Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2612(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0308/2016

Predkladané texty :

B8-0308/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0089

Prijaté texty
PDF 371kWORD 111k
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch
P8_TA(2016)0089B8-0308/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2016 o ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (2015/2612(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2014 s názvom Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (COM(2014)0442),

–  so zreteľom na otázku adresovanú Komisii o ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (O-000021/2016 – B8-0116/2016),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre priemysel, výskum a energetiku,

–  so zreteľom na článok 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud computingu v Európe(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa Worldwide Big Data Technology and Services Forecast for 2013-2017 (Celosvetová predpoveď pre oblasť veľkých dát a služieb na roky 2013 – 2017) spoločnosti International Data Corporation miera rastu na trhu s veľkými dátami bude do roku 2017 šesťkrát rýchlejšia ako v prípade trhu s informačnými a komunikačnými technológiami celkovo a tento trh dosiahne celkový objem 50 miliárd EUR, čo podľa Big Data Value Public-Private Partnership (Verejno-súkromné partnerstvo pre pridanú hodnotu veľkých dát) môže viesť k vytvoreniu 3,75 milióna pracovných miest;

B.  keďže objem údajov rastie nevídaným tempom, v dôsledku čoho bude do roku 2020 16 zettabajtov dát, ktoré zodpovedajú ročnej miere rastu vo výške 236 % tvorby údajov;

C.  keďže rozhodnutia založené na znalostiach vytvorených veľkými dátami môžu priniesť značné zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti a keďže prínosy hospodárstva založeného na údajoch do roku 2020 prinesú dodatočný rast HDP o 1,9 %;

D.  keďže rozvoj veľkých dát tvorí neoddeliteľnú súčasť nového digitálneho trhu a mal by zabezpečovať rozvoj inovatívnych a konkurencieschopných modelov obchodovania a zároveň byť v súlade s rámcom EÚ o ochrane údajov, lebo veľké dáta so sebou môžu priniesť závažné riziká a problémy, najmä s ohľadom na základné práva (vrátane ochrany súkromia a údajov);

E.  keďže budúce prosperujúce hospodárstvo založené na dátach môže predstavovať príležitosť pre rast a zamestnanosť, a to okrem iného prostredníctvom vytvárania nových obchodných modelov a služieb a zlepšenia produktivity; keďže treba vytvoriť dobrú rovnováhu s cieľom vytvoriť správny rámec pre hospodársky rast, a tak udržať dôveru a zároveň chrániť a presadzovať práva spotrebiteľov prostredníctvom účinného monitorovania, hodnotenia a primeraných reakcií, v prípade potreby aj legislatívnymi prostriedkami;

F.  keďže veľké dáta prinášajú aj príležitosti pre spotrebiteľov (napr. pohodlnosť, účinnosť a úspory), podnikom (priemysel 4.0) a verejnej správe (elektronická správa vecí verejných), ako aj v súvislosti s bývaním (inteligentné mestá), vedou, zdravotníctvom (mobilné zdravotníctvo), reakciou na katastrofy a bojom proti kriminalite;

Úloha hospodárstva založeného na údajoch v rámci stratégie pre digitálnu Úniu

1.  očakáva, že prínos hospodárstva založeného na údajoch na vnútroštátnej a európskej úrovni bude mať vplyv na spoločnosť a na všetky typy podnikov hodnotového reťazca; vidí vznik hospodárstva založeného na údajoch ako základ stratégie jednotného digitálneho trhu, a oceňuje jeho potenciál prispieť k obnove konkurencieschopnosti Európy vo vyspelých odvetviach a k urýchleniu hospodárskeho oživenia Európy, rastu investícií a inovácií vo všetkých odvetviach, čo ale možno dosiahnuť len v prípade existencie vhodného obchodného prostredia a prostriedkov na zavedenie digitálnej transformácie a za predpokladu, že tieto technológie budú dodržiavať právny rámec EÚ o ochrane údajov, aby bolo možné riešiť súvisiace riziká a problémy týkajúce sa predovšetkým základných práv, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia a údajov;

2.  zdôrazňuje, že hospodárstvo založené na údajoch si vyžaduje špecializované zručnosti a podľa očakávaní povedie v nadchádzajúcich rokoch k vzniku veľkého počtu pracovných miest v Európe;

3.  uznáva sociálne a hospodárske prínosy spojené s integrovaným využívaním údajov vo všetkých odvetviach európskeho hospodárstva a vo všetkých oblastiach európskeho výskumu a zdôrazňuje význam transparentnosti, pokiaľ ide o hodnotu a využitie zhromaždených údajov, pravidiel riadenia a spôsobu, akým sa údaje zbierajú a spracúvajú; zdôrazňuje, že jednotlivci by mali mať aktuálne a zmysluplné práva prístupu k informáciám týkajúcim sa spracovania údajov; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu zhromažďovať presné štatistické údaje o úrovni informovanosti občanov, podnikov a verejnej správy; zdôrazňuje, že digitalizácia hospodárstva je pre oblasť veľkých dát dôležitým stimulom rozvoja, a preto v záujme rastu hospodárstva založeného na údajoch vyžaduje horizontálny prístup;

4.  domnieva sa, že údaje sú pre spoločnosti cenným zdrojom, ktorého hodnota by sa mohla výrazne zvýšiť prostredníctvom rozvoja inovatívnych a inteligentných spôsobov integrácie údajov, ktoré vlastní spoločnosť, s inými dostupnými údajmi; požaduje iniciatívy na zvyšovanie informovanosti MSP o hodnote ich údajov a spôsobe ich použitia na rozvoj nových modelov obchodovania s cieľom podporiť rast a etablovať MSP ako jedného z hlavných aktérov v oblasti veľkých dát;

5.  zdôrazňuje, že spracovanie určitého typu údajov, najmä osobných údajov, patrí do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ o ochrane údajov; v tejto súvislosti naliehavo žiada o urýchlené prijatie balíka predpisov o ochrane údajov;

6.  poukazuje na to, že ochrana údajov a príležitosti vyplývajúce z integrovaného využívania údajov sa navzájom nevylučujú, keďže inteligentným využívaním príležitostí sa môže zabezpečiť zlučiteľnosť s ochranou údajov; domnieva sa, že zabezpečenie dôvery v tieto technológie by malo byť stredobodom verejnej politiky aj obchodných modelov, keďže nedostatok dôvery môže do veľkej miery ohroziť rast a inovácie v digitálnom odvetví; domnieva sa, že je nevyhnutne potrebný nadčasový a jednotný právny rámec pre ochranu údajov s cieľom podporovať rast a inovácie, a uznáva otvorený a globálny charakter internetu; uznáva, že právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov sú technologicky neutrálne a už sa v plnom rozsahu vzťahujú na činnosti spojené s veľkými dátami realizovanými v EÚ, a preto sa musia v plnej miere dodržiavať; naliehavo žiada, aby verejná politika zahŕňala pri tvorbe údajov a cykle analýzy súkromie v štádiu návrhu a štandardné súkromie a zároveň využila každú príležitosť podporovať rozvoj potenciálu veľkých dát;

7.  domnieva sa, že je potrebné vypracovať regulačný rámec, ktorý bude riešiť hospodárske, technologické, sociálne a kultúrne problémy hospodárstva založeného na údajoch, ako sú prístup k údajom, ich kontrola a vlastníctvo, a to najmä v súvislosti s verejnými údajmi; domnieva sa, že bezpečnosť a ochrana údajov sú hlavným základom pre rast priemyslu založeného na údajoch; zdôrazňuje, že nájdenie súčinnosti veľkých dát, ochrana údajov, bezpečnosť údajov a otvorené údaje sú základom pre nový digitálny začiatok v Európe; žiada o riešenie výziev v oblastiach: vlastníctva, držby a riadenia údajov, prístupu k údajom a bezpečnosti údajov, ako aj interoperability, obmedzenia a ukladania údajov, obmedzení týkajúcich sa využívania a opätovného využitia údajov v celej Európe, rušiteľov inovácií v oblasti duševného kapitálu, dostupnosti a infraštruktúry, transparentných pravidiel prepravy, cezhraničných mechanizmov a v náležitých prípadoch vytvárania a šírenia údajov, prístupu k nim a ich dostupnosti pre verejné správy a poskytovateľov služieb v oblasti otvorených údajov;

Investovanie do hospodárstva založeného na údajoch (infraštruktúra a výskum a vývoj)

8.  konštatuje, že úspech hospodárstva založeného na údajoch závisí od širšieho ekosystému IKT vrátane internetu vecí na zabezpečovanie dátových vstupov, vysokorýchlostných širokopásmových sietí na prepravu a cloud computingu na spracovanie údajov, ako aj od kvalifikovaných zamestnancov, prístupu k údajom a interoperability; poukazuje na skutočnosť, že toto odvetvie si vyžaduje obrovské investície do rozvoja cloudu, superpočítačov a vysokorýchlostnej širokopásmovej siete, čo je predpokladom úspešného digitálneho hospodárstva; požaduje lepší regulačný rámec a vhodnejšie regulačné prostredie zamerané na súkromný aj verejný sektor; pripomína, že investície súkromného sektora do sieťovej infraštruktúry by naďalej mali byť kľúčové; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali investície do sieťovej infraštruktúry prostredníctvom pozitívneho regulačného rámca, a aby ďalej podporovali širokopásmovú infraštruktúru prostredníctvom súčasných programov, ako sú Nástroj na prepájanie Európy, Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a Kohézny fond, ale iba v oblastiach, v ktorých boli zistené zlyhania trhu;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že rozdiely v digitalizácii, nedostatočné investície, ako aj nedostatok technickej normalizácie a nadčasových právnych predpisov o ochrane údajov by mohli viesť k tomu, že Európa technologicky a ekonomicky zaostane v oblasti rozvoja hospodárstva založeného na údajoch;

10.  uznáva význam interoperability a noriem na zvýšenie konkurencieschopnosti v odvetví IKT a aktívnej úlohy Komisie pri poverovaní normalizačných orgánov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu pre normy v oblasti veľkých dát s cieľom určiť medzery v normách v európskom priemysle spracovania veľkých objemov dát vrátane MSP a kľúčových európskych odvetví; podporuje rozvoj trhovo orientovaných, dobrovoľných, technologicky neutrálnych, transparentných a medzinárodne zlučiteľných noriem dôležitých pre trh;

11.  domnieva sa, že program ISA2 poskytuje príležitosť na rozvoj noriem interoperability pre riadenie veľkých dát v rámci orgánov verejnej správy a pri ich styku s podnikmi a občanmi;

12.  víta návrh Komisie vypracovať iniciatívu týkajúcu sa voľného toku údajov; víta ohlásenie európskej iniciatívy voľného dátového toku, ktorá si vyžaduje odstránenie existujúcich prekážok jednotnému trhu dát; vyzýva Komisiu, aby vypracovala rozsiahly a transparentný posudok o vytvorení hospodárstva založeného na údajoch zameraný na predvídanie potrieb v oblasti technológií veľkých dát a odstránenie prekážok pre inováciu v Európe; žiada, aby sa v rámci tejto iniciatívy riešili výzvy v oblastiach: bezpečnosti údajov, interoperability, vlastníctva údajov, obmedzenia údajov a ukladania, obmedzení týkajúcich sa využívania a opätovného využitia údajov v celej Európe, transparentných pravidiel prepravy, cezhraničných mechanizmov, otvorenej výmeny údajov medzi správnymi orgánmi, podnikmi a občianskou spoločnosťou;

13.  konštatuje, že úspech veľkých dát závisí od širšieho ekosystému IKT vrátane internetu vecí na zabezpečovanie dátových vstupov, širokopásmových sietí na prepravu dát a cloud computingu na ich spracovanie;

14.  domnieva sa, že EÚ musí zjednodušiť postupy prideľovania grantov a zvýšiť objem finančných prostriedkov určených pre výskum a inovácie týkajúce sa integrovaného využívania údajov, digitálnych inovácií a rozvoja trhu v oblastiach, ktoré by mali prinášať pridanú hodnotu pre občanov, spoločnosť a hospodárstvo, ako aj účinne podporovať vstup inovačných produktov a služieb na trh; v tejto súvislosti sa domnieva, že v strednodobom až dlhodobom horizonte sa pre členské štáty a EÚ musí vypracovať spoločný európsky plán, ktorý sa musí skombinovať so stabilným rámcom financovania, čo umožní napredovanie v oblasti elektronického výskumu; je presvedčený, že voľne dostupný softvér môže zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní týchto cieľov;

15.  uznáva iniciatívy Komisie na vytváranie verejno-súkromných partnerstiev v oblasti rozvoja hospodárstva založeného na údajoch, keďže spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom je kľúčová na stanovenie prekážok pre rozvoj potrebných technológií; uznáva, že Komisia a európsky priemysel pre spracovanie údajov sa zaviazali investovať 2,5 miliardy EUR do verejno-súkromného partnerstva s cieľom podporiť sektor údajov a postaviť Európu na čelo globálnych pretekov v oblasti údajov maximalizovaním potenciálu digitálneho hospodárstva; poukazuje na to, že prístup k portálom otvorených údajov a elektronickej infraštruktúre súvisiacej s výskumom je jedným z možných spôsobov zníženia nevýhod, ktorým môžu čeliť výskumní pracovníci a MSP so sídlom v odľahlých regiónoch;

16.  víta vytváranie inovačných priestorov, oblastí, kde už existuje koncentrácia podnikov a zručností a možno ju zvýšiť, pričom sa umožní experimentovanie s technológiami súvisiacimi s dátami v rámci inovačných klastrov vytvárajúcich ekosystémy a medziodvetvové projekty priemyselných platforiem na dosiahnutie prepojenia skutočného a digitálneho hospodárstva; zdôrazňuje, že tieto priestory by mali slúžiť ako podnikateľské inkubátory, ktoré budú podniky vzdelávať o tom, ako premietnuť využívanie údajov do obchodných príležitostí, a podporovať rast a internacionalizáciu MSP a inovačných začínajúcich podnikov; vyzýva na vytvorenie užšieho partnerstva medzi podnikmi, univerzitami a výskumnými strediskami s cieľom podporiť inováciu v oblasti veľkých dát; v tejto súvislosti poukazuje na investície do iniciatív, ako je veľká koalícia pre pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií a Európsky týždeň elektronických zručností;

17.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby zaviedli moderný a nadčasový regulačný rámec, ktorý podnieti a podporí investície do sieťovej infraštruktúry potrebnej pre budúce požiadavky na digitálne, prepojené hospodárstvo, prijali politiky, ktoré umožnia rozkvet internetu vecí, a zabezpečili primeranú kapacitu a rýchlosť údajov, rozširovanie mobilnej technológie a podporovanie zavádzania IPv6;

18.  zdôrazňuje, že na uplatňovanie otvorenosti voči normám a interoperabilite v systémoch a platformách spolupráce je potrebná väčšia koordinácia;

19.  žiada Komisiu, aby prijala politiky, ktoré odstránia nadbytočné prekážky v inovačných odvetviach a ktoré stimulujú investície do výskumu a vývoja a európskej normalizácie, a aby vyriešia súčasný problém porušovania patentov nevyhnutných pre normu; považuje za potrebné dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi tými, ktorí investujú do výskumu a inovácií zameraných na rozvoj takýchto nevyhnutných patentov, a tými, ktorí využívajú existenciu týchto patentov; zdôrazňuje, že patenty nevyhnutné pre normu sú dôležitým prvkom normalizácie a pre značný počet európskych podnikov v oblasti IKT prvkom ich obchodného modelu; žiada, aby sa zaviedli opatrenia na zachovanie vysokokvalitného normalizačného systému, ktorý môže prilákať tie najlepšie technologické príspevky, zabezpečiť interoperabilné a inovačné digitálne služby a aplikácie a umožniť licenčné zmluvy na patenty za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok (FRAND); považuje však za potrebné vynaložiť viac úsilia na uľahčenie prístupu a odstránenie digitálnych prekážok pre osoby so zdravotným postihnutím;

20.  domnieva sa, že s cieľom dosiahnuť najväčší možný prínos inovácie v oblasti veľkých dát by sa vyhľadávanie príležitostí na urýchlenie vstupu na trh, a to najmä MSP, malo riadiť zásadou zodpovednej inovácie v programe Horizont 2020;

21.  žiada Komisiu, aby zabezpečila investície do infraštruktúry a nadčasový rozvoj služieb cloud computingu v Európe tým, že zlepší právnu istotu, pokiaľ ide o záväzky a povinnosti každej strany, zaručí splnenie spoločných bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu údajov a umožní cezhraničný prenos údajov a zabezpečí vhodné obchodné prostredie pre rozvoj účinného, otvoreného a globálneho trhu;

Vytvorenie hospodárstva založeného na údajoch pre trh EÚ

22.  zastáva názor, že veľké dáta majú potenciál podporiť hospodársku produktivitu a zlepšiť služby pre spotrebiteľov a verejné služby; uznáva, že veľké dáta môžu priniesť viac obchodných príležitostí a lepšiu dostupnosť znalostí a kapitálu, pokiaľ budú verejné správy a zainteresované strany konštruktívne spolupracovať; zdôrazňuje však, že súčasný rozdrobený jednotný trh podkopáva rozvoj hospodárstva založeného na údajoch, veľkých dát, cloud computingu, internetu vecí a ďalších technológií založených na údajoch;

23.  domnieva sa, že medzi hlavné technologické prekážky rozvoja hospodárstva založeného na údajoch patrí nedostatok interoperability a chýbajúci rámec pre spoločné rozhranie na uľahčenie dátovej komunikácie medzi snímačmi a strojmi a komunikácie medzi virtuálnym a skutočným svetom, nedostatočná dostupnosť otvorených údajov a nedostatok trhových podmienok umožňujúcich podnikateľom inovovať a rásť; žiada Komisiu, aby podporila spoločný výskum s cieľom riešiť tieto otázky;

24.  žiada Komisiu, aby podporovala a presadzovala spoločný výskum zameraný na vytvorenie rámca pre spoločné rozhranie s cieľom obmedziť duplicitné normy a zabezpečiť technickú a sémantickú interoperabilitu zameranú na uplatňovanie postupu stanovovania noriem založeného na potrebách spotrebiteľov a podnikov;

25.  víta ohlásenie európskej iniciatívy voľného dátového toku, ktorá si vyžaduje odstránenie existujúcich prekážok jednotnému trhu dát;

26.  požaduje nadčasové regulačné prostredie, ktoré sa prispôsobuje meniacej sa povahe trhu, je technologicky neutrálne, podporuje vytváranie začínajúcich podnikov a vstup nových prevádzkovateľov na trh, vytváranie rovnakých podmienok a spravodlivej hospodárskej súťaže, pričom zároveň zabraňuje nadmernej regulačnej záťaži a zabezpečuje úplné dodržiavanie noriem týkajúcich sa ochrany údajov a súkromia; v tomto kontexte víta plány Komisie na revíziu smernice o súkromí a elektronických komunikáciách; poznamenáva, že regulačná činnosť by mala byť trhovo orientovaná; domnieva sa, že všetci operátori, malí aj veľkí, by mali mať rovnaké podmienky, ktoré im umožnia investovať, inovovať a konkurovať si v prospech európskych koncových používateľov z hľadiska výberu a dostupnosti;

27.  poukazuje na význam otvorených údajov ako vysokokvalitného zdroja pre rozvoj informačných služieb a produktov s pridanou hodnotou; zdôrazňuje, že údaje vytvorené verejnými inštitúciami a európskymi výskumnými projektmi financovanými z verejných finančných prostriedkov v rámci programov ako Copernicus a Galileo, by sa mali byť prístupné európskym občanom v rámci modelu otvoreného prístupu a mali by byť dostupné pre verejné správy a súkromné podniky v záujme zlepšenia kvality ich služieb, pričom sa zároveň budú dodržiavať platné práva duševného vlastníctva;

28.  poznamenáva, že na dosiahnutie konkurencieschopnejšieho a inovatívnejšieho hospodárstva založeného na údajoch je potrebné, aby bolo k dispozícii viac údajov, preto by sa mali internetové platformy podporovať, aby sprístupňovali svoje súbory údajov ako otvorené údaje v anonymnej a súhrnnej podobe a v súlade s pravidlami ochrany údajov;

29.  domnieva sa, že je potrebné vynaložiť viac úsilia, pokiaľ ide o anonymizáciu a pseudonymizáciu údajov, čo je predpokladom pre tvorivú inováciu dát a hlavným krokom pri znižovaní prekážok pre vstup začínajúcich podnikov a MSP na trh; domnieva sa, že rastúce technológie vrátane získavania textov a údajov budú dôležitým faktorom pri odvodzovaní pridanej hodnoty z otvorených súborov údajov; poukazuje však na to, že je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi spracovaním osobných údajov a údajov iného typu a navrhnúť technologické riešenia podporujúce ochranu súkromia už v štádiu návrhu;

30.  zdôrazňuje, že poskytovatelia veľkých dát musia pri spracúvaní osobných údajov plne dodržiavať všetky zásady stanovené v právnych predpisoch EÚ o ochrane údajov, ako sú bezúhonnosť a zákonnosť, obmedzenie účelu, právny základ pre spracovanie, súhlas, primeranosť, precíznosť a obmedzené lehoty uchovávania údajov; pripomína v tejto súvislosti stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k súkromiu a konkurencieschopnosti v časoch veľkých dát;

Podpora začínajúcich podnikov a MSP v hospodárstve založenom na údajoch

31.  uznáva potrebu vytvoriť silnú základňu poskytovateľov služieb, podporovať prínosy a aktíva integrovaného využívania údajov pre hospodárstvo a spoločnosť a posilniť dôveru MSP v technológie súvisiace s veľkými dátami; uznáva potrebu podpory rozsiahleho využívania služieb veľkých dát s cieľom zlepšiť účinnosť v rôznych hospodárskych odvetviach a podporiť nových poskytovateľov služieb; požaduje vytvorenie jednotných kontaktných miest, ktoré pomôžu MSP lepšie využívať ich vlastné a verejné údaje a zároveň dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov;

32.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohé nápady a príležitosti zanikajú alebo sa realizujú mimo Európy z dôvodu problémov týkajúcich sa škálovateľnosti na základe prekážok, ako je administratívna záťaž a prístup k financovaniu, pričom všetko negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť Európy; žiada, aby sa uľahčilo získavanie súkromného kapitálu pomocou poskytovania správnych stimulov vrátane úsilia zameraného na riešenie problémov, ktoré predstavujú rôzne vnútroštátne, administratívne, regulačné a daňové predpisy; vyzýva na stimulovanie rozvoja ekosystémov, ktoré spájajú verejné a súkromné inštitúcie poskytujúce technológie a infraštruktúru so začínajúcimi podnikmi poskytujúcimi nápady na využitie;

33.  pripomína, že iba 1,7 % spoločností v plnej miere využíva moderné digitálne technológie aj napriek výhodám, ktoré môžu digitálne nástroje priniesť vo všetkých hospodárskych odvetviach; naliehavo preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli stratégiu digitálneho podnikania;

34.  vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby vytvorili európske strediská digitálneho hospodárstva, ktoré zahŕňajú využívanie veľkých dát a iných dátových technológií zo strany podnikateľov, MSP a inovačných spoločností a zahŕňajú tiež výskumných pracovníkov a širšie hospodárstvo; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby presadzovali vytváranie inovačných priestorov a zoskupení s cieľom pomôcť rozvíjať zručnosti a vytvárať konkurenčnú výhodu v oblasti duševného kapitálu a lepšie pochopiť perspektívy a obmedzenia technológie veľkých dát;

35.  žiada, aby EÚ a jej členské štáty zlepšili koordinované úsilie v školách a vo vzdelávacích zariadeniach, aby sa IKT stali atraktívnou pracovnou oblasťou, a to najmä pre ženy a dievčatá; domnieva sa, že takéto úsilie by malo zahŕňať opatrenia na podporu lepšieho podnikateľského zmýšľania a zjednodušenie podnikania s veľkými dátami prostredníctvom zakladania nových začínajúcich podnikov v tejto oblasti, čím vznikne väčší počet pracovných príležitostí; poukazuje na význam prijatia multidisciplinárneho prístupu k odbornej príprave odborníkov a vytvoreniu tímu;

36.  požaduje, aby sa zaviedli iniciatívy a odporučili modely financovania, ktoré podporujú celoživotné vzdelávanie a cielené opatrenia pre všetkých vrátane starších ľudí, a ktoré uľahčujú prístup k vzdelávaniu pre odborníkov s cieľom rozširovať ich zručnosti v oblasti IKT a spracovávania údajov, aby sa zvýšiť počet odborníkov vyškolených v digitálnej oblasti; vyzýva, aby sa v ďalšom vzdelávaní poskytol väčší priestor pre digitálnu transformáciu podnikov a aby sa vypracovali programy týkajúce sa iniciatívy e-leadership; zdôrazňuje, že je potrebné podporovať pohyb kvalifikovaných pracovníkov v celej EÚ a opatrenia na riešenie nedostatku zručností vrátane osobitných opatrení zameraných na pritiahnutie talentov;

37.  podporuje iniciatívy na zahrnutie programovania a tém súvisiacich so spracovaním údajov do vnútroštátnych učebných osnov; zdôrazňuje početné výhody voľne dostupného softvéru vo vzdelávaní a vyzýva k osobitnému zameraniu na zabezpečenie toho, aby tieto nové učebné osnovy motivovali deti k objavovaniu ich talentu a zapájaniu sa do dátovej vedy a programovania;

38.  domnieva sa, že EÚ a jej členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie s cieľom predísť úniku mozgov pokiaľ ide o vysoko vzdelaných a kvalifikovaných odborníkov do iných regiónov ležiacich mimo Európy;

39.  požaduje podporu rozvoja nástrojov s užívateľským rozhraním, ktoré umožnia príležitostným koncovým používateľom v MSP vyvíjať nové obchodné modely založené na údajoch;

Zapojenie spoločnosti

40.  požaduje podporu iniciatív na zvýšenie povedomia o prínosoch a hodnote digitálnych technológií a verejných diskusií v členských štátoch a na európskej a medzinárodnej úrovni o nich, a to najmä v súvislosti s tými skupinami, ktoré ešte nemajú prístup k digitálnym technológiám alebo ktoré s nimi ešte nie sú dostatočne oboznámené; požaduje iniciatívy na posilnenie postavenia občanov, pokiaľ ide o využívanie a hodnotu ich údajov, najmä pokiaľ ide o rozvoj nových inovačných služieb, a na zvýšenie povedomia o prínosoch a hodnote veľkých dát pre spoločnosť;

41.  poukazuje na to, že analýzy veľkých dát majú potenciál výrazne urýchliť rozvoj inovatívnych verejných služieb založených na využívaní otvoreného prístupu k údajom verejnej správy a na opätovnom používaní informácií verejného sektora; víta preto príležitosti na zvýšenie angažovanosti a účasti verejnosti, ktoré prinášajú digitálna infraštruktúra a integrované využívanie údajov prostredníctvom rôznych foriem elektronickej verejnej správy a elektronickej demokracie;

42.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili opatrenia na rozvoj elektronickej verejnej správy; uznáva najmä hodnotu internetu vecí a vyzýva Komisiu, aby rámec jednotného digitálneho trhu skoordinovala s existujúcimi cieľmi stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že je takisto potrebné v plnej miere využívať výhody spoločného hospodárstva a inkluzívneho zapojenia občianskej spoločnosti a občanov;

o
o   o

43.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0535.

Právne oznámenie