Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski
 Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
 Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ
 Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
 Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας
 Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski
PDF 404kWORD 69k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (2015/2241(IMM))
P8_TA(2016)0001A8-0004/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στις 13 Αυγούστου 2015, σε συνάρτηση με την κίνηση διαδικασίας από τον Γενικό Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας (αριθ. υπόθεσης CAN-PST-SCW.7421.35493.2015.5.A.0475), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 9 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Czesław Adam Siekierski παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας καθώς και το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7γ παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 10β του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και του γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0004/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχει διαβιβάσει αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας για την άρση της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski, πολωνού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράβαση του άρθρου 92α του Κώδικα περί πταισμάτων της 20ής Μαΐου 1971 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι το φερόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του επιτρεπομένου ανωτάτου ορίου ταχύτητας σε αστική περιοχή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ένας βουλευτής ή ένας γερουσιαστής δεν διώκεται ποινικά χωρίς την άδεια της Δίαιτας ή της Γερουσίας αντιστοίχως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται συνεπώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του Czesław Adam Siekierski·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φερόμενο αδίκημα δεν συναρτάται άμεσα ή προδήλως με την άσκηση των καθηκόντων του Czesław Adam Siekierski ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή,

1.  αποφασίζει να άρει τη βουλευτική ασυλία του Czesław Adam Siekierski·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Czesław Adam Siekierski.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski
PDF 404kWORD 68k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (2015/2268(IMM))
P8_TA(2016)0002A8-0005/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Czesław Adam Siekierski, που διαβίβασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, σε συνάρτηση με την κίνηση διαδικασίας από τον Γενικό Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας (αριθ. υπόθεσης CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 5 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Czesław Adam Siekierski παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας καθώς και το άρθρο 7β παράγραφος 1 και το άρθρο 7γ παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 10β του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση της εντολής του βουλευτή και του γερουσιαστή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0005/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχει διαβιβάσει αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Οδικών Μεταφορών της Πολωνίας για την άρση της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski, πολωνού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράβαση του άρθρου 92α του Κώδικα περί πταισμάτων της 20ής Μαΐου 1971 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997· λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη ότι το φερόμενο αδίκημα αφορά υπέρβαση του επιτρεπομένου ανωτάτου ορίου ταχύτητας σε αστική περιοχή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 2 και το άρθρο 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ένας βουλευτής ή ένας γερουσιαστής δεν διώκεται ποινικά χωρίς την άδεια της Δίαιτας ή της Γερουσίας αντιστοίχως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται συνεπώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του Czesław Adam Siekierski·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποφανθεί για την ενοχή ή μη του βουλευτή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στο να παρεμποδίσει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή,

1.  αποφασίζει να άρει την βουλευτική ασυλία του Czesław Adam Siekierski·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στον Czesław Adam Siekierski.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C 200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
PDF 569kWORD 173k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))(1)
P8_TA(2016)0003A8-0367/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Το σχέδιο αποκατάστασης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τύπων εργαλείων. Κατά την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας και στους πλέον βιοτεχνικούς και βιώσιμους τύπους εργαλείων, όπως οι παραδοσιακές διατάξεις παγίδευσης («almadrabas», «tonnare») που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανασύσταση των αποθεμάτων τόνου, χάρη στον υψηλό βαθμό επιλεκτικότητας και τον χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και που είναι πολύτιμα από επιστημονικής απόψεως.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Όλες οι τροποποιήσεις του σχεδίου αποκατάστασης που εγκρίθηκαν από την ICCAT το 2012, το 2013 και το 2014, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για ενσωμάτωση σχεδίου του οποίου οι στόχοι και τα μέτρα ορίστηκαν από την ICCAT, ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει ολόκληρο το περιεχόμενο των πολυετών σχεδίων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
(14)  Όλες οι τροποποιήσεις του σχεδίου αποκατάστασης που εγκρίθηκαν από την ICCAT το 2006, το 2012, 2013 και 2014, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να μεταφερθούν στο δίκαιο της Ένωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για ενσωμάτωση σχεδίου του οποίου οι στόχοι και τα μέτρα ορίστηκαν από την ICCAT, ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει ολόκληρο το περιεχόμενο των πολυετών σχεδίων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.
____________
____________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354/22, της 28.12.2013, σ. 1).
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι αναγκαίο να μεταφερθούν στην ενωσιακή νομοθεσία οι μελλοντικές δεσμευτικές τροποποιήσεις του σχεδίου αποκατάστασης. Για την ταχεία ενσωμάτωση των εν λόγω τροποποιήσεων στην ενωσιακή νομοθεσία, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η «Επιτροπή»). Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Διαγράφεται
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15a)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θεσπίζει την έννοια των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή, η έννοια ελάχιστων μεγεθών της ICCAT θα πρέπει να μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο ως ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης. Συνεπώς, οι αναφορές στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/981a στα ελάχιστα μεγέθη για τον τόνο θα πρέπει να ερμηνεύονται ως αναφορές στα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης στον παρόντα κανονισμό.
_______________
1a Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (ΕΕ L 16 της 23.1.2015, σ. 23).
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Η Επιτροπή οφείλει να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις όπου συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν δραστηριότητες μεταβίβασης, τον εγκλωβισμό και την καταγραφή και αναφορά των δραστηριοτήτων παγίδευσης του τόνου και των δραστηριοτήτων των σκαφών.
Διαγράφεται
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Το άρθρο 15, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει την υποχρέωση εκφόρτωσης η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015 όσον αφορά τον τόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η υποχρέωση ισχύει με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως εκείνες που απορρέουν από τις συστάσεις της ICCAT. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, για να ενσωματώσει αυτές τις διεθνείς υποχρεώσεις στο δίκαιο της Ένωσης με παρεκκλίσεις, μεταξύ άλλων, από την υποχρέωση εκφόρτωσης. Ως εκ τούτου, η απόρριψη τόνου θα επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 2015/98 της 18ης Νοεμβρίου 2014. Ο παρών κανονισμός δεν είναι συνεπώς απαραίτητο να καλύπτει τις εν λόγω υποχρεώσεις σχετικά με τις απορρίψεις,
(24)   Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 προβλέπει παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης τόνου οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (EE) αριθ. 1380/2013 για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ένωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης. Εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις της σύστασης ICCAT 13-07 οι οποίες θεσπίζουν υποχρέωση απόρριψης και ελευθέρωσης για σκάφη και διατάξεις παγίδευσης που αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν χρειάζεται να καλύπτει τις υποχρεώσεις απόρριψης και ελευθέρωσης και, κατά συνέπεια, θα θίγει τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/98,
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες για την εκ μέρους της Ένωσης εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο 1.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται οι γενικοί κανόνες για την εκ μέρους της Ένωσης εφαρμογή πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων αλιευτικών εργαλείων και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παραδοσιακά, πιο βιώσιμα και βιοτεχνικά εργαλεία, όπως παγίδες.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 16
16)  Ως «ιχθυοκαλλιεργητική ικανότητα» νοείται η ικανότητα του ιχθυοτροφείου σε τόνους να διατηρεί ιχθύες για σκοπούς πάχυνσης και εκτροφής»·
Διαγράφεται
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες των οικείων σκαφών αλίευσης και διατάξεων παγίδευσης είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες τόνου που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο.
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι αλιευτικές προσπάθειες των οικείων σκαφών αλίευσης και διατάξεων παγίδευσης είναι ανάλογες με τις αλιευτικές δυνατότητες τόνου που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, και να διασφαλίσει την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα των οικείων διατάξεων παγίδευσης.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Το ετήσιο σχέδιο αλιείας που υποβάλλεται από κάθε κράτος μέλος παρέχει ισότιμη κατανομή των ποσοστώσεων μεταξύ των ομάδων εργαλείων προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα δικαιώματα ατομικής ποσόστωσης και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, για το εθνικό σχέδιο κατανομής των ποσοστώσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση και την ευημερία των βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας, παραδοσιακών αλιέων που χρησιμοποιούν παγίδες και άλλες επιλεκτικές μεθόδους αλιείας, και στην ενθάρρυνση των μεθόδων αυτών.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Ο μέγιστος αριθμός των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους, που χρησιμοποιούνται για την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, περιορίζεται στον αριθμό και στη συνολική αντίστοιχη ολική χωρητικότητα των αλιευτικών σκαφών υπό τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, τα οποία αλίευαν, διατηρούσαν επί του σκάφους, μεταφόρτωναν, μετέφεραν ή εκφόρτωναν τόνο κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 1η Ιουλίου 2008. Το όριο αυτό ισχύει για κάθε τύπο εργαλείων για τα σκάφη αλίευσης.
3.  Ο μέγιστος αριθμός και η αντίστοιχη ολική χωρητικότητα των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους, που χρησιμοποιούνται για την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, περιορίζεται στον αριθμό και στη συνολική αντίστοιχη ολική χωρητικότητα των αλιευτικών σκαφών υπό τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, τα οποία αλίευαν, διατηρούσαν επί του σκάφους, μεταφόρτωναν, μετέφεραν ή εκφόρτωναν τόνο κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 1η Ιουλίου 2008. Το όριο αυτό ισχύει για κάθε τύπο εργαλείων για τα σκάφη αλίευσης.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2, 3 και 5, τα κράτη μέλη επανεξετάζουν το σύστημα ποσοστώσεων αλιείας τόνου, από το οποίο τιμωρούνται οι αλιείς μικρής κλίμακας, με σκοπό την άρση του μονοπωλίου που ασκείται επί του παρόντος από τους ιδιοκτήτες μεγάλων σκαφών και την ενθάρρυνση περισσότερο βιώσιμων αλιευτικών συστημάτων όπως είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για την αλιεία μικρής κλίμακας.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7
7.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 6, για τα έτη 2015, 2016 και 2017, τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των γρι-γρι που δεν διαθέτουν άδεια αλιείας τόνου στο πλαίσιο της παρέκκλισης που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2 στοιχείο β) στον αριθμό των γρι-γρι που εγκρίθηκαν το 2013 ή 2014.
7.  Για τα έτη 2015, 2016, και 2017, τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των γρι-γρι στον αριθμό των γρι-γρι που εγκρίθηκαν το 2013 ή το 2014. Αυτό δεν ισχύει για τα γρι-γρι που λειτουργούν στο πλαίσιο της παρέκκλισης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β).
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
5.  Η αλιεία τόνου με άλλα εργαλεία πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 έως 4 και το άρθρο 11, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων παγίδευσης επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
5.  Η αλιεία τόνου με άλλα εργαλεία πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 έως 4 και το άρθρο 11, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων παγίδευσης, επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της ICCΑΤ.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙΙ – Τμήμα 2 – τίτλος
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΧΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και με την επιφύλαξη τυχόν παρέκκλισης βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και με την επιφύλαξη τυχόν ισχυουσών παρεκκλίσεων.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – τίτλος
Ελάχιστο μέγεθος
Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Το ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο που αλιεύεται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο αντιστοιχεί σε βάρος 30 kg ή σε μήκος διχοτόμησης 115 cm.
1.  Το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον τόνο που αλιεύεται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο αντιστοιχεί σε βάρος 30 kg ή σε μήκος διχοτόμησης 115 cm.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τον τόνο ισχύει ελάχιστο βάρος 8 kg ή μήκος διχοτόμησης 75 cm στις εξής περιπτώσεις:
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για τον τόνο ισχύει ελάχιστο μέγεθος διατήρησης αναφοράς το οποίο αντιστοιχεί σε βάρος 8 kg ή μήκος διχοτόμησης 75 cm στις εξής περιπτώσεις:
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση που η ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος του οικείου αλιευτικού σκάφους ή διάταξης παγίδευσης έχει ήδη καταναλωθεί, θα πρέπει να αποφευχθεί η αλίευση τόνου. Ο νεκρός τόνος πρέπει να εκφορτώνεται και υπόκειται σε κατάσχεση και στα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης. Σύμφωνα με το άρθρο 27 κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω ποσότητες σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT.
4.  Σε περίπτωση που η ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος του οικείου αλιευτικού σκάφους ή διάταξης παγίδευσης έχει ήδη καταναλωθεί, θα πρέπει να αποφευχθεί η αλίευση τόνου. Ο νεκρός τόνος πρέπει να εκφορτώνεται ολόκληρος και χωρίς να έχει υποβληθεί σε μεταποίηση και υπόκειται σε κατάσχεση και στα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης. Σύμφωνα με το άρθρο 27 κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω ποσότητες σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο ΙΙΙ – Τμήμα 3 – τίτλος
ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Κάθε τόνος που εκφορτώνεται θα πρέπει να εκφορτώνεται ολόκληρος, χωρίς βράγχια και εντόσθια. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν, στη μέγιστη δυνατή έκταση, την απελευθέρωση του τόνου που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής και αγωνιστικής αλιείας, ιδίως δε των ιχθυδίων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  κατάλογο όλων των σκαφών αλίευσης που φέρουν τη σημαία του και στα οποία έχει επιτραπεί να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας·
α)  κατάλογο όλων των σκαφών αλίευσης που φέρουν τη σημαία του και στα οποία έχει επιτραπεί να ασχολούνται ενεργά με την αλιεία τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης άδειας αλιείας·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 α (νέο)
Άρθρο 19α
Σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
Τα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
2.  Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας αφαιρεί την άδεια αλιείας τόνου και μπορεί να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που ορίζει.
2.  Όταν κριθεί ότι η ατομική ποσόστωση έχει εξαντληθεί, το κράτος μέλος σημαίας αφαιρεί την άδεια αλιείας τόνου και ενδέχεται να διατάξει το σκάφος να κατευθυνθεί αμέσως σε λιμένα που ορίζει.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατάλογο των οικείων διατάξεων παγίδευσης στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το όνομα των διατάξεων παγίδευσης και τον αριθμό μητρώου τους και καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται.
1.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, κατάλογο των οικείων διατάξεων παγίδευσης στις οποίες έχει επιτραπεί να αλιεύουν τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της χορήγησης άδειας αλιείας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το όνομα των διατάξεων παγίδευσης και τον αριθμό μητρώου τους και καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59 παράγραφος 3.
Διαγράφεται
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3
3.  Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 80, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για την κοινοποίηση βάσει των παραγράφων 1 και 2, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρείται επί του σκάφους, μπορούν να κοινοποιηθούν κατά τη συμφωνηθείσα ώρα κοινοποίησης πριν από την άφιξη.
3.  Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το άρθρο 80 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 για την κοινοποίηση βάσει των παραγράφων 1 και 2, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρείται επί του σκάφους, μπορούν να κοινοποιηθούν κατά τη συμφωνηθείσα ώρα κοινοποίησης πριν από την άφιξη. Εάν οι περιοχές αλιείας απέχουν λιγότερο από τέσσερις ώρες από το λιμάνι, οι εκτιμώμενες ποσότητες τόνου που διατηρείται επί του σκάφους μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή πριν από την άφιξη.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59 παράγραφος 3.
Διαγράφεται
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 59 παράγραφος 3.
Διαγράφεται
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οικεία Κέντρα Παρακολούθησης της Αλιείας διαβιβάζουν στην Επιτροπή και σε φορέα ορισθέντα από αυτήν, σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας το μορφότυπο "https data feed", τα μηνύματα του συστήματος παρακολούθησης σκαφών που λαμβάνονται από τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους. Η Επιτροπή αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηνύματα αυτά στη Γραμματεία της ICCAT.
4.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα δεδομένα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 28 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011. Η Επιτροπή αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηνύματα αυτά στη Γραμματεία της ICCAT.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)  κατά τη διάρκεια των μεταφορών από ένα ιχθυοτροφείο σε άλλο·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   παρατήρηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων αλιείας και εκτροφής σύμφωνα με τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της ICCΑΤ·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57
Άρθρο 57
Διαγράφεται
Διαδικασία τροποποίησης
1.  Εφόσον είναι αναγκαίο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων του σχεδίου αποκατάστασης του ερυθρού τόνου οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές για την Ένωση, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί μη ουσιώδεις διατάξεις του παρόντος κανονισμού με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 58.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58
Άρθρο 58
Διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης για την εισαγωγή τροποποιήσεων
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρέχεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.
3.  Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 57 μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που ισχύει ήδη.
4.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 57 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός [δύο μηνών] από την ημέρα κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3
3.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5.
Διαγράφεται
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2
2.  Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ο ανώτατος αριθμός σκαφών αλίευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την παρέκκλιση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β) ισούται προς τον αριθμό των ενωσιακών σκαφών αλίευσης που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία τόνου το 2008.
2.  Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ο ανώτατος αριθμός σκαφών αλίευσης που επιτρέπεται να αλιεύουν τόνο στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή, σύμφωνα με τις ειδικές προϋποθέσεις που ισχύουν για την παρέκκλιση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β) ισούται προς τον αριθμό των ενωσιακών σκαφών αλίευσης που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία τόνου το 2008. Προς τούτο, θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των κροατικών σκαφών αλίευσης που συμμετείχαν στην κατευθυνόμενη αλιεία τόνου το 2008.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2 – γραμμή 2
Αριθμός ατόμων:
Είδος:

Αριθμός ατόμων:
Είδος:
Βάρος:

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – σημείο 7 – στοιχείο α
α)  επιτρέπεται η πρόσβαση στο πλήρωμα του σκάφους και στο προσωπικό του ιχθυοτροφείου, καθώς και στα εργαλεία, τους κλωβούς και στον εξοπλισμό
α)  επιτρέπεται η πρόσβαση στο πλήρωμα του σκάφους, στο προσωπικό του ιχθυοτροφείου και στο προσωπικό που χειρίζεται τις διατάξεις παγίδευσης καθώς και στα εργαλεία, τους κλωβούς και στον εξοπλισμό

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0367/2015).


Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ
PDF 574kWORD 188k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την Πολιτική Ανταγωνισμού της ΕΕ (2015/2140(INI))
P8_TA(2016)0004A8-0368/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 4ης Ιουνίου 2015 επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2014 (COM(2015)0247) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, ως συνοδευτικό έγγραφο με την ίδια ημερομηνία,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 101-109, 147 και 174,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για τον ανταγωνισμό, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αποφάσεις της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ το 2013(1) και το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ το 2012(2) καθώς και τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου που εκτίθενται σε αυτές,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών (Τμήμα πολιτικής A, Οικονομική και Επιστημονική πολιτική) για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών με τίτλο «Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain (UTPs)» (Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ΑθΕΠ) στη διεπιχειρηματική αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων)(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με τίτλο «Εσωτερική αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών: κοινωνικό ντάμπινγκ και ενδομεταφορές»(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) του Μαΐου 2012 με τίτλο «Report on competition law enforcement and market monitoring activities by European competition authorities in the food sector» (Έκθεση σχετικά με την επιβολή του δικαίου περί ανταγωνισμού και με τις δραστηριότητες παρακολούθησης της αγοράς από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού στον τομέα των τροφίμων)(5),

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του Σχεδίου Δράσης των ΟΟΣΑ/G20 ενάντια στη διάβρωση της φορολογικής βάσης και στη μεταφορά κερδών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη διενέργεια έρευνας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου (C(2015)3026),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/104/ΕΕ, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και το περιβάλλον(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «προς έναν αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ» (COM(2014)0449),

–  έχοντας υπόψη την έρευνα της 8ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον ανταγωνισμό στον φαρμακευτικό τομέα και τις εκθέσεις παρακολούθησης, και συγκεκριμένα την 5η έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της επίλυσης διαφορών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

–  έχοντας υπόψη το καθολικό πλαίσιο της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία (FAO) για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επισιτιστικών και γεωργικών συστημάτων (SAFA),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0368/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη και σημαντικό μέσο για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα του ανταγωνισμού, η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούγεται και γίνεται σεβαστή σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ενιαία, ανεξάρτητη, εξωτερική εκπροσώπηση, η οποία βασίζεται σε σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες, παρέχει τη δυνατότητα στην Ένωση να ασκεί την πραγματική της εξουσία στον πολιτικό, στον δημογραφικό και στον οικονομικό τομέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί αυτή καθεαυτή εργαλείο για την περιφρούρηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, δεδομένου ότι αποτρέπει την υπερβολική συγκέντρωση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής ισχύος στα χέρια λίγων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερωθεί ως ανοικτή οικονομία της αγοράς με ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό που αποσκοπεί στην αύξηση της ευημερίας των καταναλωτών και του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών της και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαθιδρύει μια εσωτερική αγορά, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη με βάση την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της αυστηρής εφαρμογής των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΕ, αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, ωφελώντας παράλληλα τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες και προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη, μέσω του ελέγχου και του περιορισμού των αθέμιτων πρακτικών της αγοράς οι οποίες είναι απόρροια μονοπωλίων και δεσποζουσών θέσεων στην αγορά, ούτως ώστε κάθε άνθρωπος να έχει ισότιμες ευκαιρίες επιτυχίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού είναι εξαιρετικά σημαντική·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο σημειώνονται συνολικές απώλειες ύψους 181 έως 320 δισεκατομμυρίων EUR – περίπου 3% του ΑΕΠ της ΕΕ – λόγω της ύπαρξης συμπράξεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από άποψη ενεργειακού κόστους, οι επιδόσεις της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς είναι χαμηλότερες από αυτές της εσωτερικής αγοράς των ΗΠΑ, καθόσον η διασπορά των τιμών ανέρχεται σε 31% έναντι 22% στις ΗΠΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη οι ΜΜΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 98% των εταιρειών της ΕΕ και στο 67% των απασχολούμενων, εξακολουθούν να πλήττονται από έντονη πιστωτική ασφυξία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή, η φορολογική απάτη και οι φορολογικοί παράδεισοι εκτιμάται ότι συνεπάγονται για τους φορολογούμενους της ΕΕ ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά μεταξύ των εταιρειών που πληρώνουν και αυτών που δεν πληρώνουν φόρους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, ειδικά η δυναμική στην ψηφιακή οικονομία και, προπαντός, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, ως συνέπεια επιθετικών φορολογικών πρακτικών και εθνικών φορολογικών πολιτικών (που ενδεχομένως βλάπτουν σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική αγορά), έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για τους παράγοντες της αγοράς και απαιτούν άμεση και στοχευμένη απόκριση από την Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού συμβάλλει στην αποφυγή ανακολουθιών όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματα των μέτρων επιβολής, και βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος συμμόρφωσής τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής, τα υφιστάμενα μέσα στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού χρειάζονται ριζική επανεξέταση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες περί θεμιτού ανταγωνισμού στον τομέα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών και ο κανονισμός για τις κρατικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις σε σχέση με τις αεροπορικές εταιρείες ορισμένων τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται από και προς την Ευρώπη και κυριαρχούν σε ορισμένα δρομολόγια, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και παρακωλύοντας τη συνδεσιμότητα των ευρωπαϊκών κομβικών αερολιμένων, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι επιλογές για τους ευρωπαίους καταναλωτές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταγωνισμός δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ αποτελεί παράγοντα που στρεβλώνει την εσωτερική αγορά και βλάπτει τα δικαιώματα των καταναλωτών και των εργαζομένων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης της Ευρώπης·

1.  επικροτεί την έκθεση της Επιτροπής, η οποία υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της πολιτικής ανταγωνισμού στην ΕΕ, και σημειώνει ότι καλύπτει κατά βάση την περίοδο της θητείας της τελευταίας Επιτροπής υπό τον αρμόδιο για τον ανταγωνισμό Επίτροπο Almunia·

2.  καλεί την Επιτροπή να διαβιβάζει στο μέλλον το τομεακό έγγραφο εργασίας στο Κοινοβούλιο ως αναπόσπαστο τμήμα της έκθεσης·

3.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Vestager επιθυμεί να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο με σκοπό να αναπτυχθεί περαιτέρω η πολιτική ανταγωνισμού ως ένα από τα βασικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία θα επιτευχθεί η υλοποίηση της κοινής εσωτερικής αγοράς, και καλεί την Επιτροπή να μην εφαρμόσει την εσωτερική πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ με τρόπο ώστε να περιοριστούν οι στρατηγικές αγοράς των επιχειρήσεων για να μπορούν να ανταγωνίζονται στις παγκόσμιες αγορές με παράγοντες από τρίτες χώρες·

4.  τονίζει ότι μία αποτελεσματική και αξιόπιστη πολιτική ανταγωνισμού δεν πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη της τα στρατηγικά συμφέροντα της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως: την ικανότητα καινοτομίας· τις επενδύσεις· την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα· τις ειδικές συνθήκες ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· και την ανάγκη προαγωγής υψηλών εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων·

5.  καλεί την Επιτροπή να θέσει τέλος στο κοινωνικό ντάμπινγκ και τονίζει ότι οι αποφάσεις που αφορούν την πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους τον κοινωνικό αντίκτυπο·

6.  θεωρεί ότι η ιδιαίτερη φύση της ψηφιακής οικονομίας, που χαρακτηρίζεται από μειούμενο και σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος και από ισχυρές συνέπειες του δικτύου, ευνοεί την αύξηση των επιπέδων συγκέντρωσης των βασικών αγορών· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει την πολιτική ανταγωνισμού της στις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα·

7.  καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά σε τομείς στους οποίους εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και ατελής και να θέσει τέρμα, το ταχύτερο δυνατόν, σε αδικαιολόγητους περιορισμούς και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού όπου και αν εντοπίζονται· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα ενισχύει ταυτόχρονα την κοινωνική συνοχή στην Ένωση·

8.  τονίζει ότι η απόδοση προτεραιότητας στις εργασίες της επιτροπής ανταγωνισμού και η παρουσίαση της έκθεσης για τον ανταγωνισμό το 2014 είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατές με τις κοινές προτεραιότητες· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι σε ορισμένους τομείς πρέπει να υπάρξουν πιο αποφασιστικοί χειρισμοί, στους οποίους η Επιτροπή πρέπει να δώσει έμφαση τον επόμενο χρόνο· τονίζει τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας με στόχο την επιβολή της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμού· υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού·

9.  καλεί και πάλι την Επιτροπή, όπως και στην προηγούμενη ετήσια έκθεση, να μεριμνήσει ώστε να αποφευχθούν εξελίξεις όπως η υπερβολική συγκέντρωση στην αγορά και η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά στο πλαίσιο της δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, καθώς με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών για τους καταναλωτές και θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ελκυστικότερες τιμές·

10.  θεωρεί ότι έχει θεμελιώδη σημασία και εξυπηρετεί, σε τελική ανάλυση, τους καταναλωτές να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά και να καταπολεμηθεί η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και της φορολογικής βελτιστοποίησης·

11.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελεί σημαντικό φορέα στήριξης της ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά κυρίως τη συμμετοχή των ΜΜΕ· καλεί επομένως τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους βάσει της νέας νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να τονώσουν την ανάπτυξη στην ΕΕ, ενώ καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει όλες τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· τονίζει ακόμη ότι η προώθηση και η υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα κράτη μέλη είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική παρακολούθηση των παραβιάσεων και για την εξασφάλιση διαφάνειας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα·

12.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα θέσουν έγκαιρα σε εφαρμογή τη νέα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών προμηθειών και της ηλεκτρονικής διοίκησης και τις νέες διατάξεις για τη συνεκτίμηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων και για τη διαίρεση των συμβάσεων σε παρτίδες, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό, να υποστηριχτούν οι ΜΜΕ στις αγορές δημοσίων συμβάσεων και να εξασφαλιστεί η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στη χρήση των δημόσιων κονδυλίων·

13.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για το φιλόδοξο άνοιγμα των διεθνών αγορών δημοσίων συμβάσεων με στόχο να καταργηθεί η ανισορροπία ως προς τον βαθμό ανοίγματος των αγορών δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ σε σύγκριση με άλλους εμπορικούς εταίρους και να λάβει εν προκειμένω υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με ένα διεθνές μέσο σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την επικείμενη αναθεώρησή του·

14.  επισημαίνει ότι στην ενιαία αγορά πωλούνται στους πελάτες προϊόντα τα οποία περιέχουν συστατικά που, αν και έχουν το ίδιο εμπορικό σήμα και την ίδια συσκευασία, παρουσιάζουν διαφορές στα επιμέρους φορτία· καλεί την Επιτροπή να κρίνει, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ, αν πρόκειται για πρακτική με αρνητικές επιπτώσεις στους προμηθευτές τοπικών και περιφερειακών προϊόντων, και ειδικότερα στις ΜΜΕ·

15.  θεωρεί απαραίτητο να εξακολουθήσει η Επιτροπή να προωθεί τη βελτίωση της σύγκλισης και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων για τον ανταγωνισμό εθνικών αρχών της ΕΕ·

16.  χαιρετίζει την έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ της επιβολής του ανταγωνισμού και της στρατηγικής της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ιδίως σε δράσεις που συνδέονται με πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού και συμφωνίες αδειοδότησης, για να συμπληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά· πιστεύει ότι μια τέτοια αλληλεπίδραση είναι ζωτικής σημασίας στην εσωτερική αγορά ενέργειας, προκειμένου να αρθούν οι φραγμοί στην ελεύθερη διασυνοριακή ροή ενέργειας και να οικοδομηθεί η Ενεργειακή Ένωση·

17.  θεωρεί ότι ο ανταγωνισμός στον τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι ουσιώδης όχι μόνο για την προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων στα δίκτυα αλλά και για την ενθάρρυνση προσιτών τιμών και επιλογών σε υπηρεσίες για τον καταναλωτή· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων και στην κατανομή συχνοτήτων·

18.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τις αθέμιτες και παράνομες ρήτρες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τον τραπεζικό τομέα στις καταναλωτικές συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ΕΔΑ, να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές δοκιμασμένων πρακτικών· παροτρύνει την Επιτροπή να μειώσει κάθε μορφής γραφειοκρατία που προκύπτει από την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού·

19.  πιστεύει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να καθιστά τις χρηματοπιστωτικές αγορές ασφαλέστερες και διαφανέστερες για τους καταναλωτές· επιδοκιμάζει εξάλλου τις νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών και ειδικότερα τη θέσπιση ανώτατων ορίων διατραπεζικών προμηθειών στις συναλλαγές με κάρτα·

20.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η πολιτική ανταγωνισμού συνεπάγεται επίσης ρύθμιση των τιμών των υπηρεσιών για τις οποίες δεν μπορεί να καθοριστεί με ευκολία μια αγοραία αξία, όπως οι προμήθειες των μηχανημάτων ανάληψης μετρητών·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει το δίκτυο μηχανημάτων ανάληψης μετρητών από τη σκοπιά της πολιτικής ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά υποδομή δικτύου·

22.  πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω με ποιον τρόπο θα υποστηριχθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους, σε παγκόσμιο επίπεδο, με άλλες επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, όπου δεν είναι απαραίτητη η τήρηση των ίδιων ανταγωνιστικών κανόνων με αυτούς που καλούνται να πληρούν οι ευρωπαϊκές οντότητες στην έδρα τους·

23.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης και των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής της· τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην ανάδειξη μεγάλων ευρωπαίων βιομηχανικών «πρωταθλητών» στην οικονομία· ζητεί, για τον λόγο αυτό, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το εμπόριο και τον ανταγωνισμό να ευνοούν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο·

24.  αναγνωρίζει ότι πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ότι ορισμένες από αυτές, όπως η βιομηχανία χάλυβα, διέρχονται κρίση· παροτρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία από την διαρροή άνθρακα και να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στις βιομηχανίες της ΕΕ και ειδικότερα στις πλέον ευάλωτες ενεργοβόρες βιομηχανίες·

Διαδικασίες κατά των μονοπωλίων – Περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

25.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά τη διερεύνηση περιπτώσεων κατάχρησης δεσποζουσών θέσεων εις βάρος των καταναλωτών της ΕΕ·

26.  σημειώνει ότι οι καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης απαγορεύονται και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στον τομέα του ανταγωνισμού·

27.  φρονεί ότι η Επιτροπή εργάζεται επιτυχώς σε υποθέσεις που αφορούν παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και ότι είναι, συνεπώς, σε θέση να επικαλεστεί το γεγονός ότι συμβάλλει σημαντικά στην εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς και ισότιμων κανόνων ανταγωνισμού·

28.  υπογραμμίζει ότι οι επιζήμιες για τον ανταγωνισμό πρακτικές και τα μονοπώλια είναι πιθανό να παρεμποδίσουν το εμπόριο και να διαταράξουν τις εμπορικές και επενδυτικές ροές· καλεί την Επιτροπή, προς όφελος του ελεύθερου και δίκαιου παγκόσμιου εμπορίου, να καταπολεμήσει σε διεθνές επίπεδο τις συμπράξεις και τις επιζήμιες για τον ανταγωνισμό πρακτικές, τα ολιγοπώλια και τα μονοπώλια που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό·

29.  φρονεί ότι οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με την επιβολή χρηματικών ποινών σε νομικά πρόσωπα για παραβάσεις πρέπει να συμπληρωθούν με συνοδευτικές ποινές κατά των υπευθύνων φυσικών προσώπων· θεωρεί ότι οι χρηματικές ποινές πρέπει να είναι αρκετά υψηλές ώστε να επιδρούν αποτρεπτικά· τονίζει τη σημασία της επιτυχούς πολιτικής καταγγελίας δυσλειτουργιών, η οποία έχει βοηθήσει την Επιτροπή στον εντοπισμό συμπράξεων·

30.  θεωρεί την ασφάλεια δικαίου εξαιρετικά σημαντική, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τους κανόνες σχετικά με τα πρόστιμα, όπως αυτά που επιβάλλονται στην περίπτωση των συμπράξεων, σε ένα νομοθετικό μέσο·

31.  διαπιστώνει ότι τα παραδοσιακά πρότυπα αγοράς όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να είναι ακατάλληλα για την ψηφιακή οικονομία και ότι η χρήση δεικτών που βασίζονται στις τιμές στον δυναμικό αυτό κλάδο της οικονομίας είναι συχνά αλυσιτελής· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει, με βάση τα νέα κριτήρια, διεξοδική νομική και οικονομική αξιολόγηση των ταχέως αναπτυσσόμενων αγορών και των εφήμερων επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούν οι ψηφιακές επιχειρήσεις, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα της δομής και των τάσεων της αγοράς, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η σημασία των δεδομένων και των ειδικών δομών της αγοράς της ψηφιακής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι για τον ορισμό της συναφούς αγοράς, ειδικά στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, πρέπει να εφαρμόζονται συναφή κριτήρια αξιολόγησης όσον αφορά τον ανταγωνισμό·

32.  φρονεί ότι, για να είναι δίκαιος ο ανταγωνισμός, είναι σημαντικό να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία και διαπιστώνει με λύπη του ότι οι διεθνείς επιχειρήσεις είναι απρόθυμες να αποκτήσουν τις άδειες που απαιτούνται για τη χρήση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας· καλεί την Επιτροπή να προστατεύσει αποτελεσματικά τα τυποποιημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας (SEP) και να παρακολουθεί συστηματικά τη νόμιμη απόκτηση αδειών από τους χρήστες των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει εάν υπάρχει οποιουδήποτε είδους σχέση μεταξύ της υψηλής παρουσίας πολιτικών και πρώην υπουργών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών ενέργειας και των ολιγοπωλιακών πρακτικών που ακολουθούνται από τον ενεργειακό τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη·

34.  διαμαρτύρεται για τη μεγάλη διάρκεια των ερευνών με αντικείμενο των αμερικανικό γίγαντα του Διαδικτύου Google και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι έρευνες καθυστερούν αδικαιολόγητα επί πολλά χρόνια, ότι χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας και δεν έχουν επιφέρει κανένα οριστικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η Επιτροπή, έως το 2014, δεν άφηνε να φανεί ότι προτίθεται να καταργήσει τους περιορισμούς στην αγορά· τονίζει ότι μια τόσο μεγάλης διάρκειας διαδικασία μπορεί, ειδικά σε δυναμικές αγορές, να οδηγήσει σε έναν εκ των πραγμάτων περιορισμό των παρόχων στην αγορά και να προκαλέσει αβεβαιότητα σε όλα τα μέρη·

35.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει διεξοδικά την πρακτική της Google να προσφέρει το λειτουργικό σύστημα «Android» μόνο σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες της και να απαγορεύει παράλληλα στους κατασκευαστές την προεγκατάσταση ανταγωνιστικών προϊόντων· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει διεξοδικά την δεσπόζουσα θέση της Google στην αγορά στο τομέα των άμεσων κρατήσεων ξενοδοχείων και να αναζητήσει κατάλληλη λύση στο πρόβλημα αυτό· υποστηρίζει τα μέτρα της Επιτροπής που αποσκοπούν στην επίτευξη μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας και φορητότητας σε όλους τους ψηφιακούς τομείς και στην αποφυγή με αυτόν τον τρόπο ενός σεναρίου όπου «ο νικητής τα παίρνει όλα»· τονίζει τη σημασία του εξοπλισμού της Επιτροπής με τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να γίνεται επικαιροποιημένη επισκόπηση ταχέων εξελίξεων στην ψηφιακή αγορά·

36.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει και να ολοκληρώσει με προσοχή όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς έρευνες με αντικείμενο τις συμπράξεις και να καταργήσει τους περιορισμούς στην αγορά· εκφράζει ικανοποίηση για την άρνηση της Επιτροπής να υποκύψει σε πολιτικές πιέσεις και ζητεί επιτάχυνση των διαδικασιών, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιτευχθούν αποτελέσματα εντός του επόμενου έτους· εκφράζει την ικανοποίησή του, ως εκ τούτου, για την κοινοποίηση των αιτιάσεων που απηύθυνε η Επιτροπή στην Google όσον αφορά την υπηρεσία σύγκρισης τιμών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει με αποφασιστικότητα τη διερεύνηση όλων των προβληματικών ζητημάτων που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο των ερευνών της, συμπεριλαμβανομένων των υπόλοιπων τομέων που ερευνώνται προς εντοπισμό μεροληψίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της ψηφιακής αγοράς·

37.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει, δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 περί συμπράξεων, τη δυνατότητα να θεσπίζει προσωρινά μέτρα εφόσον υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ανήκεστης βλάβης στον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όταν χρονίζουν οι διαδικασίες στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, ιδίως στην ψηφιακή αγορά·

38.  υπενθυμίζει ότι η δικτυακή ουδετερότητα (δηλαδή η αρχή σύμφωνα με την οποία όλη η κίνηση στο διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς ή παρεμβάσεις, ανεξάρτητα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη, το είδος, το περιεχόμενο, το μέσο, την υπηρεσία ή την εφαρμογή) έχει τεράστια σημασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν γίνονται διακρίσεις στις διαδικτυακές υπηρεσίες και ότι ο ανταγωνισμός είναι πλήρως εγγυημένος·

39.  τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και συγχαίρει για την τομεακή έρευνα της Επιτροπής στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία είναι εστιασμένη σε πιθανούς φραγμούς στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, για παράδειγμα στους τομείς των ηλεκτρονικών ειδών, του ρουχισμού, των παπουτσιών και του ψηφιακού περιεχομένου·

40.  επισημαίνει ότι η υπόθεση της Google έχει πυροδοτήσει μια γενική συζήτηση γύρω από τη δύναμη των δεσποζουσών διαδικτυακών πλατφορμών όπως τα eBay, Facebook, Apple, Linkdln, Amazon, Uber, Airbnb κτλ., την επιρροή τους στις αγορές και τη δημόσια σφαίρα, καθώς και την ανάγκη ρύθμισης και προστασίας τους· υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλότερης προστασίας του χρήστη, ενώ παράλληλα πρέπει να διατηρηθούν τα κίνητρα για καινοτομίες·

41.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την κυριαρχία της Google στην αγορά όσον αφορά τις άμεσες κρατήσεις ξενοδοχείων· επισημαίνει ότι η εταιρεία επιδιώκει, όσοι αναζητούν ξενοδοχεία, να κάνουν κράτηση και να πληρώνουν μέσω της Google αντί μέσω μιας τρίτης ιστοσελίδας ταξιδίων ή ξενοδοχείων· υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή είναι ενδεχομένως αμφιλεγόμενη καθώς μετατρέπει τη Google σε ηλεκτρονικό πρακτορείο ταξιδίων ή κάτι αντίστοιχο που χρεώνει τέλη κράτησης· σημειώνει ότι οι περισσότεροι ξενοδόχοι θα προτιμούσαν τις άμεσες κρατήσεις από τις κρατήσεις μέσω τρίτης ιστοσελίδας ή συναθροιστή· τονίζει ότι η Google θα μπορούσε να μοχλεύσει τη δεσπόζουσα θέση της και, με την ίδια λογική, να αποδυναμώσει τους ανταγωνιστές στις αγορές ταξιδίων, βλάπτοντας τους καταναλωτές·

42.  επικροτεί τις τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (EK) αριθ. 773/2004 που ενέκρινε πρόσφατα η Επιτροπή και αφορούν τη διεξαγωγή δικαστικών διαδικασιών από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ και τις σχετικές ανακοινώσεις σε συνέχεια της οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης· εκφράζει τη λύπη του διότι δεν συμπεριλαμβάνεται το Κοινοβούλιο στη διαδικασία διαμόρφωσης των τροποποιήσεων·

43.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής ανταγωνισμού στην ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· συμμερίζεται την άποψη ότι μια σταθερή πολιτική ανταγωνισμού σε ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί καλές γνώσεις για τις αγορές· ως εκ τούτου επικροτεί την τομεακή έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο που ξεκίνησε κατ' εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

Κρατικές ενισχύσεις

44.  καλεί την Επιτροπή ως θεματοφύλακα των Συνθηκών να επιτηρεί προσεκτικά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας από τα κράτη μέλη και να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις της θα επιβληθούν με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρχές σε περιφερειακό και δημοτικό διοικητικό επίπεδο να προωθήσουν ενεργά την τήρηση της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ και να εξηγήσει τη νομική βάση της· υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των οριζόντιων και κάθετων κρατικών ενισχύσεων με τον ίδιο τρόπο· θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, προκειμένου να υπάρξει σε όλα τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ταξινόμηση και τη χορήγηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, ιδίως όταν οι αποφάσεις χορήγησης ενισχύσεων αυτού του είδους ισοδυναμούν με επιζήμια για τον ανταγωνισμό και προστατευτικά μέτρα· φρονεί, ωστόσο, ότι πρέπει να εξασφαλίζεται στις απομακρυσμένες ή απομονωμένες περιοχές και στα νησιά μεγαλύτερο περιθώριο απ' ό,τι σήμερα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις·

45.  πιστεύει ότι η Επιτροπή, ιδίως στο πλαίσιο της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, πρέπει να εξετάζει με μεγαλύτερη προσοχή τα στοιχεία που προσκομίζουν τα κράτη και να βελτιώνει την ασφάλεια των στοιχείων, δεδομένου ότι καταβάλλονται διαρκώς προσπάθειες να καταστρατηγηθούν η νομική θέση και οι νομικοί περιορισμοί ή να αναζητηθούν περισσότεροι ή λιγότεροι οριακοί συμβιβασμοί· φρονεί, επιπλέον, ότι η εν λόγω εξέταση θα πρέπει να βασίζεται στην παραδοχή ότι τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια και συνέχεια του εφοδιασμού και της παροχής υπηρεσιών για όλους τους πολίτες τους σε στρατηγικούς και καίριους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη και ότι κατά την εξέταση αυτή πρέπει να δίδεται προσοχή, ώστε να μην τίθενται σε εφαρμογή νομικές διατάξεις που είναι επιζήμιες για τα λοιπά κράτη μέλη ή για την Ένωση·

46.  επαναλαμβάνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να υποστηρίζει αμέσως ή εμμέσως τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών ή της παραγωγής σε άλλα κράτη μέλη, π.χ. μέσω της θέσπισης περιόδου αναμονής για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν αυτές τις ενισχύσεις· τονίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις είναι μερικές φορές απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών· υπογραμμίζει ότι η κρατική παρέμβαση αποτελεί συχνά το πιο αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής για τη διασφάλιση υπηρεσιών καίριας σημασίας για τη στήριξη των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών σε απομονωμένες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές και νησιά στην Ένωση·

47.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή το 2014 ενέκρινε τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της ενέργειας και τις ενσωμάτωσε στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)·

48.  επικροτεί την ένταξη των κοινωνικών παροχών για τη μεταφορά κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών στον ΓΚΑΚ, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται πλέον το πρόβλημα συνδεσιμότητας· τονίζει ότι η συνδεσιμότητα των περιφερειακών νησιωτικών περιοχών είναι επίσης ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση και την ανάπτυξη αποδεκτών επιπέδων οικονομικής και κοινωνικής πρωτοβουλίας, διατηρώντας ζωτικής σημασίας επιχειρηματικές συνδέσεις·

49.  επικροτεί την τρέχουσα έρευνα της Επιτροπής σχετικά με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και πιστώσεις, η οποία θα ωφελήσει τον τραπεζικό τομέα σε πολλά κράτη μέλη· θεωρεί πως οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και πιστώσεις θα πρέπει να εξουσιοδοτούνται αναδρομικά δυνάμει διατάξεων σχετικά με κρατικές ενισχύσεις εάν εξαρτώνται από ρητές προϋποθέσεις αναφορικά με τη χρηματοδότηση στόχων της πραγματικής οικονομίας·

50.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον έχει ωφεληθεί ο τραπεζικός τομέας, από την αρχή της κρίσης, από έμμεσες επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις οι οποίες παρασχέθηκαν με την μορφή μη συμβατικής στήριξης της ρευστότητας·

51.  χαιρετίζει την θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων κινδύνου, πρωταρχικός στόχος των οποίων είναι να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των καινοτόμων εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και των νεοφυών επιχειρήσεων που υστερούν σημαντικά σε μέγεθος·

52.  επικρίνει το γεγονός ότι ειδικά τα φορολογικά μοντέλα που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα σε μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε μια σειρά κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τέτοια μοντέλα·

53.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να εκδώσει, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, νέες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα διασαφηνίζουν την έννοια των κρατικών ενισχύσεων που αφορούν τον φορολογικό τομέα και τις αποδεκτές μεταβιβαστικές τιμολογήσεις·

54.  ζητεί τη διεξαγωγή χωριστής μελέτης από την Επιτροπή για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι διατάξεις της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων παρακωλύουν την εδραίωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών τους, τουλάχιστον όσον αφορά τους μηχανισμούς ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, αλλά και υπό το φως της πρόσφατης σύναψης της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (ΤΠΥ)·

Έλεγχος συγχωνεύσεων

55.  επισημαίνει ότι, στο παρελθόν, οι αξιολογήσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ψηφιακή οικονομία πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο βάσει του κύκλου εργασιών των σχετικών επιχειρήσεων, πράγμα το οποίο δεν ενδείκνυται· τονίζει ότι επιχειρήσεις με μικρό κύκλο εργασιών και σημαντικές αρχικές απώλειες μπορεί επίσης να έχουν ευρεία πελατειακή βάση, και επομένως σημαντικό όγκο δεδομένων, και σημαντική ισχύ στην αγορά, όπως αποδεικνύεται από την άνευ όρων έγκριση από την Επιτροπή της εξαγοράς του WhatsApp από το Facebook, η οποία δημιουργεί προηγούμενο·

56.  θεωρεί ότι σε ορισμένους τομείς της οικονομίας και κυρίως στην ψηφιακή οικονομία, πρέπει να εφαρμόζονται πρόσθετα κριτήρια, τα οποία να είναι περισσότερο φιλόδοξα και ευρύτερα από τις τιμολογικές προσεγγίσεις, τα μερίδια στην αγορά και το μέγεθος του κύκλου εργασιών, καθώς οι συγχωνεύσεις συχνά συνδέονται με περιορισμούς στην αγορά·

57.  φρονεί ότι, ειδικά στην ψηφιακή οικονομία και στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών, πρέπει να επικαιροποιηθούν οι γενικοί κανόνες ανταγωνισμού, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικές συνθήκες της αγοράς και πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικά νέα κριτήρια στο πλαίσιο της αξιολόγησης των συγχωνεύσεων, όπως, για παράδειγμα, οι τιμές αγοράς, ενδεχόμενοι φραγμοί εισόδου στην αγορά, η ζωτική σημασία των δεδομένων και της πρόσβασης σε δεδομένα, οι ιδιαιτερότητες των πλατφορμών και οι σχετικές συνέπειες δικτύου·και επίσης το ερώτημα εάν υφίσταται ή όχι παγκόσμιος ανταγωνισμός στον υπό εξέταση κλάδο· καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη της το επιχειρηματικό πρότυπο των εταιριών στην ψηφιακή οικονομία καθώς και ενδεχόμενους φραγμούς εισόδου στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως οι δυνατότητες εναλλαγής μεταξύ διαφόρων πλατφορμών και η φορητότητα των δεδομένων·

58.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να παρέχουν κοινές ηλεκτρονικές εμπορικές προσφορές και οι ανεξάρτητοι έμποροι λιανικής, οι οποίοι, σύμφωνα με το περί ανταγωνισμού δίκαιο, επιτρέπεται να συνεργάζονται μέσω των εμπορικών τους καταστημάτων·

59.  πιστεύει ότι η εσφαλμένη εκτίμηση της ισχύος στην αγορά, σε συνδυασμό με τον σημερινό ορισμό της αγοράς, λειτουργεί συχνά εις βάρος των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ιδίως σε μία περίοδο παγκοσμιοποίησης και σε μια δυναμική ψηφιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επαναπροσαρμογής στο πλαίσιο του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων·

60.  εκφράζει την ανησυχία του διότι συχνότατα υιοθετείται μια στενά εθνική προσέγγιση στο ζήτημα της διατύπωσης του ορισμού της αγοράς και δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η διεθνοποίηση των αγορών, όπως συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση του κανονισμού για τις συγχωνεύσεις·

Χρηματοδοτική βοήθεια και φορολογία

61.  υπογραμμίζει ότι, όπως αναφέρθηκε για πέμπτη φορά στην ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισμό, οι προσωρινές κρατικές ενισχύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα για τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν απαραίτητες αλλά, ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τραπεζική αγορά, πρέπει να μειωθούν ταχέως ή να καταργηθούν πλήρως και να υπαχθούν σε διεξοδικό έλεγχο· τονίζει τη διαρκή επείγουσα ανάγκη εξάλειψης των επιδοτήσεων που χορηγούνται υπό μορφή έμμεσων εγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξακολουθούν να είναι υπερβολικά μεγάλα για να χρεοκοπήσουν, προκειμένου να υπάρξουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον χρηματοοικονομικό τομέα και να παρασχεθεί προστασία στους φορολογούμενους, για τους οποίους πρέπει να αναληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα δημιουργηθούν απροσδόκητα κέρδη ή οφέλη για ιδιωτικές νομικές οντότητες· τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης περιοριστικής προσέγγισης όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις·

62.  τονίζει ότι ένας δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς, τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·

63.  θεωρεί ότι οι μεγάλες διαφορές που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα τα τελευταία χρόνια ενδέχεται να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τους κανόνες και τις διαδικασίες δυνάμει των οποίων εγκρίνεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα· φρονεί ότι, το αργότερο όταν ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, οι κρατικές ενισχύσεις για τον τραπεζικό τομέα πρέπει να περιοριστούν και ότι, εν προκειμένω, πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισμός δεν θα προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού προς όφελος των μεγάλων τραπεζών και θα υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις για τις ΜΜΕ·

64.  πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο της εξάρτησης των κρατικών ενισχύσεων προς τις τράπεζες από την παροχή πίστωσης σε ΜΜΕ·

65.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας για λιγότερες αλλά καλύτερα εστιασμένες κρατικές ενισχύσεις, που να αποσκοπεί στη μείωση του ανοίγματος των κρατικών ενισχύσεων για την επίτευξη χαμηλότερης φορολογίας, ώστε να τονωθούν η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ο θεμιτός ανταγωνισμός, αντί να στηρίζει παλαιές δομές και κατεστημένους φορείς·

66.  υπογραμμίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, υπερισχύει το όφελος των πολιτών έναντι του οφέλους μεμονωμένων εταιρειών ή δημόσιων επιχειρήσεων·

67.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθήσει στενά τους όρους που πρόκειται να προταθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη χορήγηση νέων τραπεζικών αδειών προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού που δεν θα συνεπάγονται υψηλά εμπόδια εισόδου στην αγορά· είναι πεπεισμένο ότι, δεδομένης της υψηλής συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα ορισμένων κρατών μελών, η αύξηση του αριθμού των τραπεζικών οντοτήτων θα ήταν θετική για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ·

68.  τονίζει τον καίριο ρόλο του ενωσιακού δικαίου που αφορά τις ενισχύσεις στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής εκ μέρους πολυεθνικών ομίλων·

69.  χαιρετίζει τις έρευνες που διενήργησε η Επιτροπή το 2014 σε υποθέσεις παράνομων κρατικών ενισχύσεων μέσω αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού προς όφελος συγκεκριμένων μεμονωμένων εταιρειών, οι οποίες επεκτάθηκαν και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ το 2015· καλεί, επιπλέον, τα κράτη μέλη να παρέχουν στο μέλλον στην Επιτροπή, εγκαίρως και χωρίς καθυστερήσεις, κάθε σημαντική πληροφορία για τις φορολογικές πρακτικές τους και να συμμορφωθούν επιτέλους με την υποχρέωση που υπέχουν να αποκαλύπτουν στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ειδική συμφωνία η οποία ενδέχεται να έχει αντίκτυπο σε άλλα κράτη μέλη και στις ΜΜΕ·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των τελευταίων εντολών, η Επιτροπή έχει κινήσει πολύ περιορισμένο αριθμό ερευνών για υποθέσεις πιθανών φορολογικών κρατικών ενισχύσεων, παρά τις βάσιμες υπόνοιες που έχουν δημοσιοποιηθεί στο μεταξύ· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των πορισμάτων των τρεχουσών ερευνών ώστε να καταρτίσει πιο ακριβείς και αποτελεσματικές κατευθυντήριες γραμμές για τις σχετικές με τη φορολογία κρατικές ενισχύσεις, να αξιοποιήσει πλήρως τις εξουσίες της δυνάμει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη και τις εταιρείες που διαπιστώνεται ότι εμπλέκονται στις ανωτέρω πρακτικές· καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή να προσδιορίσει τα φορολογικά μέτρα που δεν συνάδουν με την πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις·

71.  θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, οι εταιρείες που εδρεύουν σε προσωρινά ή μόνιμα μειονεκτούσες περιοχές πρέπει να λαμβάνουν υποστήριξη και ότι πρέπει επίσης να παρέχεται αυξημένη ευελιξία σε περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως π.χ. στις περιφέρειες που περιλαμβάνονται στον στόχο «Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα», καθώς επίσης και στις νησιωτικές περιφέρειες·

72.  εκφράζει τη λύπη του για τον πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων που αφορούν αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από το 1991, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης ευρείας πρόσβασης σε πληροφορίες προκειμένου να κινηθούν νέες έρευνες σχετικά με ύποπτες υποθέσεις· εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμένους πόρους που έχουν σήμερα στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και οι οποίοι περιορίζουν ενδεχομένως την ικανότητά τους να χειρίζονται έναν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων·

73.  τονίζει ότι η διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων από μόνη της δεν μπορεί να τερματίσει οριστικά τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό σε πολλά κράτη μέλη· ένα χρόνο μετά τις αποκαλύψεις στην υπόθεση ‘LuxLeaks’, απαιτούνται περαιτέρω απτά αποτελέσματα, όπως μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, η αναθεώρηση της οδηγίας για το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, με στόχο την καταπολέμηση της απάτης, η υποχρέωση των μεγάλων επιχειρήσεων που δρουν σε διεθνές επίπεδο να δηλώνουν δημόσια τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη τους ξεχωριστά για κάθε χώρα καθώς και η έκκληση προς τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα φορολογικά τους συστήματα και αμοιβαίες υποχρεώσεις ενημέρωσης·

74.  θεωρεί ότι οι τρέχουσες φορολογικές πρακτικές μεμονωμένων κρατών μελών θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την εσωτερική αγορά, ότι ιδίως οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να συνεισφέρουν δίκαια και ανάλογα στη χρηματοδότηση των κρατών μελών και ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση των ευρέως διαδεδομένων επιβλαβών φορολογικών πρακτικών και φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» που επιφέρουν τη διάβρωση της βάσης φορολογίας εταιρειών και επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό στην Ευρώπη· εκφράζει επιδοκιμασία για τη νέα επιτροπή TAXE·

75.  φρονεί ότι ο θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός αποτελεί ένα από τα συστατικά στοιχεία της εσωτερικής αγοράς, αλλά ότι, παρά την πρωταρχική αρμοδιότητα των κρατών μελών, ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός πρέπει να αποτρέπεται, για παράδειγμα μέσω εναρμονισμένων βάσεων φορολογίας, ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και της εκχώρησης ρητού νομικού δικαιώματος ελέγχου των κινήσεων κεφαλαίου, εφόσον χρειάζεται για την ομαλή λειτουργία του φορολογικού συστήματος της Ένωσης· θεωρεί ότι η θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιριών (ΚΕΒΦΕ) θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας του συστήματος· κρίνει ότι το ζήτημα της ολοκλήρωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ταχεία εφαρμογή της ΚΕΒΦΕ·

76.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, οι νεοεισερχόμενοι και οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε μία μόνο χώρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους ή να εφαρμόζουν άλλες μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω διαφόρων αποφάσεων και πράξεων που αφορούν αποκλειστικά τις ίδιες· επισημαίνει με ανησυχία ότι, με όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές, η προκύπτουσα μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων συνεπάγεται για τις πολυεθνικές εταιρείες υψηλότερα κέρδη μετά τους φόρους και δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού εις βάρος των ανταγωνιστών τους στην ενιαία αγορά, οι οποίοι δεν μπορούν να εφαρμόσουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και πληρώνουν φόρους στον τόπο ή στους τόπους όπου δημιουργούν τα κέρδη τους· τονίζει ότι η προώθηση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών μέσω της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (SUP), οι κανόνες λειτουργίας της οποίας επιτρέπουν ρητώς δύο διαφορετικές έδρες, δηλαδή μία καταστατική έδρα σε ένα μέρος και διοικητικά κεντρικά γραφεία αλλού, αποτελεί εσφαλμένη προσέγγιση για την ΕΕ·

77.  υπογραμμίζει ως αυτονόητη την ανάγκη πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού δεδομένα τα οποία ανταλλάσσουν οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών·

78.  θεωρεί ότι ο φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να παρεμποδίσει τον θεμιτό ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει τον ορισμό της «μόνιμης εγκατάστασης» κατά τρόπο ώστε οι εταιρείες να μην μπορούν να αποφεύγουν με τεχνητό τρόπο την υποκείμενη σε φορολογία παρουσία τους στα κράτη μέλη στα οποία έχουν οικονομική δραστηριότητα· τονίζει ότι ο ορισμός αυτός θα πρέπει επίσης να αφορά την ειδική κατάσταση του ψηφιακού τομέα, εξασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που ασκούν εξ ολοκλήρου άυλες δραστηριότητες θα θεωρείται ότι έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος εφόσον διατηρούν σημαντική ψηφιακή παρουσία στην οικονομία της εν λόγω χώρας·

79.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή, όταν ασχολείται με αποφάσεις για υποθέσεις ανταγωνισμού, πρέπει να αντιμετωπίζει την εσωτερική αγορά ως μία αγορά και όχι ως έναν αριθμό τοπικών ή εθνικών αγορών·

80.  πιστεύει ότι, με δεδομένες τις μελέτες που εκτιμούν ότι η ετήσια αξία της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ανέρχεται σε περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ (1 000 000 000 000), τα κράτη μέλη πρέπει επιτέλους να λάβουν μέτρα και να περιορίσουν την πρακτική αυτή· πιστεύει ότι η μείωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξυγίανση των κρατικών προϋπολογισμών· επικροτεί την πρόσφατη έγκριση, από τους υπουργούς Οικονομικών της G20, των νέων κανόνων του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, οι οποίοι αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας, στην εξάλειψη των κενών και στον περιορισμό της χρήσης φορολογικών παραδείσων· θεωρεί ότι, δεδομένου του βαθμού ολοκλήρωσής της, η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει πέρα από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών (BEPS) όσον αφορά τον συντονισμό και τη σύγκλιση, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μορφής επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά· τονίζει, ωστόσο, ότι η προσέγγιση του ΟΟΣΑ εξακολουθεί να βασίζεται σε μη δεσμευτική νομοθεσία, και ότι η εφαρμογή της πρέπει να συμπληρωθεί με ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών της ενιαίας αγοράς, π.χ. μέσω της θέσπισης οδηγίας για την καταπολέμηση της BEPS που να προχωρεί πέρα από τα όρια της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ για την BEPS σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς· ζητεί αξιολόγηση του οικονομικού, χρηματοπιστωτικού και ανταγωνιστικού αντίκτυπου της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής·

81.  θεωρεί ότι, δεδομένων των αθέμιτων φορολογικών πρακτικών που εφαρμόζουν ορισμένα κράτη μέλη, η πολιτική της εσωτερικής αγοράς πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική ανταγωνισμού, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιη κατανομή των κερδών και να σταματήσει η μεταφορά κερδών σε ορισμένα κράτη μέλη ή ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των φόρων·

82.  υπογραμμίζει ότι η εκτενής, διαφανής και αποτελεσματική ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών συνιστά ουσιώδη προϋπόθεση για την αποφυγή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· ταυτόχρονα, τονίζει ότι η απλούστευση των φορολογικών μοντέλων σε επίπεδο κρατών μελών θα συνιστούσε σημαντικό βήμα για τη δημιουργία διαφάνειας και σαφήνειας·

83.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτρόπου για τον ανταγωνισμό να αναδιοργανώσει τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης φορολογικής επιβάρυνσης για όλους· αναμένει ότι, πριν από την αναδιοργάνωση αυτή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία άνευ όρων και πλήρης αξιολόγηση και καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν όλα τα αναγκαία έγγραφα στη διάθεση του Κοινοβουλίου και να εγκαταλείψουν την ανασταλτική στάση που τηρούν μέχρι σήμερα, η οποία εμποδίζει την επίτευξη προόδου σε αυτόν τον τομέα, επισημαίνοντας ότι εν προκειμένω πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα διάφορα κράτη μέλη πρέπει να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές πολιτικές επιταγές βάσει της γεωγραφικής θέσης, του μεγέθους, των φυσικών και άλλου είδους χορηγήσεών τους, καθώς και βάσει της κατάστασης της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης και ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη φορολογία για την κάλυψη υποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού που υπερβαίνουν τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και τις μεταβιβάσεις·

84.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει σύντομα αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον φορολογικό τομέα και για τη διαμόρφωση των τιμών μεταβίβασης· υπογραμμίζει ότι παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές σε άλλους τομείς έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικές για την κατάργηση και πρόληψη πρακτικών σε κράτη μέλη που δεν τηρούν τις ενωσιακές διατάξεις για τις ενισχύσεις· επισημαίνει ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι αποτελεσματικές μόνο εάν περιέχουν πολύ ακριβείς διατάξεις, οι οποίες θα έχουν μεταξύ άλλων τη μορφή αριθμητικών κατωτάτων ορίων·

85.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κυρώσεων, είτε κατά του εμπλεκόμενου κράτους είτε κατά της εμπλεκόμενης εταιρείας, για σοβαρές περιπτώσεις παράνομων κρατικών ενισχύσεων·

86.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει χωρίς καθυστέρηση τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν κατά παράβαση των φορολογικών κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στα κράτη μέλη που έχουν υποστεί διάβρωση της φορολογικής τους βάσης ή στον προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι στο κράτος μέλος που χορήγησε τις παράνομες, από φορολογική σκοπιά, κρατικές ενισχύσεις, όπως συμβαίνει σήμερα, καθώς ο εν λόγω κανόνας προσφέρει ένα περαιτέρω κίνητρο για φοροαποφυγή· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών της βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού της ΕΕ με στόχο την αντιμετώπιση επιζήμιων φορολογικών πρακτικών·

87.  ζητεί ένα ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και φοροδιαφυγή· συνιστά, με στόχο τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού, τη θέσπιση αυτόματης υποχρεωτικής ανταλλαγής φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» και την καθιέρωση ΚΕΦΒΕ και μιας εγγύησης φορολόγησης όλων των κερδών που δημιουργούνται στην ΕΕ·

Ο ανταγωνισμός στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

88.  φρονεί ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι απολύτως απαραίτητη η διεθνής συνεργασία· καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού· υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, οι οποίες καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού που διενεργούν έρευνες, μπορούν να συμβάλουν με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο στη διεθνή συνεργασία σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού·

89.  θεωρεί ότι η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) και όλες οι άλλες εμπορικές και επενδυτικές διεθνείς συμφωνίες πρέπει να περιέχουν ένα ενισχυμένο κεφάλαιο σχετικά με τον ανταγωνισμό·

90.  υπογραμμίζει ότι οι εμπορικοί εταίροι πρέπει να αντλήσουν οφέλη από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον εμπορικό τομέα, από τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και από το υψηλότερο επίπεδο ευημερίας των καταναλωτών·

91.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο να παρακολουθεί την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, προκειμένου να αξιολογεί μεταξύ άλλων τον βαθμό στον οποίο τηρούνται οι κανόνες της πολιτικής ανταγωνισμού και τηρούνται και υλοποιούνται στο ακέραιο οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι εμπορικοί εταίροι·

92.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μέσω της πολιτικής εμπορίου τη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων για την πολιτική ανταγωνισμού, προκειμένου να αρθούν τα πολυάριθμα εμπόδια που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το εμπόριο· θεωρεί τον μακροπρόθεσμο στόχο της σύναψης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μιας πολυμερούς συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες του ανταγωνισμού ιδανική λύση·

93.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) και του ΟΟΣΑ στο πεδίο της πολιτικής ανταγωνισμού και τις προσπάθειές τους για βελτίωση της παγκόσμιας συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού·

94.  παροτρύνει την Επιτροπή και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών να συμμετάσχουν ενεργά στο «Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού»·

95.  ζητεί τη θέσπιση μέτρων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες θα τηρούν τα περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά πρότυπα που εφαρμόζονται στην Ένωση και θα τυγχάνουν προστασίας στη διεθνή αγορά κατά τρόπο ώστε να προστατεύονται οι ευρωπαίοι βιομηχανικοί παραγωγοί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

96.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τη συνεργασία, ειδικά με τις αρχές ανταγωνισμού των αναδυόμενων οικονομιών, και να εξασφαλίσει τη θέσπιση επαρκών διασφαλίσεων·

97.  παρατηρεί ότι η πρόσβαση στους πόρους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι πηγές ενέργειας, έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της οικονομικά προσιτής και βιώσιμης ενέργειας, καθώς και της ασφάλειας εφοδιασμού στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών·

Ο ανταγωνισμός στους διάφορους τομείς

98.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα των τρεχουσών ερευνών με αντικείμενο τις ανταγωνιστικές πρακτικές στους τομείς του εφοδιασμού τροφίμων, της ενέργειας, των μεταφορών και των μέσων ενημέρωσης·

99.  επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες και αερολιμένες στην ΕΕ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων από την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει επειγόντως στις διεθνείς συμφωνίες ένα παρόμοιο σύνολο κανόνων για τις επιδοτούμενες αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες από και προς την ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ εταιρειών της ΕΕ και τρίτων χωρών·

100.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχουν προκύψει σχετικά με συμμαχίες διανομέων, καθώς πολλές περιπτώσεις έχουν ήδη διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· προτείνει στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών να εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου·

101.  ενθαρρύνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού να συζητήσει το διευρυνόμενο δίκτυο συνεργασιών λιανικής αγοράς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

102.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προοδευτικά το πλαίσιο ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη οι δείκτες της αξιολόγησης της βιωσιμότητας των επισιτιστικών και γεωργικών συστημάτων (SAFA) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), συμπεριλαμβανομένων του δείκτη Δίκαιης Τιμολόγησης και Διαφανών Συμβάσεων (S.2.1.1) και του δείκτη Δικαιωμάτων των Προμηθευτών (S.2.2.1)·

103.  ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στους τόπους προέλευσης και στους τόπους προορισμού· εφιστά την προσοχή στον ισπανικό δείκτη τιμών τόπου προέλευσης - τόπου προορισμού IPOD ως πιθανό υπόδειγμα για την παρακολούθηση δυνητικών καταχρήσεων λιανεμπόρων έναντι γεωργών και καταναλωτών·

104.  ζητεί την ανάληψη δεσμευτικής δράσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων κατά της πρόκλησης ζημίας σε γεωργούς και καταναλωτές από λιανεμπόρους·

105.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την κατάσταση του γαλακτοκομικού τομέα, όπου μετά το τέλος του συστήματος ποσοστώσεων οι έμποροι λιανικής επιβάλλουν τιμές πολύ χαμηλότερες του κόστους·

Δημοκρατική ενίσχυση της πολιτικής ανταγωνισμού

106.  χαιρετίζει τον τακτικό διάλογο μεταξύ της Επιτρόπου για τον ανταγωνισμό και του Κοινοβουλίου, φρονεί, ωστόσο, ότι δεν αρκεί ένα δικαίωμα ακρόασης επί σημαντικών θεμάτων αρχής·

107.  διαπιστώνει ότι, στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού, το Κοινοβούλιο συμμετέχει στη νομοθετική διαδικασία μόνο μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης, με αποτέλεσμα η επιρροή του στη νομοθεσία να είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με αυτήν της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

108.  χαιρετίζει τον τακτικό διάλογο που διεξάγει η Επιτροπή με το Κοινοβούλιο για θέματα ανταγωνισμού· ζητεί εκ νέου να εγκριθούν, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, βασικές νομοθετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές· θεωρεί ότι ο σημερινός διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και της αρμόδιας αρχής της ΕΕ για τον ανταγωνισμό θα πρέπει να εντατικοποιηθεί, ιδίως για τον σκοπό της αξιολόγησης και της υλοποίησης των αιτημάτων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο τα προηγούμενα έτη· πιστεύει ότι η ανεξαρτησία της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής έχει τεράστια σημασία προκειμένου να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της· καλεί την Επιτροπή να αναδιαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στη ΓΔ Ανταγωνισμού· ζητεί, ειδικότερα, να διαχωριστούν αυστηρά οι υπηρεσίες στις οποίες καταρτίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές από εκείνες που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

109.  θεωρεί ότι θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες συναπόφασης στην πολιτική ανταγωνισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα άρθρα 103 και 109 ΣΛΕΕ προβλέπουν μόνο τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο· πιστεύει ότι αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό· προτείνει να εξαλειφθεί το συντομότερο αυτό το έλλειμμα, μέσω διοργανικών ρυθμίσεων στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού και να διορθωθεί με την επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης·

110.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητες συναπόφασης στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού, ιδίως όταν διακυβεύονται θεμελιώδεις αρχές και δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εν λόγω τομέας της ενωσιακής πολιτικής δεν ενισχύθηκε ως προς τη δημοκρατική διάστασή του στο πλαίσιο των τελευταίων τροποποιήσεων της Συνθήκης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για ανάλογη τροποποίηση των Συνθηκών με σκοπό να διευρυνθεί η εμβέλεια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για να καλύψει και το δίκαιο του ανταγωνισμού·

111.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε τομεακές έρευνες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας ορισμένων πληροφοριών που διαβιβάζονται από τα εμπλεκόμενα μέρη· ζητεί να ενταχθούν μελλοντικά οι υφιστάμενοι κανονισμοί του Συμβουλίου στο πεδίο της εσωτερικής αγοράς βάσει του άρθρου 114 ΣΛΕΕ και να ψηφίζονται, συνεπώς, με διαδικασία συναπόφασης, εάν αργήσει η επιδιωκόμενη τροποποίηση της Συνθήκης· υπογραμμίζει ότι η εργασίες που επιτελέστηκαν για την κατάρτιση της οδηγίας σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης μπορούν να χρησιμεύσουν ως υπόδειγμα για τη μελλοντική διοργανική συνεργασία σε ζητήματα που άπτονται του δικαίου του ανταγωνισμού· καλεί την Επίτροπο για τον ανταγωνισμό να συνεχίσει τον διάλογο που άρχισε με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με την ομάδα εργασίας για τον ανταγωνισμό η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής·

112.  φρονεί ότι, στο προσεχές μέλλον, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και να δημοσιευθεί από την Επιτροπή μια λυσιτελής και στοχευμένη δημόσια αξιολόγηση των διαφόρων προτάσεων που έχει υποβάλει το Κοινοβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής ανταγωνισμού·

113.  υπογραμμίζει ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέχονται στις προηγούμενες εκθέσεις για τον ανταγωνισμό πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη στη μελλοντική εργασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

114.  φρονεί ότι όλες οι μορφές διαλόγου που έχουν μέχρι σήμερα δοκιμαστεί με επιτυχία και έχουν καθιερωθεί, θα πρέπει να διατηρηθούν·

o
o   o

115.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις εθνικές αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0051.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0576.
(3) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL_STU(2015)563438_EN.pdf.
(4) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.36372.
(5) http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf.
(6) ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1.


Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ
PDF 441kWORD 130k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (2015/2139(INI))
P8_TA(2016)0005A8-0373/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 21 και 27 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 165 και 167 και το άρθρο 17, σύμφωνα με τα οποία η Ένωση πρέπει να σέβεται το καθεστώς που προβλέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας για τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις ή κοινότητες, καθώς και για τις φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, και οφείλει να αναγνωρίζει την ταυτότητα και την ειδική συμβολή τους και να διατηρεί ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο μαζί τους,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τα άρθρα 10, 11 και 22 και το προοίμιό του,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και ιδίως το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 1,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Πολιτισμός και ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών (2000), και συγκεκριμένα τα άρθρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και τη χρηστή διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) (1979),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (Σύμβαση της UNESCO),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), ιδίως δε το άρθρο 16, και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 67/179, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 22/20, της 22ας Μαρτίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων(1) και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1983/2006/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008)(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προαγωγή της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της(3),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (11855/2012), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον διαπολιτισμικό διάλογο με τίτλο «Ζώντας μαζί ως ίσοι με αξιοπρέπεια», της 7ης Μαΐου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (COM(2007)0242), στόχος της οποίας είναι η προώθηση της γνώσης όσον αφορά την πολιτισμική πολυμορφία και τις αξίες της ΕΕ, του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και των ανταλλαγών ορθών πρακτικών,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τις ενέργειες που έγιναν σε συνέχεια της προπαρασκευαστικής ενέργειας για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, του 2014,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο πολιτιστικής συνεργασίας, το οποίο προσαρτάται στο πρότυπο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Παρισίων για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, που εγκρίθηκε κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ, στις 17 Μαρτίου 2015, στο Παρίσι (8496/15),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές τελικές συστάσεις της τριάδας των Προεδριών από τη Διάσκεψη της ΕΕ για τη νεολαία που διεξήχθη το 2015 στο Λουξεμβούργο, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τη διαβούλευση στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης και απευθύνουν έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει μια εκπαίδευση στη βάση αξιών και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0373/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιπροσωπεύει έναν τεράστιο πλούτο πολιτισμικής, κοινωνικής, γλωσσικής και θρησκευτικής πολυμορφίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινές αξίες που συνενώνουν τις κοινωνίες μας, όπως η ελευθερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, η απουσία διακρίσεων, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη, έχουν ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς δεν αποτελεί νομική έννοια, ο διαπολιτισμικός διάλογος δεν διέπεται από το εθνικό, το ενωσιακό ή το διεθνές δίκαιο, αλλά οικοδομείται σε διεθνή πλαίσια που στοχεύουν στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτισμικής πολυμορφίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου το 2008, σε διάφορες μελέτες και συμπεράσματα επιχειρήθηκε να δοθεί ένας ορισμός του διαπολιτισμικού διαλόγου, ως μιας διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας συνομιλούν ανοικτά και με αμοιβαίο σεβασμό άνθρωποι, ομάδες και οργανώσεις με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ή κοσμοθεωρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των στόχων του διαλόγου περιλαμβάνονται: η ανάπτυξη βαθύτερης κατανόησης των διαφορετικών προοπτικών και στάσεων, η αύξηση της συμμετοχής και η ελευθερία και ικανότητα επιλογής, η προώθηση της ισοτιμίας και η βελτίωση των δημιουργικών διαδικασιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να παρέχονται τα απαιτούμενα μέσα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και του διαλόγου μεταξύ των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθεί ο αμοιβαίος σεβασμός σε ένα πλαίσιο ισχυρής πολιτισμικής πολυμορφίας και να αντιμετωπισθούν οι σύνθετες πραγματικότητες των κοινωνιών μας και η συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων και πεποιθήσεων, καθώς και να τονισθεί η συμβολή των διαφόρων πολιτισμών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στην ευρωπαϊκή κληρονομιά και να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη του στόχου αυτού δεν αποτελεί καθήκον μόνο των δημόσιων αρχών και των κέντρων λήψης αποφάσεων, αλλά κοινή ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας, περιλαμβανομένου ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων όπως η οικογένεια, τα μέσα ενημέρωσης, οι εκπαιδευτικοί, οι επιχειρήσεις, κοινοτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον των πολιτικών παραγόντων, είναι σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος όλων των άλλων παραγόντων που συμμετέχουν στον διαπολιτισμικό διάλογο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα άρθρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον διαπολιτισμικό διάλογο, διότι προάγουν την ισοτιμία, τη μη εισαγωγή διακρίσεων, την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, την ελευθερία έκφρασης και μετακίνησης και το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην οικονομική και πολιτική δραστηριότητα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να υπάρξει ουσιαστικός διαπολιτισμικός διάλογος, είναι αναγκαία η βαθιά γνώση του δικού μας πολιτισμού, αλλά και των άλλων πολιτισμών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης 2015, της αναθεώρησης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας του ΟΗΕ και των αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ του 2015 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ρόλος του πολιτισμού είναι καθοριστικός για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και για την εξάλειψη της φτώχειας στον κόσμο· ζητεί ακόμη την ενσωμάτωση του πολιτισμού στο θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη μετά το 2015 με πιο ρητό τρόπο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη και ο κόσμος αντιμετωπίζουν πολυάριθμες προκλήσεις που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, τη μετανάστευση, με θρησκευτικές και διαπολιτισμικές συγκρούσεις και με την άνοδο του ριζοσπαστισμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου, η εφαρμογή τόσο των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ως ατομικών δικαιωμάτων) όσο και των πολιτισμικών δικαιωμάτων (αναγνώριση συγκεκριμένων και πολλαπλών πολιτισμικών ταυτοτήτων) έχει καίρια σημασία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της μαθησιακής κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικών, όπως και κάθε άλλης μορφής διεθνών ανταλλαγών, μπορεί να οδηγήσει σε έναν καλύτερο κόσμο, στον οποίο οι άνθρωποι κινούνται ελεύθερα και έχουν ανοικτό διαπολιτισμικό διάλογο·

1.  υποστηρίζει ότι, με την προσέγγισή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταγράψει και να συνοψίσει το εξαιρετικό έργο που ξεκίνησε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου, το 2008, να εντείνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και, μετά από όλα τα πρόσφατα και δραματικά γεγονότα, να προωθήσει έναν νέο διαρθρωμένο διάλογο με όλους τους ενδιαφερομένους για τα διαπολιτισμικά και διαθρησκειακά ζητήματα: πολιτικά πρόσωπα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τοπικές και περιφερειακές αρχές, εκκλησίες, θρησκευτικές οργανώσεις και κοινότητες και φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, οργανώσεις και πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών, εργαζομένους στον χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, εθνικά και ευρωπαϊκά συμβούλια νεολαίας, ακαδημαϊκούς και μέσα ενημέρωσης·

2.  ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερομένους να καθορίσουν έναν επικαιροποιημένο, σαφή και σχετικό με την πολιτική ορισμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, να εφαρμόσουν ή να εναρμονίσουν μεθόδους, ποιοτικά κριτήρια και δείκτες για την αξιολόγηση της επίδρασης των προγραμμάτων και σχεδίων διαπολιτισμικού διαλόγου και να αναζητήσουν μεθοδολογίες για διαπολιτισμικές συγκρίσεις·

3.  υποστηρίζει ότι στον εκπαιδευτικό τομέα είναι απαραίτητη η ενίσχυση μιας διαπολιτισμικής και διαθρησκειακής προσέγγισης βασισμένης στις αξίες, με στόχο την αντιμετώπιση και την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού, της ακεραιότητας, των ηθικών αρχών, της πολιτιστικής πολυμορφίας, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών και κινητικότητας για όλους·

4.  υποστηρίζει ότι το ζήτημα της πολιτισμικής πολυμορφίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επίσης στο πεδίο των οπτικοακουστικών και πολιτιστικών βιομηχανιών· ενθαρρύνει τις βιομηχανίες αυτές να αναζητήσουν δημιουργικούς τρόπους για να επιτύχουν μια συμφωνία σε σχέση με εθνικά, περιφερειακά και τοπικά σχέδια δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO σχετικά με την προστασία και την προώθηση της πολυφωνίας στην πολιτιστική έκφραση·

5.  ζητεί να ληφθεί υπόψη ο διαθρησκειακός διάλογος ως συνιστώσα του διαπολιτισμικού διαλόγου, προαπαιτούμενο για την ειρήνη και ζωτικό εργαλείο διαχείρισης των συγκρούσεων, που θα επικεντρώνεται στην αξιοπρέπεια του ατόμου και στην ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας και στο δικαίωμα των θρησκευτικών μειονοτήτων στην προστασία·

6.  σημειώνει ότι ένας γνήσιος διαπολιτισμικός και διαθρησκειακός διάλογος ενθαρρύνει τη θετική και συνεργατική αλληλεπίδραση, προάγει την κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των πολιτισμών, αυξάνει την πολυφωνία και τον σεβασμό για τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και την ανεκτικότητα για τις οικουμενικές αξίες και τις αξίες κάθε επιμέρους πολιτισμού·

7.  τονίζει τη σημασία που έχουν η έγκαιρη ένταξη και η εκπαίδευση διαχωρισμένων κοινοτήτων·

8.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ, δρώντας ως παγκόσμιος παράγοντας ειρήνης, θα πρέπει να περιλάβει τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές ανταλλαγές και να προαγάγει την εκπαίδευση στις εξωτερικές σχέσεις και την αναπτυξιακή πολιτική της, ως μέσο ενίσχυσης κοινών βασικών αξιών όπως είναι οι αξίες του σεβασμού και της αμοιβαίας κατανόησης, προσφέροντας αποτελεσματικά εργαλεία για μια ουσιαστική και βιώσιμη προσέγγιση στο θέμα της επίλυσης των συγκρούσεων, της ειρήνευσης και της πρόληψης των κρίσεων·

9.  φρονεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ, ο πολιτιστικός διάλογος και η πολιτισμική πολυμορφία θα πρέπει να ενσωματωθούν με εγκάρσιο τρόπο σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στις κοινές θεμελιώδεις αξίες και δικαιώματα της ΕΕ, όπως στην πολιτική για τη νεολαία, την εκπαιδευτική πολιτική, την κινητικότητα, την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις, τις εξωτερικές πολιτικές, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, το εμπόριο και την περιφερειακή ανάπτυξη·

10.  τονίζει την ανάγκη να εκπαιδευθούν και να προετοιμαστούν οι μελλοντικές γενιές ώστε να διαθέτουν τόλμη στο θέμα της επίλυσης προβλημάτων και να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο τις προκλήσεις που θα συναντήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες στο μέλλον, μέσω της παροχής στις γενιές αυτές πρόσβασης σε μια γνήσια εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη και της διασφάλισης ότι διαθέτουν τα κίνητρα και τη δέσμευση για την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως επιχειρηματικότητα, ηγετικό πνεύμα και ανάπτυξη ικανοτήτων·

11.  αναγνωρίζει ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί εργαλείο για δημοκρατική συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς και για την ενίσχυση του ρόλου των πολιτών, ιδίως όσον αφορά τα κοινά αγαθά και τους δημόσιους χώρους· υποστηρίζει ότι, ως εκ τούτου, ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της δημοκρατίας και στην ανάπτυξη μεγαλύτερης και ουσιαστικότερης συμμετοχικότητας και αίσθησης του ανήκειν·

12.  πιστεύει ότι η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην ποιοτική και προσβάσιμη τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί το πρώτο βήμα για την παροχή ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους· υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πολιτισμική και κοινωνική πολυμορφία στις αίθουσες διδασκαλίας και τα μαθησιακά πλαίσια, για να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των μειονεκτούντων παιδιών ούτως ώστε να προαχθεί η ισοτιμία και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή στις μελλοντικές γενιές·

13.  τονίζει ότι η τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση δεν παρέχουν μόνο γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αλλά πρέπει επίσης να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ηθικές και κοινωνικές αξίες και να γίνουν δραστήρια, υπεύθυνα και ανοιχτόμυαλα μέλη της κοινωνίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αγωγή του πολίτη πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία και αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων του τομέα της εκπαίδευσης· υποστηρίζει την αξιοποίηση της αίσθησης πρωτοβουλίας και συμμετοχής των παιδιών και των νέων, προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικοί δεσμοί, να καλλιεργηθεί η αίσθηση του ανήκειν και να αναπτυχθούν κώδικες δεοντολογίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων·

14.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και αναγνωρίζει τα οφέλη της οικοδόμησης συνεργειών και συμπράξεων ανάμεσα στα μαθησιακά πλαίσια όλων των επιπέδων και μορφών, μεταξύ άλλων σε διαγενεακό επίπεδο· υπογραμμίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο που παίζει η συμμετοχή σε αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες στην προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και ως παράγοντας κοινωνικής ένταξης των μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων, και των πολιτών εν γένει, ιδίως των παιδιών, μέσα από τη διδαχή του πνεύματος της ομαδικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, με αποτέλεσμα να καταπολεμώνται κοινωνικά φαινόμενα όπως η βία, ο ριζοσπαστισμός, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία και να τίθενται τα θεμέλια για έναν εποικοδομητικό και ειρηνικό διάλογο μεταξύ κοινοτήτων· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα της ΕΕ στο πεδίο του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού, ως εργαλεία για την αντιμετώπιση της μισαλλοδοξίας και των προκαταλήψεων, καθώς και για την ενίσχυση της αίσθησης του συνανήκειν και του σεβασμού της πολιτισμικής πολυμορφίας·

15.  τονίζει τη σημασία της σύναψης ισχυρών δεσμών μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, την αύξηση των υψηλής ποιότητας και ασφαλών θέσεων εργασίας σύμφωνα με την ατζέντα της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία και την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου κοινωνικής ένταξης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά· θεωρεί ότι οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στους κύριους στόχους της εφαρμογής των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει την αξία του CONNECT, του μόνου προγράμματος της ΕΕ που προάγει έργα για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας νέας γραμμής πιλοτικών δράσεων για να διερευνήσει τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου προγράμματος σήμερα·

16.  υποστηρίζει την κινητικότητα των νέων και των εκπαιδευτικών καθώς και κάθε μορφή συνεργασίας μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων, για παράδειγμα, κοινές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινά σχέδια ως μέσα ενίσχυσης της κατανόησης και της εκτίμησης της πολιτισμικής πολυμορφίας και εξασφάλισης στους νέους κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη· εκτιμά, εν προκειμένω, ότι η έκθεση των παιδιών σε άλλους πολιτισμούς σε πολύ μικρή ηλικία τα βοηθά να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή, καθώς και για την προσωπική τους ανάπτυξη, τις μελλοντικές τους προοπτικές απασχόλησης και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ στα κοινά· τονίζει ότι η ενσωμάτωση στα σχολικά προγράμματα στοχευμένων εκπαιδευτικών σχολικών επισκέψεων σε άλλα κράτη μέλη και η διεθνική κινητικότητα για μικρά παιδιά αποτελούν επίσης εργαλείο προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών πολιτισμών, τεχνών, γλωσσών και αξιών· ενθαρρύνει την κινητικότητα, ιδίως για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη δικών τους εργαλείων με τα οποία θα μπορούν να αντιμετωπίζουν και να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές προκλήσεις· υπογραμμίζει τον ρόλο και τη σημασία του προγράμματος Erasmus+ που προάγει μια ευρωπαϊκή συνείδηση μεταξύ των νέων και δημιουργεί μια αίσθηση συνανήκειν και μια κουλτούρα διαπολιτισμικού διαλόγου, διευκολύνοντας την κινητικότητά τους και αυξάνοντας την απασχολησιμότητά τους· ενθαρρύνει ιδίως τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της ένταξης των μειονεκτουσών ομάδων και των ατόμων με αναπηρία στις δράσεις κινητικότητας του Erasmus+·

17.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης που προάγουν τη διαφορετικότητα, ενδυναμώνουν τους εκπαιδευτές, τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και στην κοινότητα και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχολεία και μη τυπικά και άτυπα πλαίσια που απευθύνονται είτε σε παιδιά είτε σε γονείς, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά υπόβαθρα σε επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και να καταπολεμώνται όλες τις μορφές διακρίσεων και ρατσισμού, μεταξύ άλλων ο εκφοβισμός και ο κυβερνοεκφοβισμός· σημειώνει ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι εκπαιδευτικοί πόροι για να προαχθεί μια πολυδιάστατη και πολυγλωσσική μάθηση και ότι οι πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές εμπειρίες και δεξιότητες των εκπαιδευτικών πρέπει να αξιοποιηθούν και να προωθηθούν συστηματικά σε αυτό το πλαίσιο·

18.  υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης σε προγράμματα διά βίου μάθησης για εκπαιδευτικούς, τα οποία θα τους παρέχουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές δεξιότητες σε θέματα όπως η μετανάστευση, η πολιτιστική επαγωγή και η κοινωνική ψυχολογία, και θα τους επιτρέπουν παράλληλα να αξιοποιούν την πολυμορφία ως πλούσια πηγή μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας·

19.  σημειώνει τον ουσιώδη ρόλο των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση – σε συνεργασία με τις οικογένειες – των κοινωνικών δεσμών, στην ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν και στην παροχή βοήθειας στους νέους ώστε να αναπτύξουν ηθικές και κοινωνικές αξίες·

20.  αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν περιβάλλοντα μάθησης που θα βασίζονται στα δικαιώματα και θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου ούτως ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα προασπίζονται, μεταξύ άλλων με τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, τις θεμελιώδεις αξίες και τη συμμετοχή των πολιτών, τα δικαιώματα και τις ευθύνες των πολιτών, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, έχοντας εμπιστοσύνη στην ταυτότητά τους και την αίσθηση ότι η γνώμη τους ακούγεται και ότι χαίρουν εκτίμησης στις κοινότητές τους· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση των μαθησιακών δομών τους·

21.  υπογραμμίζει τον ρόλο των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και του Διαδικτύου ως μέσων για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου· υποστηρίζει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσον αφορά τις κοινές θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των πολιτών και υπογραμμίζει τη σημασία της παιδείας στα μέσα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ως εργαλείου προαγωγής του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων· ενθαρρύνει επίσης την ΕΥΕΔ και όλους τους επικεφαλής αντιπροσωπειών της ΕΕ να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα νέα ψηφιακά εργαλεία στο έργο τους·

22.  αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής βιώσιμης και διαρθρωτικής στήριξης σε ΜΚΟ, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεις νεολαίας και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού μέσω της κοινωνικής συνοχής και της ένταξης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της ενδυνάμωσης και της συμμετοχής των νέων, ιδίως σε τοπικές πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας και σε όσους εργάζονται σε επίπεδο βάσης·

23.  αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν και θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν οι ΜΚΟ, τα πολιτιστικά δίκτυα και πλατφόρμες, καθώς και τα προαναφερθέντα ιδρύματα, εκεί όπου η ανάπτυξη επίσημων δομών, πολιτικών ή προγραμμάτων διαπολιτισμικού διαλόγου υστερεί· ενθαρρύνει περαιτέρω τον διάλογο μεταξύ της ΕΕ και μεγάλων πόλεων, περιφερειών και τοπικών αρχών, για να αναλυθεί καλύτερα (i) η σύνδεση μεταξύ των αστικών μοντέλων όπου ζουν οι πολίτες και η επιτυχία ή αποτυχία των σχολικών συστημάτων, (ii) το όφελος της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης για όλους, παιδιά και οικογένειες, και (iii) ο συντονισμός των εκπαιδευτικών δομών για την προαγωγή ενός αποτελεσματικού διαπολιτισμικού διαλόγου·

24.  ζητεί να επικεντρωθεί και πάλι η προσοχή στην προώθηση μιας διαπολιτισμικής κοινωνίας βασισμένης στην αλληλεγγύη, ιδίως μεταξύ των νέων, μέσω της εφαρμογής του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», με τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των στόχων του για την οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και για την προαγωγή μιας ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η οποία θα είναι ανοιχτή στον κόσμο, θα σέβεται την πολιτισμική πολυμορφία και θα βασίζεται στις κοινές αξίες της ΕΕ·

25.  ενθαρρύνει τη διοργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς στις τέχνες και στον αθλητισμό για όλες τις ηλικίες, καθώς και τον εθελοντισμό, με στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών κοινωνικοποίησης και της συμμετοχής των μειονοτήτων, των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων, στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή, μεταξύ άλλων σε ηγετικές θέσεις και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

26.  αναγνωρίζει τη σημασία της τυπικής, της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης, καθώς και του εθελοντισμού, στην προώθηση της ανάπτυξης της προσωπικότητας με έμφαση στις γνωστικές και μη γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες, της κριτικής σκέψης, της ικανότητας αντιμετώπισης διαφορετικών απόψεων, της παιδείας στα μέσα, των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και των ικανοτήτων στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και της εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και των κοινωνικών ικανοτήτων και όσων σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης για την πολιτισμική κληρονομιά ως εργαλείου αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων μέσω μιας ευαισθητοποιημένης ερμηνείας·

27.  επισημαίνει την ανάγκη, όταν θίγεται το θέμα του διαπολιτισμικού διαλόγου και της εκπαίδευσης, να διατηρείται η οπτική του φύλου και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων που υποφέρουν από πολλαπλές μορφές διάκρισης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, όσων αυτοπροσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ και των ατόμων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες·

28.  ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προβούν σε ευρύτερες αναλύσεις όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης και να δρομολογήσουν νέες διαδικασίες προβληματισμού σχετικά με τη φύση και την εξέλιξη του πολιτικού εξτρεμισμού και της πολιτικής βίας, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η ριζοσπαστικοποίηση είναι μια δυναμική, σχεσιακή διαδικασία και μια απρόβλεπτη και απροσδιόριστη συνέπεια μιας σειράς αλλαγών· χαιρετίζει τη δήλωση των Παρισίων της 17ης Μαρτίου 2015 για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, ως μια προσπάθεια ενίσχυσης ενός ενεργού διαλόγου μεταξύ πολιτισμών καθώς και ως παγκόσμιας αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού, που εστιάζει την προσοχή στη σημασία της αγωγής του πολίτη, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης για τον μοναδικό ρόλο των πολιτισμικών μέσων στην καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ μαθητών και σπουδαστών·

29.  υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα νομιμοποιούνται και φέρουν ευθύνη για την καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων, με την υποστήριξη των υπηρεσιών πληροφοριών και των οργάνων επιβολής του νόμου· σημειώνει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τα τιμωρητικά μέτρα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία της έκφρασης, το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής·

30.  θεωρεί ότι η ΕΕ, όταν προωθεί τις θεμελιώδεις αξίες, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την πολιτισμική πολυμορφία σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να καταδικάζει απερίφραστα κάθε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να προωθεί έμπρακτα τον πλήρη σεβασμό της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή δεσμευτικών ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων κατά των διακρίσεων στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας·

32.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των μεταναστών, των προσφύγων, των κοινοτήτων υποδοχής και των θρησκευτικών και μη κοινοτήτων σε διαδικασίες ενσωμάτωσης σε πλαίσιο σεβασμού οι οποίες προωθούν την ένταξη, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στα κοινά και στην πολιτιστική ζωή σε πνεύμα ανθρωπιάς, σεβασμού και με βιώσιμο τρόπο σε όλες τις καταστάσεις, και ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

33.  χαιρετίζει την προπαρασκευαστική δράση για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και τη συμβολή της στην ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού ως στρατηγικού παράγοντα για ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη η οποία συμβάλλει στους στόχους της εξωτερικής πολιτικής, και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο να συμπεριλάβουν τον πολιτισμό ως αναπόσπαστο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, να ορίσουν πολιτιστικό ακόλουθο σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ σε τρίτες χώρες εταίρους και να μεριμνήσουν για την κατάρτιση του προσωπικού της ΕΥΕΔ σχετικά με την πολιτισμική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της πολιτιστικής διπλωματίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλα τα μέσα εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ· καλεί ακόμη την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και τους συναφείς οργανισμούς τους, και συγκεκριμένα την UNESCO, την UNICEF και την UNHCR, και να ζητήσουν μια αποτελεσματική και ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στο πλαίσιο των οργάνων τους· ζητεί επιπλέον συνεργασία με εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα με στόχο την καλύτερη εφαρμογή υφιστάμενων μηχανισμών όπως των δικτυακά συνεργαζόμενων πολιτιστικών σχηματισμών των Εθνικών Ινστιτούτων Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC), και τον σχεδιασμό νέων εργαλείων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη υφήλιο·

34.  φρονεί ότι ο πολιτισμός πρέπει να καταστεί ουσιώδες μέρος του πολιτικού διαλόγου με τρίτες χώρες και επισημαίνει ότι θα πρέπει να εντάσσεται συστηματικά στα αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα· υπογραμμίζει την ανάγκη άρσης των εμποδίων στην κινητικότητα για καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες του πολιτισμού, μέσω της εναρμόνισης και της απλούστευσης των διαδικασιών θεώρησης, με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας με όλα τα μέρη του κόσμου·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές που αναγνωρίζουν τον διαπολιτισμικό διάλογο ως μέσο διαδραστικής επικοινωνίας εντός και μεταξύ πολιτισμών, να διασφαλίσουν τον αμοιβαίο σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες, να βρουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και να αναπτύξουν μια βαθύτερη κατανόηση των διαφορετικών οπτικών και πρακτικών· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο ως δυνητικές πλατφόρμες εξτρεμιστικού λόγου όσο και ως μέσα καταπολέμησης ξενοφοβικών αφηγημάτων, κατάρριψης στερεοτύπων και προκαταλήψεων και προαγωγής της ανεκτικότητας·

36.  υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά αντιπροσωπεύει την πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να προστατεύεται και να προάγεται μέσω της έγκρισης εναρμονισμένης νομοθεσίας και διεθνών συμφωνιών σε στενή συνεργασία με την UNESCO·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προλαμβάνουν τον εξτρεμισμό, όπως την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και όλες τις μορφές διακρίσεων και περιθωριοποίησης εφαρμόζοντας μέτρα για τη συνοχή της κοινωνίας ικανά να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, με τη συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος φορέων, όπως πολεοδόμων, κοινωνικών λειτουργών, κοινοτήτων, εκκλησιών και θρησκευτικών οργανώσεων, εκπαιδευτών, οργανώσεων οικογενειακής υποστήριξης και επαγγελματιών της υγείας, με στόχο την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού, τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και τυπικής και ουσιαστικής ισότητας, την προώθηση της πολυμορφίας και την προαγωγή της κοινωνικής συνοχής·

38.  συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί για να κάνει τη μάθηση και τη σχολική εκπαίδευση προσβάσιμη στα παιδιά πρόσφυγες, συνεχίζοντας να υποστηρίζει προγράμματα για την πρόσβαση στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων και να διασφαλίζει την ένταξη των προσφύγων σπουδαστών στην Ευρώπη·

39.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διαδραστικές μεθόδους συμμετοχής των νέων και των παιδιών σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης·

40.  υπογραμμίζει τον ρόλο της οικογένειας στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας, των παραδόσεων, των ηθικών και αξιακών συστημάτων της κοινωνίας, και τονίζει ότι αφετηρία στην εξοικείωση των παιδιών με τον πολιτισμό, τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας τους είναι η οικογένεια·

41.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν ως ισχυρό και δεσμευτικό πολιτικό στόχο της ΕΕ τον διαπολιτισμικό διάλογο και να διασφαλίσουν την παροχή στήριξης από την ΕΕ μέσω διαφόρων μέτρων πολιτικής, πρωτοβουλιών και κονδυλίων, συμπεριλαμβανομένου του διαπολιτισμικού διαλόγου με τρίτες χώρες, ιδιαίτερα με ασταθή κράτη·

42.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της πολιτισμικής πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της εκπαίδευσης και να αξιοποιήσουν πλήρως τα οικονομικά μέσα, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως Erasmus+, «Ευρώπη για τους πολίτες», τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ορίζοντας 2020», τα μέσα πολιτικής γειτονίας της ΕΕ και εξωτερικών σχέσεων, και οργανισμούς όπως τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προαγωγή και την υποστήριξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και της πολιτισμικής πολυμορφίας εντός της Ευρώπης και με τις γειτονικές χώρες και με άλλες περιοχές του κόσμου·

43.  υπογραμμίζει την πλούσια συμβολή της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής παραγωγής στην πολιτισμική πολυμορφία και τον ρόλο που διαδραματίζει στη διάδοση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παρότρυνση των ευρωπαίων πολιτών να αναπτύξουν κριτική σκέψη·

44.  υπενθυμίζει τον ρόλο του Βραβείου LUX με το οποίο τιμώνται ευρωπαϊκές ταινίες που προβάλλουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα ή την πολιτισμική πολυμορφία της Ευρώπης·

45.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των μέτρων που θα ληφθούν στο πλαίσιο της ανά χείρας έκθεσης και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση παρακολούθησης και αναθεώρηση·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0279.
(2) ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 44.
(3) ΕΕ C 320 της 16.12.2008, σ. 10.
(4) ΕΕ L 127 της 14.5.2011, σ. 1418.


Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
PDF 625kWORD 176k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών (2015/2106(INI))
P8_TA(2016)0006A8-0360/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Ιουλίου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 25ης Φεβρουαρίου 2009 της υπό την προεδρία του Jacques de Larosière ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και τη λογοδοσία της τραπεζικής εποπτείας της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία του Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Initial reflections on the obstacles to the development of deep and integrated EU capital markets» (Αρχικές σκέψεις σχετικά με τα εμπόδια στην ανάπτυξη βαθέων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών στην ΕΕ) (SWD(2015)0013),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων στις 19 Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την ανεπίσημη έκθεση της ECON(2) με τίτλο «Enhancing the Coherence of EU Financial Services Legislation» (Ενίσχυση της συνοχής της νομοθεσίας της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), που εγκρίθηκε στην επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2014 με τίτλο «Οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη» (COM(2014)0279),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Economic Review of the Financial Regulation Agenda» (Οικονομική επισκόπηση του προγράμματος ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα) (SWD(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ)(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αποστολή και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) (COM(2014)0508),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) (COM(2014)0509),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (COM(2014)0168),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας» (COM(2015)0216),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου του Μαρτίου 2015 σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των κρατικών ανοιγμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Τραπεζικών Προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου «Changing banking for good» (Οριστική μεταβολή του τραπεζικού τομέα),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0360/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-2008 και ο εκτεταμένος αρνητικός αντίκτυπός της προκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, από την έλλειψη κατάλληλων και υψηλής ποιότητας ρυθμίσεων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για όλο και πιο περίπλοκες αγορές και προϊόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει δρομολογηθεί ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης και εποπτείας, την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κρίσεις, τον περιορισμό των κινδύνων για τους φορολογούμενους και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των επενδυτών και των χρηματοδοτικών αναγκών της πραγματικής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι προοπτικές μεγέθυνσης στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης ανάκαμψη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν σημειωθεί βαθιές αλλαγές, και βρίσκονται σε εξέλιξη, σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς, περιλαμβανομένων του τραπεζικού, του ασφαλιστικού, των αγορών κινητών αξιών, των επενδυτικών ταμείων και των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία και η υλοποίηση της χρηματοπιστωτικής κανονιστικής μεταρρύθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμούν πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ιδίως δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί πολλές κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα όπως και στις χρηματοπιστωτικές αγορές χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές και καινοτομίες, πράγμα που σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις που διέπουν αυτούς τους τομείς πρέπει να υποβάλλονται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα και η αποτελεσματικότητα και κατά συνέπεια η συνεχής προσαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κεφαλαιαγορά στην Ένωση παραμένει κατακερματισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα μπορούσε να προσφέρει ένα πολύτιμο πλαίσιο προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ΜΜΕ όλης της ΕΕ στη χρηματοδότηση και να προωθηθούν καινοτόμοι τόποι για τη χρηματοδότηση μέσω της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένες ελλείψεις πίστωσης προς τις ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική αστάθεια και στην έλλειψη στοχοθετημένων λύσεων για την πραγματική οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται συχνά λόγος για το βασιζόμενο στην κεφαλαιαγορά πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο όμως διαφέρει σημαντικά από το βασιζόμενο στον τραπεζικό τομέα πλαίσιο της ΕΕ και συνεπώς δεν θα πρέπει να αντιγράφεται ή να χρησιμοποιείται ως πρότυπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί μια ευκαιρία για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ συμπληρωματικά προς τη βασιζόμενη στον τραπεζικό τομέα χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ΗΠΑ, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ο τραπεζικός δανεισμός στις επιχειρήσεις αναπτύχθηκε περισσότερο από την άντληση χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαιαγορών·

Απολογισμός και προκλήσεις στο τρέχον πλαίσιο

1.  επισημαίνει ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη» γίνεται ένας πρώτος απολογισμός των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά δεν παρέχεται πλήρης εκτίμηση ή ποσοτική ανάλυση των συνολικών επιπτώσεων και της αλληλεπίδρασης των επιμέρους μέτρων·

2.  επικροτεί τη δέσμη μέτρων για τις επενδύσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· υπογραμμίζει την ανάγκη για συμπληρωματική εξωτραπεζική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και πέραν αυτού ότι βασική αρχή για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών πρέπει να είναι η επικέντρωση της προσοχής στους τελικούς χρήστες των κεφαλαιαγορών, δηλαδή τις εταιρείες και τους επενδυτές· τονίζει ότι ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που θα εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση των (μακροπρόθεσμων) επενδύσεων και την προώθηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας· υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ της οικονομικής και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας· τονίζει επίσης ότι οι αξιόπιστες οικονομικές πολιτικές, οι αποτελεσματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές προετοιμάζουν το έδαφος για την αξιοποίηση του δυναμικού ευρωστίας και ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας στα κράτη μέλη και την ΕΕ· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι κεφαλαιαγορές στην ικανοποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών των οικονομιών των κρατών μελών·

3.  αντιλαμβάνεται ότι η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση και κρίση χρέους οδήγησαν σε άνευ προηγουμένου αρνητικές συνέπειες, ιδίως για την πραγματική οικονομία και τα χρήματα των φορολογουμένων· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση που συμφώνησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα τελευταία πέντε χρόνια, η οποία έχει ενισχύσει την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος για τις μελλοντικές κρίσεις· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή συμπεριέλαβε ένα αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών στις αρχές στις οποίες θα εδράζεται η Ένωση Κεφαλαιαγορών·

4.  αναγνωρίζει τα επιτεύγματα της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης όσον αφορά την αντιμετώπιση των έμμεσων επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης· επισημαίνει τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με την αυξημένη πολυπλοκότητα που αντικατοπτρίζεται στον μεγαλύτερο όγκο, τον αναλυτικότερο χαρακτήρα και τον αριθμό των επιπέδων ρύθμισης και εποπτείας που θέτουν απαιτήσεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι η περίπλοκη ρύθμιση αντικατοπτρίζει επίσης περίπλοκες χρηματοπιστωτικές αγορές, μεταξύ άλλων, χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, υποδομή και θεσμούς της αγοράς· υπογραμμίζει ότι η υπερβολικά περίπλοκη ρύθμιση και οι αυστηρότερες προϋποθέσεις μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις επενδύσεις· πιστεύει ότι η πολυπλοκότητα της ρύθμισης πρέπει να εξετάζεται και σε σχέση με την εφαρμογή της σε μη χρηματοπιστωτικούς τελικούς χρήστες των χρηματοπιστωτικών προϊόντων· τονίζει την ανάγκη διεθνούς ρυθμιστικής συνεργασίας σε παγκόσμιο πλαίσιο με βελτιωμένη συνεργασία αυξημένη λογοδοσία·

5.  διαπιστώνει ότι μια υγιής και ισχυρή Ένωση Κεφαλαιαγορών πρέπει να παραδέχεται τις αλληλεξαρτήσεις με άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς, να διερευνά πρόσθετες βασιζόμενες στις αγορές πηγές χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και να βασίζεται πρωτίστως σε καλά εδραιωμένες υφιστάμενες δομές· τονίζει την ανάγκη για μια ολιστική θεώρηση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ στην οποία η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την τραπεζική χρηματοδότηση· ζητεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των καταναλωτών και των επενδυτών και όχι μόνο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων· για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ, τις ΕΕΑ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών σε επίπεδο προσέγγισης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει δοκιμασμένες βέλτιστες πρακτικές με σκοπό να αναπτύξει μια κεφαλαιαγορά για ολόκληρη την Ένωση·

6.  θεωρεί ότι η νομοθεσία δεν αποτελεί πάντα το πιο ενδεδειγμένο μέσο άσκησης πολιτικής και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι μη νομοθετικές και βασιζόμενες στην αγορά προσεγγίσεις·

7.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και να δώσει προσοχή και σε άλλα θεματολόγια πολιτικής, όπως η ανάπτυξη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς και οι τρέχουσες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης· πιστεύει ακόμη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις· εκφράζει ανησυχίες επ’ αυτού για τις απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το ζήτημα αυτό να αποτελέσει αναπόσπαστη διάσταση της στρατηγικής της ΕΕ·

8.  θεωρεί ότι μια αποτελεσματική και αποδοτική ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να είναι συνεκτική, συνεπής (μεταξύ άλλων και σε διατομεακή βάση), αναλογική, χωρίς αλληλεπικαλύψεις και απαλλαγμένη από ασκόπως περίπλοκες διατάξεις καθώς και να αποτρέπει την ανασφάλεια δικαίου, την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας και το υψηλό κόστος συναλλαγών· πιστεύει ακόμη ότι θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους διαμεσολαβητές να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη διοχέτευση κονδυλίων προς την πραγματική οικονομία, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρηματοδότησή τους, να εξυπηρετεί αποταμιευτές και επενδυτές και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογούμενους, προλαμβάνοντας την επανεμφάνιση χρηματοπιστωτικών κρίσεων και λειτουργώντας ως ασπίδα κατά των συστημικών κινδύνων· εκτιμά ότι θα πρέπει να στηρίζει την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και να εστιάζει σε απτούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια για καινοτόμες χρηματοδοτήσεις με μεγαλύτερη τοπική έμφαση·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη ύπαρξη προβλημάτων που σχετίζονται με τον κωδικό IBAN, ο οποίος εξακολουθεί να μην γίνεται δεκτός για τις χρεώσεις των τραπεζικών λογαριασμών των οντοτήτων που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικό κράτος μέλος από εκείνο του εκδότη του παραστατικού·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διενεργηθεί απολογισμός του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική προσέγγιση· επισημαίνει ότι παρόμοιες ενέργειες πραγματοποιούνται και σε άλλες ζώνες δικαιοδοσίας, ιδίως στις ΗΠΑ· τονίζει ότι αυτός ο απολογισμός θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση καλύτερης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών που εξυπηρετούν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, μεταξύ άλλων με την κάλυψη των νομικών κενών, των ασυνεπειών, της έλλειψης συνοχής και της δυσαναλογίας, δεν θα πρέπει να υπονομεύει τα νομοθετικά επιτεύγματα, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα που διατυπώνονται στις ρήτρες επανεξέτασης όπως εγκρίθηκαν σε κάθε επί μέρους νομοθετική πράξη, και, χωρίς να προεξοφλούνται τα αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απόπειρα κατάργησης των ρυθμίσεων·

11.  θεωρεί ότι μια ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις, αλλά εν τέλει πρέπει να είναι επίσης επωφελής για πελάτες και επενδυτές· επιμένει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί φραγμοί και εμπόδια στη διασυνοριακή πρόσβαση, την εμπορία και τις επενδύσεις, τα οποία πρέπει να αναλυθούν, να αντιμετωπιστούν και να αρθούν, ενώ παράλληλα θα διατηρείται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των επενδυτών· υπενθυμίζει ότι μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια ότι η μείωση των εμποδίων στις ροές κεφαλαίων θα βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, μόνον εάν ρυθμιστεί το σύνολο των κινήτρων για τις εταιρείες· συνεκτιμά επίσης τη σημασία που έχει για τη μεγέθυνση της οικονομίας ένα καλά αναπτυγμένο τοπικό οικοσύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα σε μικρότερες επιχειρήσεις να προσελκύουν κεφάλαια·

12.  πιστεύει ότι η προστασία των καταναλωτών δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε μεγάλο όγκο πληροφοριών και ότι, αντίθετα, η προσοχή θα πρέπει να επικεντρώνεται στην ποιότητα και στη δυνατότητα κατανόησης των πληροφοριών που διευκολύνουν τη σωστή λήψη αποφάσεων – οι πληροφορίες πρέπει να είναι ουσιαστικές, ακριβείς, συγκρίσιμες, φιλικές για τον χρήστη, αξιόπιστες και επίκαιρες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πολλαπλές και περίπλοκες πληροφορίες που απευθύνονται στους πελάτες ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται τελικά στις πραγματικές τους ανάγκες· τάσσεται υπέρ της ισορροπημένης παροχής στους καταναλωτές των πληροφοριών που χρειάζονται για να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές και να κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτές, χωρίς ωστόσο να επιβαρύνονται ασκόπως οι επιχειρήσεις και ιδίως οι ΜΜΕ· ενθαρρύνει την περαιτέρω ψηφιοποίηση των πληροφοριών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθούν στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και υπαλλήλους που παρέχουν συμβουλές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η αναγκαία κατάρτιση και ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν τους πελάτες με ακρίβεια· επισημαίνει ότι έχει σημασία να διαθέτουν οι αρμόδιοι αποτελεσματικές εποπτικές εξουσίες για να παρεμβαίνουν στην εμπορία προϊόντων όπου χρειάζεται· τονίζει ότι πρέπει να αναληφθεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για περισσότερη και καλύτερη εκπαίδευση στον χρηματοοικονομικό τομέα το αργότερο έως το τέλος του 2016, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε κράτους μέλους, αλλά και για να εξασφαλιστεί η πλήρης επίγνωση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των επενδύσεων κεφαλαιαγοράς· υπογραμμίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να παρέχεται στις ΜΜΕ χρηματοοικονομική εκπαίδευση για να μάθουν να χρησιμοποιούν τις κεφαλαιαγορές· πιστεύει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια βοηθάει τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τους καταναλωτές να κατανοήσουν το συγκριτικό κόστος και τα οφέλη των διαφόρων υπηρεσιών που παρέχουν οι συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά επισημαίνει ότι η περισσότερη διαφάνεια πρέπει να συνοδεύεται από προστιθέμενη αξία για τους πελάτες ή τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς και να στοχεύει στην πρακτική χρήση των πληροφοριών και των δεδομένων·

13.  επισημαίνει τα οφέλη της διαφοροποίησης των στοιχείων ενεργητικού, τόσο σε επίπεδο κατηγοριών όσο και σε επίπεδο προέλευσης των στοιχείων ενεργητικού, για την καλύτερη διαφοροποίηση του κινδύνου και την κάλυψη των αναγκών των επενδυτών· τονίζει ότι ο σκοπός της ρύθμισης για την προληπτική εποπτεία δεν είναι η προώθηση ορισμένων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού· ζητεί για το σχεδιασμό της ρύθμισης να ακολουθηθεί μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κίνδυνο, με τους ίδιους κανόνες να ισχύουν για τους ίδιους κινδύνους, και η οποία θα συμπληρώνεται με άλλα τυποποιημένα μέτρα· θεωρεί ότι είναι σκόπιμη μια αναλυτικότερη κατηγοριοποίηση των διαφόρων στοιχείων ενεργητικού, ιδίως μέσω της θέσπισης κατηγοριών όπως οι υποδομές· αναγνωρίζει ότι τα έργα υποδομών καθ’ αυτά δεν ενέχουν λιγότερους κινδύνους και ζητεί να προβλεφτεί η κατάλληλη προληπτική εποπτεία· υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα στον τομέα των κινδύνων και των οφελών των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας, με σκοπό τη συναγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων·

14.  τονίζει την ανάγκη για συνέπεια στην προσέγγιση βάσει κινδύνου, και επομένως και για περιορισμό των δυνατοτήτων για ρυθμιστικό αρμπιτράζ· τονίζει την ανάγκη για διάρρηξη του δεσμού μεταξύ κρατών και τραπεζών σε εθνικό επίπεδο μέσω της πλήρους και συνεπούς εφαρμογής από τα κράτη μέλη της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζικών ιδρυμάτων (BRRD) και των διατάξεων του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (ΕΤΕ)· σημειώνει τη συμβολή της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) για την έκθεση των τραπεζών στο δημόσιο χρέος, που περιλαμβάνει την προσεκτική εξέταση των επόμενων βημάτων· υπογραμμίζει ότι οι πολιτικές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ρητώς τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατομικού και ενδογενούς κινδύνου, ιδίως όταν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τα ίδια εγκεκριμένα από τη ρυθμιστική αρχή τυποποιημένα μοντέλα κινδύνου·

15.  επισημαίνει ότι οι πολλαπλές απαιτήσεις όσον αφορά το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τη μόχλευση ενδέχεται να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες στη μετατροπή της ληκτότητας, στην παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και στις ειδικές διαπραγματεύσεις και την παροχή ρευστότητας, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι απαιτήσεις επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δυσανάλογες απαιτήσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το επιχειρηματικό μοντέλο των μικρομεσαίων τραπεζών και κατά συνέπεια να έχουν ακούσιες συνέπειες στη δομή του χρηματοπιστωτικού κλάδου· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, να αναλύσουν κατά προτεραιότητα τις συνέπειες αυτές για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα και την πιθανή συμπληρωματικότητα·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την αλληλεπίδραση μεταξύ νομοθεσίας για τις αγορές και κεφαλαιακών απαιτήσεων στις περιπτώσεις που νέες οντότητες έχουν περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής ως ρυθμιζόμενες οντότητες κατά την επανεξέταση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), ωστόσο ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν έχει προσαρμοστεί ώστε να αποτυπώνει μεγαλύτερη πολυμορφία επιχειρήσεων·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι εξαιρέσεις που ίσχυαν στον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες έχουν εν μέρει αρθεί στην οδηγία και τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όσον αφορά την εφαρμογή του τέλους προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA)· καλεί την Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικότερα τον ρόλο της όσον αφορά τη εξασφάλιση συνέπειας μεταξύ προσέγγισης και αποτελέσματος της πολιτικής στις διάφορες νομοθετικές προτάσεις·

18.  θεωρεί ότι οι επί μέρους διατάξεις της υφιστάμενης ρύθμισης για τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα πρέπει να επεκταθούν και να καταστούν πιο αναλογικές προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος και να μη μειωθούν τα κεφάλαια που θα διατεθούν στην οικονομία για μελλοντικές επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του EMIR, να δώσει λύση στις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή περίπλοκων καθεστώτων μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, αλλά να συνεχίσει να αναγνωρίζει τον σκοπό της εξαίρεσης ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες δεν επιβαρύνονται με νομοθεσία που έχει στόχο τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

19.  καλεί την Επιτροπή, κατά την επανεξέταση του EMIR, να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η μείωση της ποιότητας των ασφαλειών που γίνονται αποδεκτές από τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους στην ανθεκτικότητα των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και να εξετάσει κατά πόσο ορισμένοι συμμετέχοντες στις αγορές, όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία, θα πρέπει να εξαιρούνται μονίμως από την κεντρική εκκαθάριση, εάν η συμμετοχή τους μειώνει τη σταθερότητα του συνολικού χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω αποδοχής εναλλακτικών ασφαλειών που δεν συνίστανται σε μετρητά·

20.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαθέσιμων και ελκυστικών, ανάλογων προς τον κίνδυνο (μακροπρόθεσμων) επενδυτικών και οικονομικά αποδοτικών και κατάλληλων αποταμιευτικών προϊόντων για τους καταναλωτές· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ποικιλομορφία όσον αφορά τις επενδυτικές και καταναλωτικές επιλογές καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει καίρια σημασία για την αύξηση των επενδύσεων· τονίζει επίσης ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί ένα περιβάλλον που θα προωθεί τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δημιουργώντας περισσότερη ποικιλομορφία και οφέλη για την πραγματική οικονομία και παρέχοντας ενισχυμένα κίνητρα για επενδύσεις, και το οποίο θα μπορεί επίσης να συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών, ασφαλών και βιώσιμων συντάξεων, όπως, παραδείγματος χάριν, το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· καλεί τις ΕΕΑ να αναλύσουν και να υποβάλουν έκθεση, σύμφωνα με την αποστολή τους, σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, ιδίως σε σχέση με τα προϊόντα λιανικής·

21.  επικροτεί την πολυμορφία των επιχειρηματικών μοντέλων· ζητεί η πολυμορφία αυτή να αποτυπώνεται στη ρύθμιση και την εποπτεία λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη φύση, το μέγεθος, την επικινδυνότητα και την πολυπλοκότητα των υπό εξέταση οντοτήτων, υπό τον όρο ότι θα τηρούνται οι αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής εποπτείας· υπενθυμίζει ότι η πολυμορφία των χρηματοδοτικών μέσων αποτελεί δύναμη·

22.  πιστεύει ότι μια επιτυχής Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να διευκολύνει τις εταιρείες της ΕΕ, ανεξαρτήτως μεγέθους και σταδίου ανάπτυξης, να έχουν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ κατά τρόπο φιλικό προς το χρήστη, αποδοτικό και με χαμηλό κόστος· φρονεί ότι η ρύθμιση δεν θα πρέπει να περιπλέκει την εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ούτε να παρεμποδίζει μη εισηγμένες εταιρείες να εισαχθούν στο χρηματιστήριο· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθεί εξορθολογισμένο ρυθμιστικό καθεστώς για τις πρωτογενείς αγορές προκειμένου να διευκολυνθεί η άντληση κεφαλαίων ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζονται κατάλληλα επίπεδα προστασίας των επενδυτών· υπογραμμίζει τη δυνατότητα καινοτόμων βασισμένων στην αγορά επιλογών χρηματοδότησης, ιδιαίτερα τις δυνατότητες χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, περιλαμβανομένων της συμμετοχικής χρηματοδότησης και της δανειοδότησης μεταξύ ομοτίμων, και τονίζει ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι αντίστοιχες ρυθμιστικές απαιτήσεις· ζητεί από την Επιτροπή να αφήσει περιθώρια για την ανάδυση αυτών των νέων μοντέλων και να τα διερευνήσει και να τα προωθήσει, δίνοντας προτεραιότητα στη διασυνοριακή διάστασή τους και εξασφαλίζοντας τη μείωση των φραγμών για την είσοδο στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη με αναπτυσσόμενους τομείς κεφαλαιαγορών μέσω της Υπηρεσίας της Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων·

23.  ζητεί κατάλληλη και σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ενωσιακού και του εθνικού επιπέδου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν καλύτερη γνώση των χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), η ισότητα των όρων ανταγωνισμού και η διαφάνεια και ότι πρέπει να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ εποπτικών αρχών και εποπτευόμενων οντοτήτων· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ενιαίου τύπου προσέγγιση της εποπτείας σε οντότητες που είναι μικρότερες και ασκούν τη δραστηριότητά τους κατά κύριο λόγο σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ)·

24.  επισημαίνει τα επιτεύγματα στον τομέα της συγκρότησης τραπεζικής ένωσης και τονίζει τον κρίσιμης σημασίας ρόλο της στην αντιμετώπιση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ κινδύνων που σχετίζονται με τα κράτη μέλη και τραπεζικών κινδύνων και στη μείωση των συστημικών κινδύνων μέσω κοινής δράσης· λαμβάνει υπό σημείωση την προοδευτική ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι απαιτείται πλήρης και έγκαιρη εκτέλεση της υφιστάμενης νομοθεσίας· σημειώνει τις συζητήσεις γύρω από τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), επί του οποίου θα έχει λόγο το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτης· επισημαίνει τον στόχο αποφυγής του ηθικού κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι η αρχή περί της γενέσεως ευθύνης παραμένει κατευθυντήριος άξονας· επικρίνει τη χαμηλή ευαισθησία απέναντι στον κίνδυνο κατά τον υπολογισμό των εισφορών προς το ΕΤΕ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες για την έκδοση του κανονισμού σχετικά με τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών·

25.  υπογραμμίζει την ανάγκη εκτέλεσης και επιβολής της εφαρμογής της εγκριθείσας νομοθεσίας, προτού εξεταστεί οποιαδήποτε σημαντική αναθεώρηση της νομοθεσίας αυτής· τονίζει ότι η ταχεία μεταφορά της οδηγίας 2014/59/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και η επαρκής χρηματοδότηση και αποτελεσματικότητα του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (ΕΜΕ) έχουν ύψιστη σημασία, και επιμένει συνεπώς ότι η πλήρης εκτέλεση των μέτρων αυτών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου· τονίζει επ’ αυτού τη θεμελιώδη σημασία της κατάργησης των άμεσων αμοιβαίων δεσμών μεταξύ κρατικών προϋπολογισμών και τραπεζικών κινδύνων, που συνιστούν μεγάλη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· επισημαίνει ότι, λόγω της έλλειψης κανόνων όσον αφορά τη σχέση με κράτη που λόγω υψηλού χρέους χάνουν την πρόσβασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συχνά αναλαμβάνεται δράση με μεγάλη καθυστέρηση, κάτι που μπορεί να έχει επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

26.  επαναλαμβάνει την ανάγκη για ίσους όρους ανταγωνισμού στο εσωτερικό της ΕΕ, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εποπτευόμενες από τον ΕΕΜ τράπεζες και τις τράπεζες μη συμμετεχόντων κρατών μελών και ενθαρρύνει την πλήρη ένταξη κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ στην τραπεζική ένωση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ορισμένες διατάξεις προβλέπουν επί του παρόντος εθελοντική συμμετοχή· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η ενιαία αγορά εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζονται οι εθνικές ιδιαιτερότητες· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει περαιτέρω να ακολουθεί μια ισχυρή προσέγγιση, όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία, για την «παράλληλη» ή τη «σκιώδη τραπεζική» με στόχο τον περιορισμό των συστημικών κινδύνων και τη βελτίωση της διαφάνειας· επικροτεί τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών κανονιστικών ρυθμίσεων μέχρι την εφαρμογή της οδηγίας «Φερεγγυότητα II» από 1ης Ιανουαρίου 2016, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί και να αναπτυχθεί πιθανώς περαιτέρω, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το διεθνές πλαίσιο για τους παγκόσμιους συστημικώς σημαντικούς ασφαλιστές·

27.  αναγνωρίζει την παραδοσιακή εξάρτηση των ΜΜΕ από την τραπεζική χρηματοδότηση λόγω της ειδικής φύσης, των διαφορετικών προφίλ κινδύνου και της ποικιλίας τους σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (ΕΕΑ), την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές, να αξιολογήσει την επάρκεια της χρηματοδότησης των ΜΜΕ, να αναλύσει τα εμπόδια και τα οφέλη της διαφοροποίησης των διαύλων χρηματοδότησης και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν οι τράπεζες και τα μη τραπεζικά ιδρύματα να αυξήσουν τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, διευρύνοντας την επιλογή των εταιρειών μεταξύ διαφορετικών μεθόδων χρηματοδότησης για διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής τους· υπενθυμίζει τη σημασία εργαλείων όπως ο «συντελεστής υποστήριξης των ΜΜΕ»· προτείνει να επεκταθούν οι πρωτοβουλίες για βελτίωση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ ώστε να καλύπτουν νεοσύστατες επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης· τονίζει το δυναμικό καινοτόμων και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητων λύσεων για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης της δανειοδότησης μεταξύ ομοτίμων, της συμμετοχικής χρηματοδότησης και της ιδιωτικής τοποθέτησης, και τονίζει ότι πρέπει να εξορθολογιστούν οι αντίστοιχες ρυθμιστικές απαιτήσεις·

28.  τονίζει ότι έχει σημασία να τεθούν σε εφαρμογή ταχέως τα ήδη εγκριθέντα μέτρα τα οποία συνοδεύουν τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει ενεργά την κατηγορία των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ που ορίζεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) σε μελλοντικό κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

29.  πιστεύει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη επιλογή τύπων αγοράς στην ΕΕ ανάλογα με το μέγεθός τους, την πολυπλοκότητά τους και τις προσδοκίες άντλησης κεφαλαίων, και τονίζει την ανάγκη για βαθύτερες, πιο ολοκληρωμένες πανευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές που θα διαχωρίζονται από τις καθοριστικής σημασίας περιφερειακές τοπικές αγορές αλλά θα παραμένουν συμβατές με αυτές·

30.  χαιρετίζει την επικείμενη επανεξέταση της οδηγίας για τα ενημερωτικά δελτία· τονίζει ότι η επανεξέταση θα πρέπει να προσανατολιστεί στη μείωση των εξόδων και την απλοποίηση των διαδικασιών για τις ΜΜΕ, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σωστή εξισορρόπηση όσον αφορά την προστασία των επενδυτών·

31.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες για τη συγκρότηση μιας περισσότερο διαφανούς αγοράς τιτλοποιήσεων, εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα για τη διεργασία, ασφάλεια δικαίου και συγκρισιμότητα των μέσων τιτλοποίησης· τονίζει ότι πρέπει να συσταθεί αποθετήριο δεδομένων· επισημαίνει ότι χρειάζονται αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τα βασικά στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας και βαθμονομήσεις ανάλογα με το πραγματικό προφίλ κινδύνου και τη συνειδητοποίηση του κινδύνου από όλους τους συμμετέχοντες στις αγορές τιτλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα της τιτλοποίησης, ιδιαίτερα της σύνθετης τιτλοποίησης, η οποία έγινε φανερή κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις διαφορετικές εμπειρίες στην ΕΕ και στις ΗΠΑ· επιμένει ότι δεν πρέπει να λιγοστέψουν οι απαιτήσεις διατήρησης ούτως ώστε να αποφευχθεί ο ηθικός κίνδυνος· τονίζει ότι πρέπει να εξεταστούν ανεξάρτητα πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει ενδελεχώς, κατά προτεραιότητα, τους κινδύνους και τα οφέλη της τιτλοποίησης για τις ΜΜΕ, τους επενδυτές καθώς και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη δυνατότητα εμπορίας των μέσων τιτλοποίησης, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

32.  πιστεύει ότι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης υπέρ της μεγαλύτερης τυποποίησης προϊόντων και διαδικασιών ενδέχεται να μειώσει την πολυπλοκότητα αλλά και να εντείνει τους κινδύνους συγκέντρωσης· εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο οι συμμετέχοντες στην αγορά να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση σε περίπτωση ακραίων συνθηκών της αγοράς, και ζητεί τις δέουσες διασφαλίσεις και εποπτεία στο ανάλογο επίπεδο αρμοδιότητας σε σχέση με την ανάπτυξη ποιοτικής αγοράς τιτλοποίησης·

33.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού του περιεχομένου και της συχνότητας των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των πεδίων των εκθέσεων, μεταξύ άλλων παρέχοντας στις σχετικές οντότητες ενιαίο σημείο επαφής, προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν επικάλυψη των απαιτήσεων και των διαύλων υποβολής εκθέσεων· καλεί την Επιτροπή, τις ΕΕΑ και τον ΕΕΜ να εξετάσουν ποια δεδομένα είναι όντως απαραίτητα, να ευθυγραμμίσουν τα πρότυπα και να παράσχουν απλοποιήσεις και, στην περίπτωση των ΜΜΕ, εξαιρέσεις· υπογραμμίζει ότι η αναφορά δεδομένων είναι χρήσιμη για τις εποπτικές αρχές μόνον εάν οι πληροφορίες μπορούν να εξεταστούν και εάν είναι συνεπείς σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί αναλογική προσέγγιση στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων αναλυτικής πίστης (AnaCredit)· πιστεύει ότι το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να αξιολογούνται ως προς τα έξοδα και τα οφέλη τους·

34.  καλεί την Επιτροπή και τις εποπτικές αρχές να εξετάσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, καθώς η αύξηση της συνοχής θα εξυπηρετούσε τόσο την οικονομία όσο και τον φορέα προληπτικής εποπτείας, και να επανεξετάσουν τον αντίκτυπο της φορολογικής λογιστικής στα ίδια κεφάλαια· υποστηρίζει προσπάθειες εναρμόνισης του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ένωση·

35.  ζητεί να μειωθεί σημαντικά η μεροληπτική μεταχείριση ανάμεσα σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές, ούτως ώστε να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα και η κατανομή κεφαλαίων, και να εδραιωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών, πράγμα που θα καταστήσει ελκυστικότερο το μετοχικό κεφάλαιο σε εκδότες και επενδυτές· υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενος φόρος επί των συναλλαγών θα επηρέαζε τη ρευστότητα της αγοράς, ιδίως βραχυπρόθεσμα, ενώ ταυτόχρονα θα συνέβαλλε στον περιορισμό της υπέρμετρης κερδοσκοπίας·

36.  τονίζει ότι, εκτός από τη ρύθμιση και την εποπτεία, πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για αλλαγή νοοτροπίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα· καλεί όλους τους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα, μεταξύ άλλων, τράπεζες, μη τραπεζικά ιδρύματα, εθνικές κεντρικές τράπεζες και ΕΚΤ, να εργαστούν με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και την υιοθέτηση νοοτροπίας συμμόρφωσης εντός των οργανισμών τους, που δίνει προτεραιότητα στο συμφέρον των πελατών, εξασφαλίζει σύστημα ευθύνης για υπεύθυνους διαχειριστές σε καίριες θέσεις και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, και συμβάλλει στην ποικιλία των πηγών χρηματοδότησης· τονίζει τα οφέλη μιας προσέγγισης για χρηματοδότηση μέσω μιας μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης, και ενός διαφοροποιημένου ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα με σημαντικό ρόλο εξατομικευμένων υπηρεσιών τραπεζικής για τους καταναλωτές και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως σε σχέση με τη μείωση των ασυμμετριών πληροφόρησης, μεταξύ άλλων χάρη στα μέσα που παρέχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες·

37.  ζητεί την προώθηση πρόσθετων φορέων παροχής αξιολόγησης με σκοπό την αύξηση του ανταγωνισμού σε αγορά με υψηλή συγκέντρωση· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει έκθεση έως τα τέλη του 2016 σχετικά με τη σκοπιμότητα και την εφικτότητα της στήριξης Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας για το δημόσιο χρέος των κρατών μελών και/ή Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας για όλες τις άλλες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας· επικρίνει τα υψηλά έξοδα που βαρύνουν τις ΜΜΕ όταν λαμβάνουν εξωτερική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας· τονίζει ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα της αξιολόγησης των ΜΜΕ κατά τρόπο συγκρίσιμο και οικονομικά προσιτό, μεταξύ άλλων η εξελιγμένη προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (AIRB)· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να μειώσει την ασύμμετρη πληροφόρηση·

38.  ζητεί να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών τομέων της ΕΕ κατά τη χάραξη πολιτικής, αποφεύγοντας ταυτόχρονα μια εξίσωση προς τα κάτω στις κανονιστικές ρυθμίσεις και χωρίς να θίγεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η προστασία των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι μια Ένωση Κεφαλαιαγορών σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι ένας αποτελεσματικός χρηματοπιστωτικός τομέας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική κατανομή κεφαλαίων και συνεπώς για την ανάπτυξη της οικονομίας·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία του διεθνούς πλαισίου όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του, τις μεθοδολογίες του και τις επιπτώσεις του στο πλαίσιο της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να εξορθολογίσουν τη θέση της ΕΕ, με σκοπό να ενισχυθεί η επιρροή της και να προωθηθεί η νομοθεσία που έχει εγκρίνει μέσω δημοκρατικών διαδικασιών· τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί συνοχή της νέας ρύθμισης, τόσο με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό κεκτημένο όσο και με τις διεθνείς οδηγίες, και αναλογική εφαρμογή, και ως προς το πεδίο, προς αποφυγή άσκοπων αποκλίσεων και αλληλεπικαλύψεων στη νομοθεσία· πιστεύει ότι τα ανωτέρω αποτελούν προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι πρωταρχικοί στόχοι της προώθησης της μακροπρόθεσμης σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, για να παραμείνει η Ευρώπη ελκυστικός τόπος για τους διεθνείς επενδυτές και για να αποφεύγονται οι περιττές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ· υπενθυμίζει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως εκφράζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· πιστεύει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές εντός των διεθνών οργανισμών καθορισμού προτύπων· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρυθμιστικός διάλογος με τις ΗΠΑ· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα ρυθμιστικά ζητήματα σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις διεθνείς διαπραγματεύσεις όπου χρειάζεται·

40.  υπογραμμίζει ότι χρειάζονται αποφάσεις ισοδυναμίας για την αντιμετώπιση των εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και τα αντίστοιχα ρυθμιστικά πλαίσια, λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους μονομερείς αποφάσεις πρέπει να είναι επωφελείς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους καταναλωτές, και ότι η ισοδυναμία με άλλες περιοχές δικαιοδοσίας έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τις εισροές κεφαλαίων και να προσελκύει περαιτέρω επενδύσεις στην Ευρώπη· υπογραμμίζει την ανάγκη προσανατολισμού προς ένα συνεπές και συνεκτικό σύστημα λογικής αμοιβαίας αναγνώρισης ίδιων ή παρόμοιων προτύπων·

41.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα συνεπές, συνεκτικό, διαφανές και πρακτικό πλαίσιο για διαδικασίες και αποφάσεις όσον αφορά την ισοδυναμία τρίτων χωρών, λαμβάνοντας υπόψη ανάλυση βάσει αποτελεσμάτων και διεθνή πρότυπα ή συμφωνίες· ζητεί να εγκρίνονται όλες οι αποφάσεις ισοδυναμίας με κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις· θεωρεί ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να διαδραματίζουν τον κατάλληλο ρόλο στην ευθυγράμμιση των αξιολογήσεων τρίτων χωρών για αποφάσεις ισοδυναμίας·

Βελτίωση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ

42.  πιστεύει ότι η βελτίωση της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών ζητημάτων συνεπάγεται ισχυρό πλαίσιο και ξεκινά με την εφαρμογή του ισχύοντος κεκτημένου από τα κράτη μέλη· τονίζει ότι η αποτελεσματική, αποδοτική και συνεπής εφαρμογή της νομοθεσίας έχει καίρια σημασία και καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση της μεταφοράς της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της, και, κατά περίπτωση, σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν κατά των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν δεόντως τη νομοθεσία· θεωρεί ότι ο κανονιστικός υπερθεματισμός δεν διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού· θεωρεί ότι ούτε η προσέλκυση επιχειρήσεων μέσω της διακριτικής χρήσης χαμηλότερων προτύπων διευκολύνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει και να υποβάλει, έως τα τέλη του 2016, στο Κοινοβούλιο μια διεξοδική ανάλυση και έκθεση όλων των μέτρων κανονιστικού υπερθεματισμού που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη στον τομέα της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας·

43.  καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα τηρούν τις προθεσμίες που ορίζονται για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο καθώς, εκτός του ότι αυτό αποτελεί νομική απαίτηση, έχει επίσης καίρια σημασία για την αποφυγή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων κατά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και για την αποφυγή της μερικής ή της ανομοιογενούς εφαρμογής της σε όλη την Ένωση, πράγμα που θα οδηγούσε ενδεχομένως στην απουσία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και σε άλλες μορφές στρεβλώσεων·

44.  επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη ποιότητα και διατομεακό συντονισμό των σχεδίων και των διεργασιών εκπόνησης της Επιτροπής ή των ΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού προγραμματισμού, της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και της αποφυγής επικαλύψεων· τονίζει ότι μέσω αυτού αναμένεται ότι θα αποφεύγεται η επανάληψη της βασικής πράξης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, αλλά και μια κατάσταση όπου οι πολιτικές αποφάσεις που θα έπρεπε να ληφθούν στο πλαίσιο της βασικής πράξης παραπέμπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

45.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την έγκαιρη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των ομάδων εμπειρογνωμόνων· παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ισορροπημένη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία των ενδιαφερόμενων και παρέχοντας καλύτερους όρους για τη συμμετοχή των μικρών ενδιαφερόμενων που αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και την κοινωνία των πολιτών, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι διαβουλεύσεις και υποβάλλονται οι ερωτήσεις·

46.  επικροτεί τους στόχους του προγράμματος βελτίωσης της ρύθμισης· αναγνωρίζει τη γενική ανάγκη να εξεταστεί η καταλληλότητα των ρυθμίσεων τώρα και στο μέλλον· ωστόσο αυτή η καταλληλότητα δεν μπορεί να είναι αποσυνδεθεί από τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα στο σύνολό του· υπογραμμίζει τον ρόλο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) στην επίτευξη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που θα λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, και στην υποστήριξη του εγχειρήματος απολογισμού· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις αποφάσεις και τις αξιολογήσεις που συνδέονται με το REFIT· υπενθυμίζει ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της ρύθμισης, όχι στην απορρύθμιση· τονίζει ότι η εξασφάλιση της διαφάνειας, της απλότητας, της προσβασιμότητας και της αμεροληψίας σε όλη την εσωτερική αγορά θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος βελτίωσης της ρύθμισης για τους καταναλωτές· τονίζει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να δημιουργεί άσκοπο φόρτο συμμόρφωσης στην προσπάθεια επίτευξης μεγαλύτερης εναρμόνισης δυνάμει της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

47.  θεωρεί ότι οι ΕΕΑ και ο ΕΕΜ πρέπει να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των στόχων βελτίωσης της ρύθμισης και της εποπτείας· επισημαίνει τον ρόλο των ΕΕΑ και του ΕΕΜ στην εξασφάλιση της συνοχής και της συνέπειας μεταξύ διαφορετικών νομοθετημάτων, στη μείωση της αβεβαιότητας και του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και στην ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων της αγοράς· τονίζει ότι οι ΕΕΑ και ο ΕΕΜ πρέπει να χρηματοδοτούνται και να στελεχώνονται επαρκώς για να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τους συννομοθέτες·

48.  επισημαίνει ότι η αναθεώρηση των κανονισμών για τις ΕΕΑ πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διατάξεις περί λογοδοσίας και διαφάνειας με σκοπό την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως ορίζεται στους κανονισμούς για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ) και τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης (ΕΜΕ), και πρέπει να ενισχύει την ανεξαρτησία των ΕΕΑ από την Επιτροπή· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν δυνατότητες για τη διευκόλυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής των ΕΕΑ σε συμβουλευτικό επίπεδο στη φάση του 1ου επιπέδου με ταυτόχρονο σεβασμό των προνομίων των συννομοθετών·

49.  τονίζει την ανάγκη σεβασμού της αλληλεπίδρασης, της συνέπειας και της συνοχής μεταξύ των βασικών πράξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων· επαναλαμβάνει με έμφαση ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τους συννομοθέτες εντός της βασικής πράξης, και όχι να παραπέμπονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες αποσκοπούν στο να «συμπληρώνουν ή να τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης» (άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)· επιμένει ότι η Επιτροπή και οι ΕΕΑ πρέπει, κατά την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εκτελεστικών πράξεων και κατευθυντήριων γραμμών, να εμμένουν στις εξουσιοδοτήσεις που ορίζονται στις βασικές πράξεις και να τηρούν τη συμφωνία των συννομοθετών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι, στο παρελθόν, οι εποπτικές αρχές δεν τηρούσαν πάντα την εντολή του ευρωπαίου νομοθέτη κατά την κατάρτιση των εκτελεστικών πράξεων· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής (κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των ΕΕΑ (τεχνικά πρότυπα) είναι ανεπαρκής και μπορεί, ως εκ τούτου, να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα συμμόρφωσης, ιδίως όταν οι λεπτομερείς απαιτήσεις συμφωνούνται λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής της βασικής πράξης·

50.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στην πλήρη αποσύνδεση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων και να αποφεύγει τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε δέσμη μέτρων, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η έγκαιρη έγκριση των εν λόγω πράξεων·

51.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε κάθε τροποποίηση που θα γίνεται στα σχέδια των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων να υποβάλλεται από τις ΕΕΑ με διαφανή τρόπο στους συννομοθέτες και τους ενδιαφερόμενους·

52.  επισημαίνει ότι η αρχική νομική επανεξέταση από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να μειώνει ούτε τη διαφάνεια της διαδικασίας έναντι του Κοινοβουλίου ούτε το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να γνωμοδοτεί· ζητεί κατά τη διάρκεια της διεργασίας κατάρτισης οι ΕΕΑ να παρέχουν προορατικά στο Κοινοβούλιο τακτικά, εμπεριστατωμένα και χωρίς καθυστέρηση προσωρινά σχέδια και πληροφορίες για την πρόοδο των εργασιών και να ζητούν τη γνώμη του Κοινοβουλίου·

53.  καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να τηρούν πλήρως τις προθεσμίες υποβολής που έχουν τεθεί από τους συννομοθέτες και να τους παρέχουν άμεσα εξηγήσεις σε περίπτωση που αναμένεται να μην τηρηθεί κάποια προθεσμία·

54.  υπενθυμίζει στις ΕΕΑ ότι τα τεχνικά πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις διέπονται υποχρεωτικά από την αρχή της αναλογικότητας· καλεί τις ΕΕΑ να υιοθετούν προσεκτική προσέγγιση ως προς την έκταση και τον αριθμό των κατευθυντήριων γραμμών, ιδίως όταν δεν εξουσιοδοτούνται ρητά στη βασική πράξη· διαπιστώνει ότι μια τέτοιου είδους προσέγγιση απαιτείται επίσης λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων πόρων των ΕΕΑ και της ανάγκης ιεράρχησης των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της οποίας τα πρακτικά όρια της αποτελεσματικής εποπτείας δεν πρέπει να καθορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς, και ζητεί να διατίθενται επαρκείς πόροι στις ΕΕΑ ώστε να μπορούν να διεξάγουν αξιόπιστη, ανεξάρτητη και αποτελεσματική εποπτεία κατά την άσκηση της αποστολής τους·

55.  καλεί τις ΕΕΑ να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι βασικές πράξεις από τα κράτη μέλη και να διενεργούν τακτικότερα αξιολογήσεις από ομοτίμους για τις εθνικές αρμόδιες αρχές με σκοπό την ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών·

56.  καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να δημοσιεύουν τακτικά ενοποιημένες εκδόσεις των ρυθμίσεων της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στους δικτυακούς τους τόπους, μεταξύ άλλων και περίληψη που θα είναι προσβάσιμη και κατανοητή από επιχειρήσεις, καταναλωτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους· θεωρεί ότι η δημιουργία κοινού μητρώου που θα περιλαμβάνει παραπομπές στην εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή·

Μελλοντική πορεία

57.  καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να διενεργούν τακτικούς (τουλάχιστον ετήσιους) ελέγχους συνοχής και συνέπειας, μεταξύ άλλων σε διατομεακή βάση και για κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης, και σε σχέση με την εφαρμογή της εγκριθείσας νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, και να διαθέτουν πόρους για τη δραστηριότητα αυτή·

58.  καλεί την Επιτροπή και τις ΕΕΑ να διενεργούν τακτικούς (τουλάχιστον ετήσιους) ελέγχους αναλογικότητας και αποτελεσματικότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους μικρούς και μεσαίους συμμετέχοντες στην αγορά και για κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης, και να διαθέτουν πόρους για τη δραστηριότητα αυτή· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει πράσινη βίβλο για τη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων προώθησης της αναλογικότητας στη χρηματοπιστωτική ρύθμιση·

59.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος των μεμονωμένων νομοθετικών μέτρων διαφέρει από τον σωρευτικό τους αντίκτυπο· καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία με τις ΕΕΑ, τον ΕΕΜ και το ΕΣΣΚ, να διενεργούν ανά πενταετία εμπεριστατωμένη ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση του σωρευτικού αντικτύπου της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους συμμετέχοντες σε αυτές σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους, προκειμένου να προσδιορίζονται οι ελλείψεις και τα κενά, να αξιολογούνται οι επιδόσεις, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να εξασφαλίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν παρεμποδίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας, και να υποβάλλουν σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει τη σημασία της πραγματοποίησης λεπτομερών εκτιμήσεων αντικτύπου και αναλύσεων κόστους-οφέλους για οποιαδήποτε μελλοντική νομοθεσία προκειμένου να καταδεικνύεται η προστιθέμενη αξία της νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου και οι αναλύσεις κόστους-οφέλους θα πρέπει να περιλαμβάνουν ενδελεχείς αξιολογήσεις του αντικτύπου των μέτρων επιπέδου 2, που αποτελούν σημαντικό μέρος του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα· υπενθυμίζει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστούν ποσοτικά οι επιπτώσεις των νομοθετικών μέτρων, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να μετρηθούν ιδίως τα οφέλη τους, αλλά μέθοδοι για τον ποσοτικό υπολογισμό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται·

60.  καλεί τις υπηρεσίες της Επιτροπής να ολοκληρώσουν την πρώτη εκτίμηση ως τα τέλη του 2016 και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο και, σε χωριστά κεφάλαια, βασιζόμενες επίσης σε ανεξάρτητη έρευνα, σχετικά με τα ακόλουθα:

   τις επιδράσεις στους διάφορους χρηματοπιστωτικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης διαφοροποιημένης ανάλυσης των συμμετεχόντων στην αγορά ανά μέγεθος, πολυπλοκότητα και επιχειρηματικό μοντέλο, και στις μη χρηματοοικονομικές οντότητες,
   τις πιθανές ελλείψεις και τα κενά, εξετάζοντας ταυτόχρονα την πιθανή ανάπτυξη νέων απειλών και κινδύνων, καθώς και τις επικαλύψεις και τις ακούσιες συνέπειες,
   τα πραγματικά και τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα στον κόσμο,
   τις πιθανότητες να επωφεληθεί η πραγματική οικονομία, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, των καταναλωτών και της απασχόλησης,
   την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των υφιστάμενων διαύλων χρηματοδότησης και επέκτασης με συμπληρωματικούς, περιλαμβανομένης της επίπτωσης στην πρόσβαση των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση,
   τις επιπτώσεις στην προσφορά και τη ζήτηση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης,
   τις επιπτώσεις στην κατανομή και τη διαφοροποίηση των στοιχείων ενεργητικού και των κινδύνων, και στην εξέλιξη των λόγων των μετοχών της κατηγορίας 1 προς το σύνολο του ενεργητικού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
   την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του πλαισίου για τους ιδιώτες επενδυτές, τους θεσμικούς επενδυτές και τους καταναλωτές, περιλαμβανομένου του πλαισίου για τη διαφάνεια,
   την αποτελεσματικότητα της άρσης των φραγμών στην ενιαία αγορά, του περιορισμού του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και της προώθησης του ανταγωνισμού,
   τη συνολική επίπτωση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στον ηθικό κίνδυνο, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των πιθανών εξόδων και των κινδύνων από την έλλειψη ρύθμισης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ουσιαστική εκτέλεση των συστάσεων της G20, και την αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων,
   τον αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της λογιστικής της εύλογης αξίας των ΔΠΧΠ σε σύγκριση με τη λογιστική της σύνεσης,
   την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του πλαισίου για τη μακροπροληπτική εποπτεία στην ΕΕ,
   την ικανότητα των ΕΕΑ να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου και σε σχέση με τα μέτρα που μπορεί να χρειάζονται για τη βελτίωση του πλαισίου, ιδίως της χρηματοδότησης, των ΕΕΑ στο εγγύς μέλλον,
   τις αλληλεπιδράσεις με τα διεθνή πρότυπα και τις επιδράσεις στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, λαμβανομένης υπόψη της σύγκρισης μεταξύ της ΕΕ και λοιπών σημαντικών περιοχών δικαιοδοσίας όσον αφορά την υφιστάμενη ρύθμιση και τον βαθμό στον οποίο αυτή εφαρμόζεται·

61.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τα ευρήματά της στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να προτείνει μέτρα κατά περίπτωση·

o
o   o

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0268.
(2) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201402/20140210ATT79138/20140210ATT79138EN.pdf.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0202.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0161.
(5) http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrbreportregulatorytreatmentsovereignexposures032015.en.pdf?29664e3495a886d806863aac942fcdae.


Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη
PDF 519kWORD 136k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (2015/2111(INI))
P8_TA(2016)0007A8-0369/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 16, 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης έναντι των γυναικών, η οποία εγκρίθηκε με το ψήφισμα 34/180 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(1) και τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Μαρτίου 2011 στην υπόθεση Test-Achats (C-236/09)(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο «Υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας» (COM(2008)0638),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις - COM(2012)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Ιανουαρίου 2013, με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020: Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» (COM(2012)0795),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2013, σχετικά με τους στόχους της Βαρκελώνης με τίτλο «Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2013)0322),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του. της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο, και το φαινόμενο της γυάλινης οροφής με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωπες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (Α8-0369/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα έχει καίρια σημασία για την απασχόληση, την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας ευρύτερα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ρητά στην επιχειρηματική ελευθερία για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και στο πλαίσιο αυτό ενισχύει και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της γυναικείας επιχειρηματικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόλις το 31 % των επιχειρηματιών (10,3 εκατομμύρια) στην ΕΕ-28,(10) και μόλις το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι συχνά μόνον οι επίσημα καταγεγραμμένες ιδιοκτήτριες των επιχειρήσεων, ενώ μοναδικός σκοπός είναι η εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης και ευνοϊκών όρων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πραγματικότητα αυτές οι γυναίκες λειτουργούν ως «βιτρίνα» εφόσον ενώ φέρουν το επιχειρηματικό ρίσκο η πραγματική λήψη αποφάσεων της εταιρείας αφήνεται στους άνδρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα παρουσιάζει υστέρηση σε όλα τα κράτη μέλη και ότι κρύβει ένα αναξιοποίητο δυναμικό ανάπτυξης και ευημερίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμπόδια στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπως η αριθμητική υπεροχή των γυναικών στα ποσοστά της ανεργίας, το σταθερό χάσμα που επικρατεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα και η υποεκπροσώπηση των γυναικών σε δραστηριότητες διαχείρισης, είναι αλληλένδετα, δύσκολα στην αντιμετώπισή τους, και για την άρση τους απαιτούνται περίπλοκα κριτήρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσοτική έρευνα με αντικείμενο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα σπανίζει αλλά ότι από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τις γυναίκες να προτιμήσουν μια επιχειρηματική σταδιοδρομία(11)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα, εφόσον γίνει ουσιαστική διάκριση από την ψευδοαπασχόληση, αποτελεί δυναμική πηγή οικονομικής ανεξαρτησίας που προσφέρει στις γυναίκες την ευκαιρία περαιτέρω ενσωμάτωσης στις αγορές εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα προσφέρει την ευκαιρία στις γυναίκες να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως επικεφαλής επιχειρήσεων και να επιφέρουν πολιτιστική αλλαγή τόσο εντός όσο και εκτός των επιχειρήσεών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αυτές μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά πρότυπα για τα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες ώστε να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν τεράστιο επιχειρηματικό δυναμικό, και ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη χειραφέτηση των γυναικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για αυτοαπασχόληση είναι μια πράξη αυτοπραγμάτωσης αλλά απαιτεί επίσης μεγάλη δέσμευση· ότι το υψηλό επίπεδο προσωπικής ευθύνης έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα μακρούς χρόνους εργασίας, ως εκ τούτου η αυτοαπασχόληση δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως μια πρόσθετη πηγή εισοδήματος· ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να συνδυάσουν οικογενειακή ζωή και εργασία μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες δυνατότητες φύλαξης παιδιών και οι πατέρες συμμετέχουν επίσης ενεργά στη φροντίδα και στο νοικοκυριό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα, η ποιότητα και ο οικονομικά προσιτός χαρακτήρας των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία αποτελούν βασικό μοχλό για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των ευθυνών της φροντίδας της οικογένειας μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει αντίκτυπο στην γυναικεία επιχειρηματικότητα καθώς και στην συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής αποτελεί αναγκαιότητα όταν πρόκειται για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται η χορήγηση άδειας πατρότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραφειοκρατική επιβάρυνση εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά το επιχειρηματικό πνεύμα ανδρών και γυναικών και συνεπώς απαιτείται αποτελεσματική ρύθμιση και νομοθεσία για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και για τη δημιουργία μιας σταθερής οικονομίας με βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να υποτιμούν το επίπεδο καινοτομίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε σχέση με τους άνδρες και ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) απονέμεται σε γυναίκες(12)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιλογές των γυναικών σε θέματα εκπαίδευσης, καθώς και ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός των φύλων στον τομέα της απασχόλησης, έχουν ως αποτέλεσμα ο αριθμός των γυναικών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επιχείρηση στον επιστημονικό και τεχνολογικό κλάδο ή να μετατρέψουν μια εφεύρεση σε ένα κερδοφόρο προϊόν είναι χαμηλότερος από αυτόν των ανδρών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι επιστήμες και η τεχνολογία, η καινοτομία και η εφεύρεση, είναι έννοιες που συνδέονται ως επί το πλείστον με τους άνδρες, γεγονός που καθιστά τους εν λόγω τομείς λιγότερο ελκυστικούς για τις γυναίκες, και έχει ως αποτέλεσμα οι καινοτομίες και οι εφευρέσεις των γυναικών να αναγνωρίζονται και να εκτιμώνται λιγότερο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες συχνά τείνουν να συγκεντρώνονται σε τομείς που θεωρούνται λιγότερο επικερδείς, όπως η εκπαίδευση, η περίθαλψη και η κοινωνική εργασία, σε αντίθεση με τους ανδροκρατούμενους τομείς της τεχνολογίας και των ΤΠ που έχουν μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης, ενώ δραστηριοποιούνται συχνότερα σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους με ανάπτυξη και κύκλο εργασιών σε χαμηλότερα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα η μέση καθαρή μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών στην ΕΕ-28 το 2012 να ανέρχεται σε 6 %(13)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πράσινες τεχνολογίες και η οικολογική επιχειρηματικότητα συνιστούν έναν τομέα που προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη και προώθηση της ισότιμης επιχειρηματικότητας, όσον αφορά την ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και την επίτευξη αριθμητικής ισότητας ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών που συμμετέχουν σε αυτόν·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση του «ατομικού επιχειρηματία», στην οποία βρίσκονται πολλές γυναίκες, συνήθως δεν αποφέρει ιδιαίτερα μεγάλα κέρδη και ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο κίνδυνος της φτώχειας στην εργασία και στα γηρατειά·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες μελέτες(14) αποκαλύπτουν ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες ξεκινούν την επιχειρηματική δραστηριότητα με χαμηλότερα επίπεδα κεφαλαίων, προτιμούν τα μικρότερα δάνεια και προσφεύγουν στις οικογενειακές συμβουλές και τον οικογενειακό δανεισμό αντί των δανείων ή της χρηματοδότησης με συμμετοχή στο κεφάλαιο από τράπεζες, επιχειρηματικούς αγγέλους, ιδιωτικά κεφάλαια ή επιχειρηματικά κεφάλαια·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων έχει ως στόχο να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες αλλά ότι ο λόγος ανδρών-γυναικών σε σχέση με τα μικροδάνεια ήταν 60:40 το 2013(15)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες, εκδηλώνουν μεγαλύτερη απροθυμία, σε σύγκριση με τους άνδρες, να αναλάβουν κάποιο χρέος ή να επεκτείνουν την επιχείρησή τους, και το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης όσον αφορά την επιχείρησή τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες κατά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ενδέχεται να συνδέονται εν μέρει με τη δυσχέρεια να παρουσιάσουν επαρκές πιστωτικό ιστορικό και διοικητική πείρα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στερεότυπα ως προς τις ικανότητες ανδρών και γυναικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο με το οποίο κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα· ότι η μεγάλη πιθανότητα να υφίστανται διακρίσεις στην προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάζει τις αποφάσεις των γυναικών για τη δρομολόγηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή να τις οδηγεί να ξεκινήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με μικρότερα δάνεια·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία ατόμων με διαφορετικές πορείες μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή της ομαδικής και στερεότυπης σκέψης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2004/113/ΕΚ απαγορεύει τη διάκριση μεταξύ των φύλων ως προς την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, και στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνονται τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες συναφείς με τη σύσταση επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολο να αποδειχθούν οι έμμεσες διακρίσεις στο πλαίσιο αυτό και ότι τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν στοιχεία και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις διακρίσεων για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι γυναίκες, παρά την κρατούσα πεποίθηση ότι οι επενδύτριες είναι καλύτερες στη διαχείριση κινδύνου(16), έχουν την τάση να επιδεικνύουν μεγαλύτερη απροθυμία στην ανάληψη κινδύνου και μεγαλύτερη έλλειψη εμπιστοσύνης· ότι τα στοιχεία αυτά μειώνουν ενδεχομένως τη ικανότητα να κερδίσουν οι γυναίκες την εμπιστοσύνη εξωτερικών παραγόντων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται ενδεχομένως οι δυνατότητες χρηματοδότησής τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων ευκαιριών για ανάπτυξη καθώς και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής· ότι τα εμπόδια στην κοινωνική επιχειρηματικότητα φαίνονται λιγότερο έντονα για τις γυναίκες, και η ίση συμμετοχή σε κοινωνικούς τομείς συνιστά μια εμπειρία που ισχυροποιεί τις γυναίκες και καθιστά ευκολότερη γι αυτές την ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα σε άλλους τομείς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται σε δευτερεύοντες τομείς από την άποψη της οικονομικής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας της αγοράς·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα σχετικά με τα φύλα και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για κοινωνικούς επιχειρηματίες είναι ελλιπής, ενώ γενικά φαίνεται ότι η πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι πιο περίπλοκη·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση, τόσο η τυπική όσο και η άτυπη, αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενθάρρυνση της συμμετοχής περισσότερων γυναικών και κοριτσιών στον τομέα·

1.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία που έχει η γυναικεία επιχειρηματικότητα για τις οικονομίες τους και τα εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να θεσπίσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος των γυναικών, με γνώμονα τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις συνθήκες σε σχέση με την εξάλειψη των στερεοτύπων του φύλου, καθώς και τους διαφορετικούς τρόπους διοίκησης και ηγεσίας και τις νέες μορφές οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις μελλοντικές πολιτικές στον τομέα της επιχειρηματικότητας·

3.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά με τον ιδιωτικό τομέα για να αναδείξουν τις εταιρείες που επιδιώκουν την προώθηση της ισότητας των φύλων και τις βέλτιστες πρακτικές τους·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συνοδευτικά προγράμματα και προγράμματα στήριξης και παροχής συμβουλών για τις γυναίκες επιχειρηματίες για την ανάπτυξη πρωτοπόρων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που δημιουργούν αξία και πλούτο βασιζόμενες αποκλειστικά σε αρχές κοινωνικής υπευθυνότητας·

5.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν στοιχεία χωριστά ανά φύλο σε περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων για τους διάφορους τομείς της γυναικείας επιχειρηματικότητας, προκειμένου να αναγνωρίζουν την κοινωνική συνεισφορά των γυναικών επιχειρηματιών, και να δίνουν σε τακτική βάση στοιχεία για τον αριθμό τους· συνιστά τη συγκέντρωση και την ενοποίηση των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και της Eurostat· συνιστά να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στη μεθοδολογία κάθε έρευνας που εκπονείται από ειδικευμένους σε θέματα φύλου εμπειρογνώμονες σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εμπειρίες των γυναικών με πολλαπλές περιθωριοποιημένες ταυτότητες·

6.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει το ζήτημα της προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στη μελλοντική στρατηγική της μετά το 2015 για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

7.  ζητεί μια ολιστική προσέγγιση στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η οποία να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και τη στήριξη των γυναικών ώστε να σταδιοδρομήσουν στην επιχειρηματικότητα, διευκολύνοντας την προσέγγιση στη χρηματοδότηση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στις γυναίκες να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους και να γίνουν επιτυχημένες επιχειρηματίες, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων τον καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και σε προσαρμοσμένη κατάρτιση·

8.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τον αγώνα τους κατά των στερεότυπων που αφορούν το φύλο και να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για την καταπολέμηση των στερεότυπων πεποιθήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητες ανδρών και γυναικών που εξακολουθούν να υφίστανται σε ανδροκρατούμενους τομείς όπως οι επιστήμες και η τεχνολογία, η καινοτομία και οι εφευρέσεις· θεωρεί ότι στους τομείς αυτούς, οι γυναίκες μπορεί να κρίνονται από τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων, τους επενδυτές, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις αγορές ως λιγότερο αξιόπιστες ή λιγότερο επαγγελματίες, με αποτέλεσμα οι γυναίκες επιχειρηματίες να αντιμετωπίζονται συχνά με σκεπτικισμό από δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, εταίρους, τράπεζες και επενδυτές, και να πρέπει να επιμείνουν περισσότερο για να αποδείξουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τα προσόντα τους, προκειμένου να λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται·

Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την αξία της επιχειρηματικότητας σε σχέση με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για γυναίκες και άντρες, να καταργήσουν τους φραγμούς που δυσκολεύουν ή και εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα των γυναικών, και να εγκρίνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο μέτρων για την στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· εν συνεχεία της απόφασης για την απόσυρση της πρότασης τροποποίησης της οδηγίας για την άδεια μητρότητας και προκειμένου να εξασφαλισθεί πρόοδος στις πολιτικές ισότητας σε επίπεδο ΕΕ, ενθαρρύνει έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος να υποστηριχθούν και να υλοποιηθούν πολιτικές για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής καθώς και μια ίση κατανομή των οικογενειακών βαρών, τονίζοντας επίσης το ρόλο των ανδρών στην προώθηση της ισότητας· επαναλαμβάνει ότι η γονική άδεια και η άδεια πατρότητας μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις στη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, εφόσον δεν το έχουν κάνει ήδη, να εξετάσουν τη θέσπιση της άδειας πατρότητας· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, έως το τέλος του 2016, συγκεκριμένες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών προτάσεων, για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω μέτρων για την βελτίωση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην λησμονούν τη σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης προκειμένου η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής να γίνει πραγματικότητα για όλους, η εφαρμογή των κατάλληλων νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων που προβλέπονται στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2015, καθώς και η χρήση των ενδεδειγμένων εργαλείων και κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ταμείων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να εξασφαλιστεί η παροχή προσιτής, ποιοτικής φροντίδας για τα παιδιά και άλλα εξαρτώμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων εξαρτώμενων ατόμων και μελών της οικογένειας με αναπηρίες· υπενθυμίζει τη σημασία της ύπαρξης λογικών και ευέλικτων ωραρίων εργασίας προκειμένου να επιτραπεί στους γονείς και τους παρέχοντες φροντίδα να συνδυάσουν καλύτερα την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή· υπενθυμίζει τη σημασία της πλήρους προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι, και ότι χωρίς αυτά δεν είναι εφικτή η καινοτόμος και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα·

11.  τονίζει ότι πρέπει να αλλάξει η παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών στην κοινωνία, την αγορά εργασίας και την οικογένεια, ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές εργασίες και στη φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής υποχρεωτικών αδειών πατρότητας και γονικών αδειών χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, και της θέσπισης δημόσιων πολιτικών που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμφιλίωση των οικογενειακών και εργασιακών ευθυνών, ιδίως για τις γυναίκες, και κυρίως σε πολύ ανταγωνιστικούς τομείς με μεγάλη κινητικότητα, όπου επικρατούν τα παρατεταμένα και ευέλικτα ωράρια εργασίας, καθώς και μέσω της συνεχούς κατάρτισης προκειμένου να υπάρχει επίγνωση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων και των ευκαιριών της αγοράς·

Ενημέρωση και δίκτυα

12.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να μην περιορίζεται η δράση μόνο στη φάση της εκκίνησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι γυναίκες που έχουν επιλέξει την επιχειρηματική τους πορεία να παγιώσουν και να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλλά να περιλαμβάνει και τη δικτύωση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την καθοδήγηση, την προβολή γυναικείων προτύπων και την στήριξη των γυναικών της ίδιας κατάστασης μεταξύ τους, προκειμένου να περάσουν σε πιο καινοτόμους, βιώσιμους και επικερδείς τομείς χωρίς να υπονομεύονται οι προϋποθέσεις για μια υγιή, γενική ευημερία·

13.  υπογραμμίζει το τεράστιο δυναμικό των γυναικών καινοτόμων και επιχειρηματιών, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επενδύσουν στο ψηφιακό δυναμικό γυναικών και κοριτσιών και να υποστηρίξουν πλήρως αλλά και να προωθήσουν μια ψηφιακή επιχειρηματική νοοτροπία για τις γυναίκες, καθώς και την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας·

14.  επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη δημόσιων χώρων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη έργων (ευνοϊκών για την προβολή και τη δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων), η παροχή οικονομικής και φορολογικής υποστήριξης, η εξασφάλιση συναφών και επικαιροποιημένων πληροφοριών, καθώς και η παροχή συμβουλών για την εκκίνηση μιας επιχείρησης, ιδίως για τις νέες επιχειρηματίες· τονίζει, επίσης, τη σημασία των κεφαλαίων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της μεγαλύτερης παρουσίας σε κοινωνικά φόρουμ, πολιτικών που ενθαρρύνουν την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και της αναγνώρισης εκ μέρους των δημόσιων διοικήσεων της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης ομάδας προσώπων για την κοινωνία, τόσο όσον αφορά τις νέες επιχειρηματίες όσο και εκείνες που έχουν ήδη διανύσει μακρά επαγγελματική πορεία·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία διάφορων ευρωπαϊκών δικτύων για γυναίκες επιχειρηματίες· ζητεί από την Επιτροπή ενεργότερη πληροφόρηση για τα επιτεύγματα των γυναικών επιχειρηματιών και ρητή αναγνώρισή τους ως δυνητικών προτύπων μέσω των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων και του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας·

16.  θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα γυναικών επιχειρηματιών πρέπει να δημιουργήσουν ένα ευρωπαϊκό και εθνικό δίκτυο που θα διευκολύνει και θα βοηθά τις γυναίκες κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης και την παροχή συμβουλών για εύκολη πρόσβαση·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη χρήση των φόρουμ στο πλαίσιο της προσεχούς ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να περιλάβει ένα σχέδιο βήμα προς βήμα για την πρόσβαση σε δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα καταστήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα ελκυστική για τους δυνητικούς επενδυτές και τις κυβερνητικές υπηρεσίες των κρατών μελών, σε μια προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας για τις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσω της αποσαφήνισης των διοικητικών διαδικασιών, δημιουργώντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικό σημείο αναφοράς του τομέα·

18.  καλεί την Επιτροπή να ιδρύσει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης δομής και χωρίς επίπτωση στο προϋπολογισμό της Επιτροπής, ένα ευρωπαϊκό κέντρο επιχειρήσεων για γυναίκες, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, το οποίο θα λειτουργούσε ως εστιακό σημείο για την προώθηση των πρωτοβουλιών της Επιτροπής για τις γυναίκες επιχειρηματίες, μέσω της παροχής διοικητικής και τεχνικής συνδρομής, της δημιουργίας και ενίσχυσης των υφιστάμενων δικτύων, και της παρακολούθησης και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

19.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών στα σημαντικότερα τεχνικά, επιστημονικά και επιχειρηματικά δίκτυα, δεδομένου ότι η πρόσβαση στα εν λόγω δίκτυα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, τον εντοπισμό δυνητικών πελατών, προμηθευτών και εταίρων, την κατανόηση των εξελίξεων, των ευκαιριών και των αδυναμιών της αγοράς, και την εξασφάλιση στρατηγικών πληροφοριών, συνεργασιών και στήριξης·

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

20.  καλεί τις κυβερνήσεις, τις διοικήσεις και τους φορείς των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την ισότητα (όπου υπάρχουν) να συνεργαστούν με τον χρηματοπιστωτικό τομέα σε σχέση με την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε κεφάλαια για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· τους καλεί να διερευνήσουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων στις δομές τους ενημέρωσης σχετικά με την χορήγηση δανείων, στην δημιουργία προσαρμοσμένων προφίλ κινδύνου, επενδυτικών εντολών και δομών προσωπικού, καθώς και σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και την διαφήμισή τους·

21.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν χάρτες ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, από την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος μέχρι την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΑΚ·

22.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί επιμελώς την εφαρμογή της διαδικασίας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην κατανομή κονδυλίων της ΕΕ στον τομέα της επιχειρηματικότητας· προτείνει στην Επιτροπή την εισαγωγή ποσοστώσεων σε σχέση με το φύλο σε κάθε μορφή στοχευμένης στήριξης που παρέχεται σε υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταδιακή πορεία προς την επίτευξη ισότιμης επιχειρηματικότητας·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προβολή της χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας εκπονώντας χάρτες των μέσων βοήθειας μεταξύ άλλων μέσω μικροχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress και να διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις σε «γυναικείους» τομείς, όπως οι κρατικές εγγυήσεις δανείων·

24.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν όλες οι πιθανές χρηματοδοτικές ροές, και ιδίως τα διαρθρωτικά ταμεία, εντός της επόμενης περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

25.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα και δράσεις με σκοπό την παροχή συνδρομής και συμβουλών σε γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν επιχειρηματίες, την ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας διευκολύνοντας και απλοποιώντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε άλλου είδους στήριξη, και την άρση των γραφειοκρατικών και λοιπών εμποδίων για τις γυναικείες νεοσύστατες επιχειρήσεις·

26.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να αναπτύξει προτάσεις σχετικά με τρόπους προσέλκυσης των γυναικών στην ίδρυση νεοσύστατων επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι γυναίκες που διαθέτουν το αναγκαίο επιχειρηματικό πνεύμα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των προγραμμάτων στήριξης και των ευκαιριών χρηματοδότησης·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τη συγκέντρωση δεδομένων ανά φύλο σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, και να διερευνήσουν περαιτέρω κατά πόσον υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στο πλαίσιο αυτό και, εάν ναι, με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες·

28.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, κατά την επόμενη αναθεώρησή της, τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και να επικαιροποιήσει την πρωτοβουλία «Small Business Act», καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις της. πιστεύει ότι οι εν λόγω προκλήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλα τα προγράμματα της SBA, και ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα συμπληρωματικό σχέδιο δράσης προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεξέταση, από την Επιτροπή, της εφαρμογής της οδηγίας 2004/113/ΕΚ και της μεταφοράς της στις εθνικές νομοθεσίες από τα κράτη μέλη, αλλά και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η επανεξέταση δεν εστίαζε στον εντοπισμό έμμεσων διακρίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω επανεξέταση της οδηγίας μελετώντας αποτελεσματικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του τύπου πιθανών διακρίσεων·

30.  θεωρεί ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε προγράμματα χρηματοδότησης των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους και βιώσιμους τομείς στους οποίους είναι ισχυρότερη η παρουσία των ανδρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες που ασχολούνται με τους τομείς των ΤΠΕ, των κατασκευών και των μεταφορών· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου για την αποφυγή του φαινομένου που οι άνδρες χρησιμοποιούν τις γυναίκες ως «εικονικά πρόσωπα» προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους·

Επιχειρηματική εκπαίδευση και κατάρτιση

31.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια επιχειρηματική κουλτούρα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων στην ΤΠΕ, και ιδιαίτερα στους κλάδους στους οποίους φοιτούν κυρίως κορίτσια, όπως η υγειονομική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα για να εξασφαλίσουν μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στον τομέα των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν αυτήν την εκπροσώπηση καθιστώντας τις γυναίκες πιο ενημερωμένες για τα πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής κατάρτισης·

32.  καλεί τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να ενθαρρύνουν τα κορίτσια και τις γυναίκες να ασχολούνται με κλάδους που οδηγούν σε σταδιοδρομία σε τομείς στα πεδία της επιστήμης, των οικονομικών και σε κερδοφόρους τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες, περιλαμβανομένης της πράσινης τεχνολογίας, του ψηφιακού περιβάλλοντος και της ΤΠ·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τον δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή περαιτέρω προγράμματα μαθητείας και μη τυπικής και άτυπης μάθησης, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εκπονούν αναπτυξιακά σχέδια με βάση πραγματικές επιχειρηματικές ιδέες ήδη από νεαρή ηλικία και φυτώρια επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση νέων επιχειρηματιών, με παράλληλη μάθηση, κατανόηση και εφαρμογή της νοοτροπίας των εργασιακών δικαιωμάτων·

34.  καλεί την ΕΕ να επενδύσει σε προγράμματα που επιτρέπουν τη δια βίου κατάρτιση των εργαζόμενων γυναικών και των γυναικών επιχειρηματιών, διασφαλίζοντας τη συνεχή τους επανεκπαίδευση και την ποιοτική επαγγελματική τους εξέλιξη, με ιδιαίτερη έμφαση στον εμπορικό τομέα·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευκολύνεται η πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών, μεταξύ άλλων μέσω επιχορηγήσεων και προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με βασικά νομικά θέματα που αφορούν τη σύσταση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης, όπως, μεταξύ άλλων, οι νόμοι για την επιχειρηματικότητα, τη διανοητική ιδιοκτησία και την προστασία των δεδομένων, οι κανόνες φορολογίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και οι διαθέσιμες κρατικές ενισχύσεις, κλπ., καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, στη χρήση κοινωνικών δικτύων, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στη δικτύωση, κ.ά.·

36.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι οι γυναίκες τείνουν να έχουν αρνητική αντίληψη των ικανοτήτων τους, μάλλον εξαιτίας των βαθιά ριζωμένων στερεοτύπων της κοινωνίας, και επισημαίνουν συχνότερα από τους άνδρες τις ελλείψεις τους σε επίπεδο επιχειρηματικών ικανοτήτων, αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας και διάθεσης ανάληψης κινδύνου όσον αφορά την έναρξη μιας επιχείρησης, γεγονός που καθιστά απαραίτητα τα προγράμματα για την παροχή κινήτρων και ψυχολογικής υποστήριξης στις γυναίκες επιχειρηματίες που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους·

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν έρευνα προκειμένου να δοθεί εξήγηση στην αυξημένη επιχειρηματική δραστηριοποίηση των γυναικών στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και το πιθανό πολλαπλασιαστικό της αποτέλεσμα στην παραδοσιακή επιχειρηματικότητα·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών μέσων που θα αξιολογούν τις εταιρείες σε σχέση με τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη σημάτων αξιοπιστίας για την κοινωνική και περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα· συνιστά να ενσωματωθούν η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών ως μέτρα με κοινωνικό αντίκτυπο τα οποία, με τη σειρά τους, θα ενθαρρύνουν περισσότερους κοινωνικούς επιχειρηματίες να προσδώσουν στην επιχείρησή τους τη διάσταση του φύλου·

39.  επισημαίνει ότι εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα όπως οι συνεταιρισμοί και οι αλληλασφαλιστικές εταιρείες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς προόδου και ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να προωθήσουν τα εν λόγω εναλλακτικά μοντέλα·

o
o   o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(2) ΕΕ C 130 της 30.4.2011, σ. 4.
(3) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(4) ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
(5) ΕΕ C 51 E της 22.2.2013, σ. 56.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0311.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.
(10) Έκθεση της Επιτροπής (2014),«Στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη».
(11) Επιτροπή (2012), Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 354 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και πέρα από αυτήν».
(12) Έκθεση της Επιτροπής (2008), « Αξιολόγηση πολιτικής: προώθηση της γυναικείας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».
(13) Επιτροπή (2014), Μελέτη σχετικά με τα «στατιστικά δεδομένα για τις γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη».
(14) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2015), Μελέτη θεματικού τμήματος με τίτλο «Γυναικεία επιχειρηματικότητα: κλείνοντας το χάσμα των φύλων ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές και άλλες υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
(15) Επιτροπή (2015), Ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων.
(16) KPMG (2015), Έκθεση με θέμα «Γυναίκες και Εναλλακτικές Επενδύσεις».


Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας
PDF 628kWORD 162k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088(INI))
P8_TA(2016)0008A8-0366/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με εγγυήσεις για τη νεολαία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2014(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης(6) και τη γραπτή ερώτηση Ε-010744/2015, της 2ας Ιουλίου 2015, όσον αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Απριλίου 2015 για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των νέων(7),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο θεμάτων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες σε σχέση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop του Ιουνίου του 2013 με τίτλο «Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025»,

–  έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop του Μαρτίου του 2014 με τίτλο «Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: τα φαινόμενα απατούν»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Cedefop του Νοεμβρίου του 2014 με τίτλο: «Η πρόκληση της επικύρωσης: πόσο κοντά στην αναγνώριση όλων των μορφών μάθησης βρίσκεται η Ευρώπη;»

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη» (COM(2014)0473),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 – Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του Απριλίου του 2015 με τίτλο «Piloting Youth Guarantee partnerships on the ground – A summary report of key achievements and lessons from the European Parliament Preparatory Action on the Youth Guarantee» (Δοκιμαστική εφαρμογή εταιρικών σχέσεων για την παροχή εγγυήσεων για τη νεολαία – Συνοπτική έκθεση βασικών επιτευγμάτων και διδαγμάτων από την προπαρασκευαστική ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εγγυήσεις για τη νεολαία),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound του 2015 με τίτλο «Επιχειρηματικότητα των νέων στην Ευρώπη: αξίες, στάσεις, πολιτικές»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, και ιδίως το κεφάλαιο IV σχετικά με την «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων»(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0366/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 4,5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι επί του παρόντος άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πάνω από 7 εκατομμύρια νέοι Ευρωπαίοι ηλικίας 15 έως 24 ετών είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ένωση ήταν 9,9% στα τέλη του 2014, και το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν υπερδιπλάσιο, καθώς ανήλθε σε 21,4%·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και η αναντιστοιχία της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ανεργία των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι το επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων των νέων είναι υψηλότερο σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, οι νέοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά εμπόδια για την εύρεση ποιοτικής απασχόλησης η οποία σέβεται τα ενωσιακά και εθνικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο, δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί η κρίση όσον αφορά την απασχόληση των νέων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και οι μακρόχρονες περίοδοι ανεργίας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προοπτική σταδιοδρομίας, στις αμοιβές, στην υγεία και στην κοινωνική κινητικότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι συνιστούν πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή οικονομία και πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες για την απόκτηση των δεξιοτήτων που ζητεί η αγορά εργασίας, προβλέποντας τις μελλοντικές ανάγκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι εντάσσονται σε τρεις μεγάλες ομάδες –σπουδαστές, εργαζόμενοι και άνεργοι– και ότι για κάθε κατηγορία πρέπει να εφαρμόζεται διαφορετική πολιτική προσέγγιση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ένταξη στην αγορά εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι νέοι σπουδαστές πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την αγορά εργασίας, οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να επικαιροποιούν τις δεξιότητες και την κατάρτισή τους σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ενώ, στην περίπτωση των νέων ανέργων, η διάκριση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ενδέχεται να αναζητούν ενεργά εργασία ή να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα εκπαιδευτικά συστήματα να προετοιμάζουν επαρκώς τους σπουδαστές για την επαγγελματική επιτυχία και να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων του εκπαιδευτικού τομέα, των κοινωνικών υπηρεσιών όπου ενδείκνυται, των εργοδοτών και των σπουδαστών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός της κατάρτισης και της εκπαίδευσης βελτιώνεται σημαντικά όταν οι οργανώσεις των σπουδαστών και των νέων συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ επιπλέον ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, καθώς και στις ανάγκες σε δεξιότητες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή υφίστανται διακρίσεις ή είναι ευάλωτα, συχνά αποκλείονται από τη δυνατότητα να αναπτύξουν το ταλέντο, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, όταν η κοινωνική διάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης και στις κοινωνικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στον τομέα της εκπαίδευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες, με τη στήριξη των εργοδοτών, των υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η κατάλληλη κατάρτιση των υπεύθυνων προσλήψεων, των διευθυντών ανθρωπίνου δυναμικού, του προσωπικού των υπηρεσιών απασχόλησης, των εργοδοτών και των επαγγελματιών του τομέα της εκπαίδευσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση του 2008 δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα στην πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία των νέων είναι πιο ευαίσθητη στην οικονομική συγκυρία από ό,τι η συνολική ανεργία, δεδομένου ότι οι νέοι έχουν κατά κανόνα μικρότερη εμπειρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρότι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, συμμετέχουν στη συνολική απασχόληση κατά ποσοστό πολύ υψηλότερο του 80% και έχουν πρωτοπορήσει σε πολλούς «πράσινους» τομείς, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόβλεψη των απαραίτητων δεξιοτήτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας θέσεων εργασίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα των νέων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων και, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μπορεί να προωθήσει την απασχολησιμότητα των νέων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μαθητείας διαφέρει μεταξύ των χωρών της Ένωσης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία, όταν υλοποιούνται αποτελεσματικά, συνιστούν μια σφαιρική προσέγγιση που συμβάλλει στην επιτυχή μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας ή σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, όπως έχουν καταδείξει τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εγγυήσεις για τη νεολαία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδώσουν ουσιαστικά αποτελέσματα οι εγγυήσεις για τη νεολαία, καθίσταται απαραίτητο να αξιολογηθούν οι πραγματικές ανάγκες απασχόλησης των νέων και οι τομείς που όντως παρουσιάζουν δυνατότητες όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης, όπως για παράδειγμα η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία, καθώς και να παρακολουθούνται συνεχώς και προσεκτικά όχι μόνο τα έργα αλλά και οι οργανισμοί που τα παρέχουν, με την κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του εν λόγω μέτρου για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την παροχή στοχευμένης στήριξης σε νέους που βρίσκονται ΕΕΑΚ·

Συνεργασία, συμμετοχή, συμπράξεις

1.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων και η διάδοση της γνώσης και των δεξιοτήτων αποτελούν ορισμένα από τα βασικά στοιχεία των ενιαίων πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών πολιτικών και μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, εφόσον οι πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων αναγνωρίζουν τις πολυεπίπεδες ανάγκες και ικανότητες των άνεργων νέων· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων δεν θα έχει αποτέλεσμα εάν δεν αντιμετωπιστούν παράλληλα τα ζητήματα της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κατάλληλης κοινωνικής ασφάλισης·

2.  τονίζει ότι βασική προτεραιότητα της Επιτροπής είναι να δώσει «νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις» και ότι στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2015 η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ένταξης και της απασχολησιμότητας στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα δε μέτρα για την υποστήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων· επαναλαμβάνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα προτείνει διάφορες λύσεις, επισημαίνοντας ότι η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων πρέπει να αποτελούν μια από τις βασικότερες πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ενεργός συμμετοχή των νέων, των οικείων ενδιαφερομένων, των οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων στην προώθηση της ανάπτυξης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των σχετικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη στήριξη της απασχόλησης των νέων σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο·

4.  επισημαίνει ότι από τη μία πλευρά υπάρχουν 24 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 7,5 εκατομμυρίων νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), και από την άλλη 2 εκατομμύρια κενές θέσεις στην ΕΕ· επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί νέοι άνεργοι με υψηλότερα προσόντα από τα ζητούμενα, των οποίων οι δεξιότητες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών συμπράξεων μεταξύ των τοπικών αρχών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των υπηρεσιών απασχόλησης –τόσο των γενικών όσο και των εξειδικευμένων–, των κοινωνικών εταίρων και της επιχειρηματικής κοινότητας για να υποστηριχθεί η δημιουργία, η εφαρμογή και η παρακολούθηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τη δημιουργία βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικής απασχόλησης· ζητεί στενότερη και διαρθρωτική συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως οργανώσεων φοιτητών και νέων, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων και με δυνατότητες δεύτερων λύσεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης· τονίζει ότι η βελτίωση της συνεργασίας αυτής είναι επίσης σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία·

5.  επικροτεί τα εργαλεία ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες που προτάθηκαν από την Επιτροπή· επισημαίνει το γεγονός ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων θα πρέπει να προάγει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια οικονομία· τονίζει, ωστόσο, ότι απαιτούνται πιο φιλόδοξα μέτρα και επενδύσεις· θεωρεί ότι η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα είναι απαραίτητη για την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες·

6.  καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς κατάρτισης, στρατηγικές ανάπτυξης και πρόβλεψης δεξιοτήτων, με στόχο τη βελτίωση των γενικών, τομεακών και ειδικών επαγγελματικών δεξιοτήτων· τονίζει περαιτέρω τη σημασία των εταιρικών σχέσεων και της ύπαρξης εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και των αρχών·

7.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που χρειάζονται οι απόφοιτοι, προκειμένου να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι στην αγορά εργασίας·

8.  τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο των ικανών και εμψυχωτικών διδασκόντων και εκπαιδευτών στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε υπανάπτυκτες περιοχές, και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων· τονίζει ότι οι διδάσκοντες πρέπει να υποστηρίζονται καλύτερα από τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις τοπικές κοινότητες και τις εκπαιδευτικές πολιτικές, π.χ. μέσω αποτελεσματικότερης και εκσυγχρονισμένης κατάρτισης στις νέες δεξιότητες, όπως οι επιχειρηματικές δεξιότητες και οι δεξιότητες ΤΕΠ, μέσω επίσης προώθησης της ομαδικής μάθησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της ευκολότερης πρόσβασης σε δυνατότητες κατάρτισης και σε βελτιωμένα συστήματα ΕΕΚ. στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικές οι επενδύσεις σε προγράμματα διά βίου μάθησης για τους διδάσκοντες· διαφωνεί έντονα με τις περικοπές στους προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση, ιδίως όταν συνδυάζονται με μείωση του αριθμού των υποτροφιών και των επιχορηγήσεων και αύξηση των διδάκτρων·

9.  ενθαρρύνει την ενσωμάτωση νέων μεθόδων διδασκαλίας και κατάρτισης που αναπτύσσονται από διδάσκοντες για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών της τάξης·

10.  υπογραμμίζει ότι οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν με σκοπό τη δημιουργία πιστοποιητικών τα οποία θα αντικατοπτρίζουν επακριβώς τις πραγματικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι απόφοιτοι καθ᾽ όλη τη διάρκεια ζωής τους·

11.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή νέων και καινοτόμων εργοδοτών στον συνεχή διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργοδοτών σε μια προσπάθεια καλύτερης προσαρμογής της εκπαίδευσης και της εξειδικευμένης κατάρτισης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας· επικροτεί και τονίζει τη σημασία των προγραμμάτων καθοδήγησης που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προετοιμασία των νέων στις μελλοντικές θέσεις εργασίας·

12.  τονίζει τη σημασία των διοικητικών ικανοτήτων και των λειτουργικών γραφείων ευρέσεως εργασίας· ζητεί την ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δημόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την παροχή της σχετικής κατάρτισης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και άλλους σχετικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και στρατηγική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων· καλεί επίσης τις κυβερνήσεις να είναι πιο φιλόδοξες και να καταβάλουν προσπάθειες για την πρόβλεψη των αναγκών των νέων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, θέτοντας ταχύτερα σε εφαρμογή προγράμματα απασχόλησης και παρακολουθώντας την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

13.  τονίζει τη σημασία της στενής διατομεακής συνεργασίας, ιδίως μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των υπηρεσιών εκπαίδευσης·

14.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές θα πρέπει να εστιάζουν στην υποστήριξη των ΕΑΕΚ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας, προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή να ενσωματωθούν στις αγορές εργασίας·

15.  σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι, εφόσον αξιοποιηθούν με αποδοτικό και στρατηγικό τρόπο, μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό μέσο ανάπτυξης και προόδου των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων· ζητεί τη διάθεση περισσότερων οικονομικών πόρων για τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά μέσα χρηματοδότησης, καθώς και για την επέκταση, στα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αναζήτηση κονδυλίων, τις σπουδές και τη διαχείριση έργων χρηματοδότησης·

16.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ποιοτική αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ, έχει καίρια σημασία η θέσπιση ενός συστήματος εποπτείας και παρακολούθησης σχετικά με την αξιοποίηση των εν λόγω πόρων·

17.  ζητεί τη θέσπιση βραβείου από την ΕΕ για τα καλύτερα έργα που καταπολεμούν τη νεανική ανεργία, το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «ευρωπαϊκό βραβείο για τη νεολαία» και το ευρωπαϊκό βραβείο «για τη νεανική ανεργία στην κοινωνική οικονομία»· καλεί την Επιτροπή να προβάλει αυτές τις πρωτοβουλίες ώστε να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να έρθει πιο κοντά στις ανάγκες τους· τονίζει, εντούτοις, την ανάγκη δημοσιονομικής ευθύνης και ζητεί τη χρηματοδότηση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό·

18.  ζητεί μια μακροπρόθεσμη και αποδοτική ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων, ώστε να καθοδηγηθούν οι εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων και να ενσωματωθούν στα εθνικά σχέδια απασχόλησης, παράλληλα με τη δημιουργία ολοκληρωμένου πλαισίου για τα τομεακά σχέδια δράσης που προτείνονται στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να δραστηριοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν για την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του ευρωπαϊκού εξαμήνου και των λοιπών συστάσεων της Επιτροπής που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας·

ΜΜΕ και επιχειρηματικότητα

20.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των φορέων κοινωνικής οικονομίας και οικονομίας της αλληλεγγύης και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους· τονίζει την ανάγκη να παρέχεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο στους νέους εκπαίδευση που να τους ετοιμάζει για την επιχειρηματικότητα· προτρέπει να περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών η ανάπτυξη σε ασφαλές περιβάλλον των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την έναρξη και τη διαχείριση επιχειρήσεων καθώς και η προώθηση εγκάρσιων ικανοτήτων επιχειρηματικότητας, δεξιοτήτων και γνώσεων, που αποκτώνται αποτελεσματικά μέσω της έμπρακτης άσκησης και εμπειρίας· προτείνει να μπορεί να διδάσκεται η επιχειρηματικότητα μέσα από διάφορα θέματα ή ως χωριστό θέμα και τονίζει την ανάγκη για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περιόδους πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το στάδιο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης· υπογραμμίζει ότι η απόκτηση δεξιοτήτων για δημοκρατική και ομαδική εργασία, η εκμάθηση της ανάληψης ευθυνών, της ανάλυσης καταστάσεων, αποτελεί τμήμα της δια βίου μάθησης που στηρίζει τον ενεργό πολίτη· εφιστά την προσοχή στις ευκαιρίες και στα πλεονεκτήματα της συμμετοχής περισσότερων ατόμων (π.χ. επιτυχημένων επιχειρηματιών, ΜΚΟ με αντικείμενο την προώθηση της επιχειρηματικότητας) για την παροχή εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας·

21.  υπενθυμίζει ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας, η κατανόηση των οικονομικών συσχετισμών, και η ενίσχυση της ιδίας ευθύνης και πρωτοβουλίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα προώθησης μιας ενεργού στάσης στην εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας· θεωρεί ότι η προώθηση της επιχειρηματικότητας αποτελεί ευθύνη των δημόσιων φορέων, του εκπαιδευτικού τομέα, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· επαναλαμβάνει την ανάγκη ανάπτυξης της κινητικότητας μέσα στην ίδια επιχείρηση· επαναλαμβάνει τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι σε νεοφυείς επιχειρήσεις και στο θέμα της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και ζητεί επενδύσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρόβλεψη σε αναδυόμενους και δυνητικούς τομείς, μεταξύ άλλων στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών και των πράσινων θέσεων εργασίας, που έχουν μεγάλο δυναμικό για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης·

22.  υπογραμμίζει ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες μπορούν επίσης να αποκτηθούν μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και ότι τα εν λόγω προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες καθοδήγησης και εποπτείας οι οποίες παρέχονται από έμπειρους εκπαιδευτές, επιχειρηματίες και ειδικούς σε θέματα επιχειρήσεων που παρέχουν πολύτιμη τεχνογνωσία όσον αφορά τις επιχειρήσεις, συμβουλές και ανάδραση (feedback) σε δυνητικούς επιχειρηματίες, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να αναπτύξουν πολύτιμα δίκτυα επαφών με υφιστάμενες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα χρειάζονταν πολύ χρόνο για να οικοδομηθούν·

23.  τονίζει την ανάγκη να χαλαρώσουν οι υφιστάμενες διοικητικές και οικονομικές απαιτήσεις για τη σύσταση και διαχείριση επιχειρήσεων, μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και μικροχρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις, την εξασφαλισμένη πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, την πολυτομεακή εξατομικευμένη παροχή συμβουλών, την καθιέρωση κινήτρων για τους επιχειρηματίες που απασχολούν νέους ανέργους, εφόσον είναι δυνατόν· υπογραμμίζει τη σημασία των μικροχρηματοδοτήσεων και του ευρωπαϊκού Προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI), καθώς και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, για την επίτευξη αυτών των στόχων· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών «μιας στάσης» για τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη σύσταση και λειτουργία μιας επιχείρησης· υπενθυμίζει ότι όλες οι διοικητικές απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων·

24.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να το προωθούν στους νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, ούτως ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από μια εμπειρία στο εξωτερικό και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων·

25.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών και ταχέως αναπτυσσόμενων κλάδων, καθώς και ότι η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· αναγνωρίζει ότι οι τομείς των τεχνών και των μέσων ενημέρωσης προσελκύουν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των νέων·

26.  υπενθυμίζει την πληθώρα θέσεων εργασίας που συνδέονται με την παραδοσιακή τεχνογνωσία, θέσεων που συχνά δεν είναι δεκτικές μετεγκατάστασης και που μπορούν, επιπλέον, να συμβάλλουν στην τόνωση των τοπικών οικονομιών ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν πολιτισμικό ενδιαφέρον· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επομένως την προστασία τεχνών και επαγγελμάτων παραδοσιακού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και την αποτελεσματική μεταλαμπάδευσή τους σε νεότερες γενιές μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων·

27.  ζητεί τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την κοινωνική οικονομία προκειμένου να συνδυαστεί η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους με την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου· ζητεί την καλύτερη ένταξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στα εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια δράσης για την απασχόληση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνική ένταξη, με σκοπό την αποδέσμευση και αξιοποίηση του δυναμικού τους για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη συμβολή τους στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

28.  υπενθυμίζει ότι οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση στον χώρο εργασίας και στην παροχή θέσεων μαθητείας και ότι ο ρόλος τους πρέπει να υποστηριχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο·

29.  επισημαίνει ότι οι πολιτικές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων απαιτούν μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό· τονίζει ότι οι πολιτικές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους·

30.  ζητεί την αποτελεσματική υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων, κοινωνικά υπεύθυνων, πράσινων και βιώσιμων, καθώς και την προώθηση βιώσιμων εναλλακτικών μοντέλων, όπως οι συνεταιρισμοί, που βασίζονται σε μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και επιδιώκουν να έχουν αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα·

Δεξιότητες απασχολησιμότητας

31.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των προσόντων και παροχής περισσότερων κινήτρων στους συμβούλους που εργάζονται σε δημόσια γραφεία εύρεσης εργασίας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται προορατικά στις ανάγκες των νέων που αναζητούν εργασία, να τους βοηθούν να αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα και να προσδιορίζουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την αγορά εργασίας·

32.  υπενθυμίζει ότι η παροχή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προσανατολισμού και στήριξης καλής ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι απαραίτητη και μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης, συμβάλλοντας παράλληλα στην υπέρβαση των δυσκολιών πρόσβασης στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι αυτός ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να εμπεριέχεται στα προγράμματα σπουδών και να παρέχεται σε συνεργασία με τους οικονομικούς συντελεστές και τα γραφεία εύρεσης εργασίας· υπογραμμίζει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν θεμελιώδη σημασία·

33.  επισημαίνει την έλλειψη υψηλής ποιότητας επαγγελματικού προσανατολισμού στα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία και να παρέχεται συνεχής επαγγελματική κατάρτιση στους συμβούλους σταδιοδρομίας ώστε να είναι επαρκώς καταρτισμένοι για να βοηθούν τους σπουδαστές και τους μαθητές στην επιλογή κατάλληλης σταδιοδρομίας·

34.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις βέλτιστες πρακτικές στο σύστημα του σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου οι μαθητές παρακολουθούνται από ένα πρώιμο στάδιο της σχολικής τους εκπαίδευσης μέχρι τα πρώτα βήματά τους στην αγορά εργασίας·

35.  τονίζει τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και ως εκ τούτου ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και όλους τους συναφείς ενδιαφερόμενους να ανταλλάσσουν τις καλές πρακτικές σε αυτόν τον τομέα και να αναπτύξουν περαιτέρω εργαλεία παρακολούθησης και πρόβλεψης·

36.  επικροτεί τον μετασχηματισμό του υφιστάμενου ιστοτόπου του πανοράματος δεξιοτήτων της ΕΕ ο οποίος πλέον αποτελεί ένα πιο ολοκληρωμένο και εύχρηστο κεντρικό σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν ανάγκες δεξιοτήτων σε επαγγέλματα και κλάδους μέσα στην ΕΕ, και ο οποίος βοηθάει φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, εμπειρογνώμονες, εταιρείες εύρεσης εργασίας, συμβούλους σταδιοδρομίας και μεμονωμένα άτομα να λαμβάνουν καλύτερες και καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε έτσι να διασφαλίσουν στους νέους μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και να αναθεωρήσουν τα προγράμματα κατάρτισης προβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς, όπου αυτό είναι απαραίτητο· τονίζει τη σημασία των πρακτικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων κωδικοποίησης και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου στον 21ο αιώνα· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 και της Στρατηγικής της ΕΕ για τις Ηλεκτρονικές Δεξιότητες· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να προσφέρεται διά βίου καθοδήγηση σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων·

38.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις δυνατότητες επαγγελματικής κινητικότητας των νέων που πραγματοποιούν περιόδους μαθητείας, για να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους μέσω της επαφής τους με άλλα συστήματα κατάρτισης και άλλα είδη επιχειρήσεων, αλλά και για να έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν μια ξένη γλώσσα, γεγονός που βοηθά στην εξεύρεση βιώσιμης θέσης στην αγορά εργασίας·

39.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης των αποκαλούμενων ήπιων δεξιοτήτων για την αποδοτική παραμονή στην αγορά εργασίας και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, οι οποίες θα αποτελούν συμπλήρωμα των γνώσεων και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί·

40.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη προώθησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, που περιλαμβάνει τον εθελοντισμό, και αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο για την απόκτηση των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι νέοι για τον επαγγελματικό τους βίο·

41.  υπενθυμίζει ότι η μη τυπική και η άτυπη μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, όπως π.χ. οι δεξιότητες επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων· ως εκ τούτου, ζητεί την πραγματοποίηση επενδύσεων σε δυνατότητες παροχής μη τυπικής και άτυπης μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και την αναγνώριση του αντικτύπου και της αξίας της εμπειρίας, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούνται σε αυτές τις δομές·

42.  ζητεί τη δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης και σπουδών, που να υιοθετεί καινοτόμες αλλά προσιτές προσεγγίσεις, και που να εστιάζεται στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων καθώς και διανοητικών και τεχνικών ικανοτήτων·

43.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ανάπτυξη του εργαλείου EURES, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να ενθαρρύνει τους νέους να στραφούν στις προσφορές θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στο εξωτερικό και να τους συνοδεύει στο πλαίσιο των σχεδίων κινητικότητας παρέχοντάς τους βοήθεια και συμβουλές για το σχέδιό τους·

44.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες δεν πρέπει να αποσκοπούν μόνο στην ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας αλλά και στον εφοδιασμό των ατόμων με τις αναγκαίες εγκάρσιες ικανότητες ώστε να εξελιχθούν σε ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σεβαστούν το γεγονός ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα και φέρουν υψηλή αξία από μόνες τους·

45.  τονίζει τη σημασία της ολιστικής εκπαίδευσης, για παράδειγμα υπό τη μορφή της αγωγής του πολίτη, η οποία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των ροών εκπαίδευσης και θα μπορεί να προετοιμάζει τους νέους για τη μετάβαση στον επαγγελματικό βίο·

46.  επισημαίνει αφενός ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουν οι σπουδαστές την ικανότητα μάθησης και αφετέρου ότι απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης· τονίζει ότι η εκμάθηση του τρόπου μάθησης διευκολύνει την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και ικανοτήτων που επιτρέπουν στα άτομα να θέτουν, να σχεδιάζουν και να επιτυγχάνουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους και να γίνονται αυτόνομοι μαθητευόμενοι, ικανοί να αντιμετωπίσουν τις έντονες αλλαγές στην αγορά εργασίας·

47.  υπογραμμίζει ότι η ενασχόληση με τον αθλητισμό παρέχει στους συμμετέχοντες ευκαιρίες για την ανάπτυξη ευρέος φάσματος εγκάρσιων δεξιοτήτων, οι οποίες ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους ενώ παράλληλα τους βοηθούν να επιτύχουν ως ηγέτες και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους· τονίζει επίσης τη σχέση μεταξύ αθλητισμού, απασχολησιμότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης·

48.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των βαθμών ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της τελευταίας έρευνας PISA (Programme for International Student Assessment – Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών)· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στην εκπαίδευση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

49.  τονίζει ότι η κατάρτιση στον χώρο εργασίας και οι περίοδοι επιμορφωτικής μαθητείας υψηλής ποιότητας, υποστηριζόμενες από συμπράξεις σχολείων, φορέων κατάρτισης και επιχειρήσεων, αποτελούν μέσα βελτίωσης της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, και η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, βελτιώνοντας τον επαγγελματικό προσανατολισμό, θα μπορούσε να διευρύνει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας επίσης την ετοιμότητά τους για εργασία· επισημαίνει την επιτυχημένη εφαρμογή αυτών των μέτρων σε ορισμένα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση της νεανικής ανεργίας· υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη, υπό μορφή π.χ. ιδιαίτερων ή και υποστηρικτικών μαθημάτων, όπως χρειάζεται και υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διεκπεραίωση των διοικητικών και οργανωτικών τους καθηκόντων·

50.  τονίζει την αξία των περιόδων μαθητείας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς απασχόλησης και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετέχουν σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα προγράμματα μαθητείας και επαγγέλματα·

51.  ζητεί την προώθηση της ομαλής μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση μέσω της σύνδεσης της θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική κατάρτιση, της ενσωμάτωσης δεξιοτήτων επαγγελματικής ένταξης στο βασικό πρόγραμμα σπουδών και της παροχής προγραμμάτων πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας, όπως ορίζεται στον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία, καθώς και μέσω της αναγνώρισης των προσόντων που αποκτούνται στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, ή στη διάρκεια εμπειριών εθελοντισμού· τονίζει ότι η ποιοτική πρακτική άσκηση/μαθητεία θα πρέπει να έχουν πάντα σαφή μαθησιακά αποτελέσματα και οι ασκούμενοι δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης·

52.  υπενθυμίζει ότι οι υψηλής ποιότητας περίοδοι άσκησης και μαθητείας που απηχούν πραγματικές ανάγκες πρέπει να οδηγούν στην απασχόληση και ότι η πρακτική άσκηση πρέπει να ετοιμάζει τους ασκούμενους για μια θέση εργασίας, ενώ καταδικάζει κάθε κατάχρηση και ψεύτικη πρακτική άσκηση που υπονομεύει την απόκτηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης από τον εργαζόμενο· υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης θα πρέπει να οδηγούν σε αύξηση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτρεπτικά μέτρα κατά της καταχρηστικής εφαρμογής του καθεστώτος πρακτικής άσκησης και να εντείνουν τις ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα δικαιώματα των ασκουμένων·

53.  επικροτεί το Πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση και την Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας· τονίζει τη σημασία της στενής παρακολούθησης της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη από την Επιτροπή· προτρέπει τη Συμμαχία για θέσεις μαθητείας να προωθήσει την πρόσβαση των νέων σε περιόδους μαθητείας ζητώντας την άρση των εμποδίων, όπως για παράδειγμα τα δίδακτρα για τους μαθητευόμενους·

54.  υπενθυμίζει, όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, ότι το διττό πρότυπο της εκπαίδευσης και η απόκτηση πρακτικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων έχουν καίρια σημασία· τονίζει ότι οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να διευκολύνουν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι το διττό πρότυπο πρέπει να προσαρμόζεται στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δεδομένα κάθε χώρας και να θεωρηθεί ως το ένα και μοναδικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ/VET)· ζητεί ως εκ τούτου την αναγνώριση και ενίσχυση της διττής μάθησης σε όλα τα επίπεδα·

55.  ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και ανώτατης εκπαίδευσης) με τους επιχειρηματίες, για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

56.  επισημαίνει τα πλεονεκτήματα μιας ευέλικτης προσέγγισης στην εκπαίδευση με επίκεντρο τον μαθητή, που καθιστά δυνατή την αλλαγή ή αναπροσαρμογή της κατεύθυνσης των σπουδών με γνώμονα τις ανάγκες των μαθητών χωρίς οι τελευταίοι να δεσμεύονται από την αρχική τους επιλογή·

57.  εφιστά την προσοχή των κρατών μελών ως προς το ευρύ φάσμα συμβάσεων που προτείνονται στους νέους· ζητεί να εξετασθεί εκτενέστερα το ζήτημα αυτό, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

58.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ελκυστικότερα τα προγράμματα και τις σπουδές στους τομείς των επιστημών, των τεχνολογιών, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM) ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις στον τομέα· τονίζει, ωστόσο, ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι γενικές ανθρωπιστικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι κλάδοι STEM και, συνεπώς, θα πρέπει να τύχουν ουσιαστικής στήριξης εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να έχουν εμφανή ρόλο στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν μια διατομεακή προσέγγιση μεταξύ διαφόρων τομέων εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως κοινά προγράμματα που θα διαμορφώνονται γύρω από τέχνες, επιστήμες, ΤΕΠ, μηχανολογία, επιχειρήσεις και άλλους συναφείς κλάδους·

59.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν επειγόντως τις νέες τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία και να εντατικοποιήσουν και να βελτιώσουν την κατάρτιση στην ΤΕΠ σε όλα τα επίπεδα και τα είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης, του εκπαιδευτικού προσωπικού μη εξαιρουμένου, ώστε να προσφέρουν τίτλους και προγράμματα σπουδών με περισσότερο ψηφιακό προφίλ και να δίνουν κίνητρα στους νέους για να σπουδάσουν ΤΕΠ και να ακολουθήσουν συναφή επαγγελματική σταδιοδρομία· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας καλύτερης τεχνολογικής βάσης σε σχολεία και πανεπιστήμια, μέσω της παροχής των απαραίτητων υποδομών· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ), οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους και ενισχύουν την απασχολησιμότητα, στηρίζοντας τη διαδικασία της διά βίου μάθησης· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται κορίτσια και νεαρές γυναίκες να κάνουν σπουδές στον τομέα της ΤΕΠ·

60.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν μέτρα που θα ενθαρρύνουν τα κορίτσια να ενδιαφερθούν για τους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανολογίας και των μαθηματικών (STEM), και την ανάγκη να δημιουργηθεί ποιοτικός επαγγελματικός προσανατολισμός που θα υποστηρίζει τα κορίτσια να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε αυτόν τον κλάδο, δεδομένου ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται με μεγάλη διαφορά σε αυτούς τους τομείς, καθώς αποτελούν μόλις το 24% των επαγγελματιών στους κλάδους των θετικών επιστημών και της μηχανολογίας και δεδομένου ότι τα επαγγέλματα των τομέων STEM συγκαταλέγονται στα 20 επαγγέλματα με τις περισσότερες κενές θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη της ΕΕ·

61.  τονίζει ότι, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων σε ορισμένα κράτη μέλη και τις κενές θέσεις εργασίας σε άλλα, η κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· υπενθυμίζει επομένως τη σημασία της κινητικότητας των εργαζομένων για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας και τονίζει την ανάγκη μείωσης των γλωσσικών και πολιτιστικών φραγμών που ενδεχομένως την περιορίζουν, με το να παρέχονται στους ανέργους ειδικά ανά τομέα μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και ειδική κατάρτιση στη διαπολιτισμική επικοινωνία·

62.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων μέσω της προώθησης και διευκόλυνσης της κινητικότητας των μαθητευομένων καθώς και της διασυνοριακής αναγνώρισης των προσόντων, μέσω της καλύτερης χρήσης όλων των ευρωπαϊκών μέσων και προγραμμάτων, όπως το Erasmus+, το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων, το σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία, το βιογραφικό σημείωμα Europass, η πύλη EURES, οι συμμαχίες γνώσης, η ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας, το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων, η Ευρωπαϊκή διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET) και το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)· τονίζει τη σημασία του πλαισίου της ευρωπαϊκής ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων (ESCO), βάσει του οποίου προσδιορίζονται και κατηγοριοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες και προσόντα που σχετίζονται με την ενωσιακή αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε 25 ευρωπαϊκές γλώσσες· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της επαρκούς δυνατότητας μεταβίβασης κοινωνικών δικαιωμάτων εντός της Ένωσης και επαναλαμβάνει εν προκειμένω τη σημασία του προγράμματος Erasmus+, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πύλης EURES· ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους σημειώνονται ιδιαίτερες ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ·

63.  ενθαρρύνει τη βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα Erasmus+, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων μεταξύ των νέων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η ανεργία των νέων στην ΕΕ·

64.  προβάλλει το πρόγραμμα Erasmus+ ως βασικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ/VET) στην ΕΕ και ενθαρρύνει τις διεθνείς ανταλλαγές για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης·

65.  υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματική υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων μπορεί επίσης να συμβάλει στην βελτίωση των ευκαιριών για τους νέους στην αγορά εργασίας υπερβαίνοντας τις εκπαιδευτικές ελλείψεις και παρέχοντας δεξιότητες συναφείς με τις ανάγκες μιας βιώσιμης αγοράς εργασίας και μιας βιώσιμης οικονομίας, και ότι μπορεί να προσφέρει πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία και να διευκολύνει τη σύσταση επιτυχημένων επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, καθίσταται απαραίτητο να αξιολογηθούν οι πραγματικές ανάγκες των νέων στο θέμα της απασχόλησης και οι τομείς που παρουσιάζουν πράγματι επαγγελματικές προοπτικές, όπως π.χ. η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία, με συνεχή και προσεκτική παρακολούθηση όχι μόνο των έργων αλλά και των φορέων που τα εκτελούν, με περιοδικές εκθέσεις προόδου των εν λόγω μέτρων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας·

66.  τονίζει την ανάγκη να απλουστευτούν οι διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία και την επιτακτική ανάγκη άρσης κάθε γραφειοκρατικού εμποδίου που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητά τους·

67.  επικροτεί την πρόσφατη απόφαση των συννομοθετών της ΕΕ να αυξήσουν την προχρηματοδότηση για την πρωτοβουλία «εγγυήσεις για τη νεολαία», απόφαση που αποσκοπεί να διευκολύνει την υλοποίηση αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για τις περιφέρειες και τα κράτη που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια για να υλοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσουν βιώσιμες και όχι μόνο περιστασιακές λύσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά τα επιχειρησιακά προγράμματα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

Ισότητα ευκαιριών

68.  τονίζει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, εφόσον υλοποιηθεί ως ολοκληρωμένη έννοια, θα μπορούσε να καταστεί μηχανισμός που θα οδηγήσει σε ίσες ευκαιρίες και προαγωγή αυτών, για τις μειονεκτούσες ομάδες, όπου περιλαμβάνονται οι μειονεκτούσες μειονότητες, και ιδίως τα παιδιά και οι νέοι από οικογένειες πληγείσες από τη φτώχεια, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μειονεκτούντες μετανάστες και τα άτομα με αναπηρίες· τονίζει ότι η πρόληψη και η δια βίου στήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν ενωρίτερα στις μειονεκτούσες ομάδες έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση ενός παραγωγικού και υψηλής ειδίκευσης εργατικού δυναμικού για την αγορά εργασίας· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη στήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης των εργοδοτών, του προσωπικού προσλήψεων και των διευθυντών ανθρώπινων πόρων, ως συμβολή για την ένταξη μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι η ένταξη των πλέον μειονεκτούντων απαιτεί την κατάλληλη κατάρτιση των εργοδοτών, των ομάδων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και των εκπαιδευτικών, για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των πλέον μειονεκτούντων ώστε η ένταξή τους να γίνει όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη· επαναλαμβάνει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους·

69.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων δικτύωσης είναι πολύ σημαντική για όλους τους νέους, ιδίως όμως για όσους έχουν περιορισμένη εργασιακή εμπειρία και όσους προέρχονται από υποεκπροσωπούμενες και μειονεκτούσες ομάδες · τονίζει ότι η διδασκαλία της δικτύωσης μπορεί να αποτελέσει στρατηγική για τη διευκόλυνση της απασχόλησης, της επαγγελματικής εξέλιξης και της διερεύνησης των προοπτικών·

70.  επισημαίνει ότι ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα (60%) των αποφοίτων πανεπιστημίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό απασχόλησης και η εξέλιξή τους τους δεν αντανακλούν πλήρως τις δυνατότητές τους· τονίζει ότι η επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης εξαρτάται από τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γυναικών και της θέσης τους στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω της υπέρβασης του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού·

71.  τονίζει ότι πρέπει τα γραφεία εύρεσης εργασίας να κάνουν περισσότερα ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες τους, σε συμφωνία με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία·

72.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να υποστηρίξουν την ένταξη των νέων με αναπηρίες στην εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων διά βίου μάθησης) και στην απασχόληση, με μέτρα όπως οι επενδύσεις σε πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας που στηρίζουν αυτούς τους νέους ή μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων στους οργανισμούς που τους προσλαμβάνουν·

73.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στη χρηματοδοτική στήριξη και στις επιχορηγήσεις, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας·

Νέα γενιά, νέες ευκαιρίες, νέες προκλήσεις

74.  επισημαίνει ότι οι νέοι που μεγάλωσαν σε εποχή ραγδαίας τεχνολογικής προόδου δεν έχουν μόνο δυνατότητες, ταλέντα και δεξιότητες, αλλά και αξίες και προτεραιότητες που διαφέρουν από τις αξίες και τις προτεραιότητες των προηγούμενων γενιών και, ως εκ τούτου, αξίζει να τονιστεί η ανάγκη θέσπισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που θα γεφυρώσουν το διαγενεακό χάσμα· επισημαίνει ότι αυτό θα συμβάλει επίσης στο να κατανοήσουμε τα προτερήματα της νεότερης γενιάς, όπως είναι η άσκηση πολλαπλών καθηκόντων, η δημιουργικότητα, η κινητικότητα, η ετοιμότητα για αλλαγή και, πάνω απ’ όλα, η ομαδική εργασία· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα κατάρτισης πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να διευκολύνουν την πλήρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ταλέντων των νέων· υπογραμμίζει επίσης ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών πρόσληψης και απασχόλησης πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και εφοδιασμένοι με δεξιότητες ώστε να κατανοούν τη νέα γενιά· επισημαίνει επίσης ότι δεν έχουν όλοι νέοι δεξιότητες και ικανότητες για να ανταποκριθούν πλήρως στις ψηφιακές απαιτήσεις και επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, ότι η παροχή σε όλους ίσης πρόσβασης και κατάρτισης στα ψηφιακά εργαλεία είναι ακόμη πιο σημαντική απ’ ό, τι στο παρελθόν·

o
o   o

75.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 351 E της 2.12.2011, σ. 29.
(2) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 67.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0394.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0038.
(5) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(6) ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.
(7) ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 3.
(8) CRPD/C/EU/Q/1
(9) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.


Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά
PDF 691kWORD 291k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την πορεία προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (2015/2147(INI))
P8_TA(2016)0009A8-0371/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που τη συνοδεύει (SWD(2015)0100),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση προγράμματος σχετικά με λύσεις και κοινά πλαίσια διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (πρόγραμμα ISA2) ως μέσο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2014)0172),

–  έχοντας υπόψη το παράρτημα στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT): Αποτελέσματα και επόμενα Βήματα» (COM(2013)0685),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επίτευξη μιας συνδεδεμένης ηπείρου και για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/20/EΚ, 2002/21/EΚ και 2002/22/EΚ και των κανονισμών (EΚ) αριθ. 1211/2009 και (EΕ) αριθ. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, με τίτλο «E-commerce action plan 2012-2015 – State of play 2013» (Σχέδιο δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο 2012-2015 – Κατάσταση προόδου 2013) (SWD(2013)0153),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (COM(2013)0048),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2012)0789),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία Αγορά - Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά: Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας – 50 προτάσεις για βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων (COM(2008)0464),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(7) (οδηγία ΠΔΤ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την ΗΕΚΔ)(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων(9),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(12),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(13),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(14),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων(15),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη αξιολόγηση της οδηγίας 96/9/ΕΚ σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(16), συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών που εισήχθησαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της 28ης Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G καθώς και τις συναφείς συμφωνίες,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επιδίωξη ανανεωμένης συναίνεσης όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά: σχέδιο δράσης της ΕΕ(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, για την έκθεση αξιολόγησης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και της Υπηρεσίας(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την έκθεση υλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες(26),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές(27),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την ανάπτυξη, την κινητικότητα και την απασχόληση: Καιρός να ανεβάσουμε ταχύτητα(28),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(29),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Ιουνίου 2013, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο για την ευρωπαϊκή πολιτική καταναλωτών(30),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων(31),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς(32),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(33),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουνίου 2012, σχετικά με την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο(34),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2012, για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος(35),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(36),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου: Τα επόμενα βήματα(37),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Μαΐου 2010, σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(38),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2010, σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων(39),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε στις Συνθήκες με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD), που κυρώθηκε από την ΕΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2010 (2010/48/ΕΚ),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 9, 12, 14, 16 και 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0371/2015),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχέως εξελισσόμενη χρήση των διαδικτυακών επικοινωνιών και των επικοινωνιών μέσω κινητών έχει μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες, οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι επικοινωνούν, αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, επινοούν, καταναλώνουν, μοιράζονται, συμμετέχουν και εργάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει διευρύνει και αλλάξει την οικονομία, δεδομένου ότι έχει διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε μια βάση 500 εκατομμυρίων πελατών στην ΕΕ καθώς και στις παγκόσμιες αγορές, και ο καθένας έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες επιχειρηματικές ιδέες και μοντέλα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι πολιτικές και οι νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να επιτρέπουν την εμφάνιση και ανάπτυξη νέων ευκαιριών για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις, καθώς και νέων καινοτόμων διασυνοριακών διαδικτυακών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές, να αίρουν τα εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στη διασυνοριακή αγορά, ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης στην ΕΕ, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω ευκαιρίες αναπόφευκτα συνεπάγονται διαρθρωτικές αλλαγές, και υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση η οποία θα συνεκτιμά αφενός την κοινωνική διάσταση και αφετέρου την ανάγκη να καλυφθεί γρήγορα το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το 75% της προστιθέμενης αξίας της ψηφιακής οικονομίας προέρχεται από την παραδοσιακή βιομηχανία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παραδοσιακής βιομηχανίας παραμένει περιορισμένος, καθώς μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ αξιοποιεί πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και μόνο το 14% των ΜΜΕ χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως δίαυλο πωλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το σημαντικό δυναμικό του τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση μιας οικονομίας δεδομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη νομικού πλαισίου που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, την επιμέλεια, τη διατήρηση και την αύξηση των βάσεων δεδομένων και ότι εξαρτάται, κατά συνέπεια, από την ύπαρξη φιλικού προς την καινοτομία και πρακτικού νομικού πλαισίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, το μέγεθος της αγοράς της συνεργατικής οικονομίας ήταν περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως και ότι σήμερα η Επιτροπή προβλέπει δυνητική ανάπτυξη που υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό και συνεπές επίπεδο προστασίας, ενίσχυσης της θέσης και ικανοποίησης του καταναλωτή συνεπάγεται απαραίτητα επιλογές, ποιότητα, ευελιξία, διαφάνεια, πληροφόρηση, διαλειτουργικότητα και ένα προσβάσιμο, ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον με υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κινητήριες δυνάμεις της ψηφιακής οικονομίας είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία και ότι είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 44,8% των νοικοκυριών στην ΕΕ(40) δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και ότι οι τρέχουσες πολιτικές και κίνητρα απέτυχαν να διασφαλίσουν επαρκή ψηφιακή υποδομή, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες της ΕΕ παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής συνδεσιμότητας, ανθρωπίνων πόρων, χρήσης του Διαδικτύου, ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις και ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, όπως δείχνει ο Πίνακας Αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στους πέντε αυτούς δείκτες διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να επωφεληθούν από την ψηφιακή εποχή·

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· θεωρεί ότι η ολοκλήρωση μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με βάση ένα κοινό σύνολο κανόνων, θα μπορούσε να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να έχει θετικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, να δώσει νέα ώθηση στην ενιαία αγορά και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως με την ανταλλαγή και την κοινή χρήση της καινοτομίας, και πιστεύει ότι πρέπει πλέον να ενισχυθεί στην εφαρμογή της η οριζόντια προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη έγκριση των 16 πρωτοβουλιών, δεδομένου ότι οι κινητήριες δυνάμεις του ψηφιακού τομέα επηρεάζουν όλους τους πολίτες και όλες τις διαστάσεις της κοινωνίας και της οικονομίας·

2.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η διακυβέρνηση και η έγκαιρη ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί κοινή ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς φορείς και να επιδιώξει τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

3.  πιστεύει ότι για τη βελτίωση της νομοθεσίας απαιτείται η υιοθέτηση μιας προσέγγισης εξ ορισμού ψηφιακής, βασισμένης σε αρχές και τεχνολογικά ουδέτερης· προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καινοτομία, πρέπει να αξιολογηθεί, μετά από αναγκαίες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων, κατά πόσο η υφιστάμενη νομοθεσία, τα συμπληρωματικά μη κανονιστικά μέτρα και τα πλαίσια εφαρμογής είναι κατάλληλα για την ψηφιακή εποχή, υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ούτως ώστε να αρθεί ο νομικός κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να προωθηθούν η ανάπτυξη και η καινοτομία·

4.  θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον έχει ζωτική σημασία για την πλήρη απελευθέρωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης στην ψηφιακή οικονομία· είναι πεπεισμένο ότι η δημόσια πολιτική θα πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, με την προστασία των δεδομένων, την καθιέρωση προτύπων ασφαλείας και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας και ενίσχυσης της θέσης του καταναλωτή, καθώς και με την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα των ψηφιακών επιχειρήσεων βασίζονται στην εμπιστοσύνη των χρηστών·

5.  επισημαίνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ετήσιο όγκο εργασιών περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα του μη ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχοντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, και νέες ευκαιρίες στις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να άρει τα εμπόδια που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο προκειμένου να δημιουργηθεί μια πραγματικά διασυνοριακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου· πιστεύει ότι στα εμπόδια αυτά περιλαμβάνονται η έλλειψη διαλειτουργικότητας και κοινών προτύπων, η έλλειψη επαρκών πληροφοριών που επιτρέπουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, καθώς και η ανεπαρκής πρόσβαση σε βελτιωμένες διασυνοριακές πληρωμές·

6.  στηρίζει το σχέδιο της Επιτροπής να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στην ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς ο ανταγωνισμός, εκτός του ότι παρέχει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, θα οδηγήσει και στη δημιουργία ισότιμων όρων, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η παρούσα έλλειψη ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου ανέδειξε την αδυναμία συμβιβασμού μεταξύ των συμφερόντων των μεγάλων και των μικρών παρόχων υπηρεσιών·

7.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να προωθήσουν μια πιο δυναμική οικονομία η οποία θα οδηγεί σε άνθηση της καινοτομίας και άρση των εμποδίων για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις καινοτόμες, τις μικρές και μεσαίες, τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες (scale-ups), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβασή τους στις αγορές, μέσω της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενός ανθεκτικού στον χρόνο και ολοκληρωμένου κανονιστικού και μη κανονιστικού πλαισίου, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων νέων μοντέλων χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ, και μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές, τις δεξιότητες, την ψηφιακή ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία· υπενθυμίζει ότι η βάση μιας φιλικής προς την καινοτομία πολιτικής που ενισχύει τον ανταγωνισμό και την καινοτομία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τα έργα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) μπορεί να πραγματοποιείται απρόσκοπτα σε διασυνοριακή βάση, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα για αυτή τη μορφή χρηματοδότησης·

8.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και να επικαιροποιηθούν τα υφιστάμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας· επισημαίνει ότι τα άτομα που εργάζονται από το σπίτι μέσω τηλεργασίας ή πληθεργασίας (crowdworking) μπορεί να είναι εκτεθειμένα σε ατυχήματα· τονίζει ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που συνδέονται με την εργασία, όπως η υπερκόπωση που οφείλεται στη συνεχή προσβασιμότητα και τη διάβρωση των παραδοσιακών ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας αντιπροσωπεύουν σοβαρό κίνδυνο για τους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις δευτερογενείς επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, μεταξύ άλλων της αυξημένης έντασης εργασίας, στην ψυχική ευεξία και την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών·

9.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αναπτύξει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδίως καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τον ορισμό της επιτυχίας και στην καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας· πιστεύει, επιπλέον, ότι η πολυμορφία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων εθνικών κόμβων καινοτομίας μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ΕΕ στην παγκόσμια αγορά· κατά συνέπεια, οι εν λόγω κόμβοι θα πρέπει να διασυνδεθούν, ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν και τα καινοτόμα οικοσυστήματα που εξασφαλίζουν τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων και επιχειρήσεων·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για τις διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται έως σήμερα από τα κράτη μέλη όσον αφορά τη ρύθμιση του Διαδικτύου και της συνεργατικής οικονομίας· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, για την υποστήριξη της καινοτομίας και του θεμιτού ανταγωνισμού, την άρση των φραγμών στο ψηφιακό εμπόριο, και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς· καλεί επίσης την Επιτροπή να συμβάλει στο να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως ανοικτή, ουδέτερη, ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς, παγκόσμια πλατφόρμα για την επικοινωνία, την παραγωγή, τη συμμετοχή, τη δημιουργία, την πολιτιστική πολυμορφία και την καινοτομία, προς το συμφέρον των πολιτών, των καταναλωτών και της επιτυχίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παγκοσμίως·

11.  σημειώνει ότι η ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει κάθε πτυχή των κοινωνιών μας, δημιουργώντας προκλήσεις και δυνατότητες· πιστεύει ότι το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρηματιών με νέους τρόπους· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια πολιτική που προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τους επιτρέπει να επωφελούνται από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή· καλεί επίσης την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή επανάσταση διαμορφώνει την ευρωπαϊκή κοινωνία·

12.  καλεί την Επιτροπή να καταπολεμήσει τον νομικό κατακερματισμό, ενισχύοντας σημαντικά τον συντονισμό των διαφόρων ΓΔ στο στάδιο της εκπόνησης νέας νομοθεσίας και προτρέποντας ιδιαίτερα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων·

13.  τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδιαίτερα τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την προστιθέμενη αξία της εν λόγω στρατηγικής για την οικονομία της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της ταχείας έγκρισης του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων καθώς και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, προς το συμφέρον τόσο των υποκειμένων των δεδομένων όσο και των επιχειρήσεων· ζητεί να αναθεωρηθεί η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των διατάξεων της με τη δέσμη μέτρων για την προστασία των δεδομένων μέχρι να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω δέσμη·

2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2.1 Κανόνες για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο που δημιουργούν αίσθημα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να υιοθετήσει μια ισχυρή πρόταση σχετικά με τις διαδικτυακές συμβάσεις που καλύπτουν ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο αγοράζεται διαδικτυακά, και να βελτιώσει τη νομική προστασία των καταναλωτών στον εν λόγω τομέα· πιστεύει ότι οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να είναι στοχευμένες, και ότι θα πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά οι διαφορές μεταξύ του ψηφιακού περιεχομένου και των υλικών αγαθών· επισημαίνει ότι ενώ οι καταναλωτές που προμηθεύονται περιεχόμενο σε υλικό μέσο προστατεύονται από τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν αγοράζουν ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να μην ρυθμίζονται και να είναι ασαφή, ιδίως όσον αφορά τις νομικές εγγυήσεις, το ελαττωματικό περιεχόμενο και συγκεκριμένες καταχρηστικές ρήτρες όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο· επισημαίνει ότι η υφιστάμενη ταξινόμηση όλων των ψηφιακών περιεχομένων ως υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες, δεδομένου ότι ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, καθότι οι συνδρομητικές υπηρεσίες συνεχούς ροής δεν διακρίνονται από τις αγορές μεταφορτώσιμου περιεχομένου· συμφωνεί ότι θα πρέπει να παρέχεται ισότιμο και ανθεκτικό στον χρόνο επίπεδο προστασίας σε όλους τους καταναλωτές, είτε πραγματοποιούν αγορές ψηφιακού περιεχομένου διαδικτυακά είτε όχι·

15.  πιστεύει ότι μια πρακτική και αναλογική προσέγγιση θα ήταν η περαιτέρω εναρμόνιση του νομικού πλαισίου που διέπει τις διαδικτυακές πωλήσεις ψηφιακού περιεχομένου και υλικών αγαθών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές, είτε πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό πλαίσιο είτε σε εγχώριο, με την ταυτόχρονη διατήρηση της συνέπειας των κανόνων που ισχύουν τόσο εντός όσο και εκτός του Διαδικτύου, αποφεύγοντας παράλληλα την ισοπέδωση του κανονιστικού πλαισίου, καλύπτοντας τα νομοθετικά κενά και αξιοποιώντας την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο ο οποίος δεν θα συνεπάγεται αδικαιολόγητο κόστος για τις επιχειρήσεις·

16.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο των προτάσεών της για κανόνες διασυνοριακών συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποφύγει τον κίνδυνο να αυξηθεί το χάσμα μεταξύ των νομικών προτύπων που ισχύουν για τις αγορές εντός και εκτός Διαδικτύου, και πιστεύει ότι οι πωλήσεις εντός και εκτός Διαδικτύου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και ισότιμα, με βάση το υφιστάμενο υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, δεδομένου ότι η ύπαρξη διαφορετικών νομικών προτύπων ενδέχεται να γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές ως ένδειξη καταπάτησης των δικαιωμάτων τους· επιμένει ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το άρθρο 6 του κανονισμού «Ρώμη Ι», και επισημαίνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να υλοποιήσει το 2016 πρόγραμμα για τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας (REFIT) όσον αφορά το σύνολο του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εξετάσει μήπως η σχεδιαζόμενη πρόταση της Επιτροπής για τα υλικά αγαθά πρέπει να δρομολογηθεί ταυτόχρονα με το πρόγραμμα REFIT·

17.  πιστεύει ότι οι συμβατικοί κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να βασίζονται σε αρχές προκειμένου να είναι τεχνολογικά ουδέτεροι και ανθεκτικοί στον χρόνο· τονίζει, επιπλέον, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής στον τομέα αυτό, τη σημασία του να αποτρέπονται ανακολουθίες και αλληλεπικαλύψεις με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε κίνδυνος να δημιουργηθεί μακροπρόθεσμα ένα αδικαιολόγητο νομικό χάσμα μεταξύ των συμβάσεων εντός και εκτός Διαδικτύου και των διαφόρων διαύλων διανομής, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το πρόγραμμα REFIT όσον αφορά το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών·

18.  ζητεί τη χάραξη στρατηγικής για ενεργούς καταναλωτές ώστε να αξιολογηθεί συγκεκριμένα κατά πόσον η αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές διευκολύνεται στον κόσμο του Διαδικτύου και κατά πόσον πρέπει να αναληφθεί δράση για να διευκολυνθεί η δυνατότητα αυτή, προκειμένου να τονωθεί ο ανταγωνισμός στις διαδικτυακές αγορές· τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης προσβάσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης πληροφόρησης, των προσβάσιμων μηχανισμών πληρωμής και της εξυπηρέτησης των πελατών·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη σκοπιμότητα, τη χρησιμότητα και τις δυνητικές ευκαιρίες και αδυναμίες που προκύπτουν από τη θέσπιση τομεακών σημάτων αξιοπιστίας της ΕΕ για τις διαδικτυακές πωλήσεις, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των υφιστάμενων συστημάτων σημάτων αξιοπιστίας στα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθούν η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ποιότητα, ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις, και να τεθεί τέλος στην πιθανή σύγχυση που προκαλείται από τον μεγάλο αριθμό των υφιστάμενων σημάτων αξιοπιστίας, αξιολογώντας παράλληλα και άλλες επιλογές, όπως η αυτορρύθμιση ή η συγκρότηση ομάδων ενδιαφερομένων για τον καθορισμό κοινών αρχών εξυπηρέτησης των πελατών·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική προσπάθεια της Επιτροπής για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΚΔ), και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή του κανονισμού ΗΕΚΔ, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάφρασης, καθώς και της οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ), από κοινού με τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω η πρόσβαση σε συχνές καταγγελίες καταναλωτών·

21.  ζητεί ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την εφαρμογή του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών και της οδηγίας για τις υπηρεσίες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ώστε να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων, μεταξύ άλλων τις διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζεται εσφαλμένη ή ανεπαρκής εφαρμογή της νομοθεσίας·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των πωλήσεων παράνομου περιεχομένου και προϊόντων στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται στους καταναλωτές δεν θα πρέπει να δεσμεύεται από δικαιώματα τρίτων τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη χρήση του από τον καταναλωτή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης·

23.  ζητεί να αναλυθεί ενδελεχώς, με στοχευμένο και τεκμηριωμένο τρόπο, κατά πόσον όλοι οι φορείς στην αλυσίδα αξίας, μεταξύ των οποίων οι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι πάροχοι περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και οι μη διαδικτυακοί ενδιάμεσοι, όπως οι μεταπωλητές και οι έμποροι λιανικής, θα πρέπει να λάβουν εύλογα και κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, των προϊόντων απομίμησης/παραποίησης και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση και να διανέμουν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους·

24.  τονίζει ότι η αρχή της μηδενικής ανοχής όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη κανόνα για τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει θα πρέπει πάντοτε να αποτελούν την ύστατη λύση και να κινούνται μόνο εφόσον έχουν γίνει πολλές προσπάθειες συντονισμού και επανόρθωσης· επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί η διάρκεια των εν λόγω διαδικασιών·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προανήγγειλε την αναθεώρηση του κανονισμού για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών· θεωρεί ότι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών και η ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας τους αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στις διαδικτυακές αγορές·

2.2.Οικονομικά προσιτή, υψηλής ποιότητας διασυνοριακή παράδοση δεμάτων

26.  επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων λειτουργούν ικανοποιητικά για τους καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη, οι μη αποδοτικές υπηρεσίες παράδοσης, ιδίως όσον αφορά την παράδοση στο «τελευταίο χιλιόμετρο», αποτελούν ένα από τα κύρια εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο σε ορισμένα κράτη μέλη και έναν από τους συχνότερους λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τις διαδικτυακές συναλλαγές· πιστεύει ότι οι ανεπάρκειες της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από την οπτική μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, και υπογραμμίζει τη σημασία του ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν καθώς και την ανάγκη να προσαρμοστεί ο κλάδος των δεμάτων στον σύγχρονο τρόπο ζωής και να παρέχει ευέλικτες επιλογές παράδοσης, όπως δίκτυα σημείων συλλογής και σημείων δεμάτων, καθώς και μέσα σύγκρισης τιμών·

27.  τονίζει ότι οι προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, αποδοτικές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, και κατά συνέπεια υποστηρίζει τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών, προκειμένου να ενισχυθούν η κατανόηση της τιμολογιακής διάρθρωσης από τους καταναλωτές, η ενημέρωση όσον αφορά την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας, η διαλειτουργικότητα και η κανονιστική εποπτεία, και τα οποία θα πρέπει να έχουν ως στόχο την ομαλή λειτουργία των αγορών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης διασυνοριακών συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού, παρέχοντας παράλληλα επαρκή ευελιξία στην αγορά παράδοσης δεμάτων ώστε να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές καινοτομίες·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ενεργά βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της παράδοσης δεμάτων, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, καθώς και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτορρύθμισης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ad hoc ομάδας εργασίας σχετικά με τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων·

29.  καλεί επίσης την Επιτροπή να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο δράσης, το οποίο να περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τις βέλτιστες πρακτικές, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου, με στόχο να βρεθούν καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να συνεχιστεί η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα της παράδοσης δεμάτων και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών όσον αφορά τη διασυνοριακή παράδοση, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του φορέα BEREC και της ομάδας ERPG, και να προταθεί, αν είναι αναγκαίο, η αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας·

30.  τονίζει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση της παράδοσης δεμάτων από την Επιτροπή δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερη κοινωνική προστασία και χειρότερες εργασιακές συνθήκες για τους διανομείς δεμάτων, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα αυτό όσον αφορά την πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και το δικαίωμα άσκησης συλλογικών δράσεων· επισημαίνει το γεγονός ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

2.3.Πρόληψη του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού

31.  θεωρεί ότι απαιτούνται φιλόδοξες και στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, ιδίως μέσω της εξάλειψης πρακτικών αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και αθέμιτων τιμολογιακών διακρίσεων βάσει γεωγραφικής θέσης ή ιθαγένειας, οι οποίες οδηγούν συχνά στη δημιουργία μονοπωλίων και στην προσφυγή των καταναλωτών σε παράνομο περιεχόμενο·

32.  υποστηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί έμφαση στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων που οδηγούν σε πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού, όπως η επιλεκτική διανομή όταν δεν συνάδει με το δίκαιο του ανταγωνισμού και την κατάτμηση της αγοράς, καθώς και σε τεχνολογικά μέτρα και τεχνικές πρακτικές (όπως η ανίχνευση διευθύνσεων IP ή η σκόπιμη μη διαλειτουργικότητα των συστημάτων) που συνεπάγονται αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο, στη σύναψη διασυνοριακών συμβάσεων για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως η πληρωμή και παράδοση εμπορευμάτων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις·

33.  τονίζει την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των καταναλωτών εντός της Ένωσης από εμπόρους στο Διαδίκτυο που διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εκπτώσεις ή άλλες προσφορές·

34.  υποστηρίζει συγκεκριμένα τον προγραμματισμένο έλεγχο από την Επιτροπή της πρακτικής εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, προκειμένου να αναλυθούν πιθανές επαναλαμβανόμενες μορφές αδικαιολόγητων διακρίσεων σε βάρος των καταναλωτών και άλλων αποδεκτών των υπηρεσιών με βάση την ιθαγένεια ή τη χώρα κατοικίας τους· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να προσδιορίσει συνοπτικά ομάδες περιπτώσεων δικαιολογημένων διακρίσεων βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, προκειμένου να διευκρινίσει ποιες συμπεριφορές ιδιωτικών φορέων που εισάγουν διακρίσεις είναι αθέμιτες και να παράσχει ερμηνευτική συνδρομή στις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 της οδηγίας για τις υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες ώστε να προστεθεί η διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 2 στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προκειμένου να αξιοποιηθούν οι αρμοδιότητες διεξαγωγής ερευνών και επιβολής του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών·

35.  τονίζει ότι η απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποχρεώνει τους λιανοπωλητές να παραδίδουν προϊόντα από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα σε κάποιο κράτος μέλος εάν δεν ενδιαφέρονται να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε όλα τα κράτη μέλη και προτιμούν να διατηρήσουν το μικρό μέγεθος της επιχείρησής τους ή να διαθέτουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά σε καταναλωτές που βρίσκονται κοντά στα καταστήματά τους·

36.  επισημαίνει επιπλέον τη σημασία της εν εξελίξει έρευνας στο πεδίο του ανταγωνισμού όσον αφορά τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί γεωγραφικού χαρακτήρα, όπως οι διακρίσεις λόγω διεύθυνσης IP, ταχυδρομικής διεύθυνσης ή χώρας έκδοσης πιστωτικής κάρτας, παραβιάζουν τους κανόνες του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα της τομεακής έρευνας και αξιολογώντας κατά πόσο απαιτούνται στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, μεταξύ άλλων στο άρθρο 4 στοιχεία α) και β), προκειμένου να περιοριστούν η ανεπιθύμητη αναδρομολόγηση και οι εδαφικοί περιορισμοί·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η φορητότητα και η διαλειτουργικότητα προκειμένου να τονωθούν η ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί και διατίθενται νόμιμα, ως ένα πρώτο βήμα προκειμένου να τεθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό, καθώς και η προσβασιμότητα και η διασυνοριακή λειτουργία των συνδρομών· τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αρχής της εδαφικότητας και των μέτρων για την άρση των φραγμών στη φορητότητα του περιεχομένου·

38.  προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να προωθείται αδιακρίτως η έκδοση υποχρεωτικών πανευρωπαϊκών αδειών, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του περιεχομένου που διατίθεται στους χρήστες· επισημαίνει ότι η αρχή της εδαφικότητας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του συστήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένης της σημασίας της εδαφικής αδειοδότησης στην ΕΕ·

2.4.Βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο — Σύγχρονο και πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

39.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να είναι στοχευμένη και να εστιάζει στη δίκαιη και κατάλληλη αμοιβή για τους δημιουργούς και άλλους κατόχους δικαιωμάτων, στην οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, αλλά και στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

40.  τονίζει ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

41.  πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των συμφερόντων· επισημαίνει ότι ο τομέας της δημιουργίας εμφανίζει ιδιαιτερότητες και διάφορες προκλήσεις που οφείλονται κυρίως στα διάφορα είδη περιεχομένου και δημιουργικών έργων, καθώς και στα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη «Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works» (Η εδαφικότητα και ο αντίκτυπός της στη χρηματοδότηση οπτικοακουστικών έργων) υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εδαφικής αδειοδότησης όσον αφορά την αναχρηματοδότηση ευρωπαϊκών ταινιών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προσδιορίσει καλύτερα αυτές τις ιδιαιτερότητες και να τις λαμβάνει υπόψη·

42.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της οδηγίας περί του δικαιώματος του δημιουργού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων εκτίμησης αντικτύπου και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9 Ιουλίου 2015 σχετικά με την οδηγία 2001/29/ΕΚ, και να βασίζεται σε αδιάσειστα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων οποιασδήποτε τροποποίησης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, την πολιτιστική πολυμορφία και, ιδίως, στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση και τη διανομή οπτικοακουστικών έργων·

43.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο των στοχευμένων εξαιρέσεων και περιορισμών στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενθάρρυνση της μελλοντικής δημιουργικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικής και πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη· υπενθυμίζει την υποστήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξέταση της εφαρμογής ελάχιστων προτύπων για όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ·

44.  υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, στοχευμένη και ουδέτερη όσον αφορά τη μορφή, να βασίζεται σε αποδεδειγμένες ανάγκες και να μη θίγει την ευρωπαϊκή πολιτιστική ποικιλομορφία, τη χρηματοδότησή της και τη δίκαιη αμοιβή των δημιουργών·

45.  τονίζει ότι ενώ απαιτείται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη χρήση της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων προκειμένου να μπορούν οι ερευνητές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κάνουν ευρύτερη χρήση υλικού προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό επίπεδο, οποιαδήποτε πανευρωπαϊκή εξαίρεση όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων θα πρέπει να ισχύει μόνον εφόσον ο χρήστης έχει νόμιμη πρόσβαση, και θα πρέπει να αναπτυχθεί σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έπειτα από τεκμηριωμένη εκτίμηση αντικτύπου·

46.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η σαφήνεια και η διαφάνεια του καθεστώτος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες και τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης, στα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν να τα εφαρμόσουν· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το πραγματικό ύψος των τελών πνευματικής ιδιοκτησίας, τον σκοπό τους και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν·

2.5 Μείωση των επιβαρύνσεων και των εμποδίων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ κατά την πραγματοποίηση διασυνοριακών πωλήσεων

47.  θεωρεί ότι, με τον δέοντα σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, και προκειμένου να προληφθούν η στρέβλωση της αγοράς, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, και να δημιουργηθεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός στον τομέα της φορολογίας, κάτι για το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ·

48.  θεωρεί προτεραιότητα την ανάπτυξη απλουστευμένου, ενιαίου και συνεκτικού ηλεκτρονικού συστήματος ΦΠΑ ώστε να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσης για τις μικρές και καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη· επικροτεί την καθιέρωση μίνι θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ, στοιχείο που συνιστά ένα βήμα προς την κατάργηση του προσωρινού καθεστώτος ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απουσία ενός ορίου καθιστά δύσκολη τη συμμόρφωση ορισμένων ΜΜΕ με το υφιστάμενο καθεστώς· καλεί επομένως την Επιτροπή να επανεξετάσει το καθεστώς αυτό για να το καταστήσει φιλικότερο προς τις επιχειρήσεις·

49.  ζητεί, επιπλέον, να γίνεται πλήρως σεβαστή η αρχής της φορολογικής ουδετερότητας για παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτά είναι σε ψηφιακή ή υλική μορφή· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μειώσουν τους συντελεστές ΦΠΑ για τον Τύπο, τις ψηφιακές εκδόσεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις διαδικτυακές δημοσιεύσεις, ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις εντός της ενιαίας αγοράς·

50.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορολογικών αρχών και ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για την καταβολή φόρων στη συνεργατική οικονομία·

51.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών· επισημαίνει ότι εάν η Ένωση θέλει να ενισχύσει το ηλεκτρονικό εμπόριο σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να επιτευχθούν χωρίς καθυστέρηση οι στιγμιαίες ηλεκτρονικές πληρωμές και οι πληρωμές μέσω κινητών συσκευών βάσει ενός κοινού προτύπου, καθώς και η κατάλληλη εφαρμογή της αναθεώρησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών·

3.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3.1.Κατάλληλη προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τον χώρο των τηλεπικοινωνιών

52.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις σε ταχέα και υπερταχέα δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο στον ψηφιακό τομέα και πρέπει να ενθαρρυνθούν με ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους φορείς να πραγματοποιούν επενδύσεις, μεταξύ άλλων στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· θεωρεί ότι ο ενισχυμένος ανταγωνισμός έχει συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων στις υποδομές, καινοτομία, επιλογές και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις· θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της ενοποίησης επιχειρήσεων και της αύξησης των επενδύσεων σε δίκτυα και της απόδοσής τους· θεωρεί ότι ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά, και να εφαρμόζονται οι κανόνες ανταγωνισμού, προκειμένου να προληφθούν η υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς, η δημιουργία ολιγοπωλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αρνητικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές·

53.  υπογραμμίζει τη σημασία της επιτυχούς υλοποίησης του ΕΤΣΕ όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων, μέσω της εστίασης σε έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου, της ενίσχυσης της οικονομικής ανάκαμψης, της τόνωσης της ανάπτυξης και της παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων, με μικροχρηματοδότηση και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου προκειμένου να στηριχθούν καινοτόμες επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια χρηματοδότησης της ανάπτυξής τους· τονίζει ότι, σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία της αγοράς, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται πλήρως οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται ήδη για ψηφιακές επενδύσεις, να αναπτύσσονται συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», άλλα σχετικά διαρθρωτικά ταμεία καθώς και λοιπά μέσα, όπως έργα σε επίπεδο κοινότητας και κρατικές ενισχύσεις σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων, μεταξύ άλλων για να προωθούνται τα δημόσια δίκτυα WLAN σε μεγαλύτερους και μικρότερους δήμους, καθότι αυτό αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητο για την περιφερειακή, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη καθώς και για την εκπαίδευση·

54.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευσή τους να επιτευχθεί έως το 2020 η πλήρης ανάπτυξη ταχυτήτων στόχου τουλάχιστον 30 Mbps· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η τρέχουσα στρατηγική για την ευρυζωνικότητα για κινητά και σταθερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της, είναι ανθεκτική στον χρόνο, καθώς και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για υψηλή συνδεσιμότητα για όλους, προκειμένου να αποφευχθεί το ψηφιακό χάσμα, για τις ανάγκες της βασιζόμενης στα δεδομένα οικονομίας και για την ταχεία εξάπλωση της τεχνολογίας 5G και των υπερταχειών ευρυζωνικών συνδέσεων·

55.  τονίζει ότι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των επιφυών («over-the-top»), έχει οδηγήσει στην ενίσχυση της ζήτησης και του ανταγωνισμού, προς όφελος των καταναλωτών, και στην ανάγκη για επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές· θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου των τηλεπικοινωνιών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις, αλλά να εξασφαλίζει την πρόσβαση στα δίκτυα χωρίς διακρίσεις και την εφαρμογή ανθεκτικών στον χρόνο λύσεων, με βάση, κατά το δυνατόν, παρόμοιους κανόνες για παρόμοιες υπηρεσίες οι οποίοι προωθούν την καινοτομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό, και εξασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών·

56.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του τελικού χρήστη που καθορίζονται στο πλαίσιο τηλεπικοινωνιών είναι συνεκτικά, αναλογικά και ανθεκτικά στον χρόνο, και, μετά την έγκριση της δέσμης «Συνδεδεμένη Ήπειρος», περιλαμβάνουν δυνατότητα ευκολότερης αλλαγής παρόχου και τη διαφάνεια των συμβάσεων για τους τελικούς χρήστες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία παράλληλα με την επανεξέταση του πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των απαιτήσεων σχετικά με την ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο, να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα και να εξεταστεί η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 112·

57.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά θα πρέπει να διευκολύνει την καθημερινότητα των τελικών καταναλωτών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα της διασυνοριακής μεταβίβασης τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν απρόσκοπτα τηλεφωνικές κλήσεις όταν διασχίζουν σύνορα στην Ένωση·

58.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις διάφορες εν εξελίξει δημόσιες διαβουλεύσεις που δρομολόγησε πρόσφατα η ΓΔ Connect σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, την ανάγκη για ταχύτητα και ποιότητα του Διαδικτύου πέραν του 2020, καθώς και τις διαδικτυακές πλατφόρμες, το υπολογιστικό νέφος και τα δεδομένα, την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων και τη συνεργατική οικονομία, αλλά προτρέπει την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ όλων αυτών των παράλληλων πρωτοβουλιών·

59.  τονίζει ότι το ραδιοφάσμα αποτελεί καίριας σημασίας πόρο για την εσωτερική αγορά των κινητών, ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών, καθώς και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, και είναι απαραίτητο για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, κατά προτεραιότητα, να θεσπιστεί εναρμονισμένο και ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό πλαίσιο για την κατανομή και την αποτελεσματική διαχείριση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να προλαμβάνονται οι καθυστερήσεις στην κατανομή του ραδιοφάσματος, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς, και, υπό το πρίσμα της έκθεσης Lamy(41), να καταρτιστεί μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις μελλοντικές χρήσεις των διαφόρων ζωνών του ραδιοφάσματος, οι οποίες είναι απαραίτητες ιδίως για την ανάπτυξη του δικτύου 5G·

60.  τονίζει ότι η έγκαιρη εφαρμογή και επιβολή σε όλα τα κράτη μέλη, με ομοιόμορφο και διαφανή τρόπο, των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, όπως η δέσμη «Συνδεδεμένη Ήπειρος», αποτελεί έναν πυλώνα καίριας σημασίας για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή της αρχής της δικτυακής ουδετερότητας και, ιδίως στο πλαίσιο μιας έγκαιρης συνολικής επανεξέτασης, να καταργηθούν οριστικά τα τέλη περιαγωγής για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές έως τις 15 Ιουνίου 2017·

61.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να εξασφαλίσει τη θέσπιση ενός αποτελεσματικότερου θεσμικού πλαισίου, ενισχύοντας τον ρόλο, τις ικανότητες και τις αποφάσεις του φορέα BEREC, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεπής εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, να διασφαλίζεται η εποπτεία κατά την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και να επιλύονται οι διασυνοριακές διαφορές· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να ενισχυθούν οι οικονομικοί και οι ανθρώπινοι πόροι και, παράλληλα, να βελτιωθεί περαιτέρω η δομή διακυβέρνησης του φορέα BEREC·

3.2.Ένα πλαίσιο οπτικοακουστικών μέσων για τον 21ο αιώνα

62.  τονίζει τον πολλαπλό χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων ως κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονομικού αγαθού· παρατηρεί ότι η απαίτηση για μια μελλοντική ρύθμιση των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη απορρέει από την ανάγκη να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί η πολυμορφία των οπτικοακουστικών μέσων και να τεθούν υψηλά πρότυπα για την προστασία των ανηλίκων, των καταναλωτών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ποσοτικούς κανόνες και τους κανόνες περί εμπορικής επικοινωνίας·

63.  τονίζει ότι η αρχή της «χώρας προέλευσης», όπως κατοχυρώνεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ), συνιστά σημαντικό προαπαιτούμενο για τη διασυνοριακή παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου στην πορεία προς μια κοινή αγορά υπηρεσιών· υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η αρχή αυτή δεν εμποδίζει την επίτευξη των κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων ούτε αποκλείει την ανάγκη να προσαρμοστεί το δίκαιο της ΕΕ εκτός της οδηγίας ΥΟΑΜ· τονίζει ότι, για να καταπολεμηθεί η πρακτική της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας», θα πρέπει μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί ή να αμφισβητηθεί ο καθορισμός της «χώρας προέλευσης», να περιλαμβάνονται η χώρα από την οποία προέρχονται τα διαφημιστικά έσοδα, η γλώσσα της υπηρεσίας και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η διαφήμιση·

64.  πιστεύει ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν διαδικτυακές πλατφόρμες οπτικοακουστικών μέσων και διεπαφές χρήστη, θα πρέπει να υπόκεινται στην οδηγία ΥΟΑΜ, στον βαθμό που παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν κανόνες που διευκολύνουν τον εντοπισμό νομικού περιεχομένου και πληροφοριών, προκειμένου να ενισχυθούν η ελευθερία των μέσων, η πολυφωνία και η ανεξάρτητη έρευνα, καθώς και να διασφαλιστεί η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, με στόχο την προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας· τονίζει ότι για να διασφαλιστεί η ιδέα της δυνατότητας εντοπισμού οπτικοακουστικού περιεχομένου δημόσιου συμφέροντος, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για τη διασφάλιση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας, της πολυμορφίας των πληροφοριών, των απόψεων και των μέσων, καθώς και της προστασίας των παιδιών, των νέων και των μειονοτήτων, αλλά και της προστασίας των καταναλωτών εν γένει· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων· παροτρύνει την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη νόμιμη προσφορά οπτικοακουστικού περιεχομένου, ευνοώντας τα ανεξάρτητα ευρωπαϊκά έργα·

65.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις αλλαγές στις συνήθειες παρακολούθησης οπτικοακουστικού περιεχομένου και τους νέους τρόπους πρόσβασης σε αυτό, ευθυγραμμίζοντας τις γραμμικές με τις μη γραμμικές υπηρεσίες και καθιερώνοντας ελάχιστες απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική τους εφαρμογή, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο αυτό είναι απαραίτητο συμπλήρωμα μη οπτικοακουστικού περιεχομένου ή υπηρεσίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω την έννοια της υπηρεσίας μέσων, η οποία ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας ΥΟΑΜ, με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να παρέχεται επαρκής ευελιξία στα κράτη μέλη και αφετέρου να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι πιθανές κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις των υπηρεσιών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων αυτών, ιδίως όσον αφορά τη διαμόρφωση απόψεων και την πολυφωνία, καθώς και το ζήτημα της συντακτικής ευθύνης·

66.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν με ενιαίο τρόπο και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την απαγόρευση οποιασδήποτε υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων στην ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υποκίνησης σε μίσος ή ρατσισμού·

67.  υπογραμμίζει ότι η προσαρμογή της οδηγίας ΥΟΑΜ θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμιστικού φόρτου και ενίσχυση της συρρύθμισης και της αυτορρύθμισης, εξασφαλίζοντας ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των λοιπών συμμετεχόντων στην αγορά, μέσω μιας οριζόντιας ρυθμιστικής προσέγγισης που θα αφορά όλα τα μέσα ενημέρωσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αρχή της σαφούς αναγνωρισιμότητας και διακριτότητας των διαφημίσεων και του περιεχομένου των προγραμμάτων έναντι της αρχής του διαχωρισμού μεταξύ διαφημίσεων και περιεχομένου των προγραμμάτων σε όλες τις μορφές μέσων ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσο εξακολουθεί να είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το σημείο 6.7 της ανακοίνωσής της σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση·

68.  θεωρεί ότι η νομική έννοια που προβλέπεται στην οδηγία 93/83/ΕΟΚ θα μπορούσε, έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση, να οδηγήσει στη βελτίωση της διασυνοριακής πρόσβασης σε νόμιμο διαδικτυακό περιεχόμενο και υπηρεσίες εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, χωρίς να αμφισβητούνται ούτε οι αρχές της συμβατικής ελευθερίας και της κατάλληλης αμοιβής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ούτε ο εδαφικός χαρακτήρας των αποκλειστικών δικαιωμάτων·

3.3.Κατάλληλο για το σκοπό του κανονιστικό περιβάλλον για τις πλατφόρμες και τους ενδιάμεσους φορείς

3.3.1.Ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών

69.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο τα ενδεχόμενα προβλήματα που σχετίζονται με διαδικτυακές πλατφόρμες θα μπορούσαν να επιλυθούν με την ορθή και πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισονομία και θεμιτός και αποτελεσματικός ανταγωνισμός μεταξύ των διαδικτυακών πλατφορμών και να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρεί μια φιλική προς την καινοτομία πολιτική σε σχέση με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, που θα διευκολύνει την είσοδο στην αγορά και θα προωθεί την καινοτομία· θεωρεί ότι η διαφάνεια, η μη εφαρμογή διακρίσεων, η διευκόλυνση της αλλαγής πλατφόρμας ή διαδικτυακών υπηρεσιών ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να επιλέγουν, η πρόσβαση στις πλατφόρμες, ο εντοπισμός και η άρση των φραγμών στη δημιουργία και την ανάπτυξη πλατφορμών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες·

70.  σημειώνει ακόμη ότι οι διατάξεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο βελτιώθηκαν στη συνέχεια χάρη στην οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και σε άλλα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου για τους καταναλωτές, καθώς και ότι οι εν λόγω οδηγίες πρέπει να επιβληθούν ορθά και να ισχύουν τόσο για τους εμπόρους που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και για τους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στις παραδοσιακές αγορές· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το Κοινοβούλιο προκειμένου να θεσπιστεί σαφής καθοδήγηση για την εφαρμοσιμότητα του κοινοτικού κεκτημένου για τους καταναλωτές στους εμπόρους που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και, εφόσον είναι αναγκαίο, να παρασχεθεί βοήθεια στις αρχές προστασίας των καταναλωτών των κρατών μελών προκειμένου να επιβάλουν ορθά τη νομοθεσία για τους καταναλωτές·

71.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναλύσει τον ρόλο των διαδικτυακών πλατφορμών στην ψηφιακή οικονομία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, γεγονός που θα επηρεάσει μια σειρά επικείμενων νομοθετικών προτάσεων· πιστεύει ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει στον εντοπισμό επιβεβαιωμένων και σαφώς προσδιορισμένων προβλημάτων εντός συγκεκριμένων επιχειρηματικών τομέων και πιθανών κενών όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ διαδικτυακών υπηρεσιών και παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών· τονίζει ότι πλατφόρμες που σχετίζονται με πολιτιστικά αγαθά, και ιδίως με οπτικοακουστικά μέσα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο που θα σέβεται τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας στην πολιτιστική έκφραση·

72.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 όσον αφορά τα αποτελέσματα των σχετικών διαβουλεύσεων και να εξασφαλίσει μια συνεπή προσέγγιση σε επικείμενες νομοθετικές αναθεωρήσεις· εφιστά την προσοχή όσον αφορά την πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά ή φραγμών στην είσοδο στην αγορά επιγραμμικών υπηρεσιών με τη θέσπιση νέων υποχρεώσεων διεπιδότησης συγκεκριμένων παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων·

73.  τονίζει ότι η περιορισμένη ευθύνη των μεσαζόντων είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία του ανοιχτού χαρακτήρα του διαδικτύου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της νομικής σαφήνειας και της καινοτομίας· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διατάξεις σχετικά με την ευθύνη των μεσαζόντων στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ανθεκτικές στο χρόνο και ουδέτερες από τεχνολογική άποψη·

74.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, για να επωφεληθεί από τον περιορισμό της ευθύνης, ο φορέας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, μόλις του γνωστοποιηθούν ή αντιληφθεί παράνομες δραστηριότητες, οφείλει να άρει αμέσως ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης αυτής σύμφωνα με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να αποφευχθεί κάθε ιδιωτικοποίηση της επιβολής του νόμου και να εξασφαλιστεί η λήψη επαρκών και εύλογων μέτρων κατά της πώλησης παράνομου περιεχομένου και αγαθών·

75.  Θεωρεί ότι, με δεδομένες τη γρήγορη εξέλιξη των αγορών και την ποικιλία πλατφορμών, από πλατφόρμες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι πλατφόρμες B2B (μεταξύ επιχειρήσεων), που καλύπτουν διάφορες υπηρεσίες, τομείς και μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων, δεν υπάρχει σαφής ορισμός των πλατφορμών, και μια προσέγγιση «ενιαίου τύπου» θα μπορούσε να παρεμποδίσει σοβαρά την καινοτομία και οδηγήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια οικονομία·

76.  πιστεύει ότι ορισμένοι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι φορείς και διαδικτυακές πλατφόρμες αντλούν εισοδήματα από τα πολιτιστικά έργα και περιεχόμενο, χωρίς όμως να μοιράζονται τα εισοδήματα αυτά με τους δημιουργούς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τεκμηριωμένες επιλογές για την αντιμετώπιση τυχόν έλλειψης διαφάνειας ή μεταβιβάσεων αξίας από το περιεχόμενο προς υπηρεσίες, ώστε να καταστεί δυνατό για τους δημιουργούς, τους καλλιτέχνες και τους δικαιούχους να αμείβονται δίκαια για τη χρήση των έργων τους στο Διαδίκτυο χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία·

3.3.2 Νέες ευκαιρίες που προσφέρει η συνεργατική οικονομία

77.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ανταγωνισμού και της επιλογής των καταναλωτών που απορρέουν από τη συνεργατική οικονομία, καθώς και των ευκαιριών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα, μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και μια πιο κυκλική οικονομία της ΕΕ με την πιο αποδοτική χρήση των πόρων, δεξιοτήτων και άλλων στοιχείων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας μέσω του εντοπισμού των τεχνητών εμποδίων και της σχετικής νομοθεσίας που εμποδίζουν την ανάπτυξή της·

78.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, πώς θα επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στη χειραφέτηση και την προστασία των καταναλωτών και, όπου χρειάζονται διευκρινίσεις, να διασφαλίσει την επάρκεια του νομοθετικού πλαισίου που σχετίζεται με τους καταναλωτές στο ψηφιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πιθανών καταχρήσεων, καθώς επίσης και να προσδιορίσει εάν εκ των υστέρων μέτρα είναι επαρκή ή πιο αποτελεσματικά·

79.  επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον των εταιρειών που χρησιμοποιούν αυτά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται στην καλή φήμη και την εμπιστοσύνη, να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, παρέχοντας παράλληλα νέα εργαλεία ασφάλειας των καταναλωτών·

80.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συγκροτήσει ομάδα ενδιαφερομένων η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας·

81.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές είναι κατάλληλες για την ψηφιακή καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας και του δυναμικού της για πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με τον εντοπισμό νέων μορφών απασχόλησης και την αξιολόγηση της ανάγκης για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας ούτως ώστε τα υφιστάμενα δικαιώματα απασχόλησης και τα συστήματα κοινωνικών να μπορέσουν να διατηρηθούν στον ψηφιακό κόσμο της εργασίας· τονίζει ότι η παροχή κοινωνικής προστασίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει και να διευκολύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών εντός της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς και σε διεθνές επίπεδο·

3.3.3.Καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο

82.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές και νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του παράνομου περιεχομένου και υλικού και της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που θα σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης, την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών και τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της δέουσας νομικής διαδικασίας και του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητο:

   να δημιουργηθούν συνεκτικοί και αποτελεσματικοί μηχανισμοί επιβολής του νόμου για τις ευρωπαϊκές και εθνικές αστυνομικές υπηρεσίες και αρχές επιβολής του νόμου·
   να παρασχεθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους·
   να στηριχθούν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ο διάλογος μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ·
   να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των ενδιάμεσων και των διαδικτυακών πλατφορμών όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   να εξασφαλιστεί ότι η δημιουργία της Μονάδας Διαδικτυακών Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κόλπους της Ευρωπόλ, θα θεμελιωθεί σε νομική βάση κατάλληλη για τις δραστηριότητές της·
   να εξασφαλιστεί η λήψη ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και να ενθαρρυνθούν πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ως στόχο να καταστεί το διαδίκτυο ασφαλές για παιδιά, και
   να υπάρξει συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης·

83.  επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, όσον αφορά την παράβαση σε εμπορική κλίμακα· θεωρεί ότι η επιβολή των πνευματικών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην οδηγία 2004/48/ΕΚ είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι το δικαίωμα δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα είναι αποτελεσματικά μόνον εφόσον είναι αποτελεσματικά και τα μέτρα επιβολής για την προστασία τους·

84.  επισημαίνει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό αριθμό παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην παροχή αξιόπιστων δεδομένων και την αντικειμενική ανάλυση των επιπτώσεων των παραβιάσεων στους οικονομικούς φορείς· ζητεί μια αποτελεσματική, βιώσιμη, αναλογική και εκσυγχρονισμένη προσέγγιση στην επιβολή, την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, ιδίως όσον αφορά την παράβαση σε εμπορική κλίμακα·

85.  σημειώνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραβιάσεις δικαιωμάτων δημιουργού μπορεί να προκύψουν από δυσκολίες για τη νόμιμη εξεύρεση διαθέσιμου επιθυμητού περιεχομένου· ζητεί, συνεπώς, να αναπτυχθεί μια ευρύτερη και φιλική προς τους χρήστες νόμιμη προσφορά περιεχομένου, η οποία να προβληθεί στο κοινό·

86.  επιδοκιμάζει την προσέγγιση της «παρακολούθησης της διαδρομής του χρήματος» και ενθαρρύνει τους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού να αναλάβουν συντονισμένη και αναλογική δράση για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, με βάση την πρακτική των εθελοντικών συμφωνιών· τονίζει ότι η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και τη δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· εμμένει στην άποψη ότι οποιαδήποτε μέτρα ελέγχου θα πρέπει να είναι δικαιολογημένα, συντονισμένα και αναλογικά και να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικών και φιλικών προς τον χρήστη διορθωτικών μέσων για τα θιγόμενα μέρη· θεωρεί απαραίτητη την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες της παραβίασης των δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων·

3.4.Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στα ψηφιακά δίκτυα, υπηρεσίες και υποδομές και στον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

87.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις τεχνολογίες που βασίζονται στα δεδομένα, στα συστήματα πληροφορικής και πληρωμών, στις υποδομές ζωτικής σημασίας και στα επιγραμμικά δίκτυα, είναι αναγκαία η αύξηση των πόρων, καθώς και η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού κλάδου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ιδίως μέσω της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, περιλαμβανομένου και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· στηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω πεδίο·

88.  ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, με ενισχυμένο ρόλο για τον ENISA, ιδίως, για την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων, καθώς και γνώση των βασικών διαδικασιών ασφάλειας μεταξύ των χρηστών, ιδίως των ΜΜΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρείες έχουν βασικά επίπεδα ασφάλειας, όπως η κρυπτογράφηση των δεδομένων και επικοινωνιών από την πηγή μέχρι τον προορισμό και επικαιροποίηση λογισμικού, και να ενθαρρυνθεί η χρήση της έννοιας της ενσωματωμένης στον σχεδιασμό ασφάλειας·

89.  θεωρεί ότι οι πάροχοι λογισμικού πρέπει να προωθούν καλύτερα στους χρήστες τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτής πηγής και τις αναβαθμίσεις του λογισμικού που σχετίζονται με την ασφάλεια· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συγκρότησης ενός ενωσιακής εμβέλειας προγράμματος συντονισμένης δημοσιοποίησης αδυναμιών, ως λύση ενάντια στην εκμετάλλευση των τρωτών σημείων των λογισμικών και τις παραβιάσεις ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων·

90.  πιστεύει ότι η ταχεία έγκριση μιας κατάλληλης για τον σκοπό της οδηγίας ΑΔΠ είναι αναγκαία για τη συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· πιστεύει ότι ένα πιο φιλόδοξο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, είναι ουσιώδους σημασίας για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και ιδίως της προστασίας των δεδομένων·

91.  υπογραμμίζει ότι ο ταχέως αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων σε δίκτυα και εγκληματικών πράξεων στον κυβερνοχώρο απαιτεί μια εναρμονισμένη απάντηση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών· εκτιμά ότι η προσφορά ασφάλειας στο διαδίκτυο συνεπάγεται προστασία των δικτύων και των κρίσιμων υποδομών, εξασφαλίζοντας την ικανότητα των οργάνων επιβολής του νόμου να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα, μεταξύ άλλων την τρομοκρατία, τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση και τη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, και χρήση των δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα για την καταπολέμηση του εγκλήματος εντός και εκτός διαδικτύου· τονίζει ότι η ασφάλεια, ούτως οριζόμενη, μαζί με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο, έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, αποτελεί απαραίτητη βάση για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

92.  υπενθυμίζει ότι εργαλεία όπως η κρυπτογράφηση είναι χρήσιμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ως μέσα για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και τουλάχιστον ενός βασικού επιπέδου ασφάλειας των επικοινωνιών· καταδικάζει το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικούς σκοπούς·

93.  εκφράζει ικανοποίηση για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3) στους κόλπους της Ευρωπόλ, το οποίο συμβάλλει στην ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο· ζητεί να υποβληθεί μία νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της εντολής του EC3 και ζητεί την ταχεία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ, της 12 Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής·

94.  σημειώνει ότι οι αποκαλύψεις για τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση έδειξαν ότι είναι ανάγκη να κερδηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αυστηρής τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς επιβολής του νόμου· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων, όπως οι συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, που σέβονται το κράτος δικαίου και μειώνουν τον κίνδυνο αθέμιτης πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ξένη επικράτεια·

95.  υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ) ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών» μετάδοσης, αποθήκευσης και φιλοξενίας, «γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα»· υπενθυμίζει, ιδιαίτερα, ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αποφάσεις C-360/10 και C-70/10, απέρριψε μέτρα «ενεργού ελέγχου» σχεδόν όλων των χρηστών των σχετικών υπηρεσιών (παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο στη μία περίπτωση, κοινωνικού δικτύου στην άλλη) και διευκρίνισε ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε εντολή η οποία υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να προβεί σε γενικό έλεγχο·

4.ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

96.  πιστεύει ότι, με δεδομένα την πρωταρχική σημασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το γεγονός ότι η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η υπόλοιπη οικονομία, η ψηφιοποίηση του βιομηχανικού τομέα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενεργειακή μετάβασή της, αλλά μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες κατανοήσουν τη σημασία της όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την πρόσβαση σε αναξιοποίητο δυναμικό, με πιο ολοκληρωμένες και διασυνδεδεμένες αλυσίδες αξίας, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ευέλικτα και γρήγορα στις απαιτήσεις των καταναλωτών·

97.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση ένα σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, περιλαμβανομένων του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και της χρήσης κατάλληλων μέσων για επενδύσεις σε Ε&Α και σε υποδομές, για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας σε όλους τους τομείς, όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, οι μεταφορές και ο τομέας του λιανικού εμπορίου, με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της συνδεσιμότητας των αλυσίδων αξίας από την πηγή μέχρι τον προορισμό, καθώς και των καινοτόμων υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων·

98.  θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προβλέψουν και να υιοθετήσουν τις αλλαγές αυτές, προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση·

99.  ζητεί, επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, ιδίως για μια πιθανή επανεξέταση της Small Business Act, δεδομένου ότι είναι επιβεβλημένος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρών επιχειρήσεων, για την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην οικονομία και για μια στενότερη συνεργασία μεταξύ εδραιωμένων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό βιομηχανικό μοντέλο και στην εμφάνιση παγκόσμιων ηγετών·

100.  επαναλαμβάνει τη σημασία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, ιδίως του Galileo και του Egnos, για την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε σχέση με τη θέση και τη χρονοσήμανση δεδομένων για τις εφαρμογές των Μαζικών Δεδομένων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων·

4.1.Οικοδόμηση μιας οικονομίας δεδομένων

101.  θεωρεί ότι η βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία αποτελεί το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει τις ευκαιρίες που οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως η υπολογιστική μαζικών δεδομένων, το υπολογιστικό νέφος, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η τρισδιάστατη εκτύπωση και άλλες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν στην οικονομία και την κοινωνία, ιδίως εάν ενσωματωθούν σε τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η εφοδιαστική, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, το λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η έρευνα ή η υγεία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και εάν χρησιμοποιηθούν από τις δημόσιες αρχές για την ανάπτυξη ευφυών πόλεων, την καλύτερη διαχείριση των πόρων και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος· επισημαίνει ειδικότερα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ψηφιοποίηση του τομέα της ενέργειας με έξυπνους μετρητές, έξυπνα δίκτυα και κέντρα δεδομένων για πιο αποτελεσματική και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας· υπογραμμίζει τη σημασία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στην κατεύθυνση αυτή·

102.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής δωρεάν πρόσβασης, σε ψηφιακή μορφή, σε όλες τις επιστημονικές έρευνες που χρηματοδοτούνται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με δημόσια κονδύλια, εντός εύλογης προθεσμίας που δεν θα είναι επιζήμια για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκδοτικών οίκων στο πλαίσιο αυτό·

103.  καλεί την Επιτροπή να προβεί, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, σε μια ευρεία και διαφανή επισκόπηση σχετικά με τα μαζικά δεδομένα, με τη συμμετοχή όλων των αξιόλογων εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, της κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την πρόβλεψη των αναγκών για τεχνολογίες μαζικών δεδομένων και υπολογιστικής υποδομής, ιδίως υπερυπολογιστών, καθώς και καλύτερες συνθήκες σύμφωνα με το μη κανονιστικό πλαίσιο καθώς και το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και την καινοτομία στον τομέα αυτόν, και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων και προκλήσεων για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης όσον αφορά, για παράδειγμα, την πρόσβαση στα δεδομένα, την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

104.  ζητεί την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και τεχνολογικά ουδέτερης ευρωπαϊκής προσέγγισης και την περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς όσον αφορά το Διαδίκτυο των πραγμάτων και το βιομηχανικό διαδίκτυο, η να οποία εμπερικλείει μια διαφανή στρατηγική θέσπισης προτύπων και διαλειτουργικότητας και να ενισχύει την εμπιστοσύνη στις τεχνολογίες αυτές μέσω της ενσωματωμένης στον σχεδιασμό ασφάλειας, διαφάνειας και ιδιωτικότητας· επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία «ελεύθερη ροή δεδομένων» που θα πρέπει, μετά από μια διεξοδική αξιολόγηση, να αποσαφηνίσει τους κανόνες σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση και την κυριότητα των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των απαιτήσεων εντοπισμού δεδομένων στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να διευκολύνει την μετακίνηση από τον έναν πάροχο υπηρεσιών δεδομένων στον άλλον, για την αποφυγή του εγκλωβισμού και της στρέβλωσης της αγοράς·

105.  πιστεύει ότι οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει εξ ορισμού να έχουν ανοικτά δημόσια δεδομένα· ζητεί να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τον βαθμό και τον ρυθμό της διάθεσης πληροφοριών ως ανοιχτών δεδομένων, τον εντοπισμό βασικών δεδομένων που μπορούν να γίνουν διαθέσιμα και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανοιχτών δεδομένων σε ανοικτή μορφή, λόγω της αξίας τους για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν διασυνοριακές λύσεις, τη διαφάνεια, και τα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία·

106.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, ένα στοιχείο που έχει καίρια σημασία για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ψηφιακή οικονομία· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ενεργοί καταναλωτές στην προώθηση του ανταγωνισμού· τονίζει συνεπώς τη σημασία της καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη χρήση των δεδομένων τους, ιδίως στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται έναντι δεδομένων, και σχετικά με το δικαίωμά τους στη φορητότητα των δεδομένων· παροτρύνει την Επιτροπή να διευκρινίσει τους κανόνες σχετικά με τον έλεγχο και τη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με τη βασική αρχή ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων που τους αφορούν·

107.  εκτιμά ότι η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων και οι αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, όπως ορίζονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένων ειδικών διατάξεων που αφορούν τα παιδιά ως ευάλωτους καταναλωτές, είναι κρίσιμης σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των καταναλωτών σε έναν οικονομικό τομέα που βασίζεται στα δεδομένα· υπογραμμίζει την ανάγκη ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ρόλο των δεδομένων και τη σημασία της ανταλλαγής δεδομένων για τους καταναλωτές, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά τους εντός της οικονομίας, καθώς και την ανάγκη θέσπισης κανόνων σχετικά με την κυριότητα των δεδομένων και τον έλεγχο των πολιτών επί των προσωπικών τους δεδομένων· τονίζει τον ρόλο των εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων που θα πρέπει να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων· ζητεί την προώθηση της «ιδιωτικότητας εξ ορισμού και εκ σχεδιασμού», πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μια προσέγγιση χωρίς διακρίσεις, σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης που βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, η οποία συμβάλλει στην αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου και προσφέρει ασφάλεια δικαίου, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και δημοκρατική εποπτεία και διαρκή έλεγχο από τις δημόσιες αρχές· τονίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρειάζονται ειδική προστασία και αναγνωρίζει ότι η θέσπιση πρόσθετων διασφαλίσεων, όπως η ψευδωνυμοποίηση και η ανωνυμοποίηση, μπορεί να ενισχύσει την προστασία όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται από εφαρμογές μαζικών δεδομένων και παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών·

108.  σημειώνει ότι η αξιολόγηση της οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων από την Επιτροπή θεωρεί τη συγκεκριμένη οδηγία ως εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στα δεδομένα· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις επιλογές πολιτικής για την κατάργηση της οδηγίας 96/9/ΕΚ·

4.2.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της διαλειτουργικότητας και της τυποποίησης

109.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ και η αναθεώρηση του πλαισίου διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των εντολών της Επιτροπής σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πρέπει να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για την αύξηση της διατομεακής και της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας αγαθών και υπηρεσιών μέσω του ταχύτερου προσδιορισμού, με ανοικτό και ανταγωνιστικό τρόπο, των εθελοντικών, προσανατολισμένων στην αγορά και παγκόσμιων προτύπων που να μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από τις ΜΜΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία τυποποίησης περιλαμβάνει όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, να προσελκύσει τις βέλτιστες τεχνολογίες και να αποφύγει τον κίνδυνο δημιουργίας μονοπωλίων ή κλειστών αλυσίδων αξίας, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και να προωθήσει ενεργά τα ευρωπαϊκά πρότυπα διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα των πρωτοβουλιών τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ·

110.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν το μερίδιο του δωρεάν λογισμικού ανοιχτού κώδικα και την εκ νέου χρήση του στις δημόσιες διοικήσεις ως λύση για την αύξηση της διαλειτουργικότητας·

111.  σημειώνει ότι η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη θέσπιση για τα οχήματα μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης, ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης για πιθανές μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στον κανονισμό για το σύστημα e-Call· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα περιορίζει την καινοτομία, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την επιλογή των καταναλωτών·

112.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα της καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών, να αναπτύξει μια συντονισμένη στρατηγική για τη διασύνδεση στον τομέα των μεταφορών και, ιδίως, να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα διασυνδεδεμένα οχήματα ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα για διάφορες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών διάγνωσης και συντήρησης εξ αποστάσεως, και εφαρμογών προκειμένου να διασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να ικανοποιηθεί μια έντονη ανάγκη για προϊόντα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων, αλλά και για την εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας των επιβατών· πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ του κλάδου αυτοκίνησης και του κλάδου τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διασυνδεδεμένα οχήματα και η υποδομή για τα διασυνδεδεμένα οχήματα θα αναπτυχθούν βάσει κοινών προτύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη·

4.3.Ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς

113.  επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ έχουν τεράστια επίδραση ση χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· αναγνωρίζει ότι η συμμετοχή των γυναικών στον ψηφιακό τομέα έχει θετικό αντίκτυπο στο ΑΕγχΠ της ΕΕ· αναγνωρίζει το σημαντικό δυναμικό των γυναικών στο πεδίο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη να αρθούν τα στερεότυπα που αφορούν το φύλο και υποστηρίζει πλήρως και ενθαρρύνει μια ψηφιακή επιχειρηματική αντίληψη για γυναίκες, καθώς και την ενσωμάτωσή τους και τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας·

114.  αναγνωρίζει τη δυνατότητα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς να εξασφαλίσει την πρόσβαση και τη συμμετοχή όλων των πολιτών, περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ηλικιωμένων, των μειονοτήτων και άλλων πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όσον αφορά όλες τις πτυχές της ψηφιακής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και υπηρεσιών που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα, ιδίως με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και διασφαλίζοντας ότι όλα τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής διοίκησης είναι πλήρως προσβάσιμα· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές και ενθαρρύνει την κύρωσή της το συντομότερο δυνατόν· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα ανάγκη για ταχεία έγκριση της πρότασης για έκδοση οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα·

4.3.1.Ψηφιακές δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη

115.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά τις δεξιότητες αποτελεί πρόβλημα για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως μια στρατηγική για τις δεξιότητες ώστε να καλυφθεί το κενό αυτό· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πιστώσεις από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων με σκοπό την υποστήριξη των τοπικών οργανώσεων που παρέχουν ψηφιακές δεξιότητες σε μειονεκτούντες νέους· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στήριξη μέσω της διάθεσης κτιριακών εγκαταστάσεων·

116.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και το διαδίκτυο για όλους τους πολίτες της ΕΕ, και ιδίως τους πιο αδύναμους, μέσω πρωτοβουλιών και συντονισμένων δράσεων και επενδύσεων για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για τη διδασκαλία του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας· τονίζει ότι η ικανότητα χρήσης των ΜΜΕ με ανεξάρτητο και κριτικό πνεύμα και η διαχείριση της υπερπροσφοράς πληροφοριών αποτελεί διά βίου εκπαιδευτικό καθήκον που αφορά όλες τις ηλικίες, υπόκειται σε διαρκή μεταβολή και θα επέτρεπε σε όλες τις ηλικίες να διαχειριστούν ορθά και με τρόπο αυτόνομο την υπερπροσφορά πληροφοριών· επισημαίνει ότι καθώς τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκα, προκύπτουν νέες ανάγκες – ιδίως όσον αφορά δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) – στους τομείς της κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης·

117.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολικά προγράμματα σπουδών, να βελτιώσουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και τεχνικών σχολών, με στόχο την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης που αναγνωρίζονται από το σύστημα ECTS· τονίζει ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη χρήση και την σε βάθος κατανόηση νέων μέσων και ψηφιακών και πληροφοριακών συσκευών και διεπαφών, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να είναι ενεργοί χρήστες αυτών των νέων τεχνολογιών και όχι απλώς τελικοί χρήστες· υπογραμμίζει τη σημασία της κατάλληλης κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές δεξιότητες, και στο πώς μπορούν να τη διδάξουν αποτελεσματικά αυτές τις δεξιότητες, μεταξύ άλλων με την επιτυχία της βασισμένης στο παιχνίδι ψηφιακής μάθησης, καθώς και στο πώς να τις χρησιμοποιούν προς στήριξη της μαθησιακής διαδικασίας εν γένει, καθιστώντας, τα μαθηματικά τις ΤΠ, τις επιστήμες και την τεχνολογία πιο ελκυστικά γνωστικά αντικείμενα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την έρευνα σχετικά με την επίδραση των ψηφιακών μέσων στις γνωστικές ικανότητες·

118.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση είναι αναγκαίες ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι, και ιδίως οι λιγότερο ειδικευμένοι, είναι εξοπλισμένοι με τις κατάλληλες δεξιότητες για την ψηφιακή οικονομία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, από κοινού με τον ιδιωτικό τομέα, τυποποιημένα και πιστοποιημένα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης και καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες, με εύκολη πρόσβαση για όλους, προκειμένου οι συμμετέχοντες να διδαχθούν ένα ελάχιστο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να μετατρέψουν αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα σε αναπόσπαστο τμήμα των εγγυήσεων για τη νεολαία· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τη βάση για την αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων καθιερώνοντας ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή σύστημα κατάταξης, σύμφωνα με το παράδειγμα του ευρωπαϊκού κοινού πλαισίου αναφοράς για την εκμάθηση και τη διδασκαλία γλωσσών· τονίζει ότι η πολιτιστική πολυμορφία στην Ευρώπη, όπως και η πολυγλωσσία, επωφελούνται από τη διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενο·

119.  χαιρετίζει τη δημιουργία του πανευρωπαϊκού μεγάλου συνασπισμού για την ψηφιακή απασχόληση, ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ· επικροτεί τις σκέψεις της Επιτροπής αναφορικά με την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων γνώσεων για τον δημόσιο τομέα μέσω πιστοποιημένων τεχνολογιών νέφους και μεθόδων εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που θα συμφωνούν με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· είναι της άποψης ότι η χρήση των τεχνολογιών αυτών απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια κατάρτισης στη βιβλιοθηκονομία και τα επαγγέλματα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης· ζητεί οι ψηφιακές μορφές συνεργασίας και επικοινωνίας –με τη χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη των αδειών creative commons– να διδάσκονται και να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση πέρα από εθνικά και γλωσσικά σύνορα, καθώς και σε δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, και να προωθούνται στο πλαίσιο διαγωνισμών δημόσιων προμηθειών· σημειώνει τον ζωτικό ρόλο της διττής εκπαίδευσης·

120.  σημειώνει ότι πρέπει να προωθηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό της ΕΕ, περιλαμβανομένου του «ψηφιακού εργατικού δυναμικού» που απασχολείται σε μη τυποποιημένες μορφές εργασίας, είναι εφοδιασμένο με τις σωστές δεξιότητες για την ψηφιακή οικονομία· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει, ως μέτρο για τη βελτίωση της πρόσβασης των εργαζομένων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέτρα τα οποία εγγυώνται κατ’ ελάχιστον το δικαίωμα των εργαζομένων σε εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές·

4.3.2.Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

121.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διοίκησης αποτελεί προτεραιότητα για την καινοτομία, καθόσον έχει αποτέλεσμα μόχλευσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ενισχύει την αποδοτικότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη διαφάνεια, μειώνει το κόστος και τον διοικητικό φόρτο, επιτρέπει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και παρέχει καλύτερες, πιο εύχρηστες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές κοινωνικές καινοτομίες· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει το παράδειγμα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αναπτύξει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση· πιστεύει ότι αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών και τις βέλτιστες πρακτικές, περιλαμβανομένων και κριτηρίων αξιολόγησης της προόδου, σε μια τομεακή προσέγγιση βήμα προς βήμα για την εφαρμογή στις δημόσιες διοικήσεις της αρχής «μόνο μία φορά», σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να ζητούνται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί σε δημόσια αρχή, και εξασφαλίζοντας παράλληλα την ιδιωτική ζωή των πολιτών και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις αρχές της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και με υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες αυτές· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την πλήρη διασυνοριακή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας (e-ID) υψηλής κρυπτογράφησης και την ηλεκτρονική υπογραφή, ιδίως με την ταχεία εφαρμογή του κανονισμού eIDAS και την αύξηση της επιγραμμικής διαθεσιμότητας δημόσιων υπηρεσιών· τονίζει τη σημασία που έχει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε διασυνδεδεμένα εμπορικά μητρώα·

122.  ζητεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και πλήρως προσβάσιμης ενιαίας ψηφιακής πύλης, στη βάση πρωτοβουλιών και δικτύων που ήδη υπάρχουν, ως ενιαίας ψηφιακής διαδικασίας από την πηγή μέχρι τον προορισμό, για τη σύσταση και τη λειτουργία επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, από τη διαδικτυακή σύσταση της εταιρείας, τα ονόματα τομέα, την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τη συμμόρφωση, την αναγνώριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ένα απλουστευμένο διαδικτυακό σύστημα για τον ΦΠΑ, διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προϊόντων, πληροφορίες που αφορούν την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού και την απόσπαση εργαζομένων, τα δικαιώματα των καταναλωτών, την πρόσβαση σε δίκτυα καταναλωτών και επιχειρήσεων, τις διαδικασίες κοινοποίησης και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

123.  καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης, όπως προβλέπεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες, και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία, ώστε να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό τους·

124.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι δομές υπολογιστικού νέφους για τους ερευνητές και τα πανεπιστήμια παρουσιάζονται κατακερματισμένες· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει, σε συνεργασία με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ένα σχέδιο δράσης που θα οδηγήσει στη θέσπιση, έως το τέλος του 2016, του ευρωπαϊκού ανοικτού υπολογιστικού νέφους της επιστήμης, που θα πρέπει να ενσωματώνει αρμονικά, υφιστάμενα δίκτυα, δεδομένα, υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υποδομών σε όλα τα επιστημονικά πεδία, εντός ενός πλαισίου κοινών πολιτικών, προτύπων και επενδύσεων· πιστεύει ότι αυτό πρέπει να χρησιμεύσει ως κίνητρο για την ανάπτυξη υπολογιστικών νεφών πέραν του επιστημονικού τομέα, για την καλύτερη διασύνδεση των κέντρων καινοτομίας και των οικοσυστημάτων νεοσύστατων επιχειρήσεων, και για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας κατά την διάθεση της τεχνολογίας στην αγορά, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες εμπιστευτικότητας, καθώς και για τη διευκόλυνση του διεθνούς συντονισμού και συνεργασίας στο πεδίο αυτό··

125.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τους στόχους σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως συστατικά στοιχεία για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά, για την οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με μια σφαιρική προσέγγιση προς την ανοικτή επιστήμη, την ανοικτή καινοτομία, τα ανοικτά δεδομένα και τη μεταφορά γνώσεων· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, την αυξημένη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτής πηγής, ιδιαιτέρως στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις δημόσιες διοικήσεις, και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», προσαρμοσμένης στη μικρή διάρκεια των κύκλων καινοτομίας του τομέα των ΤΠΕ· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία που έχουν όλες οι σχετικές πρωτοβουλίες, από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας στα ευρωπαϊκά τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης, μέχρι προγράμματα επιτάχυνσης για νεοσύστατες επιχειρήσεις και κοινές τεχνολογικές πλατφόρμες, καθώς και τη δυνατότητα αποτελεσματικής αδειοδότησης για ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας, εντός των περιορισμών της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους αδειοδότησης, προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα Ε&Α και τυποποίησης και να προωθηθεί η καινοτομία·

126.  παροτρύνει την Επιτροπή να εστιάσει στην εφαρμογή των διατάξεων για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων), προκειμένου να δοθούν συνολικά οικονομικά οφέλη και να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων στην αγορά της ΕΕ τηρώντας όλα τα κριτήρια επιλογής, αποκλεισμού και ανάθεσης. τονίζει την υποχρέωση για τις αναθέτουσες αρχές να παρέχουν μια ένδειξη των κύριων λόγων για την απόφασή τους να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα τις συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των καινοτόμων εταιρειών και των ΜΜΕ στις αγορές των δημόσιων συμβάσεων·

4.4.Διεθνής διάσταση

127.  υπογραμμίζει τη σημασία ενός πλήρως ανεξάρτητου μηχανισμού διακυβέρνησης του Διαδικτύου, προκειμένου να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ως ένα διαφανές και πολυσυμμετοχικό μοντέλο πολυμερούς διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο θα βασίζεται στην αρχή του διαδικτύου ως ενιαίας, ανοικτής, ελεύθερης και σταθερής πλατφόρμας· θεωρεί απαραίτητο να αξιοποιηθεί η καθυστέρηση στη μετάβαση της διαχείρισης του ICANN για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού· πιστεύει ακράδαντα ότι η παγκόσμια διάσταση του διαδικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και καλεί την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής, να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της ΕΕ στις πλατφόρμες διακυβέρνησης του Διαδικτύου και να παρεμβαίνει πιο δυναμικά στα παγκόσμια φόρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων, τις προετοιμασίες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου·

128.  αναγνωρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της οικονομίας των δεδομένων· υπενθυμίζει ότι η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς εξαρτάται από την ελεύθερη ροή δεδομένων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν μέτρα, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων και ασφαλείς διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων και την ισχύουσα νομολογία της ΕΕ, κατά την ανάπτυξη της συνεργασίας με τρίτες χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

o
o   o

129.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 318 της 4.12.2015, σ. 1.
(2) ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77.
(3) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.
(4) ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14.
(5) ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72.
(6) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
(7) ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 1.
(8) EE L 165 της 18.6.2013, σ. 1.
(9) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(10) ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 7.
(11) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(12) ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 1.
(13) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(14) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(15) ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20.
(16) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0273.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0220.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0051
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0071.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0067.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0536.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0454.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0436.
(28) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0377.
(29) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0327.
(30) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0239.
(31) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0215.
(32) ΕΕ C 434 της 23.12.2015, σ. 2.
(33) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 64.
(34) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 22.
(35) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 64.
(36) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
(37) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 33.
(38) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 45.
(39) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 24.
(40) Eurostat 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet
(41) Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τη μελλοντική χρήση της ζώνης UHF.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου