Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0248/2015

Indgivne tekster :

A8-0248/2015

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0127

Vedtagne tekster
PDF 251kWORD 74k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2011)0032),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0039/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til bidragene fra den bulgarske Nationalforsamling, det tjekkiske Senat, det tyske Forbundsråd, det italienske Senat, det nederlandske Førstekammer, det østrigske Nationalråd, den portugisiske Nationalforsamling og det rumænske Senat om udkastet til lovgivningsmæssig retsakt,

–  der henviser til udtalelse af 5. maj 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2011 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse(2),

–  der henviser til Domstolens dom af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland og Seitlinger m.fl.(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(4),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. december 2015 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 188,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A7-0150/2013),

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. september 2014 om uafsluttede sager fra den syvende valgperiode,

–  der henviser til anden betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A8-0248/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) EUT C 218 af 23.7.2011, s. 107.
(2) EUT C 181 af 22.6.2011, s. 24.
(3) Domstolens dom af 8. april 2014, Digital Rights Ireland og Seitlinger m.fl., forenede sager C-293/12 og C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2016/... om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet
P8_TC1-COD(2011)0023

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2016/681.)

Juridisk meddelelse