Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2019(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0131/2016

Predložena besedila :

A8-0131/2016

Razprave :

PV 13/04/2016 - 23
CRE 13/04/2016 - 23

Glasovanja :

PV 14/04/2016 - 7.8
CRE 14/04/2016 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0132

Sprejeta besedila
PDF 364kWORD 119k
Četrtek, 14. april 2016 - Strasbourg Končna izdaja
Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017
P8_TA(2016)0132A8-0131/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. aprila 2016 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (2016/2019(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. oktobra 2015 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(5),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 25. novembra 2015 o skupnem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki ga je odobril spravni odbor v okviru proračunskega postopka(6),

–  ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja predsedstvu glede priprave predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju predhodnega predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je predsedstvo pripravilo 11. aprila 2016 v skladu s členoma 25(7) in 96(1) Poslovnika,

–  ob upoštevanju predloga načrta prihodkov in odhodkov, ki ga je pripravil Odbor za proračun v skladu s členom 96(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 96 in 97 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0131/2016),

A.  ker je to drugi celotni proračunski postopek v novem zakonodajnem obdobju in četrto leto večletnega finančnega okvira 2014–2020,

B.  ker se bo v proračunu za leto 2017, kot ga je predlagal generalni sekretar v svojem poročilu, nadaljevala in okrepila politika institucije, ki predvideva varčevanje na vseh področjih, kjer je to mogoče, ne da bi bila ogrožena kakovost delovnega okolja poslancev in zaposlenih;

C.  ker je generalni sekretar za proračun za leto 2017 predlagal štiri prednostne cilje, in sicer: varnost in kibernetska varnost, postopna odprava odstopanja za irščino, potekajoči ukrepi za podporo poslancem pri opravljanju mandata ter povečanje privlačnosti Parlamenta za javnost in obiskovalce;

D.  ker bi morali v proračunskem postopku za leto 2017 glede na trenutne politične in varnostne razmere, ki so jih povzročili teroristični napadi v Evropi, zagotoviti večjo varnost in kibernetsko varnost Parlamenta;

E.  ker je generalni sekretar v predhodnem predlogu načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 2017 predvidel proračun v znesku 1 910 073 000 EUR, kar je 3,9 % več kot v letu 2016, od česar redni odhodki znašajo 1,7 %, vse skupaj pa bi predstavljalo 19,26 % razdelka V večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020;

F.  ker bo odstopanje za irščino, ki je pomenilo, da se v ta jezik niso prevajali vsi uradni dokumenti, med letoma 2017 in 2022 postopoma odpravljeno, zaradi česar so bili za to novo jezikovno potrebo predvideni dodatni izredni odhodki v znesku 3,7 milijona EUR, ki so k skupnemu povečanju prispevali 0,2 %;

G.  ker so za povečanje varnosti in kibernetske varnosti potrebne dodatne izredne naložbe v znesku 47,6 milijona EUR, kar ustreza 2,6 % skupnega povečanja;

H.  ker se je stopnja inflacije od leta 2011 stalno zmanjševala; ker je bila dejanska stopnja inflacije v krajih dela Parlamenta leta 2015 in 2016 nižja kot dejanska stopnja povečanja njegovega proračuna;

I.  ker skoraj 60 % proračuna predstavljajo odhodki, odvisni od indeksacije, večinoma plače poslancev in uslužbencev, ki se prilagajajo v skladu s kadrovskimi predpisi, in pogodbene obveznosti, pri katerih se uporablja posebna sektorska indeksacija, ki je običajno višja od standardne stopnje inflacije;

J.  ker je Parlament v svoji resoluciji z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016(7) poudaril, da bi bilo treba proračun za leto 2016 zastaviti na realistični podlagi in da bi moral biti skladen z načeloma proračunske discipline in dobrega finančnega poslovodenja;

K.  ker je verodostojnost Parlamenta kot veje proračunskega organa v veliki meri odvisna od njegove sposobnosti nadzorovanja svojih lastnih odhodkov;

L.  ker je predsedstvo 26. oktobra 2015 sprejelo nova pravila o upravljanju nadomestil za parlamentarno pomoč, ki vsebujejo strožje zahteve za povračilo stroškov pogodb z lokalnimi pomočniki, tako da je treba najmanj 25 % nadomestila za parlamentarno pomoč porabiti za akreditirane pomočnike;

Splošni okvir

1.  meni, da delež proračuna Parlamenta tudi v letu 2017 ne bi smel preseči 20 % razdelka V; ugotavlja, da so odhodki v predhodnem predlogu za leto 2017, kot so določeni v stališču predsedstva z dne 9. marca 2016, znašali 19,26 % razdelka V, ta delež pa je nižji kot v letu 2016 (19,39 %) in drugi najnižji v zadnjih osmih letih; svoj delež razdelka V za leto 2017 še zmanjšuje na 19,17 %;

2.  meni pa, da glede na gospodarsko recesijo v državah članicah napovedane ravni inflacije za leto 2017 ne bi smeli uporabljati kot glavno merilo za povečanje rednih odhodkov;

3.  ugotavlja, da so bili zahtevani izredni odhodki v primerjavi s proračunom za leto 2016 0,2 % večji za postopno odpravo odstopanja za irščino v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005 z dne 13. junija 2005(8);

4.  je seznanjen z zahtevo za 2,6-odstotno povečanje za varnost in kibernetsko varnost, s čimer bi se več kot podvojila sredstva, dodeljena v letu 2016; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun na pregleden način posreduje podrobne informacije o trenutnih in prihodnjih varnostnih ukrepih in ukrepih kibernetske varnosti ter razčlenitev njihovih stroškov;

5.  odobri izredne odhodke za varnostne naložbe v letu 2017 na osnovi analize, ki je bila predsedstvu predstavljena februarja 2016 in dopolnjena s preverjanjem po dogodkih 22. marca 2016 (47,6 milijona EUR), ter izredne odhodke za postopno opuščanje začasnega odstopanja za uporabo irščine (3,7 milijona EUR);

6.  povečanje rednih odhodkov za leto 2017, brez omenjenih izrednih odhodkov, omeji na 1,4 % glede na redne odhodke proračuna za leto 2016 in na 0,6 % glede na proračun za leto 2016;

7.  določa, da bo skupna raven ocenjenih odhodkov za leto 2017 znašala 1 900 873 000 EUR, kar je 3,4 % kot v proračunu za leto 2016;

8.  poudarja, da bi moral imeti Parlament dovolj sredstev za izvajanje svoje osnovne funkcije zakonodajnega in proračunskega organa; poudarja, da bi bilo treba v trenutnih gospodarskih razmerah sredstva upravljati vestno, pragmatično in učinkovito; poudarja, da je zagotavljanje ustrezne ravni financiranja Parlamenta sicer ustrezno za zagotavljanje evropske demokracije, vendar bi si morali bolj prizadevati za prihranke in učinkovitejšo rabo javnega denarja;

9.  poudarja, da sta večji del proračuna Parlamenta in njegova letna indeksacija določena z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, na katere Parlament v okviru proračunskega postopka ne more vplivati;

Preglednost, dostopnost in razumljivost

10.  poziva generalnega sekretarja, naj predlaga, da se proračun z ustreznimi podrobnostmi na jasen in uporabniku prijazen način objavi na spletnem mestu Parlamenta, da bodo vsi državljani bolje razumeli dejavnosti, prednostne naloge in ustrezne vzorce porabe Parlamenta; meni, da bi bil prvi korak lahko objava obstoječih grafičnih informacij z intranetnih strani na spletnem mestu Parlamenta;

11.  meni, da bi bilo treba v vseh fazah proračunskega postopka vse pomembne in ustrezno razčlenjene informacije pravočasno, na razumljiv način in dovolj podrobno predstaviti članom predsedstva in Odboru za proračun, da bodo lahko predsedstvo, Odbor za proračun in politične skupine resnično razpravljali in odločitve utemeljili na celoviti podobi stanja in potreb proračuna Parlamenta;

12.  poudarja, da je treba porast proračuna v primerjavi s prejšnjim letom oceniti natančno in pregledno; meni, da so nekateri izredni odhodki za varnost v proračunu za leto 2017 sicer upravičeni, da pa je vse večja letna rast izrednih odhodkov problematična v smislu proračunskega nadzora in stabilnosti; prosi za boljšo opredelitev izrednih odhodkov; verjame, da bi morali zaradi odgovornosti in primerljivosti podatkov v splošnem proračunu oceniti, ali bi bilo smiselno izredne odhodke vključiti v osnovo za izračun deleža razlike med proračuni v zaporednih letih;

13.  znova poziva k srednje- in dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, vključno z jasnim razlikovanjem med naložbami in operativnimi odhodki, povezanimi z delovanjem in zakonskimi obveznostmi Parlamenta (vključno z najemninami in nakupi), v skladu z njegovo resolucijo z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2016(9); v zvezi s tem poziva k spremembi predstavitve, s katero bi se jasno razločevali odhodki za naložbe in odhodki za delovanje za leto 2017;

14.  izreka pohvalo predsedstvu in GD ITEC za novo postavitev osebnih strani poslancev na uradnem spletnem mestu Parlamenta, ki je zagotovila večjo preglednost pri sestavi in statusu delovne ekipe poslancev (ustvarjen je bil nov zavihek „Pomočniki“ z naslednjimi podnaslovi: pomočniki, akreditirani pomočnik, akreditirani pomočnik (skupina), lokalni pomočnik, izvajalci storitev, plačilni zastopniki, pripravniki); poziva generalnega sekretarja, naj zagotovi potreben nadzor za izvajanje novega niza pravil za nadomestila za parlamentarno pomoč, ki ga je predsedstvo sprejelo 26. oktobra 2015;

15.  poziva, naj se vsaj vsakih pet let oblikuje proračun na podlagi dejanskih potreb v posameznih postavkah, ne pa po sistemu količnikov;

Varnost in kibernetska varnost

16.  poziva k srednje- in dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, vključno z jasnimi informacijami o odhodkih za varnost in kibernetsko varnost; poleg tega v luči nedavnih dogodkov poziva predsedstvo, naj posodobi koncept splošne varnosti in ga čim prej predloži, najkasneje do junija 2016;

17.  meni, da morajo vsi ukrepi na tem področju izhajati iz jasne ocene potreb Parlamenta in biti sorazmerni z nastalimi tveganji; zahteva, da generalni sekretar in predsedstvo pravočasno, pred obravnavo proračuna za leto 2017 v Parlamentu, Odboru za proračun predložita celovit koncept varnosti, vključno s celovito oceno ugotovljenih tveganj in predvidenih varnostnih ukrepov, pa tudi alternativnih možnosti, ter ji priložita podrobno oceno njihovih proračunskih posledic za proračun za leto 2017 in prihodnje proračune, z jasno ločitvijo naložb in ponavljajočih se odhodkov, in da navedeta predvidene ukrepe za okrepitev varnosti Parlamenta znotraj in izven njegovih prostorov, pa tudi vpliv takšnih ukrepov na proračun za leto 2017; zahteva informacije o finančnih posledicah medinstitucionalnih sporazumov o upravnem sodelovanju na področju varnosti;

18.  poziva generalnega sekretarja, naj oceni, ali je zaradi teroristične grožnje potreben pregled obstoječih pogodb o zavarovanju (za poslance in zaposlene), in po potrebi predlaga odpravo pomanjkljivosti;

19.  meni, da morale varovanje zunaj poslopij Parlamenta še naprej zagotavljati belgijske oblasti;

Podpora poslancem pri opravljanju mandata

20.  je seznanjen s potekajočimi ukrepi za podporo poslancem pri izvajanju mandata;

21.  pozdravlja razširitev digitalnega portala za poslance (e-Portal), a vseeno poziva generalnega sekretarja, naj v luči pobude za delo brez papirja izboljša obstoječo prakso, da poslanci potrdila izplačilih še vedno prejemajo v tiskani obliki, saj naj bi bila opuščena konec leta 2017; meni, da bi morala biti elektronska potrdila o izplačilih v e-Portalu samodejno na voljo vsem poslancem, s čimer bi ustvarili precejšnje prihranke pri času in denarju;

22.  pozdravlja vse večjo kakovost svetovanja in raziskav za poslance in odbore; spominja, da pri ustanovitvi raziskovalne službe Evropskega parlamenta (EPRS) v letu 2013 ni bila predvidena vmesna ocena uspešnosti sodelovanja med to službo in tematskimi sektorji; zato zahteva, da generalni sekretar to oceno opravi in njene rezultate do konca leta 2016 predstavi Odboru za proračun; meni, da bi morala ta ocena vsebovati predloge, kako bi podpora EPRS čim bolje upoštevala dogajanje v ustreznih tematskih odborih in hkrati zadostila potrebam posameznih poslancev, pri tem pa se ne bi prekrivala z dejavnostmi tematskih sektorjev in ne bi spodbujala konkurence med službami;

23.  meni, da bi bilo treba oceniti potrebe poslancev v njihovih volilnih okrajih, pri tem pa upoštevati tudi razlike med temi okraji, da bi bolje okrepili vlogo poslancev pri njihovem tamkajšnjem delu; je prepričan, da bi morala mobilno delovno okolje za poslance in podpora v volilnih okrajih izhajati iz resničnih potreb in ocen uporabe, Parlamentu pa ne bi smela povzročati večjih ali ponavljajočih se dodatnih stroškov; vztraja, da ne bi smeli zagotavljati strojne opreme, saj nadomestilo splošnih stroškov zadostuje za nakup najsodobnejših naprav; dvomi, da je zasebno mobilno okolje za poslance potrebno, saj ne ustreza načinu organiziranosti poslancev in njihovih pisarn;

24.  se strinja, da so orodja IT pomembna pri opravljanju nalog poslancev; vseeno ponavlja, da bi bilo treba namestiti odprtokodno programsko opremo, s čimer bi veliko prihranili pri stroških komunikacije in izboljšali potek dela v poslanskih pisarnah, pri tem pa upoštevali kibernetsko varnost in zagotovili zaščito podatkov;

25.  zahteva, da se digitalno podpisovanje internih dokumentov omogoči povsod, na primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; poziva, naj se oceni, ali je mogoče na mobilne telefone poslancev Parlamenta namestiti sistem preverjanja TAN; meni tudi, da bi morali uporabnike odvračati od uporabe faksov in slednjo postopno opustiti, ko se bo za to odločil vsak posamezen poslanec;

26.  pozdravlja novo reformo v zvezi z dodatnimi vprašanji za pisni odgovor, ki jo je 3. septembra 2015 na zahtevo Odbora za proračun po sprejetju proračuna Parlamenta za leto 2016 sprejel Odbor za ustavne zadeve; poziva generalnega sekretarja, naj vzpostavi potreben nadzor za izvajanje tega novega tolmačenja; poziva konferenco predsednikov, naj opravi oceno tega novega režima vprašanj za pisni odgovor v zvezi z dodatnimi vprašanji, da bi analizirala ustvarjanje prihrankov, ter do avgusta 2016, pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2016, obvesti Odbor za proračun o rezultatih te ocene;

27.  meni, da bi bilo treba proračunska sredstva za parlamentarno pomoč v letu 2017 ohraniti na ravni iz leta 2016, in sicer glede na zakonsko zavezujočo indeksacijo iz kadrovskih predpisov;

28.  meni, da obstoječa predstavitev parlamentarnih dejavnosti poslancev na spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna in ne odraža dejanskih dejavnosti in udeleženosti poslancev; priporoča, da se sedanja raba spletnih mest z razvrščanjem opusti, ob tem pa se izboljša informacije o dejavnostih posameznih poslancev, ki so na voljo na uradnem spletnem mestu Parlamenta; zahteva ocene predstavitev, zlasti obrazložitev glasovanja in enominutnih govorov, vključno z možnostjo, da se prikazujejo ločeno od govorov na plenarnem zasedanju, pa tudi ovrednotenje dodane vrednosti obrazložitev glasovanja in morebitnih nadomestnih rešitev; pričakuje, da bo ustrezna delovna skupina predsedstva Odboru za proračun predstavila svoj program in ugotovitve, takoj ko bodo na voljo;

Stroški poslancev

29.  znova poziva predsedstvo, naj določi natančnejša pravila o odgovornosti za odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo ukrepe za stroškovno učinkovitost, na primer, da morajo poslanci objaviti evidenco porabe, kar vedno več poslancev že počne, pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s poenostavljenim sistemom za povračilo neporabljenih sredstev; znova poudarja, da za takšne ukrepe ne bo potrebno dodatno zaposlovanje v upravi Parlamenta;

Nepremičninska politika

30.  spominja, da trenutno poteka pregled srednjeročne strategije za nepremičninsko politiko, ki jo je predsedstvo sprejelo leta 2010; obžaluje, da predsedstvo še ni končalo razprave o srednjeročni nepremičninski strategiji Parlamenta; poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun čim prej, vendar najpozneje do avgusta 2016, še pred obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 2016, predstavi novo srednjeročno strategijo za nepremičnine;

31.  poziva predsedstvo, naj predstavi dolgoročno strategijo za nepremičnine Parlamenta; ponovno poudarja, da je treba z dolgoročnimi naložbami, kot so gradbeni projekti Parlamenta, ravnati previdno in pregledno; vztraja pri strogem obvladovanju stroškov, načrtovanju projektov in nadzoru; znova poziva k preglednemu procesu odločanja na področju nepremičninske politike na osnovi pravočasnih informacij in ob strogem upoštevanju člena 203 finančne uredbe; meni, da bi bilo treba pri dolgoročni nepremičninski strategiji upoštevati tudi informacije iz poročila o zamudah in višjih stroških Hiše evropske zgodovine;

32.  poziva, da se razmere na področju nepremičnin, katerih lastnih ali najemnik je Parlament, pošteno odražajo v proračunu; zato zahteva, da se stroški zgradbe KAD jasno prikažejo v končnem proračunu Parlamenta ter da se v prihodnosti naložbe v nepremičnine vključijo v proračun, da tako ne bi bilo potrebno zbiranje neporabljenih proračunskih sredstev iz drugih postavk ob koncu leta;

33.  meni, da v sedanjih gospodarskih razmerah ne bi smeli začeti z nobenim nadaljnjim projektom Parlamentariuma, ne da bi se poprej posvetovali z Odborom za proračun in pridobili njegovo odobritev;

34.  zato predlaga, da se za leto 2018 uvede posebna vrstica za naložbe v gradnjo stavb, ki bo osnova za financiranje v tem letu s sredstvi, ki so bila v letu 2017 predlagana za izredne odhodke;

35.  glede na izredne okoliščine, ki bodo v letu 2017 zahtevale velike naložbe v varnostno infrastrukturo, predlaga, da se s sredstvi, ki do konca leta 2017 ne bodo porabljena, poravnajo stroški gradnje stavbe KAD, da bi tako zmanjšali bančne obresti za posojila, ki jih bo treba najeti za financiranje gradnje;

36.  poziva k dodatnim informacijam o tem, zakaj se projekt obnove stavbe PHS ne premakne z mrtve točke; poziva predsedstvo, naj naroči in preuči študijo o obnovi; pričakuje, da bo predsedstvo pri določitvi časovnega okvira za obnovo upoštevalo potrebo po pogojih za zdravo in varno delo; poziva predsedstvo, naj Odboru za proračun posreduje informacije o vseh ukrepih, takoj ko bodo na voljo; v zvezi s tem poziva predsedstvo, naj položi temelje za preobrazbo stavbe PHS v moderno poslopje, ki bo zgled v smislu energetske učinkovitosti, ter naj nemudoma nadaljuje s posodobitvijo stavbe;

37.  poziva pristojne podpredsednike, naj Odboru za proračun posredujejo poročilo o napredku v zvezi s stavbo KAD;

38.  meni, da bi bilo treba strukturne in organizacijske reforme, ki naj bi povečale učinkovitost, okoljsko trajnostnost in uspešnost, nadaljevati na osnovi temeljite analize morebitnih sinergij in prihrankov; opozarja na ogromne prihranke, ki bi jih lahko dosegli s prehodom s treh (Bruselj, Strasbourg in Luxembourg) na en sam kraj dela; poudarja, da ta proces ne sme ogroziti zakonodajne odličnosti Parlamenta, njegovih proračunskih in nadzornih pristojnosti ter kakovosti delovnih razmer poslancev, pomočnikov in uslužbencev;

Zadeve, povezane z zaposlenimi

39.  pozdravlja predlog za krčenje kadrovskega načrta za 60 delovnih mest v letu 2017, v skladu z dogovorom o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dosežen s Svetom in ki ga je spravni odbor odobril 14. novembra 2015 v okviru proračunskega postopka;

40.  spominja, da bodo zaposleni v političnih skupinah izvzeti iz cilja 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest v skladu s sklepi, ki jih je sprejel za proračunska leta 2014, 2015 in 2016;

41.  podpira uvedbo dodatnih delovnih mest za prevajalce in tolmače v irščino; ta delovna mesta izvzema iz 5-odstotnega zmanjšanja v skladu s priporočilom Komisije; poziva generalnega sekretarja, naj se z irskimi poslanci posvetuje o morebitni racionalizaciji uporabe irščine, ne da bi zato trpele zajamčene pravice poslancev;

42.  podpira uvedbo tolmačenja v mednarodni znakovni jezik vseh razprav na plenarnih zasedanjih, da bi bile vsaj te dejansko dostopne vsem evropskim državljanom;

43.  pozdravlja napredek, dosežen pri učinkovitosti prevajalskih in tolmaških služb; priznava kakovost in dodano vrednost storitev, ki jih zagotavljajo tolmači; poziva k hitremu in trajnostnemu sporazumu med generalnim sekretarjem in predstavniki tolmačev, ki bi združeval izjemno kakovostne delovne pogoje in učinkovito upravljanje, da bi preprečili neuravnoteženost delovnega časa in splošno negotovost tolmačev, ob upoštevanju socialnih pravic; poziva generalnega sekretarja, naj pripravi dodatne predloge za racionalizacijo, na primer večji obseg prevajanja in tolmačenja na zahtevo, zlasti v zvezi z dejavnostmi medskupin Evropskega parlamenta; meni, da je sistem jezikovnega profiliranja, ki se od oktobra 2014 uporablja za predloge sprememb v fazi odborov, zgleden primer učinkovitosti, ki jo je mogoče doseči in še nadalje razvijati; meni, da sta tolmačenje in prevajanje v jedru evropske demokracije, ki je odprta za vse, zato poziva, naj se ne dovoli nobena reforma, ki bi ogrožala najširšo in najbolj vključujočo možno dostopnost dejavnosti in dokumentov Parlamenta;

44.  poziva predsedstvo, naj oceni in po potrebi spremeni pravila statuta za praktikante, vključno z uvedbo minimalnega plačila in uskladitvijo cen gostinske ponudbe za vse praktikante v upravi Parlamenta in pisarnah poslancev, da bi zagotovili enakopravno obravnavo in zaščitili socialne pravice praktikantov;

45.  poziva predsedstvo, naj pregleda pravila o povračilu stroškov za službena potovanja, ki se nanašajo na potovanja akreditiranih parlamentarnih pomočnikov med kraji dela Parlamenta, da bi jih uskladili s pravili, ki veljajo za preostalo osebje;

46.  meni, da bi bilo treba uvesti tretji postopek, s katerim bi se omogočila sporazumna prekinitev pogodbe med poslancem in pomočnikom;

Šoferska služba in mobilnost

47.  ima pomisleke v zvezi s predlogom internalizacije šoferske službe, v skladu s katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali za dodatnih 3,7 milijona EUR; meni, da bi bila pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim na dobro organiziranem javnem razpisu v skladu z veljavnimi pravili za javno naročanje, po katerih bi bil zunanji izvajalec jasno obvezan prevzeti odgovornost za varnostno preverjanje in preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za dostojne delovne razmere in plačilo, lahko nadomestna rešitev; o internalizaciji bi razmišljal samo, če njeni stroški ne bodo presegli stroškov sedanjega sistema in če bo omogočala dostojne delovne pogoje in plačilo za voznike ter bolj uravnoteženo zastopanost spolov in spodbujala uporabo okolju prijaznejših avtomobilov; poziva, naj se pred sprejetjem odločitve Odboru za proračun posredujejo natančne informacije;

48.  poziva generalnega sekretarja, naj se posvetuje z belgijskimi oblastmi, da bo omogočen lažji dostop in najboljši izkoristek nove direktne železniške povezave med postajo Bruselj-Luxembourg in letališčem Zaventem, kar bi lahko vključevalo sprejemanje poslanskih izkaznic namesto sedanjih prepustnic (laissez passer);

49.  meni, da bi moralo biti v voznem parku več avtomobilov, ki so stroškovno učinkoviti, varčni z gorivom in varni; poudarja, da bi bilo treba nameniti prednost uporabi kombiniranih vozil in avtobusov, ki bi ob določeni uri vozili z letališča in nanj; poziva generalnega sekretarja, naj predloži poročilo o popolnem prehodu na električne avtomobile do konca desetletja;

50.  poziva generalnega sekretarja, naj organizira razprave s potovalno agencijo Parlamenta; spodbuja potovalno agencijo, naj pogosteje primerja cene; poziva jo, naj aktivno išče cenejše letalske vozovnice in v splošnem ponuja bolj konkurenčne cene za službena potovanja poslancev in vse kategorije zaposlenih, hkrati pa primerne pogoje za zamenjavo vozovnic;

Komuniciranje

51.  zahteva rezultate naknadne ocene splošne strategije in metodologije informacijske in komunikacijske kampanje v letu 2014 (ocenjevalno poročilo naj bi bilo nared v drugem polletju 2015);

52.  ponovno poziva generalnega sekretarja, naj Odboru za proračun poroča o oceni parlamentarne volilne kampanje za leto 2014 ter o učinkovitosti komunikacijskih ukrepov Parlamenta, namenjenih splošni javnosti;

53.  priznava vlogo informacijskih pisarn Parlamenta pri ozaveščanju o dejavnostih Parlamenta in Unije nasploh; meni, da bi bilo treba ukrepe za večjo učinkovitost načrtovati ob upoštevanju informacijskih pisarn Parlamenta; meni, da bi morale informacijske pisarne v čim večji meri deliti prostore in interne službe s predstavništvi Komisije; zahteva oceno ciljev, nalog in smotrnosti poslovanja informacijskih pisarn, na podlagi katere je treba opredeliti prednostne naloge;

54.  zahteva razmislek o tesnejšem sodelovanju z medijsko hišo ARTE v Strasbourgu, da bi vzpostavili evropsko medijsko središče za usposabljanje mladih novinarjev;

55.  poziva generalnega sekretarja, naj predstavi poročilo o podjetjih in organizacijah, ki so dobila dostop do Evropskega parlamenta, da bi tam organizirala forume o svojih dejavnostih; poziva generalnega sekretarja, naj ohranja ravnotežje med različnimi sektorji in različnimi vrstami organizacij, ki jim je odobren dostop do Evropskega parlamenta;

Druge zadeve

56.  poziva generalnega sekretarja, naj predstavi podrobno poročilo o izvajanju upravnega dela sporazumov o sodelovanju med Parlamentom, Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, na podlagi tega pa naj pripravi morebitno ureditev za dodatno upravno sodelovanje na področjih, kot so logistika, infrastruktura ali varnost;

57.  poziva generalnega sekretarja, naj pojasni trenutno upravljanje telovadnice Parlamenta in uporabo osebja Parlamenta v zvezi s tem; prav tako zahteva pojasnila v zvezi s trenutnim sporom in možnostmi, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti stroškovno učinkovito in uspešno upravljanje telovadnice v prihodnje;

58.  meni, da so mogoči dodatni prihranki pri odhodkih za pohištvo, saj se mu povečanje za 3 589 832 EUR v letu 2016 in podobno povečanje v letu 2017 v primerjavi s povečanjem za 2 415 168 EUR v letu 2015 res ne zdi razumno;

59.  pozdravlja bolj omejeno in učinkovito rabo zabojnikov; spodbuja souporabo zabojnikov na potovanjih v Strasbourgu;

60.  poziva generalnega sekretarja, naj v zvezi z okolju prijaznimi in ekonomsko učinkovitimi javnimi naročili v celoti in v skladu z duhom in črko izvaja novo finančno uredbo ter v tem smislu izboljša strategijo javnega naročanja Parlamenta;

61.  spodbuja k nadaljnjim prihrankom energije, zlasti v zvezi s sistemi razsvetljave in ogrevanja v stavbah, saj je razprava o proračunu za leto 2016 pokazala, da obstajajo možnosti za izboljšave;

62.  se zavzema za večje spodbujanje zdravih in ekološko pridelanih živil; prav tako poziva predsedstvo, naj oceni, kako bi lahko ponudili zdrava živila, ne le v smislu diverzifikacije storitev, temveč predvsem prodaje svežega sadja in zelenjave po dostopnejših cenah;

o
o   o

63.  sprejme načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2017;

64.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in načrt prihodkov in odhodkov posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) UL L 287, 29.10.2013, str. 15.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0407.
(7) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.
(8) UL L 156, 18.6.2005, str. 3.
(9) Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172.

Pravno obvestilo