Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0073/2016

Predkladané texty :

A8-0073/2016

Rozpravy :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0143

Prijaté texty
PDF 261kWORD 68k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Železničná agentúra EÚ ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality litovským Parlamentom, rumunským Senátom a švédskym Parlamentom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 8. októbra 2013(2),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(3) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0027),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0073/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  navrhuje, aby sa akt uvádzal ako „nariadenie Zīle-Matīss o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004“(4);

5.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 122.
(2) Ú. v. EÚ C 356, 5.12.2013, s. 92.
(3) Prijaté texty, 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle viedol rokovania o akte za Európsky parlament a Anrijs Matīss za Radu.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o správnej rade ERA a o postupe výberu a odvolania výkonného riaditeľa

Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že v porovnaní s jej pôvodným návrhom sa dohodnuté znenie o novom nariadení o ERA odchyľuje od kľúčových ustanovení, ktoré v rámci spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ odsúhlasili Európsky parlament, Rada a Komisia v roku 2012. Týka sa to viacerých zástupcov Komisie v správnej rade a postupu výberu a odvolania výkonného riaditeľa. Komisia predovšetkým zdôrazňuje, že vymenovanie pozorovateľa spomedzi členov správnej rady, ktorý má sledovať postup výberu uplatňovaný Komisiou na vymenovanie výkonného riaditeľa, by nemalo mať za následok duplicitu úloh v postupoch výberu a vymenúvania (článok 51 ods. 1).

Vyhlásenie Komisie o potrebných rozpočtových zdrojoch

Štvrtým železničným balíkom sa agentúre ERA udeľujú nové právomoci, najmä právomoc vydávať povolenia pre vozidlá a bezpečnostné osvedčenia priamo subjektom tohto odvetvia. Nemožno vylúčiť, že v prechodnom období ERA ešte nemá k dispozícii poplatky a platby, pričom zároveň treba prijať personál a odborne ho vyškoliť. Aby sa predišlo narušeniu železničného trhu, Komisia sa bude snažiť vyhradiť potrebný rozpočet na pokrytie nákladov na príslušný personál.

Právne oznámenie