Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0402(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2015

Predkladané texty :

A8-0199/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0131

Prijaté texty
PDF 332kWORD 81k
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením ***I
P8_TA(2016)0131A8-0199/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2016 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0813),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0431/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. marca 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. decembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0199/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 226, 16.7.2014, s. 48.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. apríla 2016 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva)
P8_TC1-COD(2013)0402

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2016/943.)

Právne oznámenie