Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/3031(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0461/2016

Predkladané texty :

B8-0461/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0123

Prijaté texty
PDF 258kWORD 74k
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia v Poľsku
P8_TA(2016)0123B8-0461/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. apríla 2016 o situácii v Poľsku (2015/3031(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na zmluvy Európskej únie, najmä na články 2, 3 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2014 týkajúce sa nového rámca EÚ na posilnenie právneho štátu (COM(2014)0158),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP),

–  so zreteľom na rozpravu Európskeho parlamentu v pléne z 19. januára 2016 o situácii v Poľsku,

–  so zreteľom na stanovisko Benátskej komisie z 12. marca 2016 o pozmeňujúcich návrhoch z 22. decembra 2015 k zákonu z 25. júna 2015 o poľskom ústavnom súde,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dodržiavanie zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv, základných slobôd, ako aj hodnôt a zásad uvedených v zmluvách EÚ a medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv, sú povinnosťami Únie a jej členských štátov a treba ich rešpektovať;

B.  keďže podľa článku 2 ZEÚ je EÚ založená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavaní ľudských práv vrátane práv osôb, ktoré patria k menšinám, ako spoločných hodnôt členských štátov, ktoré musia dodržiavať EÚ a všetky jej členské štáty pri každej politickej aktivite;

C.  keďže podľa článku 4 ods. 2 ZEÚ EÚ musí zachovávať rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národné identity;

D.  keďže podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ sa Únia a členské štáty na základe zásady lojálnej spolupráce vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv;

E.  keďže podľa článku 17 ZEÚ musí Komisia zabezpečiť uplatňovanie zmlúv;

F.  keďže zásada právneho štátu je hlavnou oporou demokracie a predstavuje jednu zo základných zásad EÚ, ktorá funguje na základe predpokladu vzájomnej istoty o tom, že členské štáty sa budú správať v súlade s demokraciou, zásadou právneho štátu a základnými právami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie a v EDĽP;

G.  keďže efektívny, nezávislý a nestranný súdny systém má zásadný význam pre právny štát a na zabezpečenie ochrany základných práv a občianskych slobôd občanov v Európe;

H.  keďže ústavný súd bol vytvorený ako jeden z hlavných prvkov zabezpečujúcich kontrolu a vyváženosť ústavnej demokracie a právneho štátu v Poľsku;

I.  keďže nedávne udalosti v Poľsku, najmä politický a právny spor týkajúci sa zloženia ústavného súdu a nových pravidiel jeho fungovania (ktorý sa okrem iného týka preskúmania prípadov a ich poradia, zvýšenia hranice uznášaniaschopnosti a väčšín, ktoré sú potrebné na vydanie rozsudku), vzbudili obavy v súvislosti so schopnosťou ústavného súdu presadzovať ústavu a zaručiť dodržiavanie zásad právneho štátu;

J.  keďže Benátska komisia jasne uviedla, že ústavný súd nemôže plniť svoje úlohy ako garant zvrchovanosti ústavy Poľska vzhľadom na skutočnosť, že rozsudok súdu z 9. marca 2016, nie je uverejnený, a preto nemôže nadobudnúť platnosť, a že to oslabuje zásady právneho štátu; keďže Benátska komisia varovala, že oslabenie súdu ohrozuje demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu;

K.  keďže o opatreniach poľskej vlády a prezidenta Poľskej republiky v súvislosti s ústavným súdom ohrozujú ústavnú demokraciu;

L.  keďže po orientačnej diskusii, ktorá sa uskutočnila 13. januára 2016, sa Komisia rozhodla na základe rámca pre právny štát formou listu poľskej vláde s cieľom objasniť situáciu v Poľsku začať štruktúrovaný dialóg;

M.  keďže Komisia ako ochrankyňa zmlúv teraz bude zbierať a skúmať všetky relevantné informácie a posúdi, či existujú jasné náznaky systémové ohrozenie právneho štátu;

N.  keďže rámec pre právny štát je určený na odstránenie hrozieb voči právnemu štátu, ktoré sú systémového charakteru, najmä v situáciách, ktoré nemožno účinne riešiť prostredníctvom konaní o porušovaní právnych predpisov, a ak „záruky zásad právneho štátu“, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni, už nie sú schopné účinne reagovať na tieto hrozby;

O.  keďže súčasná poľská ústava prijatá v roku 1997 zaručuje deľbu moci, politickú pluralitu, slobodu tlače, slobodu prejavu a právo na informácie;

P.  keďže okrem ústavnej krízy existujú aj iné problémy, ktoré vyvolávajú vážne obavy Európskeho parlamentu, pretože by mohli byť v rozpore s európskymi právnymi predpismi a základnými právami vrátane práv žien; keďže takéto kroky poľskej vlády musia európske inštitúcie pozorne monitorovať;

1.  domnieva sa, že je nanajvýš dôležité zaručiť plné rešpektovanie spoločných európskych hodnôt uvedených v článku 2 ZEÚ;

2.  je presvedčený, že všetky členské štáty musia v rámci svojej legislatívnej a správnej praxe plne dodržiavať právo EÚ a že všetky právne predpisy vrátane primárneho práva každého členského štátu alebo kandidátskej krajiny musia odrážať základné európske hodnoty, teda demokratické zásady, zásadu právneho štátu a základné práva, a byť s nimi v súlade;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že faktické znefunkčnenie ústavného súdu v Poľsku ohrozuje demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu;

4.  naliehavo vyzýva poľskú vládu, aby rešpektovala, zverejnila a bezodkladne v plnej miere vykonala rozsudok ústavného súdu z 9. marca 2016 a aby vykonala rozsudky z 3. a 9. decembra 2015;

5.  vyzýva poľskú vládu, aby v plnej miere vykonala odporúčania Benátskej komisie; stotožňuje sa s názorom Benátskej komisie, že poľská ústava a európske a medzinárodné normy si vyžadujú, aby sa rozhodnutia ústavného súdu dodržiavali;

6.  víta nedávnu návštevu podpredsedu Komisie Timmermansa v Poľsku a jeho vyhlásenie na schôdzi Komisie, ktorá sa konala 6. apríla 2016, o začiatku dialógu s cieľom nájsť východisko zo súčasnej situácie založené na plnom rešpektovaní ústavného rámca, čo znamená uverejnenie a vykonanie rozsudkov ústavného súdu; vyjadruje svoje obavy týkajúce sa možnosti dvoch paralelných právnych systémov, čo by viedlo k právnej neistote;

7.  podporuje rozhodnutie Komisie začať štruktúrovaný dialóg založený na zásade právneho štátu, ktorý objasní, či existuje systémové ohrozenie demokratických hodnôt a zásad právneho štátu v Poľsku; víta ubezpečenie Komisie, že dialóg s poľskými orgánmi bude nestranný a založený na dôkazoch a spolupráci, a vyzýva Komisiu, aby v prípade, ak poľská vláda v rámci štruktúrovaného dialógu nebude plniť odporúčania Benátskej komisie, spustila druhú fázu postupu pre právny štát vydaním svojho „odporúčania na účely ochrany právneho štátu“ a poskytla Poľsku podporu pri hľadaní riešení zameraných na posilnenie právneho štátu;

8.  zdôrazňuje však, že všetky opatrenia musia rešpektovať právomoci EÚ a jej členských štátov ustanovené v zmluvách, ako aj zásadu subsidiarity;

9.  vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament pravidelne a podrobne informovala o svojom hodnotení dosiahnutého pokroku a o prijatých opatreniach;

10.  vyjadruje nádej, že štruktúrovaný dialóg medzi poľskou vládou a Komisiou bude mať za následok tiež to, že sa preskúmajú aj ostatné rozhodnutia poľskej vlády, ktoré spôsobovali znepokojenie, pokiaľ ide o ich zákonnosť a potenciálny vplyv na základné práva;

11.  očakáva, že Komisia bude v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv monitorovať všetky členské štáty rovnako, čím sa predíde uplatňovaniu dvojakých noriem, a že o tom podá správu Európskemu parlamentu;

12.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi Poľskej republiky.

Právne oznámenie