Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0402(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0199/2015

Indgivne tekster :

A8-0199/2015

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0131

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 73k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Beskyttelse af forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse ***I
P8_TA(2016)0131A8-0199/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. april 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0813),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0431/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 18. december 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0199/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 226 af 16.7.2014, s. 48.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. april 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/… om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse
P8_TC1-COD(2013)0402

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2016/943.)

Juridisk meddelelse