Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2339(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0152/2016

Predkladané texty :

A8-0152/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0141

Prijaté texty
PDF 334kWORD 69k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu
P8_TA(2016)0141A8-0152/2016

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o žiadosti o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu (2015/2339(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Bolesława G. Piechu, ktorú 29. októbra 2015 podal generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti s konaním, ktoré má začať poľský hlavný inšpektor pre cestnú dopravu (Główny Inspektor Transportu Drogowego) (pod referenčným číslom CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 23. novembra 2015,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Bolesław G. Piecha sa vzdal svojho práva na vypočutie v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu ,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 a článok 108 Ústavy Poľskej republiky a na článok 7b ods. 1 a článok 7c ods. 1 poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a senátora Poľskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0152/2016),

A.  keďže generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil žiadosť poľského hlavného inšpektora pre cestnú dopravu o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu zvoleného za Poľskú republiku Bolesława G. Piechu v súvislosti s priestupkom podľa článku 92a kódexu správnych priestupkov z 20. mája 1971 v spojení s článkom 20 ods. 1 zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997; keďže v tomto prípade údajný priestupok spočíva v prekročení maximálne povolenej rýchlosti v zastavanej oblasti;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného členského štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného členského štátu;

C.  keďže v článku 105 ods. 2 a článku 108 Ústavy Poľskej republiky sa uvádza, že voči poslancovi alebo senátorovi nemôže byť vyvodená trestná zodpovednosť bez súhlasu Sejmu alebo Senátu;

D.  keďže teda prislúcha Európskemu parlamentu, aby rozhodol, či Bolesław G. Piecha bude alebo nebude zbavený imunity;

E.  keďže údajného priestupku sa Bolesław G. Piecha dopustil predtým, ako sa stal poslancom Európskeho parlamentu; keďže k tomuto údajnému priestupku Bolesława G. Piechu došlo v čase, keď bol členom poľského Senátu; keďže preto priestupok nemá priamu alebo evidentnú súvislosť s vykonávaním funkcie poslanca Európskeho parlamentu Bolesławom G. Piechom;

F.  keďže Bolesław G. Piecha poslal poľskému hlavnému dopravnému inšpektorátu vyhlásenie ako odpoveď na správu o priestupku vyhotovenú hlavným inšpektorom uvedeného inšpektorátu, pričom vo vyhlásení súhlasil so zaplatením pokuty za priestupok uvedený v článku 92a kódexu správnych priestupkov; keďže v tomto prípade je preto ťažké nájsť dôkaz o tom, že by išlo o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto žiadosť bola predložená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi;

1.  rozhodol zbaviť Bolesława G. Piechu imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Poľskej republiky a Bolesławovi G. Piechovi.

(1) Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

Právne oznámenie