Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0032(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0288/2015

Predkladané texty :

A8-0288/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0101

Prijaté texty
PDF 330kWORD 96k
Utorok, 12. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty ***I
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. apríla 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmienkach na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich dovoz do Únie (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)00052014/0032(COD)),

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0032/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0288/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  domnieva sa, že v dôsledku zapracovania obsahu návrhu Komisie COM(2014)0004 do tejto pozície sa legislatívny postup 2014/0033(COD) stal bezpredmetný;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 70.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. apríla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“)
P8_TC1-COD(2014)0032

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/1012.)

Právne oznámenie