Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0032(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0288/2015

Ingediende teksten :

A8-0288/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0101

Aangenomen teksten
PDF 250kWORD 96k
Dinsdag 12 april 2016 - Straatsburg Definitieve uitgave
Fokdieren en levende producten ervan ***I
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 april 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor de handel in en de invoer in de Unie van fokdieren en levende producten ervan (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2014)0005 - 2014/0032(COD)),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2014)0004 - 2014/0033(COD)),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 42 en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0032/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 maart 2014(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 18 december 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0288/2015),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast;

2.  is van mening dat vanwege de opname van de inhoud van het Commissievoorstel COM(2014)0004 in dat standpunt, wetgevingsprocedure 2014/0033(COD) is komen te vervallen;

3.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 226 van 16.7.2014, blz. 70.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 april 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij ("Fokkerijverordening")
P8_TC1-COD(2014)0032

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/1012.)

Juridische mededeling