Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2037(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0130/2016

Predložena besedila :

A8-0130/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0113

Sprejeta besedila
PDF 251kWORD 76k
Sreda, 13. april 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji
P8_TA(2016)0113A8-0130/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. aprila 2016 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2016 za proračunsko leto 2016 – novi instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet 25. novembra 2015(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta št. 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(5),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji(6),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2016, ki ga je Komisija sprejela 9. marca 2016 (COM(2016)0152),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2016, ki ga je Svet sprejel 16. marca 2016 in ga 17. marca 2016 posredoval Evropskemu parlamentu (07068/2016 − C8-0122/2016),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0130/2016),

A.  ker je množični pritok beguncev in migrantov v Evropo povzročil izredne razmere, v katerih veliko ljudi potrebuje nujno humanitarno pomoč, ki presega organizacijske zmogljivosti ene ali več držav članic; ker so zmogljivosti večine držav članic za odzivanje na te izredne razmere že izčrpane; ker na ravni Unije ni bilo ustreznega instrumenta za odzivanje na humanitarne potrebe ljudi, ki so jih prizadele nesreče;

B.  ker je Komisija 2. marca 2016 predstavila predlog uredbe Sveta, da bi zapolnila to vrzel v razpoložljivih instrumentih in se odzvala na humanitarne potrebe na ozemlju Unije; ker navedena uredba temelji na členu 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ne predvideva vloge Evropskega parlamenta; ker je Svet 15. marca 2016 sprejel Uredbo (EU) 2016/369;

C.  ker je Komisija zatem predlagala spremembo proračuna, da bi ustvarila proračunsko strukturo za ta instrument in s prerazporeditvijo iz razdelka 3 večletnega finančnega okvira dala na voljo 100 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 80,2 milijona EUR v odobritvah plačil za nujno financiranje;

D.  ker Komisija ocenjuje, da bo za ta novi instrument v letu 2016 potrebnih 300 milijonov EUR (ter v letih 2017 in 2018 po 200 milijonov EUR), vendar se utegne ta znesek še povečati, če se priseljenski in begunski tokovi ne bodo zmanjšali;

E.  ker Komisija predlaga tudi povečanje števila zaposlenih v Evropskem centru za boj proti terorizmu pri Europolu ter temu ustrezno povečanje odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil v višini 2 milijonov EUR, ki bosta prerazporejena iz Sklada za notranjo varnost;

1.  pozdravlja predlog Komisije, saj bo omogočil izplačevanje nujne pomoči na ozemlju Unije iz proračuna Unije, in sicer za odpravljanje humanitarnih posledic sedanje begunske krize; opozarja na vse slabši položaj priseljencev in iskalcev azila, ki je zlasti posledica neusklajenega odzivanja evropskih držav, zaradi česar je omenjena pomoč še toliko bolj potrebna in nujna; poudarja, da je treba izkazati solidarnost z državami članicam, ki se soočajo s kriznimi razmerami na svojem ozemlju;

2.  je seznanjen z rešitvijo, ki jo predlaga Komisija za te izredne razmere; ugotavlja, da je bil po uvedbi dveh skrbniških skladov in instrumenta za begunce v Turčiji vzpostavljen nov priložnostni mehanizem, ne da bi imeli širšo strategijo za reševanje begunske krize in ne da bi v celoti spoštovali pristojnosti Parlamenta kot sozakonodajalca; opozarja, da novi instrument ne temelji na predlogu Komisije za uredbo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom; poudarja, da je Parlament vedno ravnal konstruktivno in hitro v podporo vsem pobudam v zvezi z begunsko krizo ter da se tako ravnanje kaže tudi s sprejetjem te spremembe proračuna;

3.  meni, da bi bilo treba oblikovati trajnejši pravni in proračunski okvir za uporabo humanitarne pomoči v Uniji, kadar bodo to zahtevale okoliščine; ugotavlja, da bi se morala tovrstna nujna finančna pomoč, namenjena odzivanju na krize in nepredvidene okoliščine, že zaradi svoje narave zagotavljati s posebnimi instrumenti, ki ne bi smeli biti všteti v zgornje meje večletnega finančnega okvira;

4.  pozdravlja zavezo Komisije, da ne bo preusmerjala sredstev iz proračuna za zunanjo humanitarno pomoč; je seznanjen z njenim predlogom, da bo prvi obrok novega instrumenta financirala s prerazporeditvijo proračunskih sredstev Sklada za migracije, azil in vključevanje (AMIF), ki so že zdaj namenjena delitvi bremen v zvezi z begunci med državami članicami; meni, da celotnega zneska instrumenta ne bo mogoče zagotoviti s prerazporeditvami, ne da bi to škodovalo izvajanju tega sklada, ki bo letos gotovo pod pritiskom in bo potreboval dodatna sredstva, če se bo načrt premeščanja beguncev začel v celoti izvajati; zato meni, da je treba proračunska sredstva v znesku 100 milijonov EUR zagotoviti vnaprej in jih nadomestiti pozneje; ugotavlja, da je bila v razdelku 3 dosežena zgornja meja in da je bil instrument prilagodljivosti za leto 2016 že v celoti porabljen; zato podpira uporabo varnostne rezerve za preostali znesek v tem letu, takoj ko bo to potrebno, in poziva Komisijo, naj pripravi predlog v zvezi s tem; meni, da se ne bo mogoče izogniti povišanju zgornje meje večletnega finančnega okvira v razdelku 3, če bomo želeli zadostiti vsem potrebam v zvezi z begunsko in priseljensko krizo;

5.  glede na varnostne razmere v Evropski uniji se strinja s predlaganim povečanjem števila zaposlenih v Evropskem centru za boj proti terorizmu pri Europolu; ugotavlja, da je to dodatno povečanje, poleg tistih, ki so bila že odobrena pri nedavni spremembi pravnega okvira Europola;

6.  poziva Komisijo, naj za agencije, ki se v širšem smislu ukvarjajo z migracijami in varnostjo, ne zahteva petodstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, saj je slednjih glede na neverjetno povečanje delovnih obremenitev in nalog v zadnjih dveh letih že zdaj premalo; poziva jo še, naj poskrbi, da bodo delovne obremenitve in naloge agencij na področju pravosodja in notranjih zadev uravnotežene;

7.  potrjuje, da je zaradi izrednih razmer pripravljen sprejeti predlog spremembe proračuna št. 1/2016, kot ga je pripravila Komisija;

8.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2016;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2016 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 48, 24.2.2016.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(6) UL L 70, 16.3.2016, str. 1.

Pravno obvestilo