Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2230(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0034/2016

Внесени текстове :

A8-0034/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 17
CRE 07/03/2016 - 17

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0072

Приети текстове
PDF 592kWORD 151k
Вторник, 8 март 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

Резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (2015/2230(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., последващите документи за резултатите, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“ (2000 г.), „Пекин + 10“ (2005 г.) и „Пекин  + 15“ (2010 г.), и документа за резултатите от конференцията за преразглеждане „Пекин + 20“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2015 г. относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите от 21 септември 2015 г. относно „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016—2020 г.“ (SWD(2015)0182) и заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно Плана за действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016—2020 г.,

—  като взе предвид член 3 от Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието над жените и домашното насилие, в който „пол“ се определя като „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество счита за подходящи за жените и за мъжете“,

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), приет от Съвета през март 2011 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2010 г., озаглавено „По‑висока степен на ангажираност за постигането на равенство между жените и мъжете: Харта на жените“ (COM(2010)0078),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“ (COM(2010)0491),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ (SWD(2015)0278),

—  като взе предвид доклада от проучване на Комисията, озаглавен „Оценка на силните и слабите страни на стратегията за равенство между жените и мъжете за периода 2010—2015 г.“,

—  като взе предвид стратегията за равенство между половете за периода 2014—2017 г. на Съвета на Европа,

—  като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) на тема „Насърчаване на жените в процеса на вземане на политически решения — пътят напред“, публикувано през 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията и препоръките в доклада EIGE относно „Парламенти, отчитащи равенството между половете: глобален преглед на добрите практики“, публикуван през 2011 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 10 февруари 2010 г. относно равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г.(1), от 8 март 2011 г. относно равенство между жените и мъжете в ЕС — 2010 г.(2), от 13 март 2012 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз — 2011 г.(3), както и от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г.(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Европейския парламент(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно равенството на половете в работата на комисиите на ЕП(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 април 2009 г. относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в рамките на външните отношения на ЕС и на укрепването на мира/изграждането на нация(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 март 2012 г. относно ролята на жените в процеса на вземане на политически решения — качество и равенство(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 юни 2015 г. относно стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода след 2015 г.(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода след 2015 г.(11),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 1996 г., озаглавено „Въвеждане на равни възможности за жените и мъжете във всички политики и дейности на Общността“ (COM(1996)0067), в което тя се ангажира да насърчава равенството между жените и мъжете във всички свои дейности и политики на всички равнища, като с това ефективно определи принципа на интегрирането на равенството между половете,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Оценка на стратегията за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г. като принос към постигането на целите на Пекинската платформа за действие“, публикувано през 2014 г. от Тематичен отдел В на Европейския парламент,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на комисиите и делегациите на Европейския парламент“, публикувано през 2014 г. от Тематичен отдел В на Европейския парламент,

—  като взе предвид проучването, озаглавено „Бюджет на ЕС за равенството между половете“, публикувано през 2015 г. от Тематичен отдел Г на Европейския парламент,

—  като взе предвид съобщението, озаглавено „Насоки за развитието на политиките за равенство между половете и овластяване на жените“, публикувано от ООН — Жени през май 2014 г.,

—  като взе предвид документа, озаглавен „Напредък на ЕС в областта на равенството между половете: недостигната цел?“, публикуван през 2014 г. от Мрежата на европейските политически институти,

—  като взе предвид годишния доклад за човешките ресурси през 2014 г., публикуван от Генералната дирекция за персонала на Европейския парламент,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (А8‑0034/2016),

A.  като има предвид, че член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя равенството между половете като хоризонтален принцип и че член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) утвърждава принципа на равенство между половете като ценност на Съюза;

Б.  като има предвид, че Хартата на основните права съдържа специфични разпоредби относно хоризонталния принцип на равенство между половете и че член 6 от ДЕС признава, че Хартата има същата юридическа сила като Договорите;

В.  като има предвид, че постигането на равенство между половете е от основно значение за защитата на правата на човека, функционирането на демокрацията, зачитането на правовата държава, икономическия растеж, социалното приобщаване и устойчивостта;

Г.  като има предвид, че напредъкът към постигане на равенство между половете в ЕС е в стагнация, а с настоящия темп няма да бъде постигнат още известно време;

Д.  като има предвид, че в Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. Комисията се ангажира да продължи осъществяването на дейности за насърчаване на равенството между половете, включително чрез оценка и мониторинг; като има предвид, че Комисията понижи своя стратегически ангажимент за равенство между половете след 2015 г. до равнището на работен документ на своите служби;

Е.  като има предвид, че петата цел от целите за устойчиво развитие е постигането на равенство между половете до 2030 г.;

Ж.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете означава „интегрирането на перспективата за равенство между половете във всеки аспект от политиката на ЕС — подготовката, проектирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките, правните мерки и програмите за изразходване на средства — с оглед на постигането на равенство между жените и мъжете“(12);

З.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете трябва да включва правата, гледните точки и благосъстоянието на ЛГБТИ+ лица и на лицата с всякаква полова идентичност;

И.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенството между половете следва да бъде проактивен и реактивен инструмент за постигането на равенство между половете;

Й.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенството между половете не е политическа цел сама по себе си, а важно средство за постигане на равенство между половете, винаги в съчетание с други специфични действия и политики, насочени към постигане на равенство между половете;

К.  като има предвид, че едно от правомощията на компетентната комисия е да допринесе за изпълнението и по-нататъшното развитие на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички области на политиката;

Л.  като има предвид, че мнозинството от парламентарните комисии като цяло отдават значение на интегрирането на принципа на равенството между половете (например в своята законодателна работа, в своите работни отношения с комисията по правата на жените и равенството между половете и когато изготвят планове за действие по въпросите на равенството), докато някои комисии почти не се интересуват или никак не се интересуват от тези въпроси;

М.  като има предвид, че от предходния парламентарен мандат насам компетентната комисия разви практиката да допринася целенасочено към докладите на други комисии посредством изменения за интегриране на принципа на равенство между половете; като има предвид, че според проучване, публикувано през 2014 г.(13), 85% от измененията за интегриране на принципа на равенство между половете, внесени в периода между юли 2011 г. и февруари 2013 г., са били включени в окончателните доклади, приети от водещите комисии; като има предвид, че са необходими допълнителни данни за периода от февруари 2013 г. насам, за да бъде направена актуализирана оценка на положението с интегрирането на принципа на равенството между половете в ЕП;

Н.  като има предвид, че след резолюцията от 2003 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете, всяка парламентарна комисия назначава един от своите членове за отговорник за интегрирането на принципа на равенство между половете, като по този начин беше създадена „Мрежа за интегриране на принципа на равенство между половете“; като има предвид, че последващите резолюции по този въпрос отправиха призив за по-нататъшно развитие на тази мрежа и за създаване на подобна мрежа в междупарламентарните делегации; като има предвид, че Мрежата се поддържа от персонал в секретариатите на комисиите;

О.  като има предвид, че членове на Мрежата попълниха въпросник с цел оценка на актуалното състояние на интегриране на принципа на равенство между половете в съответните области на политиката;

П.  като има предвид, че Многогодишната финансова рамка (МФР) е придружена от съвместна декларация на трите институции, в която изразяват съгласие, че „годишните бюджетни процедури, които се прилагат по отношение на МФР за периода 2014—2020 г. ще включват, по целесъобразност, елементи, свързани с равенството между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за по-голямото равенство между половете (и осигурява систематичното съобразяване с този въпрос)“; като има предвид, че въпреки това реалният ангажимент да се продължи с интегрирането на принципа на равенство между половете и овластяването на жените трябва да се усили, тъй като съществуващите политики бяха приложени само в скромна степен и конкретно по въпросите на равенството между половете са отпуснати недостатъчни бюджетни ресурси;

Р.  като има предвид, че бюджетиране, съобразено с фактора пол, не се прилага последователно от никоя институция на ЕС;

С.  като има предвид, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) беше създаден с цел да допринася за насърчаването на равенството между половете и да го укрепва, включително като интегрира принципа на равенството между половете във всички политики на ЕС и в произлизащите от тях национални политики; като има предвид, че EIGE разработи Платформа за интегриране на равенството между половете и речник и справочник за равенството между половете с цел подпомагане на лицата, отговорни за вземането на решения, на персонала на институциите на ЕС и на правителствените органи при интегрирането на перспективата за равенство между половете в тяхната дейност;

Т.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете включва както интегриране на перспективата за равенство между половете в съдържанието на различните политики, така и разглеждане на въпроса за представителството на жените и мъжете и на хората с всякакви полови идентичности в дадени области на политиката; като има предвид, че двете измерения трябва да бъде взети предвид във всички етапи на процеса на изготвяне на политики;

У.  като има предвид, че всички вътрешни и външни политики на ЕС следва да бъдат изготвени така, че да допринасят за интересите както на момчетата и на момичетата, на мъжете и на жените, така и на всички други полови идентичности по един и същ начин;

Ф.  като има предвид, че интегрирането на принципа на равенство между половете е включено в списъка на основните слабости в оценката на Комисията за стратегията за равенство между половете за периода 2010—2015 г.;

Х.  като има предвид, че един парламент, който обръща внимание на свързаните с пола аспекти, трябва да играе ключова роля в преодоляването на неравенствата между половете, насърчаването на еднакво участие на жените и мъжете в икономиката, обществения живот и политиката и в разширяването на рамката за политиката за равенство между половете;

Ц.  като има предвид, че обучението по интегриране на принципа на равенство между половете за членовете на ЕП и неговите служители, и особено за лицата на ръководни длъжности, е от голямо значение за насърчаване на свързана с пола перспектива във всички сфери и етапи на политиката;

Ч.  като има предвид, че не се отпускат достатъчни средства и човешки ресурси, за да се гарантира истински напредък в интегрирането на принципа на равенство между половете в дейността на Парламента;

Ш.  като има предвид, че систематичното и периодично събиране на разделени по полов признак данни и статистики в проучванията за въздействието на политиките и в процеса на изготвяне на политики е от изключително значение за анализирането на напредъка на равенството между половете; като има предвид, че трябва да се провеждат повече качествени проучвания в рамките на Парламента, за да се установи значимостта и въздействието на инструментите за интегриране на принципа на равенство между половете върху резултатите от политиките, резолюциите и законодателните текстове;

Щ.  като има предвид, че представителство на жените на постове, свързани с вземане на решения на политическо и административно равнище, включително в политическите групи на Парламента, продължава да бъде слабо; като има предвид, че има тенденция парламентарните комисии, които са в по-малка степен свързани с разпределянето на ресурсите и вземането на икономически решения, да са председателствани от жени; като има предвид, че за да се подобри качеството на вземаните решения, Парламентът трябва да гарантира, че позициите, на които се вземат решения, са равномерно разпределени между половете; като има предвид, че мъжете трябва да се ангажират за насърчаване на равенството между половете във всички сфери и на всички равнища, а мъжете — членове на ЕП, трябва да бъдат насърчени да се ангажират за интегриране на принципа на равенство между половете в работата си;

АА.  като има предвид, че Парламентът има установена организационна структура за насърчаване на интегрирането на принципа на равенство между половете в своите дейности и че тази структура трябва да бъде по-добре координирана, укрепена и разширена с нова политическа и административна воля, за да се постигне по-висока степен на интегриране на принципа на равенство между половете;

АБ.  като има предвид, че е необходимо по-добро междуинституционално сътрудничество по въпросите на интегрирането на принципа на равенство между половете между Парламента, Съвета и Комисията, за да се гарантира, че перспективата, свързана с пола, може да се въведе на всички етапи от политическия цикъл, което би улеснило и работата на самия Парламент по интегриране на принципа на равенство между половете;

АВ.  като има предвид, че приносът от външни заинтересовани страни, като организации на гражданското общество, групи за правата на жените и равенството между половете на местно равнище, международни институции, научните среди и националните парламенти, е важен за подобряване на процеса на интегриране на принципа на равенство между половете в Парламента и за насърчаване на взаимен обмен с цел популяризиране на най-добрите практики;

АГ.  като има предвид, че резолюцията на Парламента относно интегрирането на принципа на равенство между половете, приета през 2007 г., призова за провеждане на оценка на всеки две години относно интегрирането на принципа на равенство между половете в неговата работа;

Обща оценка на съществуващата институционална рамка

1.  Счита, че, за да се интегрира перспективата за равенство между половете в политическия процес, следва да бъдат взети предвид различни аспекти: съдържанието на политиката и представителството на половете в администрацията и при вземането на решения; отбелязва също така, че ясните данни относно въздействието на политиката са жизненоважни, за да продължи да се подобрява равенството между половете;

2.  Отбелязва, че в рамките на организационната структура на Парламента различни органи отговарят за разработването и прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете, както на равнището на политиката, така и на професионалния живот:

   група на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие, която е отговорна за насърчаването на пълно равенство между мъжете и жените във всички аспекти на професионалния живот в секретариата на Парламента;
   комисията, компетентна за специфични действия, насочени към интегриране на перспективата за равенство между половете в работата на другите комисии и делегациите;
   Мрежа за интегриране на принципа на равенство между половете;
   служби, отговарящи за успешното прилагане на балансирано представителство на двата пола по отношение на всички длъжности в организационната структура;

3.  Изразява съжаление, че дейностите на тези различни органи, отговарящи за интегрирането на принципа на равенство между половете, не са съгласувани или интегрирани в рамките на Парламента или с други институции (не съществува механизъм за междуинституционално сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете); ангажира се да установи ефективно сътрудничество между всички участници в тази институционална рамка, въз основа на конкретни механизми, като например мониторинг и обратна информация за изпълнението;

4.  Отново заявява своя ангажимент редовно да приема и да изпълнява план за политика за интегрирането на принципа на равенство между половете в Парламента с общата цел равенството между половете да се насърчава чрез ефективно включване на перспективата за равенство между половете в политиките и дейностите, включително структурите за вземане на решения и администрацията;

5.  Призовава към непрестанно развитие на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, която представлява комисиите, но също и междупарламентарните делегации, и цялостното ѝ включване в редовното наблюдение на състоянието на интегрирането на принципа на равенството между половете в различните области на политиката; отбелязва необходимостта от по‑голямо и по‑активно участие на членове на Парламента в Мрежата и призовава към нея да бъдат добавени заместващи членове на ЕП, за да се повиши участието, какъвто е подходът при комисиите и делегациите;

6.  Подчертава, че съгласно горепосоченото проучване от 2014 г. относно този въпрос, най-ефективният инструмент за включване на равенството между половете в политическия процес е използването на процедури за сътрудничество с други комисии; подчертава необходимостта другите комисии да подпомагат работата за интегриране на принципа на равенство между половете и да я прилагат в своите дейности;

7.  Призовава компетентните служби да продължат да работят по конкретни мерки за насърчаване на равновесието между професионалния и личния живот; изразява съжаление, че сред длъжностните лица на ЕП жените продължават да представляват по-голямата част от функционалната група на асистентите (AST); призовава за изготвяне на ежегоден анализ на състоянието на равенството между половете в рамките на Парламента, основан на данни, разделени по пол, на всички равнища на персонала и политическите органи, включително парламентарните сътрудници, и този доклад да бъде публично оповестен;

8.   Призовава да бъдат преодолени структурните пречки и да бъде създадена среда, която да позволява на жените да заемат длъжности, свързани с вземане на решения, на всички равнища, например мерки за съчетаване на професионалния и личния живот, както и мерки за положителни действия, чрез които броят на представителите на по-слабо представения пол може да бъде увеличен при позиции, на които преобладават жени или мъже; призовава политическите партии да признават своята отговорност за насърчаването на жени, тъй като правомощието да набират, избират и издигат кандидати е в техните ръце;

9.  Изразява съжаление поради факта, че целите за равновесие между половете на висше и средно управленско ниво, приети от Бюрото през 2006 г. (докладът Кауфман), не бяха достигнати до 2009 г. и не са постигнати до момента; отбелязва, че тези цели бяха потвърдени впоследствие от Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие за следващите години; настоятелно призовава да се предприемат ефективни, корективни и широкообхватни мерки, за да се постигнат тези цели за равенство между половете във възможно най-кратко време;

10.  Отбелязва, че Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие отговаря за приемането на план за действие за насърчаване на равенството между половете и многообразието в Парламента и за гарантирането на неговото прилагане; призовава Групата на високо равнище, с подкрепата на компетентните служби, да представи цялостна пътна карта за равенство между половете, указваща как да се увеличи представителството на жените на средни и висши ръководни длъжности до 40 % до 2020 г.; призовава ГД за персонала и политическите групи да обмислят възможността, когато даден пост на началник отдел е свободен, да предлагат и жена, и мъж за съответния пост;

11.  Препоръчва след създаването на поста постоянен докладчик относно интегрирането на принципа на равенство между половете той да работи заедно с Групата на високо равнище, за да осигури постигането на целите за интегриране на принципа на равенство между половете за секретариата и персонала на Парламента;

12.  Призовава политическите групи да обмислят предлагането и на жена и на мъж за поста председател на комисия и група;

13.  Отбелязва, че е желателно да има равно представителство на двата пола във всяка комисия, доколкото обстоятелствата позволяват; призовава политическите групи да разгледат възможности за номиниране на членове на ЕП от по-слабо представения пол във всяка комисия по координиран начин; призовава политическите групи да назначават равен брой мъже и жени членове на ЕП като членове и заместници в комисията по правата на жените и равенството между половете, за да се насърчи участието на мъжете в политиката за равенство между половете;

Инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете

14.  Подчертава, че практиката на използване на изменения за интегриране на принципа на равенство между половете се оказа по-ефективна от становищата, тъй като измененията са по-кратки, могат да бъдат внесени бързо и се отнасят до съществени, конкретни и определени въпроси; отново призовава компетентната комисия да включи тази практика на изменения за интегриране на принципа на равенство между половете в Правилника за дейността на ЕП, като се взема предвид специфичната роля на комисията по правата на жените и равенството между половете за интегрирането на принципа на равенство между половете като хоризонтален принцип; призовава за по-тясно сътрудничество между комисиите и за ефективна координация между Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете и компетентната комисия както на политическо, така и на административно равнище, насочено към внасяне на действително измерение, свързано с равенството между половете, в докладите; изтъква важната роля на членовете на Мрежата във всяка комисия за улесняване на ефективния принос на компетентната комисия чрез изменения за интегриране на принципа на равенство между половете и становища, и призовава за ефективна координация между отговорните членове на комисията по правата на жените и равенството между половете и членовете на Мрежата в процедурата за внасяне на изменения за интегриране на принципа на равенство между половете; подчертава необходимостта от тясна координация между компетентната комисия и водещата комисия относно измененията за интегриране на принципа на равенство между половете и становищата, за да се гарантира оптимален график и планиране с цел да се даде ефективен принос към доклада на водещата комисия;

15.  Изразява съжаление, че въпреки наличието на междуинституционална декларация за осигуряване на равнопоставеност на половете, приложена към МФР, досега не са предприети никакви мерки по отношение на съобразено с фактора пол бюджетиране; подчертава, в тази връзка, необходимостта да се следи отблизо по какъв начин са приложени принципите на съвместната декларация по отношение на годишните бюджетни процедури и призовава на компетентната комисия да се отреди официална роля в преразглеждането на МФР;

16.  Подчертава, че съобразеното с пола бюджетиране под формата на планиране, програмиране и бюджетиране, което допринася за постигане на напредък по отношение на равенството между половете и реализирането на правата на жените, е един от основните инструменти, използвани от създателите на политики за справяне с неравнопоставеността между половете; изразява съжаление, че опитът за съобразено с пола бюджетиране показа, че перспективата за равенство между половете далеч не е възприета във всички политики, на всички равнища и на всички етапи от процеса на вземане на решения; отбелязва, че във връзка с това е от решаващо значение да се изгради вътрешен капацитет за съобразено с пола бюджетиране, за да се укрепи контролната роля на Парламента по тези въпроси; отбелязва, че последиците от решенията относно разходите и приходите имат крайно различно въздействие върху жените и мъжете и подчертава, че членовете на ЕП от съответните комисии следва да вземат под внимание тези различни въздействия при изготвянето на бюджети; подчертава, че съобразеното с пола бюджетиране насърчава отчетността и прозрачността по отношение на ангажираността на Парламента във връзка с равенството между половете;

17.  Отбелязва, че Комисията се е ангажирала да продължи интегрирането на принципа на равенство между половете посредством включването на съображения, свързани с равенството между половете, в оценки на въздействието и оценки в съответствие с принципите за по-добро регулиране, и обмисля публикуването на доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в Комисията през 2017 г.;

18.  Отново потвърждава необходимостта от отпускане на достатъчно ресурси също и на равнището на Парламента с цел разработване на оценки на въздействието по отношение на измерението на пола и анализи, основаващи се на показатели за пола; призовава Комисията да извършва системни оценки на въздействието по отношение на измерението на пола на новите законодателни предложения или предложения относно политиката въз основа на усилената оценка на въздействието им върху основните права и за да се гарантира, че ЕС подкрепя правата на жените; подчертава, че такива анализи и методите, използвани за събиране на данни, трябва да бъдат чувствителни към опита на ЛГБТИК лицата; подчертава, че комисиите трябва да бъдат насърчавани да се възползват от вътрешния опит, както и от външния опит на други институции и органи от публичния или частния сектор, които работят активно за насърчаване на равенството между половете;

19.  Призовава EIGE да подава редовно информация на всяка комисия, за да се подчертае измерението, свързано с равенството между половете, във всички сектори на политиката, както и да се предостави достъп до данни и инструменти, които е разработил, като например платформата за интегриране на принципа на равенство между половете, като част от едно по-мащабно упражнение за изграждане на капацитет, насочено също и към служителите и парламентарните сътрудници; призовава Службата за парламентарни изследвания да извършва редовни подробни качествени и количествени изследвания относно напредъка, постигнат по отношение на равенството между половете в Парламента и относно функционирането на организационната структура, предназначена за него;

20.  Изразява съжаление по повод на факта, че понастоящем EIGE не разполага с достатъчно ресурси за извършване на работата, която се изисква от него, и поради това подчертава, че е необходимо да се гарантира, че бюджетът на EIGE ще се измени, за да съответства на широкия му мандат;

21.  Отбелязва, че в отговорите на въпросниците относно положението по отношение на интегрирането на принципа на равенство между половете в парламентарните комисии беше изтъкнато, че специфичните инструменти са ефективни при интегрирането на измерението, свързано с равенството между половете, в работата на комисиите, включително:

   разпределяне на ключови документи и включване на въпросите за равенството между половете във възложения мандат на проучвания;
   насочване на вниманието към използването на точна терминология и определения по въпросите за равенството между половете;
   насърчаване на предварителна и последваща оценка на проектите на предложения за законодателни актове и за бъдещи споразумения;
   обучения и дейности за повишаване на осведомеността за членовете на ЕП, персонала, политическите съветници и парламентарните сътрудници;

настоятелно препоръчва по-нататъшното развитие и прилагане на тези инструменти в работата на Парламента;

22.  Припомня, че оценките и програмите за интегриране на принципа на равенство между половете изискват също предприемането на ефективни последващи мерки с цел да се обърне внимание на ефикасността и на възможните проблеми при всяко действие; подчертава, че е важно при необходимост да се прилагат корективни мерки, както и да се развива интегрирането на принципа на равенство между половете, ако след изпълнението на корективните мерки се установи липса на напредък;

23.  Препоръчва на Генерална дирекция за комуникация в Парламента да включи усилено отчитане на аспектите на равенството между половете в докладите си относно политиката на Парламента;

24.  Изразява пълната си подкрепа за разработването на целенасочено и редовно обучение по интегриране на принципа на равенство, с подходящи и адаптирани към специфичните нужди на Парламента ресурси, насочено към всички служители на Парламента, работещи в областта на политиката, и по-обширно обучение за средния и висшия управленски персонал, по-специално началниците на отдели; призовава за предоставяне на обучение в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете за членовете на ЕП, парламентарните сътрудници и служителите на политическите групи; призовава да се организира обучение по лидерство за жени и на жените да се предложи опит на ръководни постове; препоръчва обученията да включват информация относно формите на множествена и комбинирана дискриминация; подчертава необходимостта да се гарантира, че всички негови служби познават своята отговорност за прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете, включително тези, които отговарят за човешките ресурси, сигурността и съоръженията; препоръчва въвеждането на специфични насоки за човешките ресурси за ефективно прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете, за да се подобри благосъстоянието на целия персонал, включително ЛГБТИК лицата, на работното място;

Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на комисиите

25.  Отново отправя призив за изпълнение на ангажимента за изготвяне на двугодишен доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Парламента; осъзнава ролята, която изпълнява Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете при оценяването на актуалното състояние на равенството между половете във всяка област на политиката и препоръчва въпросникът, който служи като основа за горепосочения доклад, да стане годишен метод за мониторинг;

26.  Отбелязва, че в отговорите си на въпросниците членовете на Мрежата като цяло са отговорили, че в конкретната им област на политика специфичните за пола нужди са взети предвид в различни дейности, като например доклади, изменения относно равенството между половете, проучвания, изслушвания, мисии и размяна на мнения;

27.   Приветства специфичните инициативи в тази област, приети от няколко парламентарни комисии; изразява съжаление, че голяма част от комисиите не са приели, нито са обсъдили план за действие за равенството между половете в тяхната дейност; подчертава колко е важно компетентните органи да работят с всички комисии и делегации, за да се обменят най-добри практики, включително чрез Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете, както и да се установи ясна процедура относно приемането на план за действие относно равенството между половете от всяка комисия и делегация, която да бъде включена в Правилника за дейността на ЕП; препоръчва всяка комисия да провежда веднъж на всеки две години изслушване по въпроса на интегрирането на принципа на равенство между половете в своята политическа област;

28.  Подчертава необходимостта от задълбочена оценка на функционирането на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете и определяне на начини за гарантиране на по-тясно участие и по-голяма осведоменост сред членовете на Мрежата; препоръчва членовете и заместниците на Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете да се ангажират с равенството между половете, но отбелязва, че не е необходимо те да са непременно членове на комисията по правата на жените и равенството между половете, тъй като това ще даде възможност повече членове на ЕП да работят в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете; препоръчва провеждане на редовни контакти и обмен между водещата комисия и Мрежата;

29.  Препоръчва Мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете да бъде председателствана от водещата комисия заедно с още един член на Мрежата, като последният се назначава на ротационен принцип измежду различните комисии, за да се даде знак, че интегрирането на принципа на равенство между половете засяга всички комисии;

30.   Счита, че трябва да бъде създаден орган за вътрешно наблюдение, който да проследява и извършва последваща оценка на прилагането на инструментите и действията; призовава за формулиране на специфични длъжностни характеристики за членовете на персонала, отговарящи за интегриране на принципа на равенство между половете в комисиите; призовава компетентните органи да оценяват напредъка на интегриране на принципа на равенство между половете в комисиите и делегациите на всеки две години

Междуинституционално сътрудничество в подкрепа на интегрирането на принципа на равенство между половете

31.  Счита, че засилването на междуинституционалните отношения ще допринесе за подобряване на баланса между мъжете и жените в изготвянето на политиките на ЕС; отбелязва, че все още не е установено структурирано сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете с други институционални партньори като Комисията, Съвета и EIGE; призовава Комисията да предложи подходяща рамка за установяване на междуинституционално сътрудничество за интегриране на принципа на равенство между половете, като се включат и други заинтересовани страни в тази област;

32.  Призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от обществената консултация и позициите на Парламента и на Съвета, като приеме незабавно съобщение относно нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода 2015—2020 г., в което да се разглеждат въпросите в областта на равенството между половете в съответствие с международния дневен ред;

33.  Препоръчва Европейският омбудсман да предоставя ежегодно данни на Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие към Парламента във връзка с жалби относно случаи на лошо администриране, свързани с равенството между половете в Парламента, при надлежно спазване на Решението на Европейския парламент относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана;

34.  Счита, че обменът на най-добри практики с други организации ще укрепи изграждането на капацитет и ефективността на Парламента при прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете; призовава да се организира обмен на най-добри практики на всички равнища с други институции и организации като „ООН — Жени“, Съвета на Европа, институциите на ЕС и заинтересованите страни, участващи в насърчаването на равенството между половете, като органи, работещи в областта на равенството между половете, социалните партньори и НПО; насърчава участието в специфичните програми за изграждане на капацитет на други международни организации и при получаването на тяхната подкрепа за организирането на специални програми за интегриране на принципа на равенството между половете;

35.  Отправя искане Генерална дирекция за персонала да обменя най-добри практики и техническа помощ в областта на равенството между половете и многообразието, например с Конгреса на САЩ и с националните органи по равенството, относно начините за насърчаване на по-слабо представени расови и етнически малцинствени общности в процедурите за краткосрочни назначения и в конкурсите на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO); призовава за съсредоточаване върху стажантите и за разработване на инициативи и програми, посветени на насърчаването на младежките стажове за млади хора, особено за жени, от по-слабо представени расови и етнически малцинствени групи;

36.  Подчертава необходимостта от открит и непрекъснат диалог с националните парламенти с цел установяване на редовна размяна на мнения, обмен на нови техники и докладване относно оценките на въздействието на политиките с оглед насърчаване на прилагането на общ подход и по-нататъшното разработване на най-добри практики за ускоряване на интегрирането на принципа на равенство между половете; препоръчва организирането на редовни междупарламентарни заседания относно интегрирането на принципа на равенство между половете;

o
o   o

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 35.
(2) ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 65.
(3) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2015)0050.
(5) ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 384.
(6) ОВ C 244 E, 18.10.2007 г., стр. 225.
(7) ОВ C 184 E, 8.7.2010 г., стр. 18.
(8) ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 32.
(9) ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 11.
(10) Приети текстове, P8_TA(2015)0218.
(11) Приети текстове, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) „Интегриране на принципа на равенство между половете в рамките на комисиите и делегациите на Европейския парламент“, Тематичен отдел В на Европейския парламент.

Правна информация