Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2897(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0441/2016

Внесени текстове :

B8-0441/2016

Разисквания :

PV 13/04/2016 - 20
CRE 13/04/2016 - 20

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.11
CRE 14/04/2016 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0135

Приети текстове
PDF 524kWORD 151k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург Окончателна версия
Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г.
P8_TA(2016)0135B8-0441/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно доклада за Босна и Херцеговина за 2015 г. (2015/2897(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна(1),

—  като взе предвид молбата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз от 15 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид решението на Съвета от 21 април 2015 г. за сключване на Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 16 март, 12 октомври и 15 декември 2015 г. относно Босна и Херцеговина,

—  като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Босна и Херцеговина, проведено в Сараево на 5—6 ноември 2015 г., и първите заседания на Съвета за стабилизиране и асоцииране и на Комитета по стабилизиране и асоцииране между Босна и Херцеговина и ЕС, проведени съответно на 11 и 17 декември 2015 г.,

—  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена във Виена на 27 август 2015 г., и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище във Виена през 2015 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2015 г., озаглавено „Стратегия за разширяването на ЕС“ (COM(2015)0611), придружено от работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г.“ (SWD(2015)0214),

—  като взе предвид писмената декларация за интеграция в ЕС, приета от президентството на Босна и Херцеговина на 29 януари 2015 г. и одобрена от парламента на Босна и Херцеговина на 23 февруари 2015 г., както и програмата за реформи на Босна и Херцеговина за периода 2015—2018 г., приета от трите равнища на управление през юли 2015 г.,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно тази държава, включително своите резолюции от 9 юли 2015 г. относно възпоменаването на събитията от Сребреница(2) и от 17 декември 2015 г. относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение(3),

—  като взе предвид конференцията относно „Европейското бъдеще на Босна и Херцеговина — 20 години след мирното споразумение от Дейтън/Париж“, проведена в Европейския парламент на 9 декември 2015 г.,

—  като взе предвид работата на Кристиан Дан Преда, в качеството му на постоянен докладчик относно Босна и Херцеговина за комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕС продължава да се ангажира в подкрепа на европейската перспектива на Босна и Херцеговина, както и за териториалната цялост, суверенитет и единство на страната;

Б.  като има предвид, че присъединяването към ЕС е приобщаващ процес, който изисква консенсус относно програмата за реформи; като има предвид, че гражданите на Босна и Херцеговина трябва да бъдат поставени в центъра на институционалните, икономическите и социалните реформи;

В.  като има предвид, че ЕС предприе нов подход по отношение на Босна и Херцеговина, за да може тази държава да постигне напредък по пътя си към ЕС и да се справи с нерешените предизвикателства във връзка със социално-икономическите проблеми и принципите на правовата държава, което да позволи на страната да се подготви за бъдещо членство; като има предвид, че съгласно този подход Споразумението за стабилизиране и асоцииране влезе в сила на 1 юни 2015 г.;

Г.  като има предвид, че е необходим ефективен механизъм за координация по въпросите, свързани с ЕС, между различните нива на управление, с цел гарантиране на по-добро взаимодействие с ЕС, улесняване на привеждането на нормативната уредба в съответствие със законодателството на ЕС и изпълнението и прилагането на това законодателство, както и осигуряване на успешна кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; като има предвид, че на 26 януари 2016 г. Министерският съвет на Босна и Херцеговина прие „Решение относно система за координация в рамките на процеса на европейска интеграция в Босна и Херцеговина“; като има предвид, че постигането на напредък по отношение на координацията по въпросите, свързани с ЕС, ще отвори пътя за Босна и Херцеговина към пълноценно възползване от финансирането на ЕС;

Д.  като има предвид, че все още има 84 500 вътрешно разселени лица, както и огромен брой бежанци от Босна и Херцеговина в съседните страни, в цяла Европа и по цял свят;

Е.  като има предвид, че силната политическа подкрепа е ключов фактор за по-голяма ефективност на институционалната структура на страната;

1.  Приветства първия положителен доклад на Комисията за Босна и Херцеговина и изтъква отново своя категоричен ангажимент за европейската перспектива на Босна и Херцеговина; призовава органите да демонстрират решимост при осъществяването на институционалните и социално-икономическите реформи, включително ефективното им прилагане и постигането на стабилен напредък по пътя към ЕС; призовава за прозрачност в процеса на планиране и прилагане на реформите; приветства съвместния план за действие, изготвен на национално равнище и на равнище административни единици, за прилагане на програмата за реформи за периода 2015—2018 г. и призовава за хармонизирано изпълнение с цел постигане на истинска, видима промяна в цялата страна и подобряване живота на всички граждани на Босна и Херцеговина;

2.  Приветства подаването от Босна и Херцеговина на молба за членство в ЕС на 15 февруари 2016 г.; призовава Съвета да разгледа тази молба при първа възможност и да я препрати незабавно на Комисията, с цел да се започне подготовката на становището;

3.  Приветства приемането от Министерския съвет на Босна и Херцеговина на 26 януари 2016 г. на решение за създаване на механизъм за координация по въпросите, свързани с ЕС, а на 9 февруари 2016 г. — на решение за преговорната позиция по адаптирането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) след присъединяването на Хърватия към ЕС; припомня, че наред с постигането на съществен напредък при изпълнението на програмата за реформи, тези елементи са необходими, за да може молбата за членство да се разглежда от ЕС като надеждна; призовава за незабавно съгласуване на позицията на административните единици относно приетия механизъм за координация и насърчава сътрудничеството между всички заинтересовани страни с цел допълнителното му подобряване; призовава за бързото му прилагане и настоятелно призовава за конструктивно сътрудничество по въпросите, свързани с ЕС; подчертава, че този механизъм е от основно значение за ефективното вземане на решения в процеса на присъединяване към ЕС; приветства първите конкретни консултации, проведени на парламентарно равнище, с оглед на пълното прилагане на механизма за координация, и силно насърчава допълнително зачестяване на тези срещи между институционалните участници; отново настоява за адаптиране на търговските отстъпки, предоставени съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране; счита пълното прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, включително и неговото адаптиране, като важен елемент от ангажимента на Босна и Херцеговина към ЕС и като една от предпоставките за одобряване на кандидатурата на страната за членство; препоръчва на Босна и Херцеговина да работи също така и с държавите — членки на ЕС за постигането на напредък по пътя на страната към ЕС;

4.  Изтъква отново необходимостта от продължаване също така на конституционните, правните и политическите реформи, които биха довели до превръщането на Босна и Херцеговина в една напълно ефективна, приобщаваща и функционираща държава, гарантираща равенство и демократично представителство на всички съставни народности и всички граждани, както и че всички граждани могат да се кандидатират и могат да бъдат избирани и да развиват дейност на всички политически нива, равноправно и независимо от техния етнически произход или религиозни убеждения, в съответствие с принципите, изложени в предходната резолюция на ЕП, включително критериите от Копенхаген, достиженията на правото на ЕС и препоръките на Венецианската комисия, както и Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и съответните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ); призовава органите да насърчават активно принципите на легитимно представителство, федерализъм, децентрализация и субсидиарност, както и европейските ценности и важността на европейската перспектива; призовава институциите на ЕС да участват активно в усилията за намиране на устойчиво решение за конституционната уредба на Босна и Херцеговина;

5.  Настоятелно призовава политическите и религиозните лидери да се въздържат от разединяваща националистка и сепаратистка реторика, която поляризира обществото, и да продължат политическия диалог и дейностите, насочени към взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество между законните политически представители и към защита на многообразието в обществото; призовава всички граждани да се насочат към помирение и сътрудничество, които са ключови предпоставки за постигане на европейската перспектива;

6.  Подчертава важната роля на гражданското общество, съставено от обикновените граждани, в процеса на изграждане на мира и помирението, и по-специално участието на младежта в междукултурния диалог и обмен, както и в политическия живот; отбелязва съществената роля на културните дейци, хората на изкуството, писателите и учените за насърчаването на диалога и разбирателството между различните групи от обществото; настоятелно призовава за насърчаване на образованието в областта на демокрацията, основните права и гражданското участие в Босна и Херцеговина;

7.  Отбелязва изявлението на президента на Република Сръбска за отлагане на планирания в Република Сръбска референдум за националните съдебни органи на Босна и Херцеговина; все пак изразява съжаление, че това решение не беше одобрено от Националното събрание на Република Сръбска; призовава за пълно отпадане на идеята за провеждане на референдум, тъй като тя представлява предизвикателство за единството, суверенитета и териториалната цялост на страната и рискува да подкопае усилията за подобряване на социално-икономическото положение на всички граждани на Босна и Херцеговина и постигането на по-нататъшен напредък в интеграцията към ЕС; подчертава, че всички недостатъци в съдебната система на Босна и Херцеговина следва да бъдат разглеждани в дух на сътрудничество, а не чрез едностранни инициативи, в рамките на разширен структуриран диалог относно правосъдието; припомня, че по силата на Дейтънското споразумение Република Сръбска няма право на отделяне;

8.  Изразява дълбока загриженост относно изявленията на министъра на вътрешните работи на Република Сръбска за бъдещото обучение на специализирани полицейски звена на Република Сръбска в Руската федерация, за задълбочаването на сътрудничеството, по-специално по отношение на обмена на информация, както и за намерението за закупуване на руска военна техника; призовава органите на Република Сръбска да не следват независима външна политика и политика на сигурност, които биха могли да подкопаят политиката на национално равнище;

9.  Приветства влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, както и факта, че Парламентарният комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина е първият общ орган, създаден въз основа на споразумението; все пак изразява дълбоко съжаление за това, че комитетът не успя да приеме правилник за дейността си поради опитите за въвеждане на възможност за блокиране на етническа основа в правилата за гласуване на комитета; припомня, че Споразумението за стабилизиране и асоцииране изисква приемането на правилник за дейността, като неговото неприемане води до пряко нарушение на изпълнението на ССА; в тази връзка настоятелно призовава делегацията на Босна да работи конструктивно за незабавното приемане на правилник за дейността на следващото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Босна и Херцеговина; приветства първото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Босна и Херцеговина и ЕС, проведено на 11 декември 2015 г.;

10.  Изразява съжаление за факта, че корупцията, включително политическата корупция на най-високо равнище, продължава да се шири масово, както и че политическите ангажименти не са довели до конкретни резултати; продължава да бъде загрижен относно слабата правна и институционална рамка за борба с корупцията, която позволява безнаказаното участие в корупционни практики, както и относно малкото на брой окончателни присъди по дела за корупция; призовава за подобряване на резултатите във връзка с ефективното разследване и наказателно преследване при производства, свързани с корупция на високопоставени лица — политици, високопоставени служители и регулаторни органи, както и при възлагането на обществени поръчки и приватизация; приветства приемането на стратегията и плана за действие за борба с корупцията за периода 2015—2019 г. и настоятелно призовава за осигуряването на достатъчен бюджет за тяхното прилагане; призовава за значително подобряване на междуведомственото сътрудничество в цялата страна; настоятелно призовава за създаването на специални структури за предотвратяване и наблюдение на корупцията и за приемането на документи относно политиките за предотвратяване на корупцията на всички равнища на управление; настоятелно призовава за незабавно и пълно прилагане на препоръките на Групата на държавите срещу корупцията (GRECO);

11.  Подчертава, че една добре функционираща и стабилна съдебна система е от първостепенно значение за гарантиране на принципите на правовата държава в страната и за по-нататъшния ѝ напредък по пътя към ЕС; изразява загриженост във връзка с увеличаващия се натиск върху съдебната система от страна на политици; посочва неотложната необходимост от увеличаване на независимостта на съдебната власт в Босна и Херцеговина; изразява особена загриженост относно случаите на политическа намеса в съдебни производства, политизацията на процедурите за назначаване на служители в съдебната система, продължаващото фрагментиране на четири различни правни системи и липсата на ефективна и обективна система за оценка на професионалните качества на съдиите; приветства приемането на стратегията за реформа на съдебния сектор за периода 2014—2018 г. и призовава за изготвяне на план за действие за нейното прилагане, със силен акцент върху усилията за хармонизиране в цялата страна; счита, че е важно да се гарантира по-професионална и независима съдебна система, характеризираща се с по-висока степен на отчетност, включително систематично прилагане на обективни критерии при извършваните назначения; приветства протокола, подписан от министрите на правосъдието на национално равнище и на равнище административни единици, целящ реформа на националната съдебна система и на Висшия съдебен и прокурорски съвет; приветства назначаването на омбудсмани, но изразява загриженост относно продължаващите трудности във връзка с финансовите и човешките ресурси в службата на омбудсмана; призовава за бързо приемане на закона за реформа на службата на омбудсмана;

12.  Продължава да бъде загрижен от факта, че достъпът до безплатна правна помощ е силно ограничен; настоятелно призовава компетентните органи да приемат закон за безплатна правна помощ на национално равнище като предпоставка за гарантиране на равен, действителен и недискриминационен достъп до правосъдие; счита, че прилагането на такова законодателство е от решаващо значение за укрепване на доверието на гражданите в правовата държава;

13.  Строго осъжда все още действащия Закон за обществения ред в Република Сръбска, който подкопава основните демократични права на свобода на събранията, свобода на сдруженията и свобода на медиите; настоятелно призовава за пълно прилагане на Закона за свободата на достъп до информация, тъй като това прилагане все още е неравномерно и често ограничавано чрез позоваване на правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на търговските интереси на дружествата, имащи взаимоотношения с правителствата, като по този начин гражданите се лишават от ефикасни средства за обжалване при отказан достъп до информация; приветства приемането на изменения в Наказателния кодекс на Босна и Херцеговина, привеждащи разпоредбите на кодекса относно изтезанията, принудителното изчезване и изнасилването в съответствие с международните стандарти; настоятелно призовава органите да включат в Наказателния кодекс престъпленията, изброени в допълнителния протокол към Международната конвенция за престъпления в кибернетичното пространство;

14.  Счита, че е важно да се подобри сътрудничеството между парламентите на национално равнище, на равнище административни единици и на окръг Бръчко, както и провеждането на съвместни заседания между тях; отбелязва ангажиментите, поети в рамките на парламентарните програми за туининг, и призовава за незабавно изпълнение на произтичащите от тях препоръки, както и за привеждането в действие на договорената рамка за сътрудничество; във връзка с това приветства подписването на „Концепцията за механизъм за сътрудничество на парламентите в Босна и Херцеговина при дейности, свързани с процеса на интеграция в ЕС“; призовава за извършване на подобрения в цялостната координация с кантоналните събрания;

15.  Отбелязва ролята на Съвместния парламентарен комитет по въпросите на сигурността и отбраната за гарантирането на демократичен контрол върху въоръжените сили на Босна и Херцеговина; изразява загриженост във връзка с широкото разпространение на оръжия, незаконно притежавани от населението, както и от големите запаси от боеприпаси и оръжия, които все още се съхраняват под отговорността на въоръжените сили; приветства напредъка, постигнат от въоръжените сили при обезвреждането на повечето нестабилни боеприпаси и изграждането на устойчив капацитет за управление на останалата част от запасите; настоятелно призовава за приемането на всеобхватен подход за справяне с оставащите предизвикателства във връзка с разминирането на страната до 2019 г.; призовава Комисията и върховния представител/заместник-председател да увеличат своята помощ за тези дейности;

16.  Настоятелно призовава членовете на работната група за изготвяне на изменения по избирателния закон на Босна и Херцеговина да гарантират, че измененията на закона създават основата за провеждането на истински демократични избори като израз на суверенитета на страната; подчертава, че не могат да бъдат проведени демократични избори, ако не е възможно постоянното упражняване на редица други човешки права и основни свободи, без дискриминация въз основа на етническа принадлежност, религия, пол, политически или други възгледи, имуществено състояние, рождение или друго състояние, и без произволни и неоправдани ограничения;

17.  Счита, че фрагментарността на публичната администрация, нейното политизиране и слабата политическа координация възпрепятстват институционалните и законодателни реформи и оказват въздействие върху предоставянето на публични услуги на гражданите; призовава компетентните органи на всички равнища към подобряване на средносрочното планиране на политиката и разработване на цялостна национална стратегическа рамка за реформа на публичната администрация и публична програма за финансово управление, в съответствие с европейските принципи на публичната администрация, определени от ОИСР/SIGMA за кандидатите за членство в ЕС;

18.  Признава, че селското стопанство е ключов икономически сектор за Босна и Херцеговина, тъй като около 20 % от населението на държавата зависят пряко или косвено от сектора; във връзка с това приветства постигнатия напредък в областта на безопасността на храните и ветеринарната политика и решението на Комисията да одобри износа на мляко и млечни продукти от Босна и Херцеговина към ЕС; насърчава полагането на повече усилия за привеждане в съответствие на официалната система за ветеринарен и фитосанитарен контрол с европейските стандарти и за изграждане на необходимите институционални структури, които биха позволили използването на инструмента за предприсъединителна помощ за развитие на селските райони; призовава правителството да подкрепи създаването на Министерство на земеделието на национално равнище, както и на придружаваща стратегия за развитие;

19.  Изразява загриженост във връзка с недостатъчните механизми за сътрудничество между правителството и организациите на гражданското общество, включително ограничените възможности за участие в политически диалог относно програмата за реформи; счита, че е важно да се засили ролята на гражданското общество и гражданите да участват в процеса на присъединяване към ЕС; отново призовава за създаването и прилагането на прозрачни и приобщаващи механизми за провеждане на обществени консултации; призовава компетентните органи на всички равнища да подобрят съответната законова и финансова рамка, да приемат национална стратегия за организациите на гражданското общество и да гарантират прозрачно публично финансиране за организациите на гражданското общество, с цел насърчаване на по-голяма демокрация на участието, приобщаваща всички слоеве на населението в страната; призовава организациите на гражданското общество и активистите да подобрят значително своя капацитет, структури и взаимодействие с органите на Босна и Херцеговина, ЕС и международната общност; призовава държавите членки да им помогнат за постигането на тази цел;

20.  Отбелязва некоординираното прилагане на стратегията за борба с организираната престъпност за периода 2014 – 2016 г.; настоятелно призовава за приемане и прилагане на нова стратегия и план за действие по въпросите на изпирането на пари в съответствие с препоръките на Специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу прането на пари (MONEYVAL); подчертава необходимостта от ориентиран към жертвите подход и мултидисциплинарна и всеобхватна стратегия за борба с трафика на наркотици и хора; призовава ЕС и органите на Босна и Херцеговина да работят съвместно с цел провеждане на ефективна борба с трафика на хора и осигуряване на защита за жертвите; приветства приемането на плана за действие за борба с трафика на хора в Босна и Херцеговина за периода 2016—2019 г., включително поставения в него акцент върху проблемите, свързани с работниците мигранти и принудителната просия от деца, и призовава за неговото ефективно прилагане; продължава да бъде загрижен във връзка с големия брой незаконни оръжия в Босна, които лесно могат да бъдат прехвърлени към ЕС; призовава компетентните органи да увеличат усилията си за наказателното преследване на посредниците и контрабандистите в търговията с оръжие и да положат по-големи усилия за борба с неконтролираното разпространение и незаконния трафик на оръжия, по-специално на малки и леки оръжия, а също така и чрез по-тясно регионално сътрудничество, както и сътрудничество между Босна и Херцеговина и ЕС;

21.  Приканва органите да разработят план за действие за прилагане на стратегията за предотвратяване и борба с тероризма за периода 2015 – 2020 г.; призовава органите да положат повече усилия за гарантиране на по-ефективно сътрудничество в национален мащаб между полицията, разузнавателните служби и службите за сигурност в борбата с тероризма и насилствения екстремизъм; призовава за укрепване на капацитета на Босна и Херцеговина за борба с тероризма; настоятелно призовава компетентните органи да полагат повече усилия в борбата с финансирането на тероризма, както и да създадат правна рамка, която да позволява замразяването на активи на терористични групи; счита, че е от съществено значение да се координират операциите за сигурност в Босна и Херцеговина и данните да се споделят в рамките на държавата; подчертава, че по-тясното сътрудничество между регионалните служби за сигурност също е от първостепенно значение, и насърчава по-нататъшното сътрудничество в това отношение;

22.  Подчертава, че Босна и Херцеговина е тежко засегната от явлението „чуждестранни бойци и радикализация“; изразява загриженост относно радикализацията сред младите хора, много от които — в сравнение с други държави от региона — са се присъединили към Даиш; призовава за продължаване и засилване на мерките срещу радикализацията и тероризма; приветства усилията за засилване на диалога между религиите, включително съвместното изявление на политически и религиозни лидери, които осъдиха тероризма и насилствения екстремизъм; приветства първите съдебни решения, постановени срещу чуждестранни бойци за престъпни деяния, свързани с финансирането на терористични дейности, публично подстрекателство към терористични дейности, извършване на организаторска дейност за Даиш и присъединяване към тази организация; призовава за неотложното разработване на ефективни програми за дерадикализация и за незабавни усилия за предоставяне на по-добри икономически перспективи за младите хора в Босна и Херцеговина в съответствие с Положителната програма за младежта в Западните Балкани, като по този начин се възпрепятства приобщаването им към крайни идеологии; насърчава усилията за ангажиране на медиите, академичната общност и гражданското общество, които да спомогнат за повишаване на информираността относно рисковите фактори, позволяващи прерастването на радикализацията в насилствен екстремизъм; насърчава развитието на мрежи за осведоменост по въпросите на радикализацията на национално и регионално равнище въз основа на най-добрите практики и инструменти, достъпни чрез общоевропейската Мрежа за осведоменост по въпросите на радикализацията; насърчава по-тясното сътрудничество със службите за сигурност в ЕС и съседните държави, включително относно обмена на информация; насърчава провеждането на полицейски операции по цялата територия на Босна и Херцеговина, които да доведат до задържането на лица, заподозрени в организирането, подпомагането и финансирането на терористични дейности;

23.  Отбелязва, че правната и институционалната рамка за спазването на правата на човека изисква значителни подобрения; призовава за разработване на общонационална стратегия за борба с дискриминацията, в сътрудничество с организациите на гражданското общество; отново призовава настоятелно за включване в Закона за борба с дискриминацията на ясна дефиниция за полова идентичност, сексуална ориентация, възраст и увреждане като основания за дискриминация; призовава за неговото ефективно прилагане и за засилване на ролята на омбудсмана по правата на човека; изразява загриженост относно дискриминацията срещу лица с увреждания в областта на заетостта, образованието, достъпа до здравеопазване и предоставянето на други услуги; изразява загриженост относно насилието, породено от омраза, изказванията, подбуждащи към омраза, и отчетеното зачестяване на заплахите към ЛГБТИ; насърчава правителството да разгледа този въпрос, наред с другото, като предприеме действия за повишаване на осведомеността относно правата на ЛГБТИ в съдебната система, при правоприлагащите органи и широката общественост; отбелязва значителен напредък по отношение на приключването на процеса за регистрация на гражданското състояние на ромите, но продължава да бъде загрижен относно ограничените действия за подобряване на техните възможности в областта на здравеопазването, образованието и заетостта; настоятелно призовава органите в частност да се борят с основаната на пола дискриминация; настоятелно призовава за отмяна на разпоредбите относно смъртното наказание в Конституцията на Република Сръбска;

24.  Изразява съжаление, че не е постигнат напредък по отношение на изпълнението на съдебните решения по делата Сейдич-Финци и Зорнич и припомня, че Босна и Херцеговина продължава да действа в нарушение на решенията на Европейския съд по правата на човека по тези дела; отново подчертава, че неизпълнението на съдебните решения по тези дела продължава да води до дискриминация спрямо гражданите на Босна и Херцеговина и следователно може да попречи на присъединяването на Босна и Херцеговина към ЕС;

25.  Настоятелно призовава за по-усилено разследване и наказателно преследване на случаите на престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза, включително въз основа на етническия произход, както и на случаите на разпространение на екстремистки идеологии чрез социалните медии; изразява съжаление във връзка с това, че федерацията остава единствената област в Западните Балкани, където наказанията на престъпленията от омраза не се уреждат от наказателното право, и настоятелно призовава за включването на такава разпоредба; призовава също така за включване на разпоредба относно изказванията, подбуждащи към омраза, в наказателното право на всички съставляващи я единици;

26.  Изтъква отново, че избирателното право и избирателната система трябва да предоставят възможност на трите съставни народности и на всички други граждани свободно и автономно да избират своите собствени легитимни политически представители на институции и органи;

27.  Подчертава важната роля на гражданското общество за защитата и насърчаването на правата на малцинствата в държавата, както и за стимулиране на социалната хармония и толерантността и за подобряване на разбирането на хората относно ползите от многообразието; призовава за по-нататъшно участие на гражданското общество за справяне с предизвикателствата на етническото разделение, за да се подпомогне държавата да отбележи напредък по пътя към ЕС; призовава също така за по-добра координация между компетентните органи и организациите на гражданското общество, за да се гарантира по-добро прилагане на Закона за малцинствата;

28.  Приветства приемането на стратегията за периода 2015 – 2018 г. за прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие; призовава за незабавно приемане и прилагане на рамковата стратегия за изпълнението на Конвенцията от Истанбул; изразява загриженост относно липсата на всеобхватна правна рамка на национално равнище относно сексуалното насилие, както и на подходящ механизъм за компенсация за жертвите; призовава компетентните органи да гарантират подходящо финансиране и по-добро законодателство относно „безопасните жилища“ и да създадат хармонизирана система за наблюдение и събиране на данни за случаите на насилие срещу жени; призовава също така да се положат всички усилия за по-голямо участие на жените в политиката и в трудовия живот, за подобряване на тяхното социално и икономическо положение, особено по отношение на достъпа до права за ползване на отпуск по майчинство и съответни обезщетения, както и за насърчаване, закрила и укрепване на правата на жените; настоятелно призовава правителствата на всички равнища да повишат осведомеността относно тези въпроси с помощта на гражданското общество, така че жените да се ползват от защитата съгласно правото на ЕС;

29.  Подчертава съществената роля на образованието за създаване и насърчаване на толерантно и приобщаващо общество, както и за стимулиране на сътрудничеството и сближаването между култури, религии и етноси; отбелязва със съжаление бавния напредък по отношение на разрешаването на въпроса за наличието на „две училища под един покрив“ и други форми на сегрегация и дискриминация в училищата и изразява съжаление относно факта, че все още не е разработена обща основна учебна програма; призовава за приемането на конкретни мерки, за да започне премахване на сегрегацията в образователната система; подчертава необходимостта от значителни усилия за подобряване на ефикасността на разпокъсаната образователна система, като същевременно се гарантира правото на равни възможности за образование на всички официални езици на Босна и Херцеговина и правото на всяка общност на образование на съответния език; настоятелно призовава органите да гарантират ефективното прилагане на принципите на приобщаващо образование по отношение на децата с увреждания;

30.  Приветства активното участие на Босна и Херцеговина в платформата на Западните Балкани в областта на образованието и обучението, както и продължаващото ѝ участие в програмите „Еразъм +“ и „Прозорец за младежите от Западните Балкани“, които играят важна роля в битката с много високите равнища на безработица сред младите хора; приветства също така ангажимента на Босна и Херцеговина да участва в проучването PISA на ОИСР от 2018 г.; счита, че това проучване е полезен инструмент за обсъждане на качеството на образованието и необходимите реформи; приветства изразената воля на 13-те министерства на образованието и всички агенции, имащи отношение по този въпрос, да участват в това общо усилие; призовава Комисията да разгледа възможността за финансиране на участието на Босна и Херцеговина в изследването на предприсъединителните фондове;

31.  Подчертава, че независимите и професионални медии са един от ключовите елементи на едно процъфтяващо демократично общество; поради това изразява своята загриженост относно отстъплението в областта на свободата на изразяване на мнение, случаите на политически натиск и сплашване на журналисти, включително подлагането на някои медии на фалшиви финансови и други проверки от страна на местни или национални органи, и продължаващата поляризация на медиите на политическа и етническа основа; призовава компетентните органи да проведат пълно разследване на нападенията срещу журналисти и да създадат правна рамка за защитата на журналистите; призовава освен това за незабавни действия за осигуряване на политическа, институционална и финансова независимост на Органа за регулиране на съобщенията и за гарантиране на прозрачност по отношение на собствеността на медиите, като се затворят всички законодателни вратички, които системно възпрепятстват пълната прозрачност; отбелязва, че прилагането на тези мерки е от решаващо значение, за да се гарантира липсата на неправомерно политическо влияние; призовава за гарантиране на медийния плурализъм и радио- и телевизионно излъчване на всички официални езици; призовава също така за засилване на редакционната независимост и финансовата стабилност на обществените радио- и телевизионни оператори с оглед на значението на съществуването на обществен радио- и телевизионен оператор за единството на Босна и Херцеговина; изразява загриженост относно факта, че целенасочените компютърни атаки срещу информационни уебсайтове не са преследвани по съдебен ред;

32.  Приветства напредъка, постигнат във връзка с намаляването на броя на висящите дела за военни престъпления; отбелязва загрижеността на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия във връзка с недостатъчните последващи действия, предприети от държавната прокуратура по отношение на многократните искания за приключване на делата за военни престъпления; призовава за преразглеждане на националната стратегия за военните престъпления, за по-ефективно и по-добро наказателно преследване на актове на сексуално насилие по време на война и за подобрения по отношение на защитата на жертвите; призовава за гарантиране на правото им на действително обезщетение;

33.  Отбелязва някои действия и призовава за постигане на по-голям напредък по отношение на устойчивото завръщане на вътрешно разселени лица и бежанци, включително в областта на заетостта, образованието, социалната закрила, връщането на собственост и здравеопазването на местно равнище; отново изтъква значението на насърчаването на трайното им завръщане в Босна и Херцеговина, и по-специално в Република Сръбска; призовава всички равнища на управление да ги защитават и да ускорят процеса на тяхното връщане чрез въвеждане и прилагане на всички необходими законодателни и административни мерки; призовава за ефективно прилагане на преразгледаната стратегия относно приложение VII от Дейтънското мирно споразумение; призовава Комисията да предостави подходяща финансова подкрепа и помощ под формата на проекти, с което да улесни този процес; отбелязва постоянно високия брой на изчезналите лица и призовава компетентните органи да започнат задълбочено сътрудничество и да увеличат усилията си, за да открият 7019-те лица, които все още се водят безследно изчезнали в резултат на войната; подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие на алтернативни подходи към правосъдието, наред с другото, чрез надграждане на стратегията на ПРООН за правосъдие в условия на преход; призовава компетентните органи на Босна и Херцеговина да инвестират значителни ресурси в съответните програми;

34.  Отбелязва, че въпреки че следвоенното възстановяване и реконструкция на Босна и Херцеговина като цяло е успешно и доближи страната до ЕС, все още съществуват предизвикателства по отношение на устойчивостта и процеса на помирение; следователно подчертава значението на това хората да се учат на помирение и взаимно разбирателство в обществото;

35.  Приветства увеличаването на декларираната заетост, както и първите стъпки, предприети за засилване на координацията на политиката и за подобряване на бизнес климата; продължава да бъде загрижен относно влиянието на държавата върху икономиката, качеството на публичните финанси, високата степен на зависимост от финансиране от международни инвестиции под формата на заеми, неясния произход на международните инвестиции и трудните условия на пазара на труда; подчертава необходимостта от справяне с продължаващата висока трайна безработица (27,6%), включително много високото равнище на младежка безработица (62,7%), и големия дял на сивата икономика, както и подобряване на функционирането на пазара на труда;

36.  Приветства приемането на новото трудово законодателство и в двете административни единици; изразява съжаление за липсата на единно икономическо пространство, което се отразява неблагоприятно върху стопанската среда; настоятелно призовава за по-нататъшно подобряване на стопанската среда чрез укрепване на принципите на правовата държава, опростяване на процедурите за изпълнение на договорните задължения и борба с корупцията; изразява съжаление, че Босна и Херцеговина не е разработила стратегия за МСП на държавно равнище;

37.  Подчертава необходимостта от реформиране и хармонизиране на фрагментираната система за социална закрила на основата на потребностите на гражданите, за да се осигури равно третиране на всички; отбелязва, че синдикалните и трудовите права, включително законите за здравеопазването и безопасността, са все още ограничени, и подчертава значението на по-нататъшното подобряване и хармонизиране на тези закони в цялата страна;

38.  Настоятелно призовава за приемане на секторни стратегии за цялата държава в областта на транспорта, енергетиката и околната среда; подчертава, че тези стратегии са необходими, наред с другото, за да може държавата да се възползва напълно от предприсъединителната помощ от ЕС;

39.  Приветства участието на Босна и Херцеговина в инициативата на Шестте относно Западните Балкани; подчертава значението на двата значими инвестиционни проекта — „Стара градишка” и „Свилай”, които ще улеснят търговията, регионалната интеграция и устойчивия растеж; настоятелно призовава органите да гарантират пълно и бързо изпълнение на техническите стандарти и незадължителните мерки в областта на транспорта, които бяха договорени на срещата на високо равнище за Западните Балкани във Виена през 2015 г. (например синхронизиране/опростяване на процедурите за преминаване на границите, информационни системи, схеми за поддръжка, отделяне на услугите и достъп на трети страни до мрежите) преди предстоящата среща на високо равнище в Париж през 2016 г.;

40.  Призовава резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд да бъдат публикувани незабавно, тъй като те са много важни за икономическото и социалното планиране; припомня също така, че данните от преброяването през 2013 г. ще бъдат необходими за попълване на въпросника, който Босна и Херцеговина ще получи от Комисията;

41.  Настоятелно призовава статистическите агенции на Босна и Херцеговина да приведат статистическите си данни в съответствие със стандартите на Евростат;

42.  Изразява загриженост относно отстъплението в областта на информационното общество; призовава за незабавно стартиране на процеса на преход към цифровизация; настоятелно призовава за създаване на надзорен орган за акредитиране на законите за електронната търговия и електронния подпис на държавно равнище, тъй като тези закони все още не се прилагат поради липсата на такъв орган; призовава отговорните органи да ускорят успешното прилагане на европейския номер за спешни повиквания 112, въведен през 2009 г.;

43.  Отбелязва предприетите ограничени мерки и дейности за приспособяване към промяната в климата и направените първите стъпки за изграждане на мрежа по програма „Натура 2000” за защита на природата; призовава компетентните органи да установят хармонизирана правна рамка за защита на околната среда и действия в областта на климата и да подобрят стратегическото планиране и съгласуваността на достиженията на правото на ЕС в тези области; призовава компетентните органи да предотвратят прекомерното замърсяване на въздуха в съответствие с европейските екологични стандарти, включително замърсяването, причинено от рафинерията в Босански Брод; отново подчертава необходимостта Босна и Херцеговина изцяло да изпълни своите задължения по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.) и Протокола за стратегическа екологична оценка (Киев, 2003 г.);

44.  Призовава правителство на Босна и Херцеговина да регулира и наблюдава строителството на водноелектрически централи в екологично чувствителни райони, както и в защитени и потенциално защитени зони, и да запази целостта на съществуващите национални паркове като Национален парк Сутиеска и Национален парк Уна; препоръчва да се подобри качеството на оценките на въздействието върху околната среда, което би позволило да се вземат под внимание стандартите на ЕС, установени с директивите за птиците и местообитанията и рамковата директива за водите; насърчава правителството на Босна и Херцеговина да увеличи прозрачността чрез участие на местната общност, научни експерти и гражданския сектор и консултации с тях във връзка с планираните проекти;

45.  Поздравява Босна и Херцеговина за поемането на председателството на Енергийната общност през 2016 г.; все пак изразява загриженост за налагането на санкции на Босна и Херцеговина от страна на Енергийната общност; отново призовава Босна и Херцеговина да предприеме мерки за свързване към енергийната инфраструктура на съседните държави и да спазва всички свои договорни задължения съгласно Договора за създаване на Енергийна общност;

46.  Осъжда Закона за обществения мир и ред, приет в Република Сръбска през февруари 2015 г., криминализиращ публикации в социалните медии, които нарушават обществения ред или са с неприлично или обидно съдържание, тъй като това проправя пътя за законови ограничения на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите онлайн и може да доведе до автоцензура сред ползвателите на социалните медии;

47.  Приветства конструктивната и проактивна позиция на Босна и Херцеговина за насърчаване на регионалното сътрудничество; счита, че конкретното сътрудничество в областите от взаимен интерес може да допринесе за стабилизиране на Западните Балкани; приветства граничното споразумение с Черна гора; призовава за полагане на по-нататъшни усилия за разрешаване на неуредените двустранни въпроси, включително въпросите, свързани с определянето на границите със Сърбия и Хърватия, както и за разглеждане на въпросите за трансграничното замърсяване на околната среда; приветства първото съвместно заседание на Министерския съвет на Босна и Херцеговина със сръбското правителство, проведено на 4 ноември 2015 г. в Сараево;

48.  Приветства увеличената степен на съгласуваност с решенията по линия на ОВППС — от 52% на 62%; счита, че в контекста на подаденото заявление на Босна и Херцеговина за присъединяване към ЕС, външната политика на държавата трябва да се координира в голяма степен с ОВППС на ЕС;

49.  Призовава компетентните органи на Босна и Херцеговина, в контекста на предстоящите местни избори, да изпълнят съответните препоръки, отправени от международни и местни наблюдатели и ОССЕ/БДИПЧ, за да се гарантира надеждността и честността на изборния процес; настоятелно призовава компетентните органи да уредят провеждането на местни избори в Мостар като неотложна задача;

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя/върховен представител, на Съвета, Комисията, президентството на Босна и Херцеговина, на Министерския съвет на Босна и Херцеговина, парламентарната скупщина на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска, както и на правителствата на десетте кантона.

(1) ОВ L 164, 30.6.2015 г., стр. 2.
(2) Приети текстове, P8_TA(2015)0276.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0471.

Правна информация