Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2624(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0439/2016

Indgivne tekster :

B8-0439/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0119

Vedtagne tekster
PDF 287kWORD 92k
Onsdag den 13. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 13. april 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (D044281/01),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikel 20, stk. 1,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(3),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate(4),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3,

A.  der henviser til, at det systemiske herbicid glyphosat for øjeblikket har den højeste produktionsmængde på verdensplan blandt alle herbicider; der henviser til, at den globale anvendelse er steget dramatisk med en faktor på 260 i de sidste 40 år (fra 3 200 ton i 1974 til 825 000 ton i 2014)(5);

B.  der henviser til, at glyphosat er et ikke-selektivt herbicid, som udrydder alle former for græs; der henviser til, at det fungerer ved at gribe forstyrrende ind i den såkaldte shikimateproces, en proces som også findes i alger, bakterier og svampe; der henviser til, at subletale eksponeringer af E.coli og Salmonella enterica serovar typhimurium i kommercielle glyphosatblandinger har vist sig at medføre en ændret reaktion på antibiotika;

C.  der henviser til, at 76 % af glyphosat på verdensplan anvendes i landbruget; der henviser til, at det også i vid udstrækning anvendes i skovbrug, byområder og haver;

D.  der henviser til, at der er konstateret glyphosat og/eller restkoncentrationer heraf i vand, jord, fødevarer og drikkevarer samt i ikke-spiselige produkter såvel som i det menneskelige legeme (f.eks. i urin og modermælk);

E.  der henviser til, at den almindelige befolkning først og fremmest eksponeres ved ophold i nærheden af sprøjtede områder, via privat brug og via kosten; der henviser til, at eksponeringen for glyphosat er stigende på grund af stigningen i den samlede mængde af glyphosat, der anvendes; der henviser til, at virkningen af glyphosat og af dets mest almindelige hjælpestoffer på menneskers sundhed skal kontrolleres regelmæssigt;

F.  der henviser til, at et aktivstof ifølge forordning (EF) nr. 1107/2009 kun kan godkendes, hvis det ikke er eller ikke skal klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, medmindre menneskers eksponering for aktivstoffet er ubetydelig, eller der er en alvorlig fare for plantesundheden, der ikke kan standses med andre tilgængelige midler;

G.  der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) i marts 2015 klassificerede glyphosat som "sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker" (gruppe 2A) på grundlag af "begrænsede beviser" for kræft hos mennesker (fra tilfælde af faktiske eksponeringer i den virkelige verden), "tilstrækkelige beviser" for kræft hos laboratoriedyr (fra undersøgelser med "ren" glyphosat) og "solid dokumentation" for mekanistisk information vedrørende kræftfremkaldende virkninger (for genotoksicitet og oxidativt stress) for både "ren" glyphosat og glyphosatblandinger;

H.  der henviser til, at de kriterier, der blev anvendt af IARC for gruppe 2A, svarer til dem for kategori 1B i forordning (EF) nr. 1272/2008;

I.  der ikke desto mindre henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i november 2015 afsluttede et peer review af glyphosat og konkluderede, at "glyphosat næppe vil indebære en risiko for, at stoffet er kræftfremkaldende hos mennesker, og at dokumentationen ikke underbygger klassificering med hensyn til stoffets kræftfremkaldende virkninger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008";

J.  der henviser til, at der i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) .../... af XXX om fornyelse af godkendelsen aktivstoffet glyphosat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (i det følgende benævnt "udkastet til gennemførelsesforordning"), baseret på en videnskabelig vurdering gennemført af BfR and EFSA, foreslås, at glyphosat tillades indtil den 30. juni 2031, dvs. i den længst mulige periode til enhver anvendelse med en begrænsning for et af hjælpestofferne, og at medlemsstaterne opretter en liste over hjælpestoffer, der ikke må indgå i plantebeskyttelsesmidler, uden nogen retligt bindende betingelser for dets anvendelse og kun med forbehold af bekræftende oplysninger om hormonforstyrrende egenskaber;

K.  der henviser til, at det erklærede formål med forordning (EF) nr. 1107/2009 er "gennem en harmonisering af bestemmelserne for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler at sikre et højt beskyttelsesniveau for både menneskers og dyrs sundhed og miljøet og forbedre det indre markeds funktion samtidig med, at landbrugsproduktionen forbedres";

L.  der henviser til, at det fremgår af ordlyden i forordning (EF) nr. 1107/2009, at dens bestemmelser "understøttes af forsigtighedsprincippet med henblik på at sikre, at aktivstoffer eller produkter, der markedsføres, ikke er til skade for menneskers sundhed eller for miljøet"; der henviser til, at det af ordlyden endvidere fremgår, at "medlemsstaterne navnlig ikke skal afholdes fra at anvende forsigtighedsprincippet i tilfælde af videnskabelig usikkerhed omkring de risici for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, som en godkendelse af plantebeskyttelsesmidler ville kunne foranledige på deres territorium";

M.  der henviser til, at i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal enhver afgørelse om godkendelse/afvisning af godkendelse/betinget godkendelse af et aktivstof være baseret på Kommissionens reviderede vurderingsrapport og "andre forhold af relevans for den pågældende sag samt forsigtighedsprincippet, når betingelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 er til stede";

N.  der henviser til, at det artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 fastsættes, at "i de særlige tilfælde, hvor det på baggrund af en vurdering af eksisterende oplysninger påvises, at der er mulighed for skadelige virkninger for sundheden, men hvor der stadig er videnskabelig usikkerhed, kan der vedtages sådanne midlertidige risikostyringsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre det høje sundhedsbeskyttelsesniveau, som Fællesskabet ønsker, medens det afventes, at der fremskaffes yderligere videnskabelige oplysninger med henblik på en mere fuldstændig risikovurdering";

O.  der henviser til, at betingelserne for anvendelse af forsigtighedsprincippet som fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002 klart er opfyldt i lyset af den igangværende kontrovers om glyphosats kræftfremkaldende egenskaber;

P.  der henviser til, at den maksimale periode for fornyelse af godkendelsen for aktivstoffer i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009 er 15 år; der henviser til, at godkendelsesperioden af hensyn til sikkerheden bør stå i forhold til de potentielle risici, der er forbundet med anvendelsen af disse stoffer, og at der i forbindelse med enhver beslutning om fornyelse af en godkendelse bør tages hensyn til de erfaringer, der er gjort i praksis med anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler indeholdende de pågældende stoffer, samt til den videnskabelige og teknologiske udvikling;

Q.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand i hendes afgørelse i sag 12/2013/MDC af 18. februar 2016 om Europa-Kommissionens praksis med hensyn til godkendelse og markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) opfordrede Kommissionen til at tage sin tilgang til udformningen og gennemførelsen af risikobegrænsende foranstaltninger (betingelser og begrænsninger) op til fornyet overvejelse med henblik på at indføre yderligere krav for at sikre, at Kommissionen ikke unddrager sig sit ansvar for at sikre effektiv beskyttelse af menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet ved at give medlemsstaterne næsten ubegrænset beføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af de risikobegrænsende foranstaltninger for potentielt farlige stoffer, eftersom standardformuleringer er meget generelle, og der kan sættes spørgsmålstegn ved, om de juridisk set overhovedet kan anses for at stille krav om risikobegrænsende foranstaltninger;

R.  der henviser til, at udkastet til gennemførelsesforordning imidlertid ikke indeholder nogen retligt bindende risikobegrænsende foranstaltninger, til trods for der er blevet konstateret en høj risiko på lang sigt ved næsten alle anvendelser af glyphosat for ikke-målhvirveldyr, der lever på land, herunder pattedyr og fugle; der henviser til, at anvendelse af det ikke-selektive herbicid glyphosat ikke alene udrydder uønsket ukrudt, men alle planter samt alger, bakterier og svampe og dermed har en uacceptabel indvirkning på biodiversiteten og økosystemet; der henviser til, at glyphosat dermed ikke overholder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1107/2009, artikel 4, stk. 3, litra e), nr. iii);

S.  der henviser til, at adskillige medlemsstater allerede har truffet forholdsregler for at beskytte folkesundheden og miljøet; der henviser til, at der bør fastsættes klare og retligt bindende betingelser for dets anvendelse på EU-plan, hvis der skal opnås samme beskyttelsesniveau i alle medlemsstater i forbindelse med godkendelse af et aktivstof;

T.  der henviser til, at EFSA efter anmodning fra Kommissionen i sin vurdering tog hensyn til rapporten fra af Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC), hvori glyphosat klassificeredes som sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker; der henviser til, at EFSA's evaluering var baseret på omfattende dokumentation, herunder en række undersøgelser, som ikke var vurderet af IARC, og at dette ifølge EFSA er en af årsagerne til, at der blev nået frem til forskellige konklusioner;

U.  der henviser til, at chefen for EFSA's pesticidkontor, der stod for vurderingen, beskrev visse undersøgelser, som ikke blev vurderet af IARC, som "vigtige" og "afgørende"; der henviser til, at EFSA hidtil har nægtet at offentliggøre disse undersøgelser, idet ansøgerne har hævdet, at en udbredelse ville skade deres forretningsmæssige interesser; der henviser til, at manglende offentliggørelse af undersøgelser gør det umuligt at foretage uafhængig videnskabelig kontrol; der henviser til, at EFSA ikke forelagde kontrollerbar dokumentation for, at en udbredelse ville være til skade for industrien i henhold til dens retlige forpligtelse i overensstemmelse med artikel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009;

V.  der henviser til, at i henhold til artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(6) afslår institutionerne at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelse ville være til skade for beskyttelsen af forretningsmæssige interesser, medmindre der er en mere tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen af dokumentet; der henviser til, at der i lyset af den igangværende strid mellem IARC og EFSA om et så offentligt relevant spørgsmål som kræft og den globale relevans af afgørelsen om fornyet godkendelse/betinget fornyet godkendelse eller ikke fornyet godkendelse af glyphosat er en klart mere tungtvejende interesse i udbredelsen af disse undersøgelser;

W.  der henviser til, at der ikke kun er alvorlig bekymring over glyphosats kræftfremkaldende virkninger, men også tvivl om den mulige virkning i forhold til dets hormonforstyrrende egenskaber; der henviser til, at da glyphosatbaserede blandinger har vist sig at have hormonforstyrrende stoffer i humane cellelinjer og i mangel af passende videnskabelige horisontale kriterier, kan en hormonforstyrrende virkning ikke udelukkes; der henviser til, at Kommissionen vil tilvejebringe standarder til definering af hormonforstyrrende stoffer inden udgangen af august 2016;

X.  der henviser til, at EFSA gav udtryk for, at en hormonforstyrrende virkning ikke kunne udelukkes, eftersom vurderingen ikke kunne gennemføres på grund af manglende data; der henviser til, at punkt 2.2. i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 fastlægger, at et aktivstof kun skal godkendes, hvis der indgives et komplet dossier; der henviser til, at dette er så meget desto vigtigere, da forordning (EF) nr. 1107/2009 fastlægger, at et aktivstof kun må godkendes, hvis det ikke anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan medføre skadelige virkninger for mennesker, medmindre menneskers eksponering for aktivstoffet er ubetydelig, eller der er en alvorlig fare for plantesundheden, der ikke kan standses med andre tilgængelige midler;

Y.  der henviser til, at det ikke er formålstjenligt for Kommissionen at afhjælpe denne mangel ved hjælp af bekræftende data, der indgives efter afgørelsen om godkendelse, eftersom proceduren med konfirmatoriske data kun bør gælde i visse undtagelsestilfælde som fastlagt i punkt 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 og ikke bør vedrøre datakrav, der var gældende på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indgivet;

Z.  der henviser til, at der i de seneste to årtier er blevet samlet flere beviser på skadelige virkninger, især det faktum, at adskillige processer hos hvirveldyr kan påvirkes af glyphosat, der blandt andet kan bevirke hepatorenale skader og påvirke næringsstofbalancen gennem glyphosat-chelaterende virkning(7);

AA.  der henviser til, at den rapporterende medlemsstat i juli 2015 oplyste, at den agter at forelægge Det Europæiske Kemikalieagentur et dossier vedrørende den harmoniserede klassificering af glyphosat i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, som er den relevante videnskabelige myndighed med hensyn til harmoniseret klassificering af kemiske stoffer; der henviser til, at ansøgningen var forventet ved udgangen af marts 2016; der henviser til, at beslutningsprocessen forventes at tage 18 måneder;

AB.  der henviser til, at glyphosat for en stor dels vedkommende anvendes til at "udtørre", dvs. til at dræbe den egentlige planteafgrøde inden høsten, for at fremskynde dens modning og lette høsten (også kendt som "green burndown"); der henviser til, at denne paksis ikke alene har betydelige skadelige indvirkninger på biodiversiteten, men også typisk medfører langt højere niveauer af restkoncentrationer i de endelige høstede produkter og således fører til, at mennesker i højere grad udsættes gennem fødeindtagelsen1; der henviser til, at denne praksis også forurener stilkene på de behandlede afgrøder og således gør dem uegnede til dyrefoder; der henviser til, at det er uacceptabelt både ud fra hensynet til beskyttelse af den menneskelige sundhed og for miljøet at bruge et ikke-selektivt herbicid til sådanne formål(8);

AC.  der henviser til, at størstedelen af de genetisk modificerede afgrøder er resistente over for glyphosat(9); der henviser til, at 56 % af den globale anvendelse af glyphosat i 2012 var på glyphosatresistente genetisk modificerede afgrøder(10);

AD.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2015 og 2016 gjorde indsigelse imod fire forskellige gennemførelsesretsakter fra Kommissionen, der vedrørte markedsføring af produkter, der indeholdt, bestod af eller var fremstillet af genetisk modificerede afgrøder(11)(12)(13)(14); der henviser til, at alle disse afgrøder blev genetisk modificeret til at blive resistente over for glyphosat; der henviser til, at tre af disse afgrøder også blev genetisk modificeret til at være resistente over for et andet herbicid, hvorved mange resistenser blev kombineret;

AE.  der henviser til, at det er velkendt, at den udbredte anvendelse af glyphosat på glyphosatresistente afgrøder i de sidste 20 år har ført til udvikling af resistent ukrudt, eftersom den gentagne anvendelse af glyphosat uden tilstrækkelig vekslen mellem ukrudtsmidler eller lugepraksis har vist sig at begunstige udviklingen af resistent ukrudt; der henviser til, at agro-biotekniske virksomheder føjer yderligere herbicidtolerante egenskaber til afgrøderne, hvilket er bevist af tre af de fire genetisk modificerede afgrøder, som Europa-Parlamentet gjorde indsigelse imod, en trædemølle, der kan føre til en forøgelse af ukrudtets multiresistens(15); der henviser til, at en sådan toksisk spiral ikke er bæredygtig;

AF.  der henviser til, at undersøgelser har vist, at integreret ukrudtsbekæmpelse baseret på afgrødediversificering, jordbearbejdningsordninger, såningsdatoer og mekanisk lugning kan reducere brugen af herbicider, idet høstudbyttet bevares, og disse metoder er mere bæredygtige og miljøvenlige og medfører væsentlige fordele i form af biodiversitet(16);

AG.  der henviser til, at EFSA i 2015 fandt, at det rapporterede antal fastsættelser af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL'er) for visse pesticider, herunder glyphosat, var betydeligt under det antal, der var nødvendigt for at udlede statistisk velfunderede konklusioner; der henviser til, at rapporterende lande ifølge EFSA bør udvide rækkevidden af de analytiske metoder, der bruges til at håndhæve MRL'er, for at sikre, at sporingsraten og MRL-overskridelsesraten ikke influeres af det lave antal fastsættelser eller mangel på data fra visse lande(17);

AH.  der henviser til, at afstemningen om udkastet til gennemførelsesforordning om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i Det Stående Udvalg for Phytofarmaceutiske Produkter i marts 2016 blev udsat;

AI.  der henviser til, at det amerikanske Government Accountability Office (GAO) for nylig har vedtaget en henstilling til De Forenede Staters Food and Drug Administration om at vurdere risici og give oplysninger om restkoncentrationer af glyphosat i forbindelse med folkesundhed;

1.  mener, at Kommissionens udkast til gennemførelsesforordning ikke sikrer et højt beskyttelsesniveau for både menneskers og dyrs sundhed og miljøet og undlader at anvende forsigtighedsprincippet og overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1107/2009;

2.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et nyt udkast til gennemførelsesforordning for bedre at kunne håndtere den bæredygtige anvendelse af herbicider, der indeholder glyphosat; opfordrer Kommissionen til at henstille, at medlemsstaterne især begrænser eller forbyder salg af glyphosat til ikke-erhvervsmæssige brugere og anmoder Kommissionen om sammen med eksperter fra medlemsstaterne at vurdere ikke-erhvervsmæssige brugeres anvendelse af plantebeskyttelsesprodukter samt at fremsætte forslag, at udvikle uddannelse af og anvendelsestilladelse for fagfolk, at give bedre oplysninger om anvendelsen af glyphosat og strengt at begrænse anvendelse af produkter, der indeholder det virksomme stof glyphosat, inden høsten;

3.  opfordrer Kommissionen til ikke at forny godkendelsen af glyphosat for en periode på syv år; minder om, at ifølge forordning (EF) nr. 1107/2009 kan Kommissionen trække godkendelsen af et aktivt stof tilbage under dets godkendelsesperiode, hvis der er ny videnskabelig viden, der viser, at det ikke længere opfylder godkendelseskriterierne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde deres arbejde med en liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler; glæder sig over udelukkelsen af POEA-tallowamin fra anvendelse i plantebeskyttelsesprodukter, der indeholder glyphosat;

4.  opfordrer navnlig Kommissionen til ikke at godkende nogen ikke-professionel anvendelse af glyphosat;

5.  opfordrer navnlig Kommissionen til ikke at godkende nogen anvendelse af glyphosat i eller nær offentlige parker, offentlige legepladser eller offentlige haver;

6.  opfordrer navnlig Kommissionen til ikke at godkende landbrugsmæssig anvendelse af glyphosat, hvor integrerede skadedyrsbekæmpelsessystemer er tilstrækkelige for den nødvendige ukrudtsbekæmpelse;

7.  opfordrer Kommissionen til at revurdere sin godkendelse set i lyset af det dossier, der på nuværende tidspunkt er forelagt Det Europæiske Kemikalieagent vedrørende den harmoniserede klassificering af glyphosat i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008;

8.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at sikre en uafhængig gennemgang af den generelle giftighed og klassificeringen af glyphosat baseret på alle tilgængelige videnskabelige beviser, herunder beviset vedrørende glyphosats kræftfremkaldende virkninger samt mulige hormonforstyrrende egenskaber i henhold til de forventede videnskabelige horisontale kriterier for hormonforstyrrende stoffer;

9.  Kommissionen og EFSA til øjeblikkeligt at fremlægge alle de videnskabelige beviser, der har dannet grundlag for henholdsvis den positive klassificering af glyphosat og den foreslåede fornyede godkendelse, i betragtning af den meget tungtvejende offentlige interesse i udbredelsen; opfordrer endvidere Kommissionen til at gøre alle nødvendige bestræbelser på at fremme fuldstændig offentliggørelse af de videnskabelige beviser, der bruges i forbindelse med EU's evalueringsproces;opfordrer;

10.  opfordrer Kommissionen til at give sit Levnedsmiddel- og Veterinærkontor til opgave at teste og overvåge restkoncentrationer af glyphosat i fødevarer og drikkevarer, der er produceret i EU, samt i importerede produkter;

11.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at finansiere forskning og innovation med henblik på alternative bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til plantebeskyttelsesprodukter for at sikre et højt niveau for beskyttelse af mennesker og dyrs sundhed og for miljøet;

12.  er af den opfattelse, at en passende opfølgning af denne beslutning er vigtig for tilliden til og mellem Den Europæiske Unions institutioner;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Europa-Parlamentets beslutning af 16. december 2015 om Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2279 af 4. december 2015 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret NK603 × T25-majs (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P8_TA(2015)0456).
(12) Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P8_TA(2016)0040).
(13) Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne FG72 (MST-FGØ72-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P8_TA(2016)0038).
(14) Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af den genetisk modificerede sojabønne MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-6 × MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf

Juridisk meddelelse