Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2060(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0027/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 22
CRE 11/04/2016 - 22

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0108

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 443kWORD 114k
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων
P8_TA(2016)0108A8-0027/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων (2015/2060(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, όπως εκφράζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 121 και 138 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 14 της ΣΛΕΕ σχετικά με την Ευρωομάδα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Οκτωβρίου 2010, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαΐου 2011, σχετικά με «την ΕΕ ως παγκόσμιο παράγοντα: ο ρόλος της σε πολυμερείς οργανισμούς»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με «την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις»(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την «Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών»(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία (έκθεση de Larosière),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Πέντε Προέδρων του Ιουνίου 2015 με την οποία ζητείται η ενοποίηση της εξωτερικής εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0027/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που επηρεάζει τη σωστή κατανομή των πόρων στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της απασχόλησης, αποτελεί παγκόσμιο συλλογικό αγαθό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομιών σε όλο τον κόσμο καθιστά αναγκαία τη μετάβαση προς ολοένα και πιο παγκόσμιες μορφές διακυβέρνησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η ΕΕ δεν είναι σε θέση να ομιλεί με μία φωνή σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα, όλες οι ευρωπαϊκές τοποθετήσεις πρέπει να συντονιστούν ώστε η παγκόσμια διακυβέρνηση να διαμορφωθεί σύμφωνα με τους στόχους και τις αξίες των συνθηκών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός δημοκρατικού πλαισίου με στόχο την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε διύλιση των ευθυνών και έλλειψη λογοδοσίας επί ζημία της δημοκρατίας· ότι τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, όχι να περιοριστούν σε ρόλο απλού επικυρωτή αποφάσεων, αλλά να ενσωματωθούν ενεργά και πλήρως στο σύνολο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι διεθνείς οργανισμοί και όργανα, με τις δικές τους ξεχωριστές δομές διακυβέρνησης και αρμοδιότητες δράσης δημιουργήθηκαν διαχρονικά ως απάντηση σε κάθε συγκεκριμένη κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει οδηγήσει σε πολυπλοκότητα, και ορισμένες φορές σε αλληλεπικάλυψη καθηκόντων και σε αδιαφάνεια του υφιστάμενου συστήματος και έλλειψη συνολικού συντονισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001(6), δυνάμει των οποίων οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, πρέπει να εφαρμόζονται σε οργανισμούς και όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες προβλέπουν ότι κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, υπό οποιαδήποτε μορφή, των θεσμικών και άλλων οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης (άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ίδιος βαθμός διαφάνειας πρέπει να εφαρμόζεται στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και φόρα, ιδίως όταν θεσπίζουν κανόνες που επηρεάζουν τους πολίτες της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλία των νομικών δομών καθώς και των τρόπων χρηματοδότησης και λειτουργίας των διεθνών οικονομικών οργανισμών και οργάνων(7) καθιστά δύσκολη τη συνολική εποπτεία, παρά το ότι η συνέπεια στις διαδικασίες χρηματοδότησης και λειτουργίας έχει θεμελιώδη σημασία για τη διασφάλιση διεθνών ίσων όρων ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι πραγματικοί διεθνείς οργανισμοί ευρέος σκοπού και ευρείας σύνθεσης που έχουν συσταθεί δυνάμει συνθηκών, ενώ η G20, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και η Επιτροπή της Βασιλείας είναι άτυπα δημόσια όργανα με περιορισμένο αριθμό μελών, ορισμένα εκ των οποίων πήραν νέα ώθηση μετά την κρίση, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός των Επιτροπών Χρηματιστηριακών Αξιών (IOSCO), η Διεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών (IAIS), ο Διεθνής Οργανισμός Εποπτών Συνταξιοδοτικών Συστημάτων (IOPS) και ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) είναι ιδιωτικές ενώσεις τεχνικού και τομεακού χαρακτήρα με μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή των αντίστοιχων κλάδων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη υπάρχουν άτυπες επαφές, έστω και χωρίς συστηματικό χαρακτήρα, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ορισμένους από αυτούς τους οργανισμούς και όργανα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια είναι σημαντική για τη δημοκρατία, ενώ η προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση ώθησε την G20 να καταρτίσει ένα παγκόσμιο θεματολόγιο που εστιάζεται σε μια ουσιαστική δέσμη συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων, ενώ πιο μακροπρόθεσμα ένα αυθεντικό πολυμερές δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας είναι απαραίτητο στοιχείο για τη νομιμοποίησή της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντίστοιχοι ρόλοι των τραπεζών και των αγορών στη χρηματοδότηση της οικονομίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2008 αποκάλυψε την κραυγαλέα απουσία παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μακροοικονομικά θέματα απαιτούν μεγαλύτερο συντονισμό, ιδίως στον φορολογικό τομέα· ότι, κατά συνέπεια, κοινό στόχο όλων των ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να αποτελεί ο σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα παρέχει χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και η διασφάλιση συνέπειας μεταξύ παγκόσμιου και τοπικού επιπέδου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία νέων εποπτικών φορέων της ΕΕ δεν πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως την αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων της ΕΕ, κάτι που μπορεί να έχει αντιδημοκρατικές συνέπειες, όπως να καταστεί πιθανότερος ο αποκλεισμός μειονοτήτων, και να δημιουργηθεί δυσαρέσκεια μεταξύ των εταίρων της ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ αποφάσισε να συμπεριλάβει το Renminbi στο καλάθι νομισμάτων που απαρτίζουν το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα του ΔΝΤ· ότι αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση του βάρους τόσο του ευρώ όσο και της λίρας στερλίνας, αλλά όχι σε αλλαγή του βάρους του αμερικανικού δολαρίου· ότι τούτο τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή·

1.  τονίζει την ανάγκη διευρυμένης διεθνούς συνεργασίας στα κανονιστικά ζητήματα, με ισχυρή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2.  ανησυχεί από την απουσία συνοχής, λόγω του κατακερματισμού και της ποικιλομορφίας των διάφορων οργανισμών/οργάνων, και από τις καθυστερήσεις υλοποίησης σχετικά με τις διατάξεις και τους προσανατολισμούς που συμφωνούνται σε διεθνές επίπεδο·

3.  ζητεί να διευκρινισθούν οι τομείς αρμοδιότητας του κάθε οργανισμού/οργάνου και οι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν και χρηματοδοτούνται, συμπεριλαμβανομένων οικειοθελών εισφορών, δώρων και δωρεών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απουσία συμφέροντος και η νομιμότητα των αποφάσεων·

4.  ζητεί καλύτερη συνοχή πολιτικών και συντονισμό μεταξύ των παγκόσμιων θεσμικών οργάνων, με την εισαγωγή ολοκληρωμένων προτύπων δημοκρατικής νομιμότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας και ακεραιότητας· θεωρεί ότι τούτο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αφορά:

   τις σχέσεις με το κοινό (για παράδειγμα, δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα, ανοιχτός διάλογος με διάφορους ενδιαφερόμενους, καθιέρωση υποχρεωτικών μητρώων διαφάνειας και κανόνες για τη διαφάνεια των συνεδριάσεων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων)·
   τους εσωτερικούς κανόνες (για παράδειγμα, έμψυχο δυναμικό με βάση τις δεξιότητες, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων)·

5.  εκτιμά πως η υπο-εκπροσώπηση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών στους περισσότερους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς, νομισματικούς και ρυθμιστικούς οργανισμούς και όργανα δημιουργεί μια έλλειψη ισορροπίας και ότι, κατά συνέπεια, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιμετωπίζονται σωστά τα ζητήματα που συνδέονται με τις ανισότητες ή με τη χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών·

6.  θεωρεί ότι, πέραν των γεωγραφικών ανισοτήτων στην εκπροσώπηση, υπάρχουν επίσης ορισμένοι κλάδοι, ιδίως η κοινωνία των πολιτών, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι υπο-εκπροσωπούνται στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά, νομισματικά και ρυθμιστικά όργανα· θεωρεί καθήκον αυτών των οργάνων και τομέων να προσπαθήσουν να βελτιωθεί η κατάσταση·

7.  εκφράζει την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να απλουστεύσει και να κωδικοποιήσει την εκπροσώπησή της σε πολυμερείς οργανισμούς/όργανα με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας της συμμετοχής της Ένωσης στους εν λόγω οργανισμούς, την αύξηση στην επιρροή της και την προώθηση της νομοθεσίας που έχει εγκρίνει μέσω δημοκρατικής διαδικασίας· επιπλέον, θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο προορατικός παγκόσμιος παράγοντας όσον αφορά τη διασφάλιση των μελλοντικών δεσμεύσεων της G20, όπως ο μετασχηματισμός του σκιώδους τραπεζικού συστήματος, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι αναδυόμενοι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία θα εντάσσονται στην ατζέντα του αρμόδιου παγκόσμιου οργανισμού·

8.  καλεί τους ευρωπαϊκούς φορείς να εστιάσουν περισσότερο στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών τομέων της ΕΕ κατά τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

9.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει να καταστεί πλήρες μέλος των διεθνών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν έχει ακόμα συμβεί και κρίνεται αναγκαίο (όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ)· καλεί τους σχετικούς οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να προβούν σε όλες τις απαραίτητες κανονιστικές τροποποιήσεις που θα καταστήσουν εφικτή την πλήρη συμμετοχή της ΕΕ·

10.  θεωρεί επιζήμιες για την Ευρωπαϊκή Ένωση τις καταστάσεις όπου ένας εκπρόσωπος ενός κράτους μέλους ή μιας εθνικής αρχής υποστηρίξει, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου οργανισμού/οργάνου, θέσεις αντίθετες προς τις ευρωπαϊκές νομοθετικές ή κανονιστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί δημοκρατικά κατά πλειοψηφία· ζητεί, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί και να καταστεί αποτελεσματικότερος ο συντονισμός μεταξύ των εν λόγω εκπροσώπων, για παράδειγμα μέσω της θέσπισης δεσμευτικών μηχανισμών·

11.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή, όταν εκπροσωπεί την Ένωση σε έναν διεθνή οργανισμό ή όργανο, ή παρακολουθεί έναν ιδιωτικό ειδικευμένο φορέα, να είναι περισσότερο άμεσα υπόλογη στους πολίτες· τονίζει τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία·

12.  εκτιμά πως οι προτεραιότητες των οργανισμών και των σχετικών ομάδων εργασίας θα πρέπει να διευκρινισθούν και να επισημοποιηθούν· ότι η συστηματική προσφυγή στη συναίνεση όχι μόνο απειλεί να ανακόπτει τις εργασίες αλλά και να νοθεύει το περιεχόμενο των συστάσεων και ότι η σύνθεση των οργανισμών πρέπει να αντικατοπτρίζει την ποικιλία των τρόπων χρηματοδότησης των οικονομιών και των μοντέλων εποπτείας·

13.  τονίζει την ανάγκη να διενεργούνται εκ των προτέρων αξιολογήσεις κατά την ανάπτυξη ρυθμιστικών και εποπτικών πολιτικών και άλλων πολιτικών του χρηματοπιστωτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί ότι εν λόγω αξιολογήσεις δεν θίγουν τα πολιτικά προνόμια των συννομοθετών·

14.  εκτιμά πως η εφαρμογή των συστάσεων από τα διάφορα συμμετέχοντα κράτη παραμένει ανεπαρκής εν όψει της δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως·

15.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) συμμετέχει επί του παρόντος στην ανάπτυξη προτύπων στον ασφαλιστικό τομέα· αναγνωρίζει ότι η Διεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών (IAIS) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ασφαλιστική πολιτική, αλλά τονίζει ότι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) θα είχε το όφελος της ενίσχυσης της συμβολής της ευρωπαϊκής ειδικής εμπειρογνωμοσύνης στον ασφαλιστικό τομέα και θα εξασφάλιζε ότι τα πρότυπα που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αντιβαίνουν στη λογική που πρώτη ανέπτυξε η ΕΕ·

16.  χαιρετίζει το έργο του ΟΟΣΑ στον φορολογικό τομέα, ιδίως το σχέδιο των ΟΟΣΑ/G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών (BEPS)· θεωρεί ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής αποτελεί την επόμενη πρόκληση· τονίζει ότι ο συντονισμός μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών που είναι μέλη της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να ακουστεί η φωνή της ΕΕ·

17.  επικροτεί την προθυμία του Προέδρου της ΕΚΤ να συνεχίσει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον ρόλο της ΕΚΤ σε τραπεζικά θέματα, ιδίως στο πλαίσιο οργανισμών που θέτουν παγκόσμια πρότυπα, όπως το FSB·

18.  χαιρετίζει τις οργανωτικές διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ που είναι μέλη της Ασιατικής Επενδυτικής Τράπεζας Υποδομών, βάσει των οποίων τα εν λόγω μέλη της ζώνης του ευρώ εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με μία και μόνη έδρα·

19.  διατυπώνει κατά συνέπεια τις ακόλουθες προτάσεις:

   καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βασιστεί στις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να εκπονήσει έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία, που θα καθοδηγεί τις ενέργειες των εκπροσώπων της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς και όργανα· ζητεί την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία εκπόνησης∙
   τονίζει ιδίως τις ανησυχίες του σε σχέση με το καταστατικό, τη χρηματοδότηση και λειτουργία των εν λόγω οργανισμών και οργάνων, την αλληλεπίδρασή τους με τις αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και με την κοινή γνώμη, την επικοινωνία τους και την πρόσβαση στα έγγραφά τους· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί δίκαιη ισορροπία συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ με επαρκή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και οικονομικά μέσα, με σκοπό να ενισχυθεί η φωνή της κοινωνίας των πολιτών
   καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, καθώς και τα κράτη μέλη, να προωθήσουν τη λογοδοσία κάθε Ευρωπαίου εκπροσώπου προς δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα·
   ζητεί να εγκριθεί διοργανική συμφωνία με στόχο να επισημοποιηθεί ένας «χρηματοπιστωτικός διάλογος», ο οποίος θα οργανώνεται μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχει ως στόχο την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την έγκριση και τη συνεκτικότητα των ευρωπαϊκών θέσεων κατά τις παραμονές μεγάλων διαπραγματεύσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι θέσεις αυτές θα συζητούνται και θα γίνονται γνωστές εκ των προτέρων, και θα εξασφαλίζεται η επακολούθηση, με την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά αναφορές για την εφαρμογή και τον έλεγχο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών· προτείνει να είναι προσκεκλημένοι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και, όποτε χρειάζεται, οι ιθύνοντες των ενδιαφερομένων διεθνών οργανισμών· θεωρεί ότι η περιοδικότητα και ο χαρακτήρας αυτού του διαλόγου (δημόσιος ή κεκλεισμένων των θυρών) θα ορίζονται ανάλογα με τις πρακτικές απαιτήσεις· είναι της γνώμης ότι είναι επίσης αναγκαία η ενεργός συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στα αντίστοιχα επίπεδα, με έλεγχο των θέσεων που εκφράζουν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών·
   θεωρεί ότι αυτές οι λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να συμπληρώνονται από προορατικά ψηφίσματα «καθοδήγησης», που θα εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο με την κατάλληλη συχνότητα, και που θα εκφράζουν την άποψή του σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς πολιτικής·
   παρατηρεί ότι, στα θέματα όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συννομοθέτης με το Συμβούλιο, ο διάλογος αυτός θα χρησιμεύει για τον προσδιορισμό της διαπραγματευτικής εντολής, ώστε να ενοποιούνται οι ευρωπαϊκές θέσεις βάσει νομοθετικών επιλογών λαμβανομένων κατά πλειοψηφία ή να αποτρέπονται ασυνέπειες σε σχέση με υπό έγκριση νομοθετήματα·
   καλεί τους ευρωπαίους εκπροσώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις στη συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των διεθνών απαιτήσεων/προτύπων και της εγκριθείσας δεσμευτικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και στο θέμα της συμμόρφωσης ώστε να διασφαλιστούν πραγματικά ίσοι όροι ανταγωνισμού παγκοσμίως·
   ζητεί να ενισχυθεί η λογοδοσία της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εξορθολογισμό της διαδικασίας καθορισμού των θέσεων της ΕΕ στις συνεδριάσεις της G20 σε τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την απασχόληση, την ενέργεια, το εμπόριο, την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της διαφθοράς·
   παροτρύνει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν χωρίς καθυστέρηση με τις διατάξεις περί ειλικρινούς συνεργασίας·
   καλεί τα κράτη μέλη να αποδεχθούν την εκπροσώπηση της Τραπεζικής Ένωσης στην Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού·
   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα εργασίας της την εξωτερική διάσταση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κανονισμών, ήτοι το έργο που αναμένεται να επιτελεστεί στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και, προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή της εσωτερικής πολιτικής, να συστήσει ομάδα εργασίας για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·
   λαμβάνει υπό σημείωση την πρωτοβουλία της Επιτροπής για πρόοδο προς μια ενιαία εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ στο ΔΝΤ· θεωρεί ότι τούτο δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της δυνατότητας να αποτελέσει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση μία ενιαία ομάδα στο εσωτερικό του ΔΝΤ·
   επισημαίνει ότι, βάσει του Πρωτοκόλλου αριθ. 14 της ΣΛΕΕ, ο ενισχυμένος συντονισμός των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ είναι ευθύνη της Ευρωομάδας, ο χαρακτήρας της οποίας είναι προσωρινός και ανεπίσημος σε αναμονή της υιοθέτησης του ευρώ ως νομίσματος από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης· θεωρεί ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία της Ευρωομάδας θα μπορούσαν να βελτιωθούν· είναι της γνώμης, σύμφωνα και με το πνεύμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012(8), η οποία διατυπώνει βηματικές συστάσεις για την τραπεζική, την οικονομική, τη δημοσιονομική και την πολιτική ένωση, θα πρέπει να βρεθεί μια πιο επίσημη και μόνιμη λύση· υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία του ρόλου του Ευρωπαίου Επιτρόπου του αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις χρήζει ενίσχυσης, συνοδευόμενης από ισχυρούς μηχανισμούς λογοδοσίας απέναντι τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο·
   θεωρεί ότι, πέρα από τη μοναδική περίπτωση του ΔΝΤ, μέσα στα επόμενα χρόνια πρέπει να εφαρμοστεί προοδευτικός εξορθολογισμός της εκπροσώπησης της ΕΕ, καταρχάς με ενίσχυση του συντονισμού και στη συνέχεια, ύστερα από αξιολόγηση, με ενοποίηση των εδρών· θεωρεί ότι η συμμετοχή στους εν λόγω οργανισμούς και τα όργανα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ), του Συμβουλίου/της Ευρωομάδας και των εθνικών αρχών· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει παράλληλα να ασχοληθεί με τη λειτουργία των εν λόγω οργανισμών και οργάνων με στόχο να υπάρξει μετάβαση από τη συναίνεση σε ένα σύστημα ψηφοφορίας με σταθμισμένη πλειοψηφία·
   υπογραμμίζει ότι είναι καθήκον της Επιτροπής, του Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, της Ευρωομάδας να ενισχύσουν τον συντονισμό μέσω προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων· θεωρεί ότι, εν ανάγκη, πρέπει να συσταθούν νέες ad hoc ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, όπως η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η ομάδα εργασίας για θέματα ΔΝΤ (SCIMF), η ομάδα εργασίας της Ευρωομάδας (EWG) και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ)·
   ζητεί ενδελεχή εκτίμηση της διπλής έδρας που αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Προεδρία της Επιτροπής κατά τις συνεδριάσεις της G20, προκειμένου να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό αυτή η διευθέτηση υποσκάπτει την εξωτερική αξιοπιστία της ΕΕ, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· εκτιμά ότι, για να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση των κρατών μελών που εκπροσωπούνται μεμονωμένα, είναι δυνατές διάφορες βελτιώσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού πριν από τις συνεδριάσεις και θα προωθήσουν μια ισχυρή ευρωπαϊκή φωνή στις εν λόγω συνεδριάσεις·
   καλεί τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν την κατάρτιση χάρτη πορείας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός παγκόσμιου, βασισμένου σε συνθήκη, χρηματοπιστωτικού οργανισμού, στο πνεύμα των προτάσεων της έκθεσης de Larosière, με ευρεία αρμοδιότητα διατύπωσης συστάσεων, διαπραγμάτευσης ελάχιστων δεσμευτικών προτύπων, πολυμερείς μηχανισμούς διακανονισμού διαφορών και, όπου χρειαστεί, κυρώσεις· πιστεύει ότι η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, ιδίως στον εμπορικό τομέα μέσω του ΠΟΕ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συγκροτηθούν οι προαναφερθέντες πολυμερείς μηχανισμοί διακανονισμού διαφορών· τονίζει ότι ο προτεινόμενος οργανισμός πρέπει να υπόκειται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας·
   είναι της άποψης ότι πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή ρητή εντολή για την παροχή νέας ώθησης στην προαγωγή της πολυμέρειας στον τομέα της χρηματοπιστωτικής, νομισματικής και ρυθμιστικής διεθνούς συνεργασίας·
   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ στον τομέα της οικονομίας θα είναι συμπληρωματικές των δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 41.
(2) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 66.
(3) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 51.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0268.
(6) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).
(7) Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) έχουν επίσης αρμοδιότητες θέσπισης κανόνων· η Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση· η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η Τράπεζα Ανάπτυξης της Καραϊβικής (CDB), η Τράπεζα Ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής (WADB), η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB), η Διαμερικανική Εταιρεία Επενδύσεων (IIC), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) και ο Οργανισμός Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA) στηρίζουν τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας.
(8) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2012, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 48).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου