Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0073/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0073/2016

Keskustelut :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0143

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 63k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Euroopan unionin rautatievirasto ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. huhtikuuta 2016 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10578/1/2015 – C8‑0415/2015),

–  ottaa huomioon Liettuan parlamentin, Romanian senaatin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 8. lokakuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0027)(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8‑0073/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”Zīlen ja Matīssin asetus Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta”(4);

5.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

6.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2)EUVL C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3)Hyväksytyt tekstit, 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4)Roberts Zīle johti parlamentin ja Anrijs Matīss neuvoston neuvotteluryhmää säädöstä koskevissa neuvotteluissa.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma Euroopan unionin rautatieviraston hallintoneuvostosta sekä pääjohtajan valinta- ja erottamismenettelystä

Komissio pitää valitettavana, että sen esittämään alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna uuden ERA-asetuksen hyväksytty teksti poikkeaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission vuonna 2012 sopiman EU:n erillisvirastoihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan keskeisistä säännöksistä. Tämä koskee komission edustajien lukumäärää hallintoneuvostossa sekä pääjohtajan valinta- ja erottamismenettelyä. Komissio korostaa erityisesti, että tarkkailijan nimittämisen hallintoneuvoston jäsenten joukkoon seuraamaan valintamenettelyä, jota komissio soveltaa pääjohtajan nimittämiseksi, ei tulisi johtaa päällekkäisiin tehtäviin valinta- ja nimitysmenettelyissä (51 artiklan 1 kohta).

Komission lausuma tarvittavista talousarviovaroista

Neljännessä rautatiepaketissa annetaan Euroopan unionin rautatievirastolle uusia toimivaltuuksia, erityisesti valta myöntää kalustoyksikköä koskevia lupia ja turvallisuustodistuksia suoraan toimialalle. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että siirtymäkauden aikana rautatievirastolla ei ole vielä käytössään maksuja, vaikka henkilöstöä on palkattava ja koulutettava. Jottei rautatiemarkkinoille aiheutuisi häiriöitä, komissio pyrkii varaamaan tarvittavat talousarviovarat asianomaisesta henkilöstöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

Oikeudellinen huomautus