Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2019(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0131/2016

Indgivne tekster :

A8-0131/2016

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0132

Vedtagne tekster
PDF 270kWORD 99k
Torsdag den 14. april 2016 - Strasbourg Endelig udgave
Overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Europa-Parlamentets beslutning af 14. april 2016 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2017 (2016/2019(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(1), særlig artikel 36,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2015 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(5),

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om Forligsudvalgets fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 som led i budgetproceduren(6),

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 11. april 2016, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 96, stk. 1,

–  der henviser til forslag til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 96, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 96 og 97,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0131/2016),

A.  der henviser til, at denne procedure er den anden fulde budgetprocedure, som gennemføres i den nye valgperiode og det fjerde år af den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

B.  der henviser til, at 2017-budgettet, således som det foreslås i generalsekretærens beretning, vil være præget af en fortsættelse og intensivering af institutionens politik om gennemførelse af effektivitetsgevinster på alle områder, hvor disse er mulige uden at skade kvaliteten af medlemmernes og personalets arbejdsmiljø;

C.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået fire prioriterede mål for 2017-budgettet, nemlig sikkerhed og cybersikkerhed, udfasning af undtagelsen for irsk, igangværende foranstaltninger til at styrke medlemmerne i udøvelsen af deres mandat og tiltag til at gøre Parlamentet attraktivt for offentligheden og besøgende;

D.  der henviser til, at budgetproceduren for 2017 i lyset af den aktuelle politiske og sikkerhedsmæssige situation, der opstod som følge af terrorangrebene i Europa, bør resultere i en forøgelse af Parlamentets sikkerhed og cybersikkerhed;

E.  der henviser til, at generalsekretæren har foreslået et budget på 1 910 073 000 EUR til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2017, hvilket udgør en samlet stigning på 3,9 % i forhold til 2016-budgettet, hvoraf 1,7 % anses for at være ordinære udgifter, og vil udgøre 19,26 % af udgiftsområde V i den flerårige finansielle ramme 2014-2020;

F.  der henviser til, at undtagelsen for, at alle officielle dokumenter ikke oversættes til irsk, gradvist vil blive udfaset mellem 2017 og 2022, hvilket indebærer, at alle officielle dokumenter også oversættes til irsk, og der foreslås en supplerende ekstraordinær udgift på 3,7 mio. EUR til at opfylde dette nye sproglige krav, hvilket svarer til 0,2 % af den samlede stigning;

G.  der henviser til, at supplerende ekstraordinære investeringer for 47,6 mio. EUR er nødvendige for at styrke sikkerheden og cybersikkerheden, hvilket svarer til 2,6% af den samlede stigning;

H.  der henviser til, at inflationsraterne er faldet konstant siden 2011; der henviser til, at den reelle inflationsrate på Parlamentets arbejdssteder i 2015 og 2016 var lavere end den faktiske budgetforhøjelsessats;

I.  der henviser til, at næsten 60 % af budgettet er indeks-bundne udgifter, der for størstedelens vedkommende vedrører vederlag til medlemmer og personale, justeret i henhold til personalevedtægten, og kontraktlige forpligtelser svarende til en sektorspecifik indeksering, som sædvanligvis er højere end standardinflationsraten;

J.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(7) understregede, at 2016-budgettet bør opstilles på et realistisk grundlag og være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

K.  der henviser til, at troværdigheden af Parlamentet som den ene af budgetmyndighedens to parter i vid udstrækning afhænger af dets evne til at bringe sine egne udgifter under kontrol;

L.  der henviser til, at Præsidiet den 26. oktober 2015 vedtog et nyt regelsæt for forvaltningen af udgifterne til parlamentarisk assistance, der styrker kravene til godtgørelse for så vidt angår kontrakter med lokale assistenter, nemlig ved at øremærke mindst 25 % af godtgørelsen til parlamentarisk assistance til dækning af udgifter til akkrediterede assistenter;

Generelle rammer

1.  understreger, at den andel, som modsvarer Parlamentets budget i 2017, bør forblive under 20 % af udgiftsområde V; bemærker, at de foreløbige forslag til budgetoverslag for 2017 som fastsat i Præsidiets holdning af 9. marts 2016, svarede til 19,26 %, hvilket er lavere end det, der blev opnået i 2016 (19,39 %) og den næstlaveste del af udgiftsområde V i de seneste otte år; reducerer sin andel af udgiftsområde V yderligere til 19,17 % for 2017;

2.  mener imidlertid, at den forventede inflationsrate i 2017 – under hensyntagen til den økonomiske afmatning, som medlemsstaterne står over for – ikke bør betragtes som det væsentligste benchmark for forhøjelserne af almindelige udgifter;

3.  bekræfter, at der er blevet anmodet om ekstraordinære udgifter svarende til en stigning på 0,2 % sammenlignet med 2016-budgettet til udfasningen af de midlertidige undtagelsesforanstaltninger for brugen af irsk, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 af 13. juni 2005(8);

4.  noterer sig anmodningen om en forhøjelse på 2,6 % til sikkerhed og cybersikkerhed, hvilket vil mere end fordoble de ressourcer, der er tildelt i 2016; opfordrer indtrængende generalsekretæren til på en gennemsigtig måde at give Budgetudvalget detaljerede oplysninger om aktuelle og kommende sikkerheds- og cybersikkerhedsforanstaltninger og en opgørelse over omkostningerne herved;

5.  godkender finansieringsrammen for ekstraordinære udgifter til sikkerhedsinvesteringer i 2017 som følge af den analyse, der blev forelagt Præsidiet i februar 2016 og suppleret med screeningen umiddelbart efter begivenhederne den 22. marts 2016 (47,6 mio. EUR), og finansieringsrammen for ekstraordinære udgifter i forbindelse med udfasningen af de midlertidige undtagelsesbestemmelser for brugen af irsk (3,7 mio. EUR);

6.  begrænser stigningen i de ordinære udgifter for 2017, bortset fra de to ekstraordinære finansieringsrammer, til 1,4 % i forhold til de ordinære udgifter i 2016-budgettet og 0,6 % i forhold til 2016-budgettet;

7.  fastsætter det samlede niveau for overslagene for 2017 til 1 900 873 000 EUR, svarende til en samlet stigning på 3,4 % i forhold til 2016-budgettet;

8.  understreger, at Parlamentet bør forsynes med tilstrækkelige midler, der er nødvendige for at opfylde dets grundlæggende funktion som lovgivende myndighed og budgetmyndighed; understreger, at disse midler i den aktuelle økonomiske situation bør forvaltes stramt, pragmatisk og effektivitet; påpeger, at det med hensyn til udøvelsen af det europæiske demokrati er hensigtsmæssigt at sikre et passende finansieringsniveau for Parlamentet, men opfordrer kraftigt til, at der ydes en indsats for at finde besparelser og stræbe efter at øge effektiviteten yderligere i anvendelsen af offentlige midler;

9.  understreger, at den største del af Parlamentets budget og dets årlige indeksering er fastsat ved vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser, som Parlamentet ikke kan påvirke under budgetproceduren;

Gennemskuelighed, tilgængelighed og læsbarhed

10.  opfordrer generalsekretæren til at fremsætte et forslag om at fremlægge budgettet for den brede offentlighed i tilstrækkelig detaljeret grad og på en forståelig og brugervenlig måde på Parlamentets websted med henblik på at gøre det muligt for alle borgere at få en bedre forståelse af Parlamentets aktiviteter og prioriteringer og de tilsvarende udgiftsmønstre; mener, at et første skridt kunne bestå i at lade de grafiske oplysninger, der i øjeblikket findes på intranettet, figurere på Parlamentets websted;

11.  mener, at alle relevante oplysninger for så vidt angår budgetproceduren bør forelægges for medlemmerne af Præsidiet og Budgetudvalget på alle trin i proceduren på en rettidig og forståelig måde og med de fornødne detaljer og oversigter, således at Præsidiet, Budgetudvalget og de politiske grupper kan føre reelle drøftelser og basere deres beslutninger på et samlet billede af status for Parlamentets budget og dets behov;

12.  understreger behovet for nøjagtighed og gennemsigtighed i budgetudviklingen fra det ene år til det andet; mener, at visse ekstraordinære udgifter, f.eks. til sikkerhed, er berettigede i 2017-budgettet, men at den stigende anvendelse af ekstraordinære udgifter hvert år er problematisk i forhold til budgetkontrol og -stabilitet; anmoder om en mere præcis definition af ekstraordinære udgifter; mener, at det for at sikre ansvarlighed og sammenlignelighed af data i det almindelige budget bør foretages en vurdering af, om de ekstraordinære udgifter bør medtages i grundlaget for beregning af den procentvise forskel mellem budgetterne fra år til år;

13.  gentager sin opfordring om mellem- og langsigtet budgetplanlægning, herunder en klar sondring mellem udgifter til investeringer og driftsudgifter, der vedrører Parlamentets funktion og dets vedtægtsmæssige forpligtelser (herunder leje og erhvervelser), i overensstemmelse med sin beslutning af 29. april 2015 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016(9), og opfordrer derfor til, at der foretages en ændring i præsentationen, således at der klart sondres mellem investeringsudgifter og driftsudgifter;

14.  roser Præsidiet og GD ITEC for den nye udformning af medlemmernes personlige sider på Parlamentets officielle websted, som øger gennemsigtigheden med hensyn til deres arbejdsgruppers sammensætning og status (oprettelse af den nye fane "assistenter" med følgende underoverskrifter: assistenter, akkrediterede assistenter, akkrediterede assistenter (gruppering), lokale assistenter, tjenesteleverandører, betalingsagenter, praktikanter); anmoder generalsekretæren om at sikre de kontroller, der er nødvendige for gennemførelsen af det nye regelsæt for udgifter til parlamentarisk assistance, som blev vedtaget af Præsidiet den 26. oktober 2015;

15.  opfordrer til, at der mindst hvert femte år opstilles et budget på grundlag af de reelle behov under de enkelte budgetposter og ikke på grundlag af et koefficientsystem;

Sikkerhed og cybersikkerhed

16.  opfordrer til mellem- og langsigtet budgetplanlægning, hvori der gives klare oplysninger om udgifter i forbindelse med sikkerhed og cybersikkerhed; opfordrer i lyset af den seneste tids hændelser endvidere Præsidiet til at ajourføre det overordnede sikkerhedskoncept og til hurtigst muligt, dog senest i juni 2016, at formidle det;

17.  mener, at enhver foranstaltning på dette område bør være baseret på en klar vurdering af Parlamentets behov og foranstaltningens proportionalitet med hensyn til de påtagne risici; anmoder generalsekretæren og Præsidiet om rettidigt før Parlamentets behandling af budgettet for 2017 at forelægge Budgetudvalget et overordnet sikkerhedskoncept, herunder en samlet vurdering af det oplevede risikoniveau og de påtænkte sikkerhedsforanstaltninger samt alternativer hertil, ledsaget af en detaljeret vurdering af indvirkningen heraf på 2017-budgettet og de følgende budgetter med en klar sondring mellem investeringsudgifter og løbende udgifter, og om at gøre rede for de foranstaltninger, der er planlagt for at styrke sikkerheden i Parlamentet både i og uden for dets bygninger, samt indvirkningen af sådanne foranstaltninger på 2017-budgettet; efterlyser oplysninger om de finansielle konsekvenser af de interinstitutionelle aftaler om administrativt samarbejde på sikkerhedsområdet;

18.  anmoder generalsekretæren om at vurdere, om der i lyset af terrortrusler er behov for at revidere de eksisterende forsikringsaftaler (for medlemmer og personale) og, hvis det er relevant, fremsætte forslag med henblik på at imødegå eventuelle mangler;

19.  mener, at sikkerhedssystemet uden for Parlamentets bygninger fortsat bør garanteres af de belgiske myndigheder;

Styrkelse af medlemmerne i udøvelsen af deres mandat

20.  noterer sig de igangværende foranstaltninger til at styrke medlemmerne i udøvelsen af deres mandat;

21.  glæder sig over udvidelsen af medlemmernes digitale portal (e-portalen), men opfordrer dog generalsekretæren til i lyset af det "papirløse initiativ" at forbedre det nuværende system, hvor kvitteringer i papirform fremsendes til medlemmerne, med det formål på sigt at afskaffe det helt inden udgangen af 2017; mener, at e-portalen som standard bør tilbyde alle medlemmer denne funktion elektronisk, hvilket vil medføre betydelige besparelser i både tidsmæssig og økonomisk henseende;

22.  glæder sig over den stigende kvalitet af den rådgivning og forskning, som medlemmerne og udvalgene tilbydes; minder om, at der ved oprettelsen af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS) i 2013 blev fastsat en midtvejsevaluering af effektiviteten af samarbejdet mellem EPRS og temaafdelingerne; anmoder derfor generalsekretæren om at foretage en sådan evaluering og forelægge resultaterne heraf for Budgetudvalget inden udgangen af 2016; mener, at denne evaluering bør indeholde forslag til, hvordan man kan sikre, at støtten fra EPRS tilpasses udviklingen i de respektive temaudvalg på bedste vis og samtidig opfylder behovene hos de enkelte medlemmer og ikke overlapper med aktiviteter i temaafdelingerne eller fremmer konkurrence mellem tjenester;

23.  er af den opfattelse, at medlemmernes behov i deres valgkredse bør vurderes, idet der også tages hensyn til forskelle mellem valgkredse, således at medlemmerne bliver bedre rustet til at udføre arbejdet i deres valgkredse; mener, at mobile arbejdsrum for medlemmerne og støtte i valgkredse bør være baseret på en vurdering af de reelle behov og den reelle anvendelse og ikke medføre væsentlige eller yderligere tilbagevendende omkostninger for Parlamentet; fastholder, at der ikke bør stilles hardware til rådighed, idet godtgørelsen for generelle udgifter bidrager med tilstrækkelige midler til indkøb af avanceret udstyr; sætter spørgsmålstegn ved behovet for at udvikle et privat mobilt arbejdsrum for medlemmerne, da dette ikke synes at svare til den måde, hvorpå medlemmerne og deres medarbejdere organiserer sig;

24.  er enig i, at IT-værktøjer udgør et vigtigt instrument til, at medlemmerne kan opfylde deres funktion; gentager imidlertid, at det er nødvendigt at tillade installation af free source-software, hvilket vil muliggøre betydelige omkostningsbesparelser i kommunikationsgebyrer og forbedre arbejdsgangen i medlemmernes kontorer, samtidig med at der tages hensyn til cybersikkerhed og sikring af databeskyttelse;

25.  anmoder om, at muligheden for at underskrive interne dokumenter digitalt generaliseres i alle tilfælde, f.eks. ved underskrivelse af formularer, skriftlige erklæringer osv., samtidig med at pålideligheden og sikkerheden sikres; anmoder om, at muligheden for at installere et kontrolsystem med TAN-kode på MEP'ernes mobiltelefoner undersøges; mener endvidere, at brugen af telefax bør frarådes og gradvist udfases på grundlag af det individuelle medlems beslutning;

26.  glæder sig over den nye reform vedrørende supplerende forespørgsler til skriftlig besvarelse, som blev vedtaget den 3. september 2015 af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender på anmodning af Budgetudvalget efter vedtagelsen af Parlamentets budget for 2016; anmoder generalsekretæren om at indføre de nødvendige kontroller til gennemførelsen af den nye fortolkning; opfordrer Formandskonferencen til at foretage en vurdering af denne nye ordning for forespørgsler til skriftlig besvarelse for så vidt angår supplerende spørgsmål for at undersøge de opnåede besparelser og til at informere Budgetudvalget om resultaterne af denne vurdering senest i august 2016 inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2016;

27.  mener, at det er hensigtsmæssigt at opretholde bevillingerne til udgifter til parlamentarisk assistance for 2017 på samme niveau som i 2016 og respektere den juridisk bindende indeksering, der finder anvendelse i henhold til personalevedtægten;

28.  mener, at den nuværende gengivelse af medlemmernes parlamentariske aktiviteter på Parlamentets websted ikke er tilstrækkelig nøjagtig og ikke afspejler medlemmernes reelle aktiviteter og indsats; foreslår, at man går bort fra den nuværende praksis med at rangordne websteder, og at oplysningerne om de enkelte medlemmers aktiviteter på Parlamentets officielle websted samtidig forbedres; opfordrer til, at der foretages en vurdering af præsentationen af navnlig stemmeforklaringer og indlæg af et minuts varighed, herunder muligheden for, at de angives særskilt fra øvrige indlæg på plenarforsamlingen, og til, at der foretages en vurdering af merværdien af stemmeforklaringer og eventuelle alternativer hertil; forventer, at den relevante arbejdsgruppe i Præsidiet, som tager sig af dette spørgsmål, forelægger sin dagsorden og sine resultaterne for Budgetudvalget, så snart de foreligger;

Medlemmernes udgifter

29.  gentager sin opfordring til Præsidiet om at fastlægge mere præcise regler for ansvarligheden i forbindelse med de udgifter, der er berettiget til godtgørelse for generelle udgifter, hvilket kan omfatte foranstaltninger til omkostningseffektivisering – f.eks. at medlemmerne offentliggør deres afholdte udgifter, hvilket et stigende antal medlemmer allerede gør – og kan ledsages af et forenklet system til tilbagebetaling af uudnyttede midler; gentager, at en sådan foranstaltning ikke bør kræve yderligere personale til Parlamentets administration;

Bygningspolitik

30.  minder om, at midtvejsstrategien for bygningspolitikken, som Præsidiet vedtog i 2010, i øjeblikket er under revision; beklager, at Præsidiet endnu ikke har afsluttet sine drøftelser om Parlamentets midtvejsstrategi for bygningspolitikken; opfordrer generalsekretæren til at forelægge Budgetudvalget den nye midtvejsstrategi for bygningspolitikken snarest muligt og senest i august 2016 inden Parlamentets behandling af budgettet i efteråret 2016;

31.  opfordrer Præsidiet til at fremlægge en langsigtet strategi for Parlamentets bygninger; gentager, at langsigtede investeringer såsom Parlamentets byggeprojekter skal behandles med omtanke og på gennemsigtig vis; insisterer på en stram omkostningsforvaltning, projektplanlægning og kontrol; gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitikken, som skal være baseret på tidlig information og tage behørigt hensyn til finansforordningens artikel 203; mener, at en rapport om årsagerne til forsinkelsen af og de højere omkostninger for Huset for Europæisk Historie bør indgå i den langsigtede strategi for bygningspolitikken;

32.  kræver, at situationen med hensyn til Parlamentets bygninger afspejles korrekt i budgettet; kræver derfor, at omkostningerne til KAD-Bygningen fastlægges tydeligt i Parlamentets endelige budget, og at ejendomsrelaterede investeringer fremover indarbejdes i budgettet, således at der ikke er behov for opsamlingsoverførsler;

33.  er af den opfattelse, at der under de nuværende økonomiske omstændigheder ikke bør igangsættes flere Parlamentarium-projekter uden forudgående høring af og godkendelse fra Budgetudvalget;

34.  foreslår derfor, at der fra og med 2018 indføres en særlig budgetpost for investeringer i byggekonstruktioner, der – som grundlag for finansiering i 2018 – skulle anvende de midler, der foreslås i 2017 til ekstraordinære udgifter;

35.  foreslår i betragtning af de ekstraordinære omstændigheder i 2017, der kræver høje investeringer i sikkerhedsinfrastrukturen, at alle midler, som ikke er anvendt ved udgangen af 2017, anvendes til at betale for byggeudgifterne til KAD-Bygningen med henblik på at undgå flest mulige rentebetalinger til banker for lån, der skal optages for at finansiere opførelsen;

36.  kræver flere oplysninger om status quo i projektet vedrørende renoveringen af Paul Henri Spaak-Bygningen; anmoder om, at en undersøgelse af renoveringen indledes og kontrolleres af Præsidiet; forventer, at Præsidiet tager behovet for sunde og sikre arbejdsvilkår i betragtning i forbindelse med fastlæggelsen af tidsrammen for renoveringen; anmoder Præsidiet om at informere Budgetudvalget om alle foranstaltninger, så snart de foreligger; opfordrer i denne forbindelse Præsidiet til at lægge grundlaget for omdannelsen af Paul Henri Spaak-Bygningen til en forbilledlig moderne bygning for så vidt angår energieffektivitet og til hurtigt at gå videre med moderniseringen af bygningen;

37.  opfordrer de ansvarlige næstformænd til at forelægge en statusrapport om KAD-bygningen for Budgetudvalget;

38.  mener, at de strukturelle og organisatoriske reformer, som har til formål at øge produktiviteten, den miljømæssige bæredygtighed og effektiviteten, bør fortsættes ved hjælp af en grundig gennemgang af eventuelle synergier og besparelser; minder om de betydelige besparelser, der kunne opnås ved kun at have ét arbejdssted i stedet for tre (Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg); understreger, at denne proces bør gennemføres, uden at det går ud over den høje kvalitet af Parlamentets lovgivningsarbejde, budgetbeføjelser og kontrolbeføjelser eller kvaliteten af arbejdsvilkårene for medlemmerne, assistenterne og personalet;

Personalerelaterede spørgsmål

39.  glæder sig over forslaget om at reducere stillingsfortegnelsen med 60 stillinger i 2017 i overensstemmelse med den aftale, som blev indgået med Rådet om forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, og som blev godkendt af Forligsudvalget i forbindelse med budgetproceduren den 14. november 2015;

40.  minder om, at det samlede personaleniveau i de politiske grupper skal være undtaget fra målet om at reducere personalet med 5 % i overensstemmelse med de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med regnskabsårene 2014, 2015 og 2016;

41.  støtter oprettelsen af de yderligere stillinger, der er nødvendige for irsk oversættelse og tolkning; undtager disse yderligere stillinger fra reduktionsmålet på 5 % i overensstemmelse med Kommissionens henstilling; anmoder generalsekretæren om at høre irske medlemmer med henblik på en eventuel rationalisering af brugen af irsk uden at gå på kompromis med medlemmernes garanterede rettigheder;

42.  støtter op om indførelsen af international tegnsprogstolkning af alle plenarforhandlinger, således at de i det mindste er reelt tilgængelige for alle EU-borgere;

43.  glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til effektivitet på oversættelses- og tolkningsområdet; anerkender kvaliteten og merværdien af de tjenester, som leveres af tolkene; opfordrer til en snarlig, bæredygtig aftale mellem generalsekretæren og repræsentanterne for tolkene, hvori arbejdsvilkår af høj kvalitet kombineres med en effektiv forvaltning med henblik på at undgå ubalancer for så vidt angår arbejdstider og generel usikkerhed blandt tolkene, under hensyntagen til sociale rettigheder; anmoder generalsekretæren om at fremsætte yderligere forslag om rationalisering såsom større brug af oversættelse og tolkning efter anmodning, navnlig hvad angår aktiviteterne i Europa-Parlamentets tværpolitiske grupper; mener, at sprogprofileringssystemet, som har været indført siden oktober 2014, til ændringsforslag på udvalgsplan er et eksempel på effektiviseringer, der kan foretages og videreudvikles; mener, at tolkning og oversættelse er centrale elementer i et europæisk demokrati, som er åbent for alle, og kræver derfor, at der ikke gives tilladelse til nogen reformer, der har negative konsekvenser for den maksimale og mest inklusive tilgængelighed til Parlamentets aktiviteter og dokumenter;

44.  opfordrer Præsidiet til at evaluere og, hvor det er nødvendigt, revidere regler vedrørende statutten for praktikanter, bl.a. ved at indføre mindsteløn og harmonisere priser for cateringrelaterede tjenester for alle praktikanter i både Parlamentets administration og i medlemmernes kontorer med henblik på at sikre ligebehandling og beskytte praktikanternes sociale rettigheder;

45.  opfordrer Præsidiet til at revidere reglerne for godtgørelse af akkrediterede parlamentariske assistenters tjenesterejseudgifter i forbindelse med rejser mellem Parlamentets arbejdssteder med henblik på at bringe dem på linje med de regler, der gælder for det øvrige personale;

46.  mener, at der bør indføres en tredje procedure, således at en kontrakt mellem et medlem og en assistent kan ophæves ved fælles overenskomst;

Chaufførtjenester/mobilitet

47.  er forbeholden over for forslaget om at internalisere chaufførtjenesten og erstatning af den eksterne tjenesteudbyder med kontraktansatte ved Parlamentet, hvilket vil svare til ca. 3,7 mio. EUR i umiddelbare ekstraudgifter; mener, at en velorganiseret ekstern kontrakt, som indgås i henhold til de gældende regler for offentlige indkøb, hvor den eksterne tjenesteudbyder klart er forpligtet til at tage ansvar for sikkerheds- og baggrundskontroller samt anstændige arbejdsvilkår og lønninger, bør betragtes som en alternativ løsning; vil kun overveje internalisering, hvis dens omkostninger ikke overstiger de omkostninger, der er forbundet med det nuværende system, og hvis den muliggør anstændige arbejdsvilkår og løn til chauffører, en bedre kønsbalance og anvendelse af "grønnere" biler; anmoder om, der stilles detaljerede oplysninger til rådighed for Budgetudvalget, inden der træffes en beslutning;

48.  anmoder generalsekretæren om at rådføre sig med de belgiske myndigheder med henblik på at sikre let adgang og overordnet optimal udnyttelse af den nye direkte togforbindelse mellem togstationen Bruxelles-Luxembourg og Zaventem lufthavn, hvilket kunne omfatte accept af medlemmernes adgangskort i stedet for det nuværende laissez passer-system;

49.  mener, at bilparken bør bestå af flere omkostningseffektive, brændstofeffektive og sikre biler; understreger, at der fortrinsvis bør anvendes minibusser og busser til og fra lufthavnen på planmæssige tidspunkter; opfordrer generalsekretæren til at fremlægge en rapport om en fuldstændig overgang til elektriske befordringsmidler ved udgangen af årtiet;

50.  anmoder generalsekretæren om at afholde drøftelser med Parlamentets rejsebureau; tilskynder rejsebureauet til i højere grad at sammenligne priser; opfordrer rejsebureauet til aktivt at søge efter billigere billetter, når de reserverer, og til generelt at tilbyde medlemmer og alle kategorier af ansatte mere konkurrencedygtige priser, samtidig med at der sikres passende betingelser for ombytning af billetter;

Kommunikation

51.  anmoder om resultaterne af den efterfølgende evaluering af den samlede strategi og metode for oplysnings- og kommunikationskampagnen 2014 (evalueringsrapporten forventedes at foreligge inden andet halvår af 2015);

52.  gentager sin opfordring til generalsekretæren til at aflægge beretning til Budgetudvalget om evalueringen af den parlamentariske valgkampagne i 2014 og om effektiviteten af de parlamentariske kommunikationsforanstaltninger, som er rettet mod den brede offentlighed;

53.  anerkender den rolle, som Europa-Parlamentets informationskontorer spiller hvad angår øget bevidsthed om Parlamentets og Unionens aktiviteter generelt; mener, at effektivitetsforanstaltninger med hensyn til Parlamentets informationskontorer bør overvejes; mener, at Europa-Parlamentets informationskontorer i videst muligt omfang bør placeres i samme bygning som og dele backoffice-tjenester med Kommissionens repræsentationer; anmoder om, at der foretages en evaluering af Europa-Parlamentets informationskontorers målsætninger, opgaver og resultater, som bør danne grundlag for fastlæggelsen af prioriteringer;

54.  anmoder om at en evaluering af muligheden for et tættere samarbejde med ARTE i Strasbourg med henblik på at etablere et europæisk mediecentrum i uddannelsesøjemed for unge journalister;

55.  opfordrer generalsekretæren til at fremlægge en rapport om de virksomheder og organisationer, der har fået adgang til Parlamentet, således at de kan afholde fora i forbindelse med deres aktiviteter; opfordrer generalsekretæren til at opretholde en balance mellem de forskellige sektorer og forskellige typer organisationer, der gives adgang til Parlamentet;

Andre spørgsmål

56.  opfordrer indtrængende generalsekretæren til at fremlægge en detaljeret rapport om gennemførelsen af de administrative dele af samarbejdsaftalerne mellem Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og på den baggrund udarbejde mulige ordninger for yderligere administrativt samarbejde inden for områder såsom logistik, infrastruktur eller sikkerhed;

57.  opfordrer generalsekretæren til at skabe klarhed over den nuværende forvaltning af Parlamentets træningscenter og over den nuværende benyttelse af Parlamentets ansatte i denne forbindelse; anmoder desuden om en afklaring af den verserende retstvist og af de muligheder, der er fremlagt, for at sikre en effektiv og omkostningseffektiv forvaltning af træningscentret i fremtiden;

58.  mener, at der kan foretages yderligere besparelser på møbler, eftersom det finder, at en forhøjelse på 3 589 832 EUR for 2016 og en tilsvarende forhøjelse for 2017 i forhold til de 2 415 168 EUR i 2015 langt fra er rimelig;

59.  glæder sig over den mere begrænsede og effektive anvendelse af transportkasser; tilskynder til, at transportkasser deles i forbindelse med rejserne til Strasbourg;

60.  anmoder generalsekretæren om fuldstændigt at gennemføre finansforordningens ånd og bogstav med hensyn til grønne og økonomisk effektive offentlige indkøb ved at styrke Parlamentets indkøbsstrategi i denne henseende;

61.  opfordrer til, at kursen hen imod energibesparelser fortsættes, navnlig hvad angår belysnings- og varmesystemer i bygningerne, idet drøftelserne om 2016-budgettet har vist, at der er plads til forbedringer;

62.  opfordrer til, at sunde og organiske fødevarer fremmes i højere grad; opfordrer derfor desuden Præsidiet til at vurdere muligheden for at tilvejebringe sunde fødevarer, ikke alene i form af en diversificering af tjenester, men også først og fremmest i form af frisk frugt og friske grøntsager til mere overkommelige priser;

o
o   o

63.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2017;

64.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0376.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0407.
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.
(8) EFT L 156 af 18.6.2005, s. 3.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0172.

Juridisk meddelelse