho vzťahuje aj na bagrovanie.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
3.  Toto nariadenie sa uplatňuje v prípade všetkých námorných prístavov transeurópskej dopravnej siete, ako sú vymedzené v prílohe I k nariadeniu XXX [nariadenie o usmerneniach TEN-T].
3.  Toto nariadenie sa uplatňuje v prípade všetkých námorných prístavov transeurópskej dopravnej siete uvedené v zozname v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/20131a.
________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
3a.  Týmto nariadením nie je dotknutá žiadna prístavná štruktúra, ktorá rešpektuje zásady uvedené v odsekoch 1 písm. a) a 1 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 b (nový)
3b.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať toto nariadenie na námorné prístavy súhrnnej transeurópskej dopravnej siete v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 ZFEÚ. Keď sa členské štáty rozhodnú neuplatňovať toto nariadenie na takéto námorné prístavy, toto rozhodnutie oznámia Komisii.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 2
2.  „služby pre manipuláciu s nákladom“ predstavujú organizáciu nákladu a manipuláciu s nákladom medzi plavidlom, ktoré náklad vezie, a pobrežím, buď na účely dovozu, vývozu alebo tranzitu nákladu vrátane spracovania, prepravy a dočasného skladovania nákladu na príslušnom termináli pre manipuláciu s nákladom v priamej súvislosti s prepravou nákladu, ale okrem skladovania, rozbaľovania, prebaľovania alebo iných služieb s pridanou hodnotou týkajúcich sa nákladu, s ktorým sa manipuluje;
2.  „služby pre manipuláciu s nákladom“ predstavujú organizáciu nákladu a manipuláciu s nákladom medzi plavidlom, ktoré náklad vezie, a pobrežím, buď na účely dovozu, vývozu alebo tranzitu nákladu vrátane spracovania, zviazania, uloženia, prepravy a dočasného skladovania nákladu na príslušnom termináli pre manipuláciu s nákladom v priamej súvislosti s prepravou nákladu, ale, pokiaľ členský štát nerozhodne inak, okrem skladovania, rozbaľovania, prebaľovania alebo iných služieb s pridanou hodnotou týkajúcich sa nákladu, s ktorým sa manipuluje;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a.  „príslušný orgán“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo nástrojov oprávnený vykonávať na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni činnosti súvisiace s organizáciou a riadením prístavných činností, a to v súčinnosti s riadiacim orgánom prístavu alebo namiesto neho;
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 3
3.  „bagrovanie“ je odstraňovanie piesku, usadenín alebo iných látok z dna prístupovej vodnej cesty do prístavu, aby sa umožnil plavidlu vstup do prístavu, a pozostáva z pôvodného odstránenia (primárneho bagrovania) a udržiavacieho bagrovania, aby sa udržal vodný tok prístupný;
3.  „bagrovanie“ je odstraňovanie piesku, usadenín alebo iných látok z dna prístupovej vodnej cesty do prístavu, aby sa umožnil plavidlu vstup do prístavu, a pozostáva z pôvodného odstránenia (primárneho bagrovania) a udržiavacieho bagrovania, aby sa udržal vodný tok prístupný, a nie je prístavnou službou ponúkanou používateľom;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 5
5.  „riadiaci orgán prístavu“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorého cieľom je v spojení alebo bez spojenia s inými činnosťami správa a riadenie infraštruktúr prístavu, dopravy v prístave, koordinácia a prípadná kontrola činností prevádzkovateľov prítomných v konkrétnom prístave podľa vnútroštátnych zákonov alebo nástrojov;
5.  „riadiaci orgán prístavu“ je verejný alebo súkromný subjekt, ktorého cieľom je v spojení alebo bez spojenia s inými činnosťami správa a riadenie infraštruktúr prístavu a v prípade potreby koordinácia, vykonávanie, organizácia alebo kontrola činností prevádzkovateľov prítomných v konkrétnom prístave a správa a riadenie dopravy v prístave a rozvoj prístavnej oblasti, ktoré sú oprávnené podľa vnútroštátnych zákonov alebo nástrojov;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 6
6.  „zakotvenie“ sú služby spojené s pristávaním pri brehu a odrazením od brehu, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo byť plavidlo ukotvené alebo inak upevnené k brehu v prístave alebo v prístupovej vodnej ceste do prístavu;
6.  „zakotvenie“ sú služby spojené s bezpečným pristávaním pri brehu a odrazením od brehu a služby spojené s presunom, ktoré sú potrebné na to, aby mohlo byť plavidlo ukotvené;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 8
8.  „služby lodivodov“ sú navádzacie služby poskytované lodivodom alebo navádzacou lodiarskou stanicou s cieľom umožniť plavidlu bezpečné vplávanie do vodného toku vstupu do prístavu alebo vyplávanie z neho;
8.  „služby lodivodov“ sú navádzacie služby poskytované lodivodom alebo navádzacou lodiarskou stanicou s cieľom umožniť plavidlu bezpečné vplávanie do vodného toku vstupu do prístavu alebo vyplávanie z neho alebo bezpečný pohyb v rámci prístavu;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 9
9.  „poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry“ je poplatok vybraný v priamy alebo nepriamy prospech riadiaceho orgánu prístavu a zaplatený prevádzkovateľmi plavidiel alebo vlastníkmi nákladu za použitie zariadení a služieb, ktoré umožnia plavidlám vplávať do prístavu alebo z neho vyplávať, vrátane vodných tokov, ktoré poskytujú prístup do týchto prístavov, ako aj prístup k vybavovaniu cestujúcich a nákladu;
9.  „poplatok za používanie prístavnej infraštruktúry“ je poplatok vybraný v priamy alebo nepriamy prospech riadiaceho orgánu prístavu a zaplatený prevádzkovateľmi plavidiel alebo vlastníkmi nákladu za použitie infraštruktúry, zariadení a služieb, ktoré umožnia plavidlám vplávať do prístavu alebo z neho vyplávať, vrátane vodných tokov, ktoré poskytujú prístup do prístavu, ak tieto vodné cesty spadajú do právnej pôsobnosti riadiaceho orgánu prístavu, ako aj prístup k vybavovaniu cestujúcich a nákladu, no okrem poplatkov za prenájom pozemkov a poplatkov s podobným cieľom;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 12
12.  „zmluva o poskytovaní prístavných služieb“ je oficiálna právne záväzná dohoda medzi poskytovateľom prístavných služieb a príslušným orgánom, v ktorej tento orgán určí poskytovateľa prístavných služieb, ktorý bude poskytovať prístavné služby na základe určitého postupu s cieľom obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb;
12.  „zmluva o poskytovaní prístavných služieb“ je oficiálna právne záväzná dohoda medzi poskytovateľom prístavných služieb a riadiacim orgánom prístavu alebo príslušným orgánom, v ktorej tento orgán alebo úrad určí poskytovateľa prístavných služieb, ktorý bude poskytovať prístavné služby na základe určitého postupu s cieľom obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 16
16.  „námorný prístav“ je územie pevniny a vody pozostávajúce z takých diel a zariadení, ktoré v zásade umožňujú prijímanie lodí, ich nakladanie a vykladanie, uskladnenie tovaru, prevzatie a dodanie tohto tovaru a nalodenie a vylodenie cestujúcich; ako aj iná infraštruktúra, ktorá je potrebná pre prevádzkovateľov dopravy v prístave;
16.  „námorný prístav“ je vymedzené územie pevniny a vody pod správou riadiaceho orgánu prístavu pozostávajúce infraštruktúry a zariadení, ktoré v zásade umožňujú prijímanie lodí, ich nakladanie a vykladanie, uskladnenie tovaru, prevzatie a dodanie tohto tovaru a nalodenie a vylodenie cestujúcich a zamestnancov;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 17
17.  „ťahanie plavidiel“ je poskytovanie pomoci plavidlu na vode prostredníctvom remorkéra v záujme umožnenia bezpečného vplávania do prístavu alebo vyplávania z neho tým, že sa mu poskytne pomoc pri manévrovaní s plavidlom na vode;
17.  „ťahanie plavidiel“ je poskytovanie pomoci plavidlu na vode prostredníctvom remorkéra v záujme umožnenia bezpečného vplávania do prístavu, vyplávania z neho alebo bezpečného pohybu v rámci prístavu tým, že sa mu poskytne pomoc pri manévrovaní s plavidlom na vode;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 2– odsek 1 – bod 18
18.  „prístupová vodná cesta do prístavu“ je vstup do prístavu z otvoreného mora, ako sú prístavné prístupy, plavebné dráhy, rieky, morské prieplavy a fjordy.
18.  „prístupová vodná cesta do prístavu“ je vstup do prístavu z otvoreného mora, ako sú prístavné prístupy, plavebné dráhy, rieky, morské prieplavy a fjordy, ak takéto vodné cesty patria do právnej pôsobnosti riadiaceho orgánu prístavu.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Kapitola II – nadpis
Prístup na trh
Organizácia prístavných služieb
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 3
Článok 3
vypúšťa sa
Freedom to provide services
1.  Sloboda poskytovať služby v námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa týka poskytovateľov prístavných služieb so sídlom v Únii za podmienok stanovených v tejto kapitole.
2.  Poskytovatelia prístavných služieb majú prístup k hlavným prístavným zariadeniam v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať svoje činnosti. Podmienky prístupu sú spravodlivé, primerané a nediskriminačné.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)
Článok 3 a
Sloboda organizovať prístavné služby
1.  So zreteľom na toto nariadenie môže mať organizácia prístavných služieb podľa tejto kapitoly tieto podmienky:
(a)  minimálne požiadavky na poskytovateľov prístavných služieb;
(b)  obmedzenia počtu poskytovateľov;
(c)  povinnosť poskytovať verejné služby;
(d)  interní prevádzkovatelia;
(e)  slobodný prístup na trh s prístavnými službami.
2.  Pri organizácii prístavných služieb podľa odseku 1 sa musia dodržiavať podmienky uvedené v tejto kapitole.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán prístavu môže vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb dodržiavali minimálne požiadavky na poskytovanie príslušnej prístavnej služby.
1.  Bez toho, aby bola dotknutá možnosť ukladať povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme opísaná v článku 8, môže riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán vyžadovať, aby poskytovatelia prístavných služieb vrátane subdodávateľov dodržiavali minimálne požiadavky na poskytovanie príslušnej prístavnej služby.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Minimálne požiadavky stanovené v odseku 1 sa môžu v uplatniteľnom prípade vzťahovať len na:
2.  Minimálne požiadavky stanovené v odseku 1 sa vzťahujú na:
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b
(b)  zariadenie potrebné na poskytovanie príslušnej prístavnej služby za bežných a bezpečných podmienok a schopnosť udržať toto zariadenie na primeranej úrovni;
(b)  zariadenie potrebné na poskytovanie príslušnej prístavnej služby za bežných a bezpečných podmienok priebežným spôsobom technická a finančná schopnosť udržať toto zariadenie na požadovanej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
(ba)  dostupnosť prístavných služieb pre všetkých užívateľov, na všetkých prístaviskách a nonstop cez deň aj v noci a počas celého roka;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c
(c)  dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa námornej bezpečnosti alebo bezpečnosti a ochrany prístavu alebo prístupu do prístavu, jeho objektov, zariadení a osôb;
(c)  dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa námornej bezpečnosti alebo bezpečnosti a ochrany prístavu alebo prístupu do prístavu, jeho objektov, zariadení, zamestnancoviných osôb;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d a (nové)
(da)  súlad s vnútroštátnymi sociálnymi a pracovnoprávnymi predpismi členského štátu príslušného prístavu vrátane podmienok kolektívnych dohôd;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
(db)  dobré meno poskytovateľa prístavných služieb, ktoré určí členský štát.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 a (nový)
3a.  Vykonávanie tohto nariadenia nepredstavuje v žiadnom prípade dôvody na zníženie úrovne minimálnych požiadaviek týkajúcich sa poskytovania prístavných služieb, ktoré členské štáty alebo príslušné orgány už stanovili.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Ak sú v minimálnych požiadavkách zahrnuté znalosti týkajúce sa konkrétnej miestnej situácie alebo oboznámenie sa s miestnymi podmienkami, riadiaci orgán prístavu zabezpečí, aby bol k dispozícii primeraný prístup k príslušnému odbornému vzdelávaniu, na základe transparentných a nediskriminačných podmienok, pokiaľ k takémuto odbornému vzdelávaniu nezabezpečí primeraný prístup príslušný členský štát.
4.  Ak sú v minimálnych požiadavkách zahrnuté znalosti týkajúce sa konkrétnej miestnej situácie alebo oboznámenie sa s miestnymi podmienkami, riadiaci orgán prístavu zabezpečí, aby bol k dispozícii primeraný prístup k informáciám, na základe transparentných a nediskriminačných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5
5.  V prípadoch uvedených v odseku 1 uverejní riadiaci orgán prístavu minimálne požiadavky stanovené v odseku 2 a postup na udelenie práva poskytovať prístavné služby v súlade s týmito požiadavkami do 1. júla 2015 alebo v prípade minimálnych požiadaviek nadobúdajúcich platnosť po tomto dátume, prinajmenšom tri mesiace pred dňom, keď tieto požiadavky nadobudnú platnosť. Poskytovatelia prístavných služieb sú vopred informovaní o prípadnej zmene kritérií a postupu.
5.  V prípadoch uvedených v odseku 1 uverejní riadiaci orgán prístavu minimálne požiadavky stanovené v odseku 2 a postup na udelenie práva poskytovať prístavné služby v súlade s týmito požiadavkami do ...* alebo v prípade minimálnych požiadaviek nadobúdajúcich platnosť po tomto dátume, prinajmenšom tri mesiace pred dňom, keď tieto požiadavky nadobudnú platnosť. Poskytovatelia prístavných služieb sú vopred informovaní o prípadnej zmene kritérií a postupu.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5 a (nový).
5a.  V záujme zaručenia námornej bezpečnosti a ochrany životného prostredia môže členský štát alebo príslušný orgán vyžadovať, aby boli plavidlá používané na ťahanie plavidiel alebo na zakotvenie registrované v členskom štáte príslušného prístavu alebo plávajú pod jeho vlajkou.
Pozmeňujúci návrh 76
Proposal for a regulation
Článok 5 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán prístavu zaobchádza s poskytovateľmi prístavných služieb rovnocenne a transparentným spôsobom.
1.  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán zaobchádzajú s poskytovateľmi prístavných služieb na rovnocennej báze a transparentným, objektívnym, nediskriminačným a primeraným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán prístavu udelí právo poskytovať prístavné služby alebo zamietne udelenie tohto práva na základe minimálnych požiadaviek stanovených podľa článku 4 v období do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o udelenie takéhoto práva. Každé zamietnutie sa náležite odôvodní na základe objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritérií.
2.  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán udelí právo poskytovať prístavné služby alebo zamietne udelenie tohto práva na základe minimálnych požiadaviek stanovených podľa článku 4. Uskutoční tak v primeranom čase a v každom prípade nie neskôr ako v lehote štyroch mesiacov od doručenia žiadosti o udelenie takéhoto práva. Každé zamietnutie sa náležite odôvodní na základe objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritérií.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek -1 (nový)
-1.  V prípadoch uvedených v článku 9 tohto nariadenia, keď riadiaci orgán prístavu nie je zmluvnou stranou v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1a sa tento článok neuplatní.
________________
1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Odchylne od článku 3 môže riadiaci orgán prístavu obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb pre danú prístavnú službu z jedného alebo viacerých týchto dôvodov:
1.  Bez toho, aby boli dotknuté rôzne existujúce modely organizácie prístavných služieb môže riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán obmedziť počet poskytovateľov prístavných služieb pre danú prístavnú službu z jedného alebo viacerých týchto dôvodov:
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a
(a)  nedostatočný rozsah pozemku alebo jeho vyhradené používanie, ak riadiaci orgán môže preukázať, že tento pozemok predstavuje hlavné prístavné zariadenie na poskytovanie prístavnej služby a ak je takéto obmedzenie v súlade s formálnym plánom rozvoja prístavu, ktorý schválil riadiaci orgán prístavu a v uplatniteľnom prípade iné verejné príslušné orgány podľa vnútroštátnych právnych predpisov;
(a)  nedostatočný rozsah pozemku alebo jeho vyhradené používanie, ak riadiaci orgán môže preukázať, že tento pozemok predstavuje prístavné zariadenie, ktoré je nevyhnutné na poskytovanie prístavných služieb, a ak je takéto obmedzenie prípadne v súlade s rozhodnutiami alebo plánmi, ktoré schválil riadiaci orgán prístavu a v uplatniteľnom prípade iné verejné príslušné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
(aa)  nedostatočný rozsah pobrežnej plochy, ak predstavuje významnú súčasť schopnosti poskytovať príslušné prístavné služby bezpečným a účinným spôsobom;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a b (nové)
(ab)  neschopnosť vlastností prístavnej dopravy umožniť, aby v prístave svoju činnosť v ekonomicky uspokojujúcich podmienkach prevádzkovali viacerí poskytovatelia prístavných služieb;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a c (nové)
(ac)  potreba zabezpečiť poskytovanie bezpečných a ekologicky udržateľných prístavných operácií;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
3a.  Každé obmedzenie poskytovateľov prístavných služieb sa uskutoční na základe výberového konania, ktoré je nediskriminačné, transparentné a otvorené pre všetky zainteresované strany. Riadiaci orgán prístavu zašle všetkým zainteresovaným stranám všetky potrebné informácie týkajúce sa organizácie výberového konania a termínu predloženia, ako aj všetky príslušné kritériá a požiadavky zadávania. Lehota na predkladanie musí byť dostatočne dlhá na to, aby umožnila všetkým zúčastnených stranám vypracovať primerané zhodnotenie a pripraviť si prihlášku, pričom za bežných okolností by mala byť minimálne 30 dní.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Ak riadiaci orgán prístavu poskytuje prístavné služby sám alebo prostredníctvom samostatného právneho subjektu, nad ktorým má priamu alebo nepriamu kontrolu, členský štát môže zveriť prijatie rozhodnutia o obmedzení počtu poskytovateľov prístavných služieb orgánu, ktorý je nezávislý od riadiaceho orgánu prístavu. Ak členský štát nezverí prijatie rozhodnutia o obmedzení počtu poskytovateľov prístavných služieb takémuto orgánu, vyberú sa najmenej dvaja poskytovatelia, pričom sa to nedotkne odseku 1.
4.  Ak riadiaci orgán prístavu poskytuje prístavné služby sám alebo prostredníctvom samostatného právneho subjektu, nad ktorým má priamu alebo nepriamu kontrolu, členský štát prijme potrebné opatrenia na zamedzenie konfliktom záujmov. Pri absencii takýchto opatrení musia byť poskytovatelia aspoň dvaja, pokiaľ akýkoľvek z dôvodov uvedených v odseku 1 neodôvodňuje obmedzenie na jediného poskytovateľa.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 7
Článok 7
vypúšťa sa
Článok 7 Postup v prípade obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb
1.  Každé obmedzenie počtu poskytovateľov prístavných služieb v súlade s článkom 6 sa uskutoční na základe výberového konania, ktoré je nediskriminačné, transparentné a otvorené pre všetky zainteresované strany.
2.  Ak odhadovaná hodnota prístavných služieb prekročí prahovú hodnotu vymedzenú v odseku 3, uplatnia sa pravidlá postupu zadávania, procesné záruky a maximálne trvanie koncesií podľa smernice … / … [o udeľovaní koncesií].
3.  Prahová hodnota a spôsob určenia hodnoty prístavných služieb zodpovedá príslušným a uplatniteľným ustanoveniam smernice … / … [o udeľovaní koncesií].
4.  Vybraný poskytovateľ alebo poskytovatelia a riadiaci orgán prístavu uzatvoria zmluvu o poskytovaní prístavných služieb.
5.  Na účely tohto nariadenia sa podstatná zmena v ustanoveniach zmluvy o poskytovaní prístavných služieb počas doby jej platnosti v zmysle smernice … / ... [o udeľovaní koncesií] považuje za novú zmluvu o poskytovaní prístavných služieb a vyžaduje sa nový postup podľa odseku 2.
6.  Odseky 1 až 5 tohto článku sa neuplatňujú v prípadoch uvedených v článku 9.
7.  Týmto nariadením nie je dotknutá smernica ... / ... [o udeľovaní koncesií]15, smernica … / … [o verejnoprospešných službách]16 ani smernica ... / ... [o verejnom obstarávaní]17.
__________________
15 Návrh smernice o udeľovaní koncesií KOM(2011)0897 v konečnom znení.
16 Návrh smernice o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (COM/2011/0895 v konečnom znení).
17 Návrh smernice o verejnom obstarávaní (COM/2011/0896 v konečnom znení).
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že uložia poskytovateľom služieb povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme týkajúce sa prístavných služieb s cieľom zabezpečiť:
1.  Členské štáty určia na svojom území príslušné orgány, ktorým môže byť riadiaci orgán prístavu oprávnený plniť povinnosti spojené s poskytovaním služieb vo verejnom záujme týkajúcich sa prístavných služieb s cieľom zabezpečiť minimálne:
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
(b)  dostupnosť služby pre všetkých používateľov;
(b)  dostupnosť služby pre všetkých používateľov, podľa možnosti za rovnakých podmienok;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
(ca)  bezpečnosť, ochranu alebo environmentálnu udržateľnosť prístavných operácií;
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
(cb)  poskytovanie primeraných dopravných služieb pre verejnosť a územnú súdržnosť.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Členské štáty určia na svojom území príslušné orgány, ktorým uložia povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme. Príslušným orgánom môže byť riadiaci orgán prístavu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Ak príslušný orgán určený podľa odseku 3 nie je riadiacim orgánom prístavu, vykonáva tento príslušný orgán právomoci stanovené v článkoch 6 a 7, ktoré sa týkajú obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb na základe povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme.
4.  Ak príslušný orgán určený podľa odseku 1 tohto článku nie je riadiacim orgánom prístavu, vykonáva tento príslušný orgán právomoci stanovené v článku 6, ktorý sa týka obmedzenia počtu poskytovateľov prístavných služieb na základe povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
5.  Ak sa príslušný orgán rozhodne uložiť povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v niektorom členskom štáte, informuje o tejto povinnosti Komisiu.
5.  Ak sa členský štát rozhodne uložiť povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie v niektorom členskom štáte, informuje o tejto povinnosti Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
6.  V prípade narušenia prístavných služieb, v súvislosti s ktorými je uložená povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme, alebo ak vznikne bezprostredné riziko výskytu takejto situácie, môže príslušný orgán prijať núdzové opatrenia. Núdzové opatrenie môže byť vo forme priameho zadania, aby sa mohla služba prideliť inému poskytovateľovi na obdobie do jedného roka. Počas tohto obdobia príslušný orgán buď vypíše nové konanie na výber poskytovateľa prístavnej služby v súlade s článkom 7 alebo uplatní ustanovenia článku 9.
6.  V prípade narušenia prístavných služieb, v súvislosti s ktorými je uložená povinnosť poskytovať služby vo verejnom záujme, alebo ak vznikne bezprostredné riziko výskytu takejto situácie, môže príslušný orgán prijať núdzové opatrenia. Núdzové opatrenie môže byť vo forme priameho zadania, aby sa mohla služba prideliť inému poskytovateľovi na obdobie do jedného roka. Počas tohto obdobia príslušný orgán buď vypíše nové konanie na výber poskytovateľa prístavnej služby, alebo uplatní ustanovenia článku 9. Kolektívne akcie uskutočnené v súlade s platnými vnútroštátnymi dohodami príslušného členského štátu a/alebo príslušné dohody medzi sociálnymi partnermi sa nepovažujú za narušenie prístavných služieb, v prípade ktorých možno prijať núdzové opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  V prípadoch uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) príslušný orgán môže rozhodnúť, že bude poskytovať prístavnú službu v rámci povinnosti poskytovať službu vo verejnom záujme sám, alebo uloží túto povinnosť priamo samostatnému právnemu subjektu, nad ktorým má podobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi. V takom prípade sa poskytovateľ prístavných služieb považuje na účely tohto nariadenia za interného prevádzkovateľa.
1.  Riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán môže rozhodnúť, že bude poskytovať prístavnú službu sám, alebo prostredníctvom samostatného právneho subjektu, nad ktorým má podobnú kontrolu ako nad svojimi vlastnými útvarmi, pokiaľ sa článok 4 uplatňuje rovnako na všetkých prevádzkovateľov poskytujúcich uvedenú službu. V takom prípade sa poskytovateľ prístavných služieb považuje na účely tohto nariadenia za interného prevádzkovateľa.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Rozumie sa, že príslušný orgán má podobnú kontrolu nad samostatným právnym subjektom ako nad svojimi vlastnými útvarmi iba vtedy, ak príslušný orgán má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia právneho subjektu, nad ktorým má kontrolu.
2.  Rozumie sa, že riadiaci orgán prístavu alebo príslušný orgán má podobnú kontrolu nad samostatným právnym subjektom ako nad svojimi vlastnými útvarmi iba vtedy, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia dotknutého právneho subjektu.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Interný prevádzkovateľ poskytuje pridelené služby len v prístave (prístavoch), ktoré sa mu na poskytovanie daných služieb určili.
3.  V prípadoch ustanovených v článku 8 interný prevádzkovateľ poskytuje pridelené služby len v prístave (prístavoch), ktoré sa mu na poskytovanie daných služieb určili.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právo Únie vrátane kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi, riadiace orgány prístavu môžu požadovať, aby poskytovateľ prístavných služieb určený v súlade s postupom stanoveným v článku 7, ak tento poskytovateľ nie je súčasným poskytovateľom prístavných služieb, priznal zamestnancom, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru súčasným poskytovateľom prístavných služieb, práva, na ktoré by mali nárok, ak by nastal prevod v zmysle smernice 2001/23/ES.
2.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy a právo Únie vrátane reprezentatívnych kolektívnych zmlúv medzi sociálnymi partnermi, príslušný orgán bude požadovať, aby poskytovateľ prístavných služieb poskytol zamestnancom pracovné pomienky na základe záväzných celoštátnych, regionálnych alebo miestnych noriem v sociálnej oblasti. V prípade presunu zamestnancov v dôsledku zmeny poskytovateľa služieb sa musia zamestnancom, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru súčasným poskytovateľom prístavných služieb, poskytnúť rovnaké práva, na ktoré by mali nárok, ak by nastal prevod v zmysle smernice 2001/23/ES.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3
3.  V prípade, že riadiace orgány prístavu vyžadujú, aby poskytovatelia prístavných služieb konali v súlade s určitými normami v sociálnej oblasti, pokiaľ ide o poskytovanie príslušných prístavných služieb, v súťažných podkladoch a v zmluvách o poskytovaní prístavných služieb budú uvedení príslušní pracovníci, ako aj transparentné informácie o ich zmluvných právach a podmienkach, v súlade s ktorými majú títo zamestnanci vykonávať prístavné služby.
3.  Riadiace orgány prístavu alebo príslušný orgán vyžadujú od všetkých poskytovateľov prístavných služieb, aby konali v súlade s so všetkými normami v sociálnej a pracovnoprávnej oblasti, stanovenými v právnych predpisoch Únie a/alebo jednotlivých štátov a v príslušných kolektívnych zmluvách v súlade so zvyklosťami a tradíciami jednotlivých štátov. Ak v súvislosti s poskytovaním príslušných prístavných služieb dôjde k presunu zamestnancov, budú v súťažných podkladoch a v zmluvách o poskytovaní prístavných služieb uvedení príslušní pracovníci, ako aj transparentné informácie o ich zmluvných právach a podmienkach, v súlade s ktorými majú títo zamestnanci vykonávať prístavné služby.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10 a
Odborná príprava a ochrana pracovníkov
1.  Zamestnávateľ zabezpečí, aby jeho zamestnanci dostali potrebnú odbornú prípravu a nadobudli tak primerané vedomosti o podmienkach, v ktorých sa vykonáva ich práca, a aby boli riadne vyškolení na zvládanie rizík, s ktorými sa spája ich práca.
2.  Pri plnom rešpektovaní nezávislosti sociálnych partnerov je výbor pre sektorový sociálny dialóg pre prístavy na úrovni EÚ vyzvaný, aby vypracoval usmernenia na stanovenie požiadaviek v oblasti odbornej prípravy s cieľom predchádzať nehodám a zaistiť najvyššiu úroveň bezpečnosti a zdravia prístavných pracovníkov. Tieto požiadavky v oblasti odbornej prípravy sú podrobené pravidelnej aktualizácii, aby sa neustále znižoval výskyt nehôd na pracovisku.
3.  Sociálni partneri sú vyzvaní, aby vypracovali modely na zaistenie rovnováhy medzi meniacim sa dopytom po práci v prístave a pružnosťou, ktorú si vyžadujú prístavné operácie na jednej strane a kontinuitou a ochranou pracovných miest na druhej strane.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 11
Táto kapitola a prechodné ustanovenia článku 24 sa neuplatňujú na služby pre manipuláciu s nákladom ani na služby osobnej dopravy.
Táto kapitola okrem článku 10a a prechodné ustanovenia článku 24 sa neuplatňujú na služby pre manipuláciu s nákladom ani na služby osobnej dopravy či služby lodivodov.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Ak riadiaci orgán prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, poskytuje prístavné služby sám, vedie účtovníctvo každej činnosti prístavných služieb oddelene od účtovníctva svojich ostatných činností, a to tak, že:
2.  Ak riadiaci orgán prístavu, ktorý čerpá verejné finančné prostriedky, poskytuje prístavné služby alebo bagrovanie sám, vedie účtovníctvo tejto verejne financovanej činnosti alebo investície oddelene od účtovníctva svojich ostatných činností, a to tak, že:
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Ak riadiaci orgán prístavu alebo združenia prístavov sám vykonáva bagrovanie a na túto činnosť čerpá verejné prostriedky, nevykonáva bagrovanie v iných členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Verejné finančné prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú akciový kapitál alebo kvázi akciový kapitál, nenávratné granty, granty návratné iba za určitých okolností, poskytnutie úverov vrátane prečerpaní a preddavkov na kapitálové injekcie, záruky poskytnuté riadiacemu orgánu prístavu verejnými orgánmi, vyplatené dividendy a nerozdelené zisky alebo inú formu verejnej finančnej podpory.
3.  Verejné finančné prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú akciový kapitál alebo kvázi akciový kapitál, nenávratné granty, granty návratné iba za určitých okolností, poskytnutie úverov vrátane prečerpaní a preddavkov na kapitálové injekcie, záruky poskytnuté riadiacemu orgánu prístavu verejnými orgánmi alebo akúkoľvek inú formu verejnej finančnej podpory.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
4.  Riadiaci orgán prístavu uchováva všetky informácie týkajúce sa finančných vzťahov uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku tak, aby boli k dispozícii Komisii a príslušnému nezávislému dozornému orgánu podľa článku 17 počas obdobia piatich rokov od konca účtovného obdobia, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú.
4.  Riadiaci orgán prístavu uchováva všetky informácie týkajúce sa finančných vzťahov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku tak, aby boli k dispozícii Komisii a orgánu určenému v súlade s článkom 17 počas obdobia piatich rokov od konca účtovného obdobia, na ktoré sa tieto informácie vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5
5.  Riadiaci orgán prístavu poskytne Komisii a príslušnému nezávislému dozornému orgánu na požiadanie ďalšie informácie, ktoré považujú za potrebné na dôkladné posúdenie predložených údajov a posúdenie súladu s týmto nariadením. Tieto informácie sa odovzdávajú do dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti.
5.  Riadiaci orgán prístavu poskytne Komisii a orgánu určenému v súlade s článkom 17 v prípade oficiálnej sťažnosti a na požiadanie ďalšie informácie, ktoré považujú za potrebné na dôkladné posúdenie predložených údajov a posúdenie súladu s týmto nariadením. Tieto informácie sa odovzdávajú do dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 a (nový)
7a.  Členské štáty môžu v prípade neprimeranej administratívnej záťaže rozhodnúť, že odsek 2 tohto článku sa neuplatňuje na ich prístavy súhrnnej siete, ktoré nespĺňajú kritériá článku 20 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, pod podmienkou, že všetky prijaté verejné finančné prostriedky, ako aj ich použitie na poskytovanie prístavných služieb budú v účtovnom systéme naďalej úplne transparentné. V prípade takéhoto rozhodnutia o ňom členské štáty informujú Komisiu skôr ako toto rozhodnutie nadobudne účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Poplatky za služby, ktoré poskytuje interný prevádzkovateľ uvedený v článku 9, a poplatky, ktoré v prípade obmedzenia počtu poskytovateľov účtujú poskytovatelia prístavných služieb, ktorí neboli určení na základe otvorených, transparentných a nediskriminačných postupov, sa stanovujú transparentným a nediskriminačným spôsobom. Tieto poplatky odrážajú podmienky na konkurenčnom príslušnom trhu a nie sú byť neprimerané ekonomickej hodnote poskytovanej služby.
1.  Poplatky za služby, ktoré poskytuje interný prevádzkovateľ v rámci povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme, poplatky za služby lodivodov, ktoré nie sú vystavené účinnej hospodárskej súťaži, a poplatky, ktoré účtujú poskytovatelia prístavných služieb v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b), sa stanovujú transparentným a nediskriminačným spôsobom. Tieto poplatky podľa možnosti odrážajú podmienky na konkurenčnom príslušnom trhu a nie sú neprimerané ekonomickej hodnote poskytovanej služby.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Poskytovateľ prístavných služieb dá k dispozícii príslušnému nezávislému dozornému orgánu uvedenému v článku 17 informácie o prvkoch, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za prístavné služby, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie odseku 1 tohto článku, ak príslušný nezávislý dozorný orgán o ne požiada. Súčasťou týchto informácií je metodika použitá na stanovenie prístavných poplatkov vo vzťahu k zariadeniam a službám, na ktoré sa tieto poplatky za prístavné služby vzťahujú.
3.  Poskytovateľ prístavných služieb dá v prípade oficiálnej sťažnosti a na požiadanie k dispozícii orgánu určenému podľa článku 17 informácie o prvkoch, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za prístavné služby, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie odseku 1 tohto článku. Súčasťou týchto informácií je metodika použitá na stanovenie prístavných poplatkov vo vzťahu k zariadeniam a službám, na ktoré sa tieto poplatky za prístavné služby vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
3.  S cieľom prispieť k efektívnemu systému účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry, riadiaci orgán prístavu nezávislým spôsobom určí štruktúru a výšku týchto poplatkov, a to podľa svojej vlastnej obchodnej stratégie a investičného plánu, ktorý odráža podmienky hospodárskej súťaže na príslušnom trhu, a v súlade s pravidlami štátnej pomoci.
3.  S cieľom prispieť k efektívnemu systému účtovania poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry riadiaci orgán prístavu nezávislým spôsobom určí štruktúru a výšku týchto poplatkov, a to podľa svojej vlastnej obchodnej stratégie a investičného plánu a v súlade s pravidlami štátnej pomoci a pravidlami o hospodárskej súťaži.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4
4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry môžu byť odstupňované podľa obchodných postupov súvisiacich s frekvenciou používania prístavu alebo s cieľom podporiť efektívnejšie využívanie prístavnej infraštruktúry, príbrežnej námornej dopravy alebo vynikajúce výsledky v oblasti životného prostredia, energetickú účinnosť alebo uhlíkovú efektívnosť dopravných služieb. Kritériá použité na odstupňovanie poplatkov sú relevantné, objektívne, transparentné a nediskriminačné. Tieto rozdiely sa predovšetkým vzťahujú na všetkých príslušných používateľov prístavných služieb za rovnakých podmienok.
4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môžu byť poplatky za používanie prístavnej infraštruktúry odstupňované podľa hospodárskej stratégie prístavu a jeho politiky v oblasti priestorového plánovania, ktoré súvisia okrem iného s určitými kategóriami používateľov, alebo s cieľom podporiť efektívnejšie využívanie prístavnej infraštruktúry, príbrežnej námornej dopravy alebo vynikajúce výsledky v oblasti životného prostredia, energetickú účinnosť alebo uhlíkovú efektívnosť dopravných služieb. Kritériá použité na odstupňovanie poplatkov sú relevantné, objektívne, transparentné a nediskriminačné a sú v súlade s pravidlami o štátnej pomoci a pravidlami o hospodárskej súťaži. Riadiaci orgán prístavu môže pri určovaní poplatkov zohľadniť vonkajšie náklady. Riadiaci orgán prístavu môže poplatky za infraštruktúru upravovať podľa obchodných postupov.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5
5.  Komisia je v prípade potreby splnomocnená prijať delegované akty v súlade s postupom stanoveným v článku 21, pokiaľ ide o spoločné klasifikácie plavidiel, palív a typov činností, podľa ktorých môžu byť odstupňované poplatky za infraštruktúru, a o spoločné zásady uplatňovania poplatkov za prístavnú infraštruktúru.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6
6.  Riadiaci orgán prístavu informuje používateľov prístavu a zástupcov alebo združenia používateľov prístavu o štruktúre a kritériách, ktoré sa používajú pri stanovení výšky poplatkov za prístavnú infraštruktúru vrátane celkových nákladov a príjmov, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry. O každej zmene vo výške poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry alebo v štruktúre či kritériách použitých pri stanovení týchto poplatkov informuje používateľov prístavnej infraštruktúry najmenej tri mesiace vopred.
6.  Riadiaci orgán prístavu transparentným spôsobom informuje používateľov prístavu a zástupcov alebo združenia používateľov prístavu o štruktúre a kritériách, ktoré sa používajú pri stanovení výšky poplatkov za prístavnú infraštruktúru. O každej zmene vo výške poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry alebo v štruktúre či kritériách použitých pri stanovení týchto poplatkov informuje používateľov prístavnej infraštruktúry najmenej tri mesiace vopred. Riadiaci orgán prístavu nie je povinný zverejniť odstupňovanie poplatkov, ktoré je výsledkom jednotlivých rokovaní.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 7
7.  Riadiaci orgán prístavu dá príslušnému nezávislému dozornému orgánu a Komisii na požiadanie k dispozícii informácie uvedené v odseku 4 a podrobný prehľad nákladov a príjmov, ktoré slúžia ako základ stanovenia štruktúry a výšky poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry, a informácie o metodike použitej na stanovenie poplatkov za prístavnú infraštruktúru vo vzťahu k zariadeniam a službám, ktorých sa tieto prístavné poplatky týkajú.
7.  Riadiaci orgán prístavu dá v prípade oficiálnej sťažnosti a na požiadanie orgánu určenému v súlade s článkom 17 a Komisii k dispozícii informácie uvedené v odseku 4 tohto článku a informácie o výške poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry a metodike použitej na stanovenie poplatkov za prístavnú infraštruktúru vo vzťahu k zariadeniam a službám, ktorých sa tieto prístavné poplatky týkajú.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.  Riadiaci orgán prístavu zriadi výbor zástupcov prevádzkovateľov plavidiel, vlastníkov nákladu alebo ďalších používateľov prístavu, od ktorých sa žiada úhrada poplatku za používanie prístavnej infraštruktúry alebo poplatku za prístavné služby či úhrada oboch poplatkov. Tento orgán sa bude nazývať „poradný výbor používateľov prístavu“.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Riadiaci orgán prístavu vedie každoročne pred stanovením poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry konzultácie s poradným výborom používateľov prístavu o štruktúre a výške týchto poplatkov. Poskytovatelia prístavných služieb uvedení v článku 6 a článku 9 vedú každoročne pred stanovením poplatkov za prístavné služby konzultácie s poradným výborom používateľov prístavu o štruktúre a výške týchto poplatkov. Riadiaci orgán prístavu poskytuje pre tieto konzultácie vhodné zariadenia a poskytovatelia prístavných služieb ho informujú o výsledkoch konzultácií.
2.  Riadiaci orgán prístavu zabezpečí primerané mechanizmy konzultácií s používateľmi prístavu vrátane príslušných prevádzkovateľov prepojenej dopravy. V prípade výrazného zvýšenia poplatkov za používanie prístavnej infraštruktúry vedie konzultácie s používateľmi prístavu. Poskytovatelia prístavných služieb poskytnú používateľom prístavu primerané informácie o štruktúre poplatkov za prístavné služby a kritériách používaných na ich stanovenie. Interní prevádzkovatelia poskytujúci služby v rámci povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a poskytovatelia prístavných služieb uvedení v článku 6 ods. 1 písm. b) vedú každoročne a pred stanovením poplatkov za prístavné služby konzultácie s používateľmi prístavu o štruktúre a výške týchto poplatkov. Riadiaci orgán prístavu poskytuje pre tieto konzultácie vhodné mechanizmy a poskytovatelia prístavných služieb ho informujú o výsledkoch konzultácií.
Existuje možnosť presadiť povinnosti uvedené v tomto článku u orgánov, ktoré už v prístave pôsobia, vrátane orgánov s osobitným zložením.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Riadiaci orgán prístavu vedie pravidelné konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú podniky so sídlom v prístave, poskytovatelia prístavných služieb, prevádzkovatelia plavidiel, vlastníci nákladu, prevádzkovatelia pozemnej dopravy a orgány verejnej správy, ktoré pôsobia v prístave, týkajúce sa týchto otázok:
1.  Riadiaci orgán prístavu vedie pravidelné konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami, ktoré pôsobia v prístave, a v prípade potreby aj s orgánmi verejnej správy zodpovednými za plánovanie dopravnej infraštruktúry, týkajúce sa týchto otázok:
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
(ca)  dôsledkov rozhodnutí o plánovaní a priestorovom plánovaní z hľadiska ochrany životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno c b (nové)
(cb)  opatrení na zaistenie a zvýšenie bezpečnosti v prístave vrátane opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov prístavu a informácií o prístupe zamestnancov prístavu k odbornej príprave;
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 17 – názov
Nezávislý dozorný orgán
Nezávislý dohľad
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislý dozorný orgán sledoval vykonávanie tohto nariadenia a aby naň dohliadal vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na území každého členského štátu.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby boli k dispozícii účinné mechanizmy na riešenie sťažností vo všetkých námorných prístavoch, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na území každého členského štátu. Na tento účel členské štáty určia jeden alebo viacero orgánov.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
2.  Nezávislý dozorný orgán je samostatný právny subjekt, ktorý je funkčne nezávislý vo vzťahu ku každému riadiacemu orgánu prístavu alebo poskytovateľom prístavných služieb. Členské štáty, ktoré si ponechajú vlastníctvo prístavov alebo kontrolu nad nimi alebo nad riadiacimi orgánmi prístavu, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie funkcií, ktoré sa týkajú dohľadu nad týmto nariadením a jeho sledovania, a činností spojených s takýmto vlastníctvom alebo kontrolou. Nezávislý dozorný orgán vykonáva svoje právomoci nestranne a transparentne a s náležitým dodržiavaním práva slobodne podnikať.
2.  Nezávislý dohľad sa vykonáva spôsobom, ktorý neumožňuje konflikty záujmov a je právne a funkčne nezávislý vo vzťahu ku každému riadiacemu orgánu prístavu alebo poskytovateľom prístavných služieb. Členské štáty, ktoré si ponechajú vlastníctvo prístavov alebo kontrolu nad nimi alebo nad riadiacimi orgánmi prístavu, zabezpečia účinné štrukturálne oddelenie funkcií, ktoré sa týkajú riešenia sťažností a činností spojených s takýmto vlastníctvom alebo kontrolou. Nezávislý dohľad musí byť nestranný a transparentný a musí náležite rešpektovať právo slobodne podnikať.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3
3.  Nezávislý dozorný orgán sa zaoberá sťažnosťami podanými ktoroukoľvek stranou s oprávneným záujmom, ako aj spormi, ktoré mu boli predložené, ktoré vznikli v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia.
3.  Členské štáty zabezpečujú, aby používatelia prístavu a iné príslušné zainteresované strany boli informované o tom, kde a akým spôsobom treba podať sťažnosť, čo zahŕňa aj informácie o orgánoch, ktoré sú oprávnené riešiť sťažnosti podľa článku 12 ods. 5, článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 7.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4
4.  V prípade, že vznikne spor medzi stranami so sídlom v rôznych členských štátoch, príslušným orgánom na riešenie tohto sporu je nezávislý dozorný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza prístav, v ktorom sa predpokladá, že spor vznikol.
4.  V prípade, že vznikne spor medzi stranami so sídlom v rôznych členských štátoch, právomoc na riešenie tohto sporu má členský štát, v ktorom sa nachádza prístav, v ktorom sa predpokladá, že spor vznikol. Členské štáty, ktorých sa to týka, navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie o svojej činnosti.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5
5.  Nezávislý dozorný orgán má právo požadovať, aby riadiace orgány prístavov, poskytovatelia prístavných služieb a používatelia prístavu predložili informácie potrebné na zabezpečenie sledovania uplatňovania tohto nariadenia a dohľadu na ním.
5.  V prípade, že oficiálnu sťažnosť podá niektorá zo strán s oprávneným záujmom, príslušný orgán zabezpečujúci nezávislý dohľad má právo požadovať, aby riadiace orgány prístavov, poskytovatelia prístavných služieb a používatelia prístavu predložili potrebné informácie.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6
6.  Nezávislý dozorný orgán môže vydávať stanoviská k otázkam, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia, ak o to príslušný orgán členského štátu požiada.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7
7.  Nezávislý dozorný orgán sa môže pri riešení sťažností alebo sporov obrátiť na poradný výbor používateľov konkrétneho prístavu.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 8
8.  Rozhodnutia nezávislého dozorného orgánu sú záväzné bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť súdneho preskúmania.
8.  Rozhodnutia príslušného orgánu zabezpečujúceho nezávislý dohľad sú záväzné bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť súdneho preskúmania.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 9
9.  Členské štáty oznámia Komisii, ktorý orgán preberá funkciu nezávislého dozorného orgánu najneskôr do 1. júla 2015, ako aj každú príslušnú zmenu. Komisia na svojej webovej stránke uverejní zoznam nezávislých dozorných orgánov a bude ho aktualizovať.
9.  Členské štáty do ...* informujú Komisiu o mechanizmoch a postupoch zavedených v záujme dodržiavania ustanovení odsekov 1 a 2 tohto článku a bezodkladne jej oznámia aj každú príslušnú následnú zmenu. Komisia na svojej webovej stránke uverejní zoznam príslušných orgánov a bude ho aktualizovať.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 18
Článok 18
vypúšťa sa
Cooperation between independent supervisory bodies
1.  Nezávislé dozorné orgány si vymieňajú informácie o svojej práci a svojich zásadách a postupoch rozhodovania s cieľom umožniť jednotné vykonávanie tohto nariadenia. Na tento účel spolupracujú a zapájajú sa do činnosti siete, ktorej účastníci sa schádzajú v pravidelných intervaloch, a to najmenej raz za rok. Komisia sa zapája do činnosti tejto siete, koordinuje ju a podporuje.
2.  Nezávislé dozorné orgány úzko spolupracujú s cieľom vzájomne si pomáhať pri plnení úloh vrátane vykonávania vyšetrovaní potrebných na riešenie sťažností a sporov v prípadoch týkajúcich sa prístavov v jednotlivých členských štátoch. Na tento účel dá nezávislý dozorný orgán k dispozícii inému takémuto orgánu na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ktoré sú potrebné na to, aby umožnili uvedenému orgánu plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia.
3.  Členské štáty zabezpečia, aby nezávislé dozorné orgány poskytli Komisii informácie potrebné na vykonanie jej úloh, ak o ne Komisia odôvodnene požiada. Informácie, ktoré Komisia požaduje, sú primerané vykonávaniu týchto úloh.
4.  Ak nezávislý dozorný orgán považuje určité informácie za dôverné v súlade s pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami o obchodnom tajomstve, druhý vnútroštátny dozorný orgán a Komisia zabezpečia zachovanie dôvernosti. Tieto informácie možno použiť len na účely, na ktoré boli požadované.
5.  Na základe skúseností nezávislých dozorných orgánov a skúseností s činnosťami siete uvedenej v odseku 1 a v záujme zabezpečenia efektívnej spolupráce môže Komisia prijať spoločné zásady pre vhodné postupy na výmenu informácií medzi nezávislými dozornými orgánmi. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  Každá strana s oprávneným záujmom má právo odvolať sa k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán, proti rozhodnutiam alebo jednotlivým opatreniam, ktoré v súlade s týmto nariadením prijali príslušné orgány, riadiace orgány prístavu alebo nezávislé dozorné orgány. Odvolacím orgánom môže byť súd.
1.  Každá strana s oprávneným záujmom má právo odvolať sa k odvolaciemu orgánu, ktorý je nezávislý od zúčastnených strán, proti rozhodnutiam alebo jednotlivým opatreniam, ktoré v súlade s týmto nariadením prijali príslušné orgány, riadiace orgány prístavu alebo orgán určený v súlade s článkom 17. Odvolacím orgánom môže byť súd.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
Členské štáty stanovujú pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do 1. júla 2015 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá bude mať na ne vplyv.
Členské štáty stanovujú pravidlá o ukladaní sankcií za porušovanie ustanovení tohto nariadenia a prijímajú všetky potrebné opatrenia na ich vykonávanie. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii do …* a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá bude mať na ne vplyv.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 21
Článok 21
vypúšťa sa
Exercise of the delegation
1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Táto lehota sa na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady predĺži o 2 mesiace.
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22
vypúšťa sa
Postup výboru
1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 23
Najneskôr tri roky po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní a účinnosti tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí ďalšie návrhy.
Na účely zhodnotenia fungovania a účinkov tohto nariadenia budú Európskemu parlamentu a Rade predkladané pravidelné správy. Do ...* Komisia predloží prvú správu a následne každé tri mesiace pravidelnú správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí ďalšie návrhy. Komisia vo svojich správach vezme do úvahy akýkoľvek pokrok, ktorý dosiahol výbor pre sociálny dialóg v odvetví prístavov na úrovni EÚ.
________________
* Štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 25
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. júla 2015.
Uplatňuje sa od …*.
__________________
* 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na opätovné posúdenie podľa článku 61 ods. 2 druhého pododseku (A8-0023/2016).

Právne oznámenie