Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0073/2016

Indgivne tekster :

A8-0073/2016

Forhandlinger :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0143

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 65k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
EU's Jernbaneagentur ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. april 2016 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det litauiske parlament, det rumænske Senat og det svenske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 8. oktober 2013 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0027),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0073/2016),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  tager Kommissionens erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

4.  foreslår, at retsakten betegnes som "Zīle-Matīss-forordningen om Det Europæiske Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004"(4);

5.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

6.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 122.
(2) EUT C 356 af 5.12.2013, s. 92.
(3) Vedtagne tekster af 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle og Anrijs Matīss ledede forhandlingerne om retsakten for henholdsvis Parlamentet og Rådet.


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Kommissionen om bestyrelsen for Det Europæiske Jernbaneagentur og proceduren for udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør

Kommissionen beklager, at den vedtagne tekst vedrørende den nye forordning om Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), sammenholdt med det originale forslag fremlagt af Kommissionen afviger fra de centrale bestemmelser, der er vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 2012 inden for rammerne af den fælles tilgang til EU's decentraliserede agenturer. Dette gælder antallet af repræsentanter for Kommissionen i ERA's bestyrelse og proceduren for udnævnelse og afskedigelse af den administrerende direktør. Kommissionen fremhæver især, at udnævnelsen af en observatør blandt bestyrelsesmedlemmerne, som skal overvåge den udvælgelsesprocedure, som Kommissionen anvender i forbindelse med udnævnelsen af den administrerende direktør, ikke bør resultere i en overlapning af roller i udvælgelses- og udnævnelsesprocedurerne (artikel 51, stk. 1).

Erklæring fra Kommissionen om nødvendige økonomiske midler

Den fjerde jernbanepakke giver ERA nye kompetencer, herunder særligt beføjelse til at udstede køretøjstilladelser og sikkerhedscertifikater til sektoren. Det kan ikke udelukkes, at ERA i overgangsperioden endnu ikke råder over midler fra gebyrer og afgifter, selvom der skal ansættes og oplæres personale. For at undgå driftsforstyrrelser på jernbanemarkedet vil Kommissionen bestræbe sig på at øremærke de økonomiske midler, der er nødvendige for at dække omkostningerne ved det personale, der er behov for.

Juridisk meddelelse