Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0010(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0138/2016

Predkladané texty :

A8-0138/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0126

Prijaté texty
PDF 255kWORD 63k
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality nemeckou Spolkovou radou a švédskym parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 10. októbra 2012(1),

–  so zreteľom na stanoviská európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov zo 7. marca 2012(2) a z 19. novembra 2015(3),

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2016)0213),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(4) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0138/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 127.
(2) Ú. v. EÚ C 192, 30.6.2012, s. 7.
(3) Ú. v. EÚ C 67, 20.2.2016, s. 13.
(4) Prijaté texty, 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Právne oznámenie