Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2894(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0309/2016

Predkladané texty :

B8-0309/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 19
CRE 09/03/2016 - 19

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.10
CRE 10/03/2016 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0092

Prijaté texty
PDF 295kWORD 120k
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Správa o Čiernej Hore za rok 2015
P8_TA(2016)0092B8-0309/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. marca 2016 o správe o Čiernej Hore za rok 2015 (2015/2894(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 19. až 20. júna 2003 a na prílohu k nim s názvom Solúnska agenda pre západný Balkán: približovanie sa k európskej integrácii,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení (DSP) medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernou Horou na strane druhej z 29. marca 2010(1),

–  so zreteľom na závery siedmeho zasadnutia konferencie EÚ a Čiernej Hory o pristúpení na úrovni ministrov z 21. decembra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie a odporúčania, ktoré na svojej jedenástej schôdzi, ktorá sa konala 16. a 17. decembra 2015 v Štrasburgu, vydal Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora,

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 22. mája 2012 o pokroku, ktorý dosiahla Čierna Hora v oblasti vykonávania reforiem (COM(2012)0222), a na závery Rady z 26. júna 2012, v ktorých rozhodla, že sa 29. júna 2012 začnú prístupové rokovania s Čiernou Horou,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2015 s názvom Stratégia rozširovania EÚ (COM(2015)0611) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o Čiernej Hore za rok 2015 (SWD(2015)0210),

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedu viedenského samitu o západnom Balkáne z 27. augusta 2015,

–  so zreteľom na závery Rady pre všeobecné záležitosti z 15. decembra 2015 týkajúce sa rozširovania a procesu stabilizácie a pridruženia,

–  so zreteľom na rozhodnutie, ktoré prijali ministri zahraničných vecí krajín NATO na zasadnutí 2. decembra 2015,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Čiernej Hore,

–  so zreteľom na prácu, ktorú vo funkcii stáleho spravodajcu pre Čiernu Horu vo Výbore pre zahraničné veci odviedol Charles Tannock,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v prístupových rokovaniach s Čiernou Horou bol zaznamenaný ďalší pokrok a na medzivládnej konferencii, ktorá sa konala 21. decembra 2015 v Bruseli, boli otvorené ďalšie dve kapitoly rokovaní, a to o doprave a energetike; keďže s ohľadom na proces rokovaní je Čierna Hora najpokročilejšou kandidátskou krajinou;

B.  keďže trvalý dialóg a konštruktívna spolupráca medzi vládnou koalíciou a opozíciou sú kľúčové na zachovanie pokroku v prístupovom procese;

C.  keďže pre demokratickú budúcnosť Čiernej Hory je podstatné, aby boli voľby slobodné, spravodlivé a transparentné;

D.  keďže Čierna Hora by mala naďalej dosahovať solídne výsledky v oblasti právneho štátu, čo je základným predpokladom vstupu do EÚ;

E.  keďže silná občianska spoločnosť prispieva k posilneniu politickej zodpovednosti, posilňuje solidaritu v krajine a podporuje lepšie pochopenie a osvojenie reforiem súvisiacich s EÚ;

F.  keďže korupcia je aj naďalej závažným problémom a keďže organizovaná trestná činnosť a ohrozenie slobody prejavu naďalej vzbudzujú obavy;

G.  keďže by sa mali prijať ďalšie opatrenia na boj proti nezamestnanosti, sociálnej diskriminácii a chudobe a na posilnenie pracovných a odborových práv v súlade s normami EÚ;

1.  víta neustály pokrok v prístupových rokovaniach s Čiernou Horou a konštatuje, že doteraz sa otvorilo 22 kapitol na prerokovanie vrátane kapitol 23 a 24, z ktorých dve boli predbežne uzavreté; nabáda na skutočný pokrok pri plnení kritérií na uzatvorenie prerokúvaných kapitol a otvorenie ďalších kapitol; zdôrazňuje, že pokrok v rokovaniach musí sprevádzať prísne vykonávanie príslušných akčných plánov a stratégií; opätovne zdôrazňuje, že pokrok v rokovaniach závisí od pokroku v oblasti uplatňovania zásad právneho štátu a viditeľné výsledky v tejto oblasti;

2.  naliehavo žiada väčšiu parlamentnú kontrolu počas prístupového procesu; víta prijatie akčného plánu na rok 2015 na posilnenie parlamentnej kontroly, ale zdôrazňuje, že treba posilniť kapacity čiernohorského parlamentu a zlepšiť jeho prístup k informáciám týkajúcim sa pristúpenia; víta nedávno prijatý etický kódex a vyzýva na prijatie ďalších opatrení s cieľom zlepšiť dôveru verejnosti voči čiernohorskému parlamentu;

3.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad polarizovanou domácou politickou scénou a bojkotom parlamentných činností časťou opozície; vyzýva všetky politické sily vo vláde aj v opozícii, aby sa opäť zapojili do trvalého dialógu a konštruktívnej spolupráce v rámci čiernohorského parlamentu; berie na vedomie neúspešné hlasovanie o nedôvere, ktoré sa v čiernohorskom parlamente uskutočnilo 27. januára 2016, a následný parlamentný dialóg o vytvorení podmienok pre slobodné a spravodlivé voľby; pripomína, že dialóg a kompromis sú základom každého demokratického rozhodovacieho procesu; v tejto súvislosti víta predložený plán na prekonanie politickej krízy; vyzýva všetky opozičné strany, aby zvážili pozvanie na účasť vo vláde, v ktorej by zotrvali až do volieb v októbri 2016, s cieľom bezodkladne zabezpečiť, aby boli zaručené podmienky pre slobodné a spravodlivé voľby vrátane dokončenia úpravy volebných zákonov a zaistenia, že žiadne verejné zdroje sa nevyužijú na stranícke účely; považuje za nevyhnutné pre dobre fungujúcu demokraciu, aby akýkoľvek druh protestu prebiehal pokojne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi; očakáva, že príslušné orgány dôkladne a včas vyšetria všetky násilné činy, ktoré sa udiali počas protestov, vrátane všetkých tvrdení o nadmernom použití sily zo strany niektorých príslušníkov policajných síl; berie na vedomie zmeny zákony o verejnom zhromažďovaní prijaté v decembri 2015;

4.  vyzýva vládu, aby v plnej miere uplatňovala nové volebné zákony pred akýmikoľvek novými voľbami a aby ďalej posilňovala štátnu volebnú komisiu, ktorá si musí plniť svoj mandát účinne; znova trvá na tom, že je potrebný riadny politické preskúmanie aféry týkajúcej sa audiozáznamov, pričom uznáva pokrok dosiahnutý na v súdnom konaní;

5.  berie na vedomie určitý pokrok v oblasti vládnej reformy verejnej správy na roky 2011 – 2016 a vyzýva na včasné prijatie stratégie na roky 2016 – 2020; nabáda na ďalšie odpolitizovanie verejnej správy; považuje za nevyhnutné, aby sa vo verejnej správe dodržiavali zásady zásluhovosti, odpolitizovania, zodpovednosti a transparentnosti, a aby sa zaistilo právo občanov na dobrú správu vecí verejných bez akejkoľvek korupcie; víta zmeny zákona o ombudsmanovi; vyjadruje znepokojenie nad tým, že kapacita úradu ombudsmana vybavovať sťažnosti účinne je stále obmedzená; zdôrazňuje, že je potrebný vyšší počet nezávislých špecializovaných štátnych agentúr;

6.  víta značný pokrok v posilňovaní právneho rámca s cieľom zvýšiť nezávislosť, zodpovednosť a profesionálnosť súdnictva a očakáva úplné vykonávanie príslušných právnych predpisov v praxi; s uspokojením konštatuje, že počet nevybavených prípadov určitých typov sa ešte viac znížil; vyzýva na zaistenie nezávislosti súdnictva a víta zvýšenú efektívnosť; naďalej vyjadruje znepokojenie nad nenáležitým zasahovaním do nezávislosti súdnictva, najmä pokiaľ ide o vymenúvanie sudcov; zdôrazňuje potrebu posilniť kapacity súdnej rady a rady prokurátorov, ďalej zvyšovať efektivitu ústavného súdu a posilniť presadzovanie súdnych a administratívnych rozhodnutí a v plnej miere zaviesť nové systémy prijímania nových pracovníkov, odborného posúdenia a služobného postupu;

7.  vyzýva na zlepšenie legislatívnych a administratívnych kapacít v oblasti azylu a migrácie a naliehavo vyzýva Komisiu, aby na tento účel poskytla podporu; oceňuje postup vlády Čiernej Hory, ktorá na svojom území pomáha ľuďom bez štátnej príslušnosti s riešením ich štatútu; povzbudzuje Čiernu Horu, aby vo svojom úsilí v tejto oblasti pokračovala, najmä pokiaľ ide o deti, a to aj tým, že ešte viac uľahčí zápis narodenia a následnú či opätovnú registráciu do matrík;

8.  vyzýva vládu a prokuratúru, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti beztrestnosti vojnových zločinov a preukázali proaktívnejší prístup v nadväznosti na nevyriešené obvinenia z vojnových zločinov, najmä pokiaľ ide o úradníkov zodpovedných za vrchné velenie, s cieľom zabezpečiť v súlade s medzinárodnými normami, aby sa rozhodnutia súdov presadzovali a aby sa zaručilo spravodlivé a primerané odškodnenie a aby mali obete prístup k spravodlivosti a získali náhradu za utrpené škody; požaduje zaistenie úplnej ochrany svedkov; opäť pripomína, že je potrebné vyriešiť všetky prípady, ktoré nie sú v súlade so spoločnou pozíciou EÚ k integrite Rímskeho štatútu alebo s príslušnými usmerňujúcimi zásadami EÚ pre dvojstranné dohody o imunite;

9.  víta partnerské hodnotenie práv detí, ktoré nedávno vykonala EÚ, a požaduje, aby sa na všetkých úrovniach v plnej miere vykonávali a monitorovali politiky a zákony týkajúce sa detí; zdôrazňuje, že na účely politík a služieb súvisiacich s deťmi na vnútroštátnej a miestnej úrovni je potrebné zabezpečiť dostatočné zdroje a že je nevyhnutné posilniť kapacity potrebné na zostavovanie a využívanie kvalitných a rozčlenených údajov zameraných na deti, ktoré by slúžili na tvorbu politík a programov na založených na dôkazoch;

10.  oceňuje záväzok vlády rozšíriť vysokokvalitné vzdelávanie v ranom detstve a víta nárast predškolského vzdelávania po cielenej kampani; víta úsilie o celkové zvýšenie kvality vzdelávania, najmä včasného vzdelávania, a to stanovením noriem, posilnením kapacít poskytovateľov vzdelávania a zavedením mechanizmov dohľadu a zabezpečenia kvality; víta priekopnícku činnosť zameranú na rozvoj sociálno-emocionálnych schopností a ďalších mäkkých zručností žiakov základných škôl;

11.  berie na vedomie záväzok vlády a výsledky, ktoré dosiahla v rámci reformy sociálneho systému a systému starostlivosti o deti, a zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby strediská sociálnej starostlivosti tieto reformy účinne uplatňovali prostredníctvom systému správy jednotlivých prípadov a koordinácie služieb; poukazuje na to, že nedávna zmena zákona, podľa ktorej môžu služby stredísk dennej starostlivosti využívať spoločne so zdravotne postihnutými deťmi aj dospelí, nie je v súlade s medzinárodnými normami; víta záväzok vlády zabezpečiť do roku 2017, aby žiadne deti mladšie ako tri roky neboli umiestňované do štátnych zariadení ústavnej výchovy; chváli navrhnuté zmeny rodinného práva Čiernej Hory, ktorých cieľom je zakázať telesné tresty v rodine; žiada o ďalšie úsilie o zavedenie zásady najlepších záujmov dieťaťa do všetkých občianskoprávnych a administratívnych postupov a súčasne o presadzovanie širšieho prístupu k spravodlivosti;

12.  konštatuje, že napriek pozitívnej legislatívnej zmene vyvoláva korupcia naďalej vážne obavy, najmä pokiaľ ide o oblasť verejného obstarávania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, územného plánovania, privatizácie a výstavby; opakuje, že je potrebné odstrániť korupciu na všetkých úrovniach, pretože narúša demokratické zásady a negatívnej ovplyvňuje sociálny a hospodársky rozvoj; vyzýva vládu, aby boj proti korupcii zaradila medzi svoje priority tým, že naň vyčlení dostatok ľudských a rozpočtových zdrojov; víta zriadenie úradu špeciálneho prokurátora, medzi ktorého úlohy patrí aj boj proti trestným činom korupcie, a naliehavo žiada o to, aby čo najskôr v plnej miere vyvíjal svoju činnosť; víta vytvorenie protikorupčnej agentúry, ktorá začala svoju činnosť 1. januára 2016; vyzýva na zabezpečenie jej nezávislosti a schopnosti vykonávať administratívne vyšetrovanie; pripomína dôležitosť ochrany informátorov; vyzýva orgány, aby uľahčili a rozšírili prístup k informáciám o vlastníctve podnikov a nehnuteľností a k podrobnostiam o verejných výdavkoch, najmä v prípade procesov verejného obstarávania a privatizácie;

13.  vyzýva vládu, aby ďalej posilnila legislatívny a inštitucionálny rámec boja proti korupcii a zaistila ochranu osôb, ktoré informujú o prípadoch korupcie; vyzýva na aktívnejšie zapojenie a účinnejšiu spoluprácu vlády, všetkých sektorov verejného života a občianskej spoločnosti v oblasti predchádzania korupcii, opakuje, že treba na všetkých úrovniach posilniť úspešnosť protikorupčných vyšetrovaní, súdnych konaní a dokazovaní, posilniť inštitucionálne a operačné kapacity prokurátorov, sudcov a polície a systematicky využívať finančné vyšetrovanie a právomoc zadržať a skonfiškovať majetok; žiada o kriminalizovanie neoprávneného obohatenia;

14.  berie na vedomie začatie trestného konania čiernohorským úradom prokurátora v niektorých čiernohorských obciach proti niekoľkým úradníkom v súvislosti s korupciou na vysokej úrovni; víta to ako pozitívny signál v úspešnom boji s cieľom vykoreniť korupciu na vysokej úrovni a nabáda Čiernu Horu, aby v tejto praxi pokračovala; opakuje, že je potrebné na všetkých úrovniach posilniť úspešnosť protikorupčných vyšetrovaní a postaviť prípady korupcie na vysokej úrovni pred súd; oceňuje dobré výsledky Vrchného súdu v Podgorici, pokiaľ ide o rozsudky vynášané za trestné činy týkajúce sa korupcie;

15.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že oznámený počet konečných odsúdení v prípadoch organizovanej trestnej činnosti a počet zhabaní a konfiškácií majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti je ešte stále veľmi nízky; podporuje lepšiu a užšiu spoluprácu medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva; víta dobrú spoluprácu medzi Čiernou Horou a jej susednými krajinami týkajúcu sa širokej škály otázok; víta dohodu o spolupráci medzi agentúrou Eurojust a Čiernou Horou; berie na vedomie, že právny rámec v oblasti prania špinavých peňazí už bol do značnej miery zavedený, žiada však, aby sa príslušný rámec dohľadu výrazne posilnil a aby sa zvýšil počet vyšetrovaní, stíhaní a odsúdení v prípadoch prania špinavých peňazí;

16.  nabáda na prijatie ďalších opatrení namierených proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom doplniť príslušné právne a inštitucionálne aspekty vrátane vytvorenia multidisciplinárneho koordinačného tímu; vyzýva príslušné orgány, aby zvýšili počet finančných vyšetrovaní a zhabaní a konfiškácií majetku, a na efektívnejšiu identifikáciu a ochranu obetí a efektívnejšie vedenie súdnych konaní;

17.  konštatuje, že čiernohorská polícia zintenzívnila kontroly v celej krajine s cieľom predchádzať možným teroristickým útokom a najímania štátnych príslušníkov Čiernej Hory do džihádistických organizácií; víta prijatie stratégie boja proti terorizmu na obdobie 2016 – 2018 a vytvorenie medzirezortnej skupiny na monitorovanie situácie a posudzovanie teroristických hrozieb; žiada príslušné orgány, aby riadne vykonávali príslušné právne ustanovenia s cieľom predchádzať akémukoľvek potenciálnemu ohrozeniu bezpečnosti občanov a aby tieto hrozby monitorovali; nabáda príslušné orgány, aby v snahe predchádzať radikalizácii a reagovať na teroristickú činnosť posilnili regionálnu a medzinárodnú spoluprácu aj prostredníctvom výmeny informácií a osvedčených postupov; zastáva názor, že všetkými opatreniami prijatými v tomto smere by sa malo zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v súlade s medzinárodnými normami a nástrojmi; domnieva sa, že politická stabilita regiónu, presadzovanie vzájomnej tolerancie a dialógu medzi etnikami a náboženstvami a ďalší pokrok smerom k EÚ sú zásadnými podmienkami posilnenia súdržnosti a bezpečnosti na západnom Balkáne;

18.  víta nedávne úsilie čiernohorskej vlády o zintenzívnenie boja proti nezákonnému obchodovaniu so zbraňami a s výbušninami; žiada o užšiu koordináciu a výmenu najlepších postupov medzi jednotlivými iniciatívami v Čiernej Hore a širšom regióne a Komisiou v tejto oblasti;

19.  víta úsilie o zlepšenie mechanizmov konzultácií s organizáciami občianskej spoločnosti a dosiahnuť väčšiu transparentnosť v tvorbe politík a právnych predpisov vrátane ich zapojenia do procesu reforiem v oblasti právneho štátu a monitorovania volebného procesu a vykonávania reforiem; oceňuje motiváciu a úsilie sektora organizácií občianskej spoločnosti, ktorý sa v mnohých oblastiach osvedčil ako dôrazný a účinný; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej zlepšiť prístup organizácií občianskej spoločnosti k informáciám týkajúcim sa pristúpenia a naďalej zlepšovať spoluprácu miestnych samospráv a organizácií občianskej spoločnosti; vyzýva príslušné orgány, aby naďalej rozvíjali udržateľný systém verejného financovania organizácií občianskej spoločnosti a vytvorili priaznivé podmienky na podporu dobrovoľníckej práce a sociálneho podnikania;

20.  opakuje význam slobody a plurality médií, ako aj slobodu prejavu v širšom zmysle, ako jednej zo základných hodnôt EÚ a základný kameňa každej demokracie; naďalej vyjadruje znepokojenie v súvislosti so slobodou médií v Čiernej Hore, ktorá sa vo výročnom rebríčku organizácie Reportéri bez hraníc umiestnila z hľadiska slobody tlače na 114. mieste; nabáda na dosiahnutie pokroku v oblasti slobody prejavu a na zosúladenie rozhodnutí s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcou sa slobody prejavu; naliehavo žiada, aby sa prijali opatrenia na zabezpečenie nezávislosti verejnoprávneho vysielania RTCG; vyzýva na spravodlivý a rovnaký prístup k médiám pre všetky strany zúčastnené vo voľbách; zdôrazňuje význam samoregulácie médií; víta úsilie vynaložené v sektore informačnej spoločnosti a technológií;

21.  víta skutočnosť, že vo vykazovanom období neprišlo k novým útokom na novinárov; vyjadruje však znepokojenie nad nedostatkami vo vyšetrovaní predchádzajúcich prípadov násilia a zastrašovania namiereného proti novinárom; naliehavo žiada príslušné orgány, aby vyriešili nedoriešené prípady násilia a hrozieb voči novinárom vrátane vraždy Duška Jovanoviča v roku 2004 a zlepšili vyšetrovanie, zistili nielen, kto sú páchatelia, ale aj osoby v pozadí útokov, a aby vykonali odporúčania mediálnej komisie vytvorenej ad hoc na monitorovanie vyšetrovaní v prípadoch násilia voči novinárom; vyjadruje pochybnosti v súvislosti so súčasným zložením komisie, v ktorej príslušníci bezpečnostných služieb predstavujú viac ako 50 %, čo im v prípade, že konajú spoločne, umožňuje blokovať pokrok a prijímanie správ; vyzýva vládu, aby tejto komisii predĺžila mandát a poskytla oveľa viac informácií a právomocí; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že prípady zastrašovania novinárov a médií môžu výrazne podporiť autocenzúru a obmedziť priestor pre investigatívnu žurnalistiku; odsudzuje pokračujúce osobné očierňujúce kampane, najmä zo strany jedných bulvárnych novín, ktoré napádajú súkromie prominentných aktivistov občianskej spoločnosti a niektorých politikov; pripomína, že všetky médiá musia plne rešpektovať stanovené pravidlá profesionálneho spravodajstva; poukazuje na skutočnosť, že mediálna obec je výrazne spolitizovaná a rozdelená, odborné a etické normy sú slabé, novinári sú zle platení a ich pracovné miesta sú neisté; považuje za zásadné, aby novinári mali úplnú nezávislosť od akýchkoľvek zásahov, a to aj zo strany vlastníkov médií; víta dohodu medzi zástupcami médií zameranú na zlepšenie súčasného etického kódexu s cieľom kvalitatívne zvýšiť publicistiku; vyzýva na pokračovanie dialógu o zdokonalení etických a odborných noriem v médiách za pomoci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe;

22.  víta zlepšenie právneho rámca, pokiaľ ide o práva osôb so zdravotným postihnutím; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že väčšina verejných budov nie je prístupná pre osoby so zdravotným postihnutím, a to vrátane 13 prioritných verejných budov, ako sú Európsky parlament, školy, nemocnice, centrá sociálnej starostlivosti a súdy, napriek tomu, že vláda sa zaviazala zmeniť túto situáciu do 31. augusta 2013; vyzýva na plné využívanie fondu pre profesijnú rehabilitáciu a zamestnanie osôb so zdravotným postihnutím;

23.  vyzýva príslušné orgány, aby podporovali lepšie zastúpenie etnických menšín v zamestnaní vo verejnom sektore vrátane polície a súdnictva; naliehavo ich vyzýva, aby prijali aj nový zákon o menšinách a zákon o právnom postavení náboženských spoločenstiev v súlade s európskymi normami a po náležitej konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami, aby vyvíjali ďalšie úsilie na ochranu multietnickej identity Boky Kotorskej (zátoka Kotor) a aby riešili problém nedostatočnej transparentnosti vo finančných prostriedkoch určených pre menšiny; víta politiky Čiernej Hory zamerané na vytvorenie ovzdušia tolerancie a na začleňovanie všetkých národnostných menšín;

24.  berie na vedomie zlepšenie účasti rómskych študentov na všetkých úrovniach vzdelávania, ale znovu vyzýva na ďalšie opatrenia na uľahčenie prístupu Rómov, egyptských menšín a Aškalov k zdravotnej starostlivosti, bývaniu a zamestnaniu; naliehavo vyzýva politických a občianskych predstaviteľov, aby bojovali proti nepriateľstvu, diskriminácii a trestným činom z nenávisti voči komunite LGBTI, najmä tým, že budú vzdelávať a informovať verejnosť s cieľom zmeniť postoje a poskytovať odbornú prípravu polícii, prokurátorom a sudcom; žiada, aby boli páchatelia diskriminácie a násilia boli postavení pred súd; nabáda orgány, aby pokračovali v úsilí o ochranu práv LGBTI osôb, toto úsilie zintenzívnili a zaručili slobodu zhromažďovania; víta skutočnosť, že tretí čiernohorský pochod hrdosti bol dobre chránený a prebehol 13. decembra 2015 bez väčších incidentov; vyjadruje však poľutovanie nad zákazom pochodu hrdosti v Nikšići;

25.  naďalej vyjadruje znepokojenie nad domácim a sexuálnym násilím voči ženám a dievčatám, jeho nedostatočným oznamovaním, absenciou súdnych konaní a neúčinnou podporou a ochranou obetí, ako aj nad miernymi trestami pre páchateľov alebo priamo beztrestnosťou; naliehavo žiada príslušné orgány, aby brali domáce násilie vážne, zriadili služby ochrany, zlepšili koordináciu medzi štátnymi inštitúciami a účinne vykonávali dohodu o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby školili zamestnancov štátnych inštitúcií (sociálni pracovníci, príslušníci polície atď.) na prácu s obeťami; zdôrazňuje význam zvýšenia zastúpenia žien v politike počas nadchádzajúcich volieb, ako aj prístupu žien na trh práce;

26.  vyzýva vládu, aby ďalej posilňovala inštitúcie v oblasti ľudských práv, napr. úrad ombudsmana a ministerstvo pre ľudské práva a menšiny, a aby vyčlenila primerané zdroje na presadzovanie ľudských práv;

27.  vyzdvihuje makroekonomickú stabilitu a priaznivý vývoj v hospodárstve; berie tiež na vedomie, že podľa správy Svetovej banky na rok 2016 s názvom Doing Business (podnikanie), ktorá meria mieru ľahkosti podnikania v krajine, je Čierna Hora na 46. mieste vo svete, teda na druhom mieste na západnom Balkáne; konštatuje však, že Čierna Hora je na 136. mieste zo 188 krajín, pokiaľ ide o presadzovanie plnenia zmlúv, čo spôsobuje právnu neistotu; berie na vedomie úsilie o zlepšenie konkurencieschopnosti priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov; naliehavo žiada vládu, aby začala ďalšie štrukturálne reformy, zabezpečila regulačné prostredie, ktoré bude priaznivé pre podnikanie a zároveň bude chrániť práva spotrebiteľa a sociálne práva, aby vyvíjala úsilie s cieľom znížiť korupciu v hospodárstve, zaviedla hospodárske reformy, ktorými sa vytvoria pracovné miesta a rast, riešila značné deficity bežného účtu a všeobecného rozpočtu krajiny a udržateľnosť verejných financií, ako aj aby realizovala politiky, ktoré pomôžu diverzifikovať hospodárstvo;

28.  zdôrazňuje význam posilňovania sektora MSP a poskytovania podpory prostredníctvom lepších právnych predpisov, financovania, vykonávania priemyselnej politiky a potláčania neformálneho hospodárstva, ako aj urýchlenia elektronickej registrácie spoločností na celoštátnej úrovni;

29.  konštatuje so znepokojením, že Čierna Hora nepostupuje v súlade s tretím energetickým balíkom a nenapreduje vo vývoji trhu s plynom; zdôrazňuje potrebu vyčleniť dostatočné zdroje v záujme dosiahnutia cieľov a potrebu vytvoriť špecializovanú agentúru v oblasti energetickej účinnosti;

30.  konštatuje, že štátna pomoc aj naďalej vyvoláva znepokojenie, najmä pokiaľ ide o nezávislosť komisie na kontrolu štátnej pomoci a oddelenia kontroly štátnej pomoci, oznamovanie a zlučiteľnosť nových právnych predpisov a pomoc pre veľké investičné projekty a o hlinikáreň KAP; naďalej vyjadruje znepokojenie nad meškaním riešenia konkurzného konania hlinikárne KAP, keďže sa tým porušujú záväzky krajiny v rámci DSP; opätovne vyzýva vládu a zúčastnené strany, aby na základe rokovaní dospeli k trvalému riešeniu konkurzného konania hlinikárne KAP v súlade s pravidlami štátnej pomoci a DSP, na základe transparentnosti a zásad právneho štátu; nabáda na vykonanie úplného a nezávislého auditu financií KAP-u, a to od jeho nadobudnutia spoločnosťou CEAC v roku 2005 až po súčasnosť; žiada o osobitnú pozornosť v súvislosti s plánmi na výstavbu novej diaľnice, ktorá bude najväčším verejným projektom s najvyššími nákladmi v histórii Čiernej Hory; vyzýva orgány, aby zabezpečili primerané využitie verejných fondov a dodržanie príslušných zákonov;

31.  opätovne zdôrazňuje svoje znepokojenie v súvislosti s tým, že v niektorých častiach krajiny mnohí obyvatelia žijú v relatívnej chudobe a že nezamestnanosť mladých a dlhodobá nezamestnanosť sú stále na vysokej úrovni; zdôrazňuje význam začlenenia organizácií občianskej spoločnosti a sociálnej rady do tvorby politík v oblasti práce; vyzýva na zlepšenie sociálneho dialógu; upozorňuje na nepomer medzi vzdelávacím systémom a trhom práce a prehlbovanie sociálno-ekonomickej priepasti medzi severom a juhom krajiny; žiada, aby sa prijali aktívne opatrenia na trhu práce s cieľom zvýšiť zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí; poznamenáva, že je potrebné účinnejšie bojovať proti daňovým únikom a zaviesť sociálne spravodlivejšie zdaňovanie; nabáda vládu, aby urýchlila riešenie kľúčových otázok Čiernej Hory týkajúcich sa sociálneho začlenenia, znižovania chudoby a tieňovej ekonomiky; víta prijatie akčného plánu sociálneho začlenenia na rok 2016; víta memorandum o porozumení s Medzinárodnou organizáciou práce;

32.  vyzýva najmä na ďalšie úsilie o zachovanie biodiverzity slaného jazera v Ulcinje ako najvýznamnejšieho miesta rozmnožovania a prezimovania vtákov na východojadranskom pobreží; vyzýva vládu, aby pokračovala v úsilí o zabezpečenie trvalej vnútroštátnej a medzinárodnej ochrany tohto jedinečného ekosystému a aby toto úsilie ešte zvýšila, pričom by mala uznať, že toto slané jazero je jedným z najlepších príkladov synergie hospodárskeho rozvoja a ochrany životného prostredia, keďže len ak tieto slané vodné plochy fungujú, môže každoročne poskytnúť prirodzené útočisko miliónom vtákov; podporuje udržateľný rozvoj pobrežia a ochranu prírodného prostredia a biodiverzity v súlade s európskymi normami; zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie na prijatie nového zákona o životnom prostredí v spojení s potrebou posúdiť environmentálny vplyv a posilniť príslušné administratívne a koordinačné kapacity; víta prijatie stratégie v oblasti klímy a septembri 2015; berie na vedomie zámer vlády Čiernej Hory postaviť približne nové vodné elektrárne; opakuje potrebu riadneho posúdenia environmentálneho vplyvu v súlade s acquis EÚ a medzinárodnými normami;

33.  vyjadruje uznanie Čiernej Hore za aktívnu účasť a konštruktívnu úlohu v oblasti regionálnej a medzinárodnej spolupráce vrátane jej účasti na regionálnom zmierení a operáciách krízového riadenia v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP); zdôrazňuje konštruktívnu úlohu Čiernej Hory v rámci tzv. berlínskeho procesu a iniciatívy šiestich krajín západného Balkánu; blahoželá Čiernej Hore k dosiahnutiu jej plného súladu so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ (SZBP) a nabáda vládu, aby aj naďalej udržiavala aktuálny súlad, ktorý dosahuje 100 %; víta pokrok prijatie zákona o vykonávaní medzinárodných reštriktívnych opatrení, a to aj v súvislosti s nezákonnou anexiou Krymu Ruskom a udalosťami na východnej Ukrajine; povzbudzuje ostatné krajiny v tomto regióne, aby spolupracovali s EÚ na zladení zahraničnej politiky a nasledovali príklad Čiernej Hory; vyzýva čiernohorské orgány, aby urýchlene prijali tzv. mäkké opatrenia dohodnuté počas samitu o západnom Balkáne v roku 2015 vo Viedni (napr. zjednodušenie/zosúladenie postupov pri prechode hraníc, reformy v oblasti železníc, informačné systémy) pred ďalším samitom o západnom Balkáne v roku 2016 vo Francúzsku;

34.  víta rozhodnutie NATO pozvať Čiernu Horu, aby pristúpila k aliancii, a nabáda k rýchlemu a efektívnemu procesu rokovaní o pristúpení; v tejto súvislosti nabáda na pokračovanie reformy bezpečnostného sektora; víta účasť Čiernej Hory na misiách SBOP pod vedením EÚ; pripomína, že rokovania o pristúpení k EÚ sú nezávislé od rokovaní o pristúpení k NATO;

35.  víta dohody o hraniciach s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom a nabáda Čiernu Horu, aby stavala na týchto dohodách a urýchlila prácu na riešení otázky hraníc s Chorvátskom a Srbskom a v prípade, že nebude možné dosiahnuť riešenie na základe vzájomnej dohody, žiada o urovnanie sporov na Medzinárodnom súdnom dvore v Haagu v súlade s pravidlami a zásadami medzinárodného práva; opakuje svoju výzvu orgánom, aby pomáhali pri riešení otázok nástupníctva súvisiacich s majetkom bývalej Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia (SFRJ) vrátane vojenského a námorného majetku; nabáda Čiernu Horu, aby v procese pristúpenia aj naďalej riešila otvorené dvojstranné otázky so svojimi susedmi v konštruktívnom a susedskom duchu; vyzýva tiež čiernohorské orgány, aby rozšírili spoluprácu so susednými krajinami výmenou informácií o skúsenostiach z predvstupových rokovaní; vyzýva čiernohorské orgány, aby v plnom rozsahu dodržiavali ustanovenia o nástupníctve bývalej SFRJ, najmä pokiaľ ide o vojenský majetok;

36.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čiernej Hory.

(1) Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2010, s. 1.

Právne oznámenie