Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2037(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0130/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0130/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/04/2016 - 11.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0113

Elfogadott szövegek
PDF 261kWORD 78k
2016. április 13., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
1/2016. sz. költségvetésmódosítás-tervezet: új eszköz az Unión belüli vészhelyzeti támogatás nyújtására
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Az Európai Parlament 2016. április 13-i állásfoglalása az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó, az Unión belül vészhelyzeti támogatás nyújtására szolgáló új eszköz létrehozására irányuló, 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 41. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel az Unión belül szükséghelyzeti támogatás nyújtásáról szóló, 2016. március 15-i (EU) 2016/369 tanácsi rendeletre(6),

–  tekintettel a Bizottság által 2016. március 9-én elfogadott, 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2016)0152),

–  tekintettel a Tanács által 2016. március 16-án elfogadott és az Európai Parlamenthez 2016. március 17-én továbbított, a 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (07068/2016 – C8-0122/2016),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 88. és 91. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0130/2016),

A.  mivel a menekültek és migránsok Európába irányuló tömeges beáramlása teremtette rendkívüli helyzetben rengeteg személy szorul sürgős humanitárius segítségnyújtásra az Unión belül; mivel ez a szükséghelyzet meghaladja a leginkább érintett tagállamok reagálási képességét; mivel nem állt rendelkezésre megfelelő uniós szintű eszköz a katasztrófákban érintett emberek humanitárius szükségleteinek Unión belüli kezelésére;

B.  mivel a Bizottság 2016. március 2-án egy tanácsi rendeletre irányuló javaslatot terjesztett elő azzal a céllal, hogy a humanitárius szükségleteknek az Unió területén belüli kezelése érdekében pótolja a meglévő eszközök tekintetében tapasztalt hiányosságot; mivel a szóban forgó rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkének (1) bekezdésén alapul, amely nem biztosít szerepet az Európai Parlament számára; mivel a Tanács 2016. március 15-én elfogadta az (EU) 2016/369 rendeletet;

C.  mivel ezt követően a Tanács költségvetés-módosítási tervezetet nyújtott be, amelynek célja az érintett eszközhöz rendelt költségvetési struktúra megteremtése, valamint a többéves pénzügyi keret (TPK) 3. fejezetén belüli átcsoportosítás révén 100 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat, és 80,2 millió EUR kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátása azonnali finanszírozási igényekre;

D.  mivel a Bizottság becslése szerint az új eszköznek 2016-ban 300 millió euróra van szüksége (2017-ben 200 millió euróra, 2018-ban pedig szintén 200 millió euróra), ám várhatóan további igények merülnek fel, amennyiben a migránsok és menekültek beáramlása a jelenlegi ütemben folytatódik;

E.  mivel a Bizottság javasolja az Europolon belüli Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja személyzetének megerősítését is, valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokra 2 millió EUR biztosítását a Belső Biztonsági Alapból való átcsoportosítás révén;

1.  üdvözli a Bizottság javaslatát, amely lehetővé teszi, hogy az uniós költségvetésből vészhelyzeti támogatást nyújtsanak az Unió területén belül a jelenlegi menekültügyi válság humanitárius következményeinek kezelése érdekében; rámutat, hogy a migránsok és menedékkérők helyzete egyre romlik, főként az európai országok koordinálatlan reagálása következtében, ami még szükségesebbé és sürgetőbbé teszi az efféle vészhelyzeti támogatást; hangsúlyozza, hogy szolidaritást kell mutatni a saját területükön ilyen szükséghelyzettel szembenéző tagállamok iránt;

2.  nyugtázza a Bizottság által sürgősséggel ajánlott megoldást; megállapítja, hogy a két vagyonkezelői alap és a törökországi menekülteket támogató eszköz létrehozását követően újabb ad hoc mechanizmus került létrehozásra a menekültügyi válság kezelésére vonatkozó átfogó stratégia nélkül, valamint anélkül, hogy teljes mértékben figyelembe vették volna a Parlament mint társjogalkotó előjogait; rámutat arra a problémára, hogy az új eszköz nem a rendes jogalkotási eljárás keretében benyújtott, rendeletre irányuló bizottsági javaslaton alapul; hangsúlyozza, hogy a Parlament mindig konstruktívan és gyorsan reagált a menekültügyi válsággal kapcsolatos kezdeményezésekre, és e költségvetés-módosítás gyors elfogadásával továbbra is ezt teszi;

3.  úgy véli, hogy fenntarthatóbb jogi és költségvetési keretet kellene kialakítani annak érdekében, hogy a jövőben szükség esetén mozgósítani lehessen humanitárius segítségnyújtást az Unión belül; megállapítja, hogy az efféle sürgősségi finanszírozást – melynek célja válságok és előre nem látható helyzetek megválaszolása – jellegénél fogva különleges eszközök révén kell biztosítani, és a TPK felső határain kívül kell kezelni;

4.  üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezett amellett, hogy nem von el előirányzatokat a külső humanitárius segítségnyújtási költségvetésből; megjegyzi, hogy a Bizottság javaslata szerint az új eszköz keretében nyújtott támogatás első részletét a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap előirányzatainak átcsoportosítása révén biztosítják, melyek eredetileg is a menekültek kezelése tekintetében a tagállamok közötti tehermegosztás biztosítását célozták; úgy véli, hogy az egész összeget nem lehet átcsoportosítások révén biztosítani a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap megfelelő végrehajtásának befolyásolása nélkül, mely alap szükségszerűen nyomásnak lesz kitéve az év folyamán, és megerősítésre szorulhat, amennyiben az áthelyezési mechanizmus teljes mértékben működésbe lép; ezért előirányzatok előütemezésének tekinti ezt a 100 millió eurót, melyet a későbbiekben ellensúlyozni kell; megjegyzi, hogy a 3. fejezetben kimerült a tartalékkeret, és hogy a rugalmassági eszközt 2016-ra már teljes egészében felhasználták; ezért támogatja a rendkívüli tartalékkeret szükség esetén leghamarabb történő mozgósítását az erre az évre fennmaradt összeg erejéig, és felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen be erre irányuló javaslatot; úgy látja, hogy a 3. fejezet tekintetében a TPK felső határának felfelé történő kiigazítása elengedhetetlenné válik a menekültügyi és migrációs válsággal kapcsolatos valamennyi szükséglet kielégítése érdekében;

5.  támogatja az Europolon belüli Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja személyzetének javasolt megerősítését, tekintettel az Európai Unió jelenlegi biztonsági helyzetére; nyugtázza, hogy a személyzet e növelése kiegészíti az európai jogi keret közelmúltbeli felülvizsgálatakor már megállapított növeléseket;

6.  sürgeti a Bizottságot, hogy vonja ki az összes, tágabb értelemben a migrációval és biztonsággal foglalkozó ügynökséget az 5%-os személyzetcsökkentési célkitűzés alól, mivel az utóbbi két évben lényegesen megnövekedett munkateher és megsokszorozódott feladatok miatt azok egyike sem rendelkezik elegendő személyzettel; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a bel- és igazságügyi ügynökségek közötti egyensúlyt a munkateher és a feladatok vonatkozásában;

7.  megerősíti, hogy kész a Bizottság által benyújtott formában elfogadni az 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetet, tekintettel a helyzet sürgősségére;

8.  jóváhagyja az 1/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

9.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 1/2016. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2) HL L 48., 2016.2.24.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 163., 2007.6.23., 17. o.
(6) HL L 70., 2016.3.16., 1. o.

Jogi nyilatkozat