Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0073/2016

Внесени текстове :

A8-0073/2016

Разисквания :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0143

Приети текстове
PDF 467kWORD 70k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел Окончателна версия
Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (10578/1/2015 – C8–0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10578/1/2015 – C8‑0415/2015),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност от Сейма на Република Литва, Сената на Румъния и Риксдага на Кралство Швеция, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2013 г(1).,

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 октомври 2013 г.(2),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0027),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A8–0073/2016),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Приема за сведение декларациите на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  Предлага актът да бъде посочван като „ Регламент Зиле-Матис относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(4);

5.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

6.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 327, 12.11.2013 г., стр. 122.
(2) OВ C 356, 5.12.2013 г., стр. 92.
(3) Приети текстове от 26.2.2014 г., P7_TA(2014)0151.
(4) Робертс Зиле и Анрийс Матис водиха преговорите относно акта съответно от името на Парламента и на Съвета.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно управителния съвет на Европейската железопътна агенция (ERA), и процедурата за подбора и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор

Комисията изразява съжаление от факта, че в сравнение с първоначалното предложение, представено от Комисията, договореният текст за новия регламент за ERA се отклонява от основните разпоредби, договорени в рамките на общия подход по въпросите на децентрализираните агенции на ЕС, от Европейския парламент, Съвета и Комисията през 2012 г. Това се отнася за броя на представителите на Комисията в управителния съвет и за процедурата за подбора и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор. Комисията изтъква по-специално, че назначаването на наблюдател измежду членовете на управителния съвет за следене на процедурата за подбор, прилагана от Комисията за назначаването на изпълнителния директор, не следва да води до дублиране на ролите в процедурите за подбор и назначаване (член 51, параграф 1).

Изявление на Комисията относно необходимите бюджетни ресурси

По четвъртия пакет от законодателни актове в областта на железопътния транспорт бяха предоставени нови правомощия на Европейската железопътна агенция (ERA), по‑специално правомощието да издава пряко на сектора разрешения за возила и сертификати за безопасност. Не може да се изключи, че в преходния период ERA все още няма да получава приходи от такси и налози, а същевременно ще трябва да наема и обучава персонал. С оглед да се избегнат смущения на пазара на железопътни услуги, Комисията ще положи усилия да задели необходимите бюджетни средства за покриване на разходите за съответния персонал.

Правна информация