Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2639(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0452/2016

Indgivne tekster :

B8-0452/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0124

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 64k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 5. april 2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2016)01934),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 11. marts 2016, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 7. april 2016 fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen(1), særlig artikel 160 og artikel 284, stk. 5,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 6,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 13. april 2016,

A.  der henviser til, at der efter offentliggørelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446(2) blev opdaget to fejl;

B.  der henviser til, at den første fejl vedrører formodningen om en toldangivelse fastlagt i artikel 139 i den delegerede forordning (EU) 2015/2446 for nogle af de typer varer, som er omhandlet i artikel 136, stk. 1, i denne delegerede forordning; der henviser til, at rækkefølgen af de varer, der er nævnt i artikel 136 i den delegerede forordning (EU) 2015/2446, blev ændret under den endelige revision af denne delegerede forordning inden vedtagelsen heraf, men at henvisningerne til disse varer i artikel 139 i denne delegerede forordning ved en fejl ikke blev opdateret; der henviser til, at de pågældende henvisninger derfor bør rettes;

C.  der henviser til, at den anden fejl vedrører artikel 141, stk. 1, i den delegerede forordning (EU) 2015/2446; der henviser til, at den for øjeblikket gældende artikel 233, stk. 1, litra b), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93(3), der giver mulighed for i et begrænset antal helt særlige tilfælde at betragte overskridelse af grænsen som en toldangivelse om midlertidig indførsel, udførsel eller genudførsel, ved en fejl ikke blev inkluderet i den delegerede forordning (EU) 2015/2446, og der henviser til, at der som følge heraf ikke er nogen mulighed for at angive visse varer gennem den handling, der består i overskridelse af grænsen til Unionens toldområde; der henviser til, at artikel 141, stk. 1, i den delegerede forordning (EU) 2015/2446, derfor bør korrigeres;

D.  der henviser til, at disse to fejl vil influere på handelsstrømmene og få en meget negativ indvirkning på toldmyndigheder og handlende, hvis de ikke rettes inden den 1. maj 2016, når de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. 952/2013 træder i anvendelse;

E.  der henviser til, at den delegerede forordning kun kan træde i kraft ved udløbet af Parlamentets og Rådets indsigelsesfrist, hvis hverken Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse, eller hvis Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse; der henviser til, at indsigelsesfristen i henhold til artikel 284, stk. 5 i forordning (EU) nr. 952/2013 er fastsat til to måneder fra meddelelsesdatoen, dvs. indtil den 5. juni 2016, og kan forlænges med yderligere to måneder;

F.  der henviser til, at Kommissionen på grund af sagens påtrængende karakter den 11. marts 2016 anmodede om en tidlig bekræftelse af den delegerede forordning inden den 1. maj 2016 fra Parlamentet;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 af 28. juli 2015 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 1).
(3) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

Juridisk meddelelse