Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2624(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0439/2016

Predkladané texty :

B8-0439/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0119

Prijaté texty
PDF 299kWORD 114k
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Obnovenie schválenia aktívnej látky glyfosát
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. apríla 2016 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 (D044281/01),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa stanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(3),

–  so zreteľom na závery Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o partnerskom preskúmaní posúdenia rizika účinnej látky glyfosát(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže systematický herbicíd glyfosát sa v súčasnosti celosvetovo vyrába v najväčšom objeme zo všetkých herbicídov; keďže jeho používanie sa v celosvetovom meradle za posledných 40 rokov dramaticky zvýšilo koeficientom 260 (z 3 200 ton v roku 1974 na 825 000 ton v roku 2014)(5);

B.  keďže glyfosát je neselektívny herbicíd, ktorý zabíja všetkých byliny; keďže pôsobí tak, že zasahuje do tzv. šikimatovej dráhy, ktorá je zároveň prítomná v riasach, baktériách a hubách; keďže bolo preukázané, že subletálna expozícia baktérií Escherichia coli a Salmonella enterica sérovar Typhimurium komerčným prípravkom glyfosátu spôsobila zmenu rezistencie voči antibiotikám;

C.  keďže 76 % použitia glyfosátu na celom svete je v poľnohospodárstve; keďže sa tiež často používa v lesníctve, v mestách a záhradách;

D.  keďže glyfosát a jeho rezíduá boli zaznamenané vo vode, pôde, potravinách a nápojoch a tovare, ktorý nie je určený na konzumáciu, ako aj v ľudskom tele (napr. v moči a materskom mlieku);

E.  keďže obyvateľstvo je mu vystavené predovšetkým v obydliach v blízkosti postrekovaných oblastí, prostredníctvom domáceho používania a konzumácie stravy; keďže vystavenie účinkom glyfosátu sa zvyšuje vzhľadom na nárast celkového objemu používaného glyfosátu; keďže vplyv glyfosátu a jeho najbežnejších koformulantov na ľudské zdravie sa musí pravidelne monitorovať;

F.  keďže podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa účinná látka môže schváliť len vtedy, ak nie je alebo nemá byť klasifikovaná ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008, okrem prípadov, keď je vystavenie ľudí účinnej látke zanedbateľné alebo existuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, ktorému nemožno zabrániť inými dostupnými prostriedkami;

G.  keďže v marci 2015 Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát ako „pravdepodobne karcinogénny pre ľudí“ (skupina 2A) na základe „obmedzených dôkazov“ u ľudí s rakovinu (z prípadov vystavenia, ktoré skutočne vznikli), „dostatočných dôkazov“ rakoviny u pokusných zvierat (z výskumu s „čistým glyfosátom“) a „presvedčivých dôkazov“ na základe mechanistických informácií týkajúcich sa karcinogenity (pre genotoxicitu a oxidačný stres), tak pre „čistý“ glyfosát, ako aj glyfosátové prípravky;

H.  keďže kritériá, ktoré používa IARC pre skupinu 2A sú porovnateľné s kritériami pre kategóriu 1B v nariadení (ES) č. 1272/2008;

I.  keďže však v novembri 2015 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil proces partnerského preskúmania glyfosátu a dospel k záveru, že „glyfosát pravdepodobne nepredstavuje karcinogénne nebezpečenstvo pre ľudí a dôkazy nepodporujú klasifikáciu so zreteľom na jeho karcinogénny potenciál podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008“;

J.  keďže vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) .../... z XXX, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky glyfosát a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011(ďalej len „návrh vykonávacieho nariadenia“), založenom na vedeckom zhodnotení, ktoré vypracovali BfR a EFSA, sa navrhuje povoliť glyfosát do 30. júna 2031, teda na maximálne možné obdobie používania na akýkoľvek účel , a to bez akýchkoľvek právne záväzných podmienok na jeho používanie, a len s povinnosťou uvedenia informácií o vlastnostiach narušujúcich endokrinný systém, pričom sa stanoví obmedzenie pre jeden koformulant a členské štáty vytvoria zoznam koformulantov, ktorých zaradenie medzi prípravky na ochranu rastlín nie je schválené;

K.  keďže uvádzaným účelom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je „zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a zlepšiť fungovania vnútorného trhu harmonizáciou pravidiel uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh pri súčasnom zdokonaľovaní poľnohospodárskej výroby“;

L.  keďže v texte nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa uvádza, že jeho ustanovenia „vychádzajú zo zásady predbežnej opatrnosti s cieľom zabezpečiť, aby účinné látky alebo výrobky uvedené na trh nepôsobili nepriaznivo na zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie“; keďže v texte sa ďalej uvádza, že „členským štátom by sa najmä nemalo brániť uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti v prípade neistoty z vedeckého hľadiska, pokiaľ ide o riziká, ktoré pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie predstavujú prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa majú na ich území autorizovať“;

M.  keďže v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009, každé rozhodnutie o schválení/neschválení/podmienečnom schválení účinnej látky je založené na revíznej správe Komisie a ďalších oprávnených faktoroch týkajúcich sa posudzovanej záležitosti a zásade predbežnej opatrnosti v prípade relevantnosti podmienok ustanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002;

N.  keďže v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje, že „za určitých okolností, ak sa po vyhodnotení dostupných informácií zistí možnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, prijať dočasné opatrenia na riadenie rizika potrebné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany zdravia, pre ktorú sa rozhodlo Spoločenstvo, až do získania ďalších vedeckých informácií umožňujúcich komplexnejšie vyhodnotenie rizika“;

O.  keďže podmienky použitia zásady predbežnej opatrnosti ustanovenej v nariadení (ES) č. 178/2002 sú zjavne splnené vzhľadom na prebiehajúcu polemiku o karcinogénnych vlastnostiach glyfosátu;

P.  keďže podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa schválenie účinných látok obnovuje najviac na obdobie pätnástich rokov; keďže v záujme bezpečnosti by schvaľovacie obdobie malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok, pričom skúsenosti získané pri samotnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú príslušné látky, a akýkoľvek vývoj v oblasti vedy a techniky by sa mali vziať do úvahy pri rozhodovaní o opakovanom schválení;

Q.  keďže európska ombudsmanka vo svojom rozhodnutí vo veci 12/2013/MDC z 18. februára 2016 o postupoch Európskej komisie, pokiaľ ide o povoľovanie a uvádzanie na trh výrobkov na ochranu rastlín (pesticídov) vyzvala Komisiu, aby prehodnotila svoj prístup k vymedzeniu a vykonávaniu opatrení na zmiernenie (podmienky a obmedzenia) tak, aby obsahovali ďalšie požiadavky s cieľom zabezpečiť, že Komisia sa nebude môcť vyhnúť svojej zodpovednosti na zabezpečenie účinnej ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia tým, že členským štátom dá takmer absolútnu voľnosť, pokiaľ ide o vymedzenie zmierňujúcich opatrení v prípade potenciálne nebezpečných látok, vzhľadom na to, že štandardné formulácie sú veľmi všeobecne koncipované a možno pochybovať o tom, či sa vôbec dajú právne charakterizovať ako vyžadujúce si zmierňujúce opatrenia;

R.  keďže však návrh vykonávacieho nariadenia neobsahuje žiadne právne záväzné opatrenia na zmiernenie rizika, napriek zistenému vysokému dlhodobému riziku pri takmer každom použití glyfosátu pre necielené suchozemské stavovce vrátane cicavcov a vtákov; keďže používania neselektívneho herbicídu glyfosát ničí nielen nežiaducu burinu, ale všetky rastliny, ako aj riasy, baktérie a huby, čo má neprijateľný vplyv na biodiverzitu a ekosystém; keďže glyfosát ako taký nespĺňa požiadavky stanovené v článku 4 ods. 3 písm. e) bod (iii) nariadenia (ES) č. 1107/2009;

S.  keďže niektoré členské štáty už prijali preventívne opatrenia na ochranu verejného zdravia a životného prostredia; keďže v záujme dosiahnutia rovnakej úrovne ochrany vo všetkých členských štátoch by v prípade schválenia účinnej látky mali byť na úrovni Únie stanovené jasné a právne záväzné podmienky použitia;

T.  keďže úrad EFSA, na žiadosť Komisie, vo svojom hodnotení posudzoval správu zverejnenú Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC), ktorá glyfosát klasifikovala ako pravdepodobne karcinogénny pre ľudí; keďže úrad EFSA vo svojom hodnotení vychádzal z rozsiahleho súboru dôkazov vrátane niekoľkých štúdií, ktoré IARC neposudzovala, a podľa EFSA je to jeden z dôvodov, prečo dospeli k odlišným záverom;

U.  keďže vedúci oddelenia pre pesticídy úradu EFSA, ktorý bol zodpovedný za hodnotenie, označil určité štúdie, ktoré IARC neposudzovala, za „kľúčové“ a „podstatné“; keďže EFSA doteraz odmietal zverejniť tieto štúdie, pretože žiadatelia tvrdili, že ich zverejnenie by poškodilo ich obchodné záujmy; keďže nezverejnenie štúdií znemožňuje nezávislý vedecký dohľad; keďže EFSA neposkytol overiteľné dôkazy o tom, že zverejnenie štúdií by poškodilo odvetvie, v súlade s jeho právnou povinnosťou vyplývajúcou z článku 63 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

V.  keďže podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(6) inštitúcie odmietnu prístup k dokumentu v prípade, keby sa jeho zverejnením porušila ochrana obchodných záujmov, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení; keďže vzhľadom na pretrvávajúcu polemiku medzi IARC a EFSA v otázke tak verejne relevantnej, akou je rakovina, a celkového dosahu rozhodnutia o opätovnom schválení/podmienenom opätovnom schválení alebo neschválení glyfosátu, zjavne existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení týchto štúdií;

W.  keďže existujú nielen vážne obavy z karcinogenity glyfosátu, ale aj pochybnosti, pokiaľ ide o možné pôsobenie vo vzťahu k jeho vlastnostiam narúšajúcim endokrinný systém; keďže sa preukázalo, že prípravky na báze glyfosátu sú endokrinné disruptory v ľudskom bunkovom reťazci a v prípade neexistencie riadneho vedeckého horizontálneho kritéria sa nedá vylúčiť endokrinne sprostredkovaný spôsob účinku; keďže do augusta 2016 Komisia stanoví normy pre vymedzenie endokrinných disruptorov;

X.  keďže EFSA vyjadril obavy, že endokrinne sprostredkovaný spôsob účinku sa nedá vylúčiť, pretože posúdenie nie je možné uzavrieť z dôvodu nedostatku údajov; keďže však v bode 2.2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že účinná látka sa schváli iba po predložení úplnej dokumentácie; keďže je to o to dôležitejšie, že v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že účinná látka sa schváli iba v prípade, ak sa nepovažuje za látku s vlastnosťami, ktoré narúšajú endokrinný systém a ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na ľudí, okrem prípadov, keď je vystavenie ľudí účinnej látke zanedbateľné alebo ak existuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie rastlín, ktorému nemožno zabrániť inými dostupnými prostriedkami;

Y.  keďže je nevhodné, aby Komisia riešila tieto závažné nedostatky prostredníctvom potvrdzujúcich údajov predložených po rozhodnutí o opätovnom schválení, pretože postup na základe potvrdzujúcich údajov by sa mal uplatňovať len vo výnimočných prípadoch stanovených v bode 2 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 a nemal by sa týkať požiadaviek na údaje, ktoré existovali v čase predloženia žiadosti;

Z.  keďže v uplynulých dvoch desaťročiach sa nazhromaždili ďalšie dôkazy o nepriaznivých účinkoch, najmä skutočnosť, že niekoľko reťazcov u stavovcov je pravdepodobne ovplyvnených účinkami glyfosátu vrátane hepatorenálneho poškodenia a vplyvu na rovnováhu živín prostredníctvom chelačných účinkov glyfosátu(7);

AA.  keďže v júli 2015 spravodajský členský štát naznačil svoj úmysel predložiť dokumentáciu týkajúcu sa harmonizovanej klasifikácie glyfosátu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 Európskej chemickej agentúre, ktorá je príslušným vedeckým orgánom, pokiaľ ide o harmonizovanú klasifikáciu chemických látok; keďže podanie žiadosti sa očakávalo koncom marca 2016; keďže rozhodovací proces má trvať 18 mesiacov;

AB.  keďže glyfosát sa intenzívne používa pri desikácii, zničení plodiny pred jej zberom s cieľom urýchliť jej zrenie a uľahčiť zber (známe aj ako „zelené spaľovanie“); keďže táto prax má nielen podstatne nepriaznivý vplyv na biodiverzitu, ale zvyčajne vedie aj k oveľa vyššej hladine rezíduí v zozbieranej úrode, a teda k zvýšenej expozícii prostredníctvom ľudskej stravy(8); keďže touto praxou sa kontaminuje aj slama z ošetrených plodín a na kŕmne účely ju tak robí nepoužiteľnou; keďže z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia je požívanie neselektívnych herbicídov na takéto účely neakceptovateľné;

AC.  keďže prevažná väčšina geneticky modifikovaných plodín je voči glyfosátom odolná(9); keďže 56 % celosvetového použitia glyfosátu v roku 2012 bolo na geneticky modifikované plodiny, ktoré sú voči glyfosátu odolné(10);

AD.  keďže v rokoch 2015 a 2016 Európsky parlament namietal voči štyrom rôznym návrhom vykonávacích aktov Komisie týkajúcim sa uvádzania produktov na trh obsahujúcich geneticky modifikované plodiny alebo z nich pozostávajúcich alebo vyrobených(11)(12)(13)(14); keďže všetky tieto plodiny boli geneticky modifikované tak, aby boli odolné voči glyfosátu; keďže tri z nich boli geneticky modifikované tak, aby boli odolné aj voči ďalšiemu herbicídu, čím došlo k viacnásobnej odolnosti;

AE.  keďže rozšírené používanie glyfosátu na plodiny voči nemu odolné za posledných 20 rokov viedlo k rozšíreniu burín voči nemu odolných, pretože opakované použitie glyfosátu bez dostatočného striedania herbicídov alebo postupov ničenia buriny sa ukázalo ako veľmi priaznivé pre rozšírenie odolných burín; keďže v reakcii na túto situáciu spoločnosti pôsobiace v agro-biotechnickej oblasti pridávajú do plodín ďalšie voči herbicídom odolné vlastnosti, o čom svedčia tri zo štyroch geneticky modifikovaných plodín, voči ktorým Európsky parlament namietal, čo môže spôsobiť špirálu vedúcu k rozširovaniu multirezistentných burín(15); keďže takáto toxická špirála je neudržateľná;

AF.  keďže štúdie ukázali, že integrovaná ochrana proti škodcom založená na diverzifikácii plodín, režimoch obrábania pôdy, dátumoch sejby a mechanickom odstraňovaní burín môže znížiť používanie herbicídov a zároveň zachovať výnosy plodín a byť trvalo udržateľnejšia a ekologickejšia s významnými pozitívnymi účinkami na biodiverzitu(16);

AG.  keďže EFSA v roku 2015 zistil, že pre určité pesticídy vrátane glyfosátu bol počet determinantov oznámených maximálnych limitov rezíduí (MRL) výrazne nižší, než aký je potrebný na vyvodenie štatisticky spoľahlivých záverov; keďže podľa EFSA by oznamujúce krajiny mali rozšíriť rozsah analytických metód používaných na získanie MRL s cieľom zabezpečiť, aby miera detekcie a presahovania hodnôt MRL nebola ovplyvnená nízkym počtom determinantov alebo nedostatkom údajov od niektorých krajín(17);

AH.  keďže v marci 2016 bolo hlasovanie v Stálom výbore pre fytofarmaká o návrhu vykonávacieho nariadenia o obnovení schválenia účinnej látky glyfosát odložené;

AI.  keďže Štátny kontrolný úrad USA (GAO) nedávno vydal odporúčanie pre Americký úrad pre potraviny a lieky, aby posúdil riziko a zverejnil informácie, pokiaľ ide o rezíduá glyfosátu vo vzťahu k verejnému zdraviu;

1.  domnieva sa, že v návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie sa nezabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia, neuplatňuje sa v ňom zásada predbežnej opatrnosti a prekračujú sa v ňom vykonávacie právomoci ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2.  žiada Komisiu, aby predložila nový návrh vykonávacieho nariadenia s cieľom lepšie zohľadniť udržateľné používanie herbicídov obsahujúcich glyfosát; vyzýva Komisiu, aby členským štátom odporučila hlavne obmedziť alebo zakázať predaj glyfosátu neprofesionálnym používateľom a žiada Komisiu, aby spolu s odborníkmi z členských štátov vypracovala hodnotenie používania prípravkov na ochranu rastlín neprofesionálnymi používateľmi a predložila návrhy, vypracovala školenia a používateľské povolenia pre profesionálnych používateľov, lepšie informovala o používaní glyfosátu a stanovila prísne obmedzenia pre používanie prípravkov obsahujúcich glyfosát pred žatvou;

3.  vyzýva Komisiu, aby obnovila povolenie používať glyfosát na 7 rokov; pripomína, že podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 môže Komisia odňať schválenie účinnej látky počas obdobia jeho schválenia na základe toho, že nové vedecké dôkazy môžu preukázať že látka už nespĺňa kritériá pre jej schválenie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili svoju prácu na zozname koformulantov, ktorých zaradenie medzi prípravky na ochranu rastlín nie je schválené; víta skutočnosť, že surfaktant POE bol vyňatý z používania v prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich glyfosát;

4.  vyzýva Komisiu, aby predovšetkým neschválila žiadne neprofesionálne použitie glyfosátu;

5.  vyzýva Komisiu, aby predovšetkým neschválila použitie glyfosátu vo verejných parkoch alebo v ich blízkosti, na verejných ihriskách a vo verejných záhradách;

6.  vyzýva Komisiu, aby predovšetkým neschválila žiadne poľnohospodárske použitie glyfosátu v prípadoch, v ktorých na kontrolu šírenia buriny postačuje systém integrovanej ochrany proti škodcom;

7.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila svoje schválenie vzhľadom na dokumentáciu týkajúcu sa harmonizovanej klasifikácie glyfosátu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, ktorá bola predložená Európskej chemickej agentúre (ECHA);

8.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene zabezpečila nezávislé preskúmanie celkovej toxicity a klasifikácie glyfosátu na základe všetkých dostupných vedeckých dôkazov vrátane tých, ktoré sa týkajú karcinogenity glyfosátu, ako aj možných vlastností narúšajúcich endokrinný systém na základe predpokladaných vedeckých horizontálnych kritérií pre endokrinné disruptory;

9.  vyzýva Komisiu a EFSA, aby, pokiaľ je to možné v medziach právneho a regulačného rámca a v súlade s ustanoveniami o dôvernosti v nariadení, sprístupnili vedecké štúdie a údaje použité na kladnú klasifikáciu glyfosátu a navrhovanú obnovu povolenia; ďalej vyzýva Komisiu, aby vynaložila všetko potrebné úsilie na uľahčenie úplného zverejňovania vedeckých dôkazov použitých v rámci hodnotiaceho procesu EÚ;

10.  vyzýva Komisiu, aby poverila svoj Potravinový a veterinárny úrad overením a sledovaním rezíduí glyfosátu v potravinách a nápojoch vyrobených v Únii, ako aj v dovezených výrobkoch;

11.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby financovali výskum a inovácie vzhľadom na alternatívne, udržateľné a nákladovo efektívne riešenia v oblasti prípravkov na ochranu proti škodcom s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia;

12.  domnieva sa, že vhodné následné opatrenia, ktoré Komisia prijala v nadväznosti na toto uznesenie, sú dôležité z hľadiska dôvery v rámci inštitúcií Európskej únie a medzi nimi;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).
(12) Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).
(13) Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).
(14) Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf

Právne oznámenie