Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2157(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0123/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0123/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0152

Hyväksytyt tekstit
PDF 244kWORD 68k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
P8_TA(2016)0152A8-0123/2016
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin (2015/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0123/2016),

1.  myöntää tuomioistuimen kirjaajalle vastuuvapauden tuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tuomioistuimelle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL L 51, 20.2.2014.
(2)EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3)EUVL C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4)EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin (2015/2157(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IV – Tuomioistuin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0123/2016),

1.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2014 koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita Euroopan unionin tuomioistuimen, jäljempänä 'tuomioistuin', henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.  toteaa, että vuonna 2014 tuomioistuimella oli käytettävissään määrärahoja 355 367 500 euroa (354 880 000 euroa vuonna 2013) ja että niiden käyttöaste oli 99 prosenttia; pitää myönteisenä, että käyttöaste nousi vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013, jolloin se oli 96,3 prosenttia;

4.  panee merkille, että tuomioistuimen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että yli 75 prosenttia määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön liittyviin menoihin ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja muihin menoihin;

5.  pitää myönteisenä tuomioistuimen oikeudenkäytön tuloksellisuutta vuonna 2014, jolloin kolmen tuomioistuimen käsiteltäväksi tuli 1 691 asiaa, ja 1 685 asiaa saatettiin päätökseen;

6.  panee merkille, että tuomioistuin saattoi vuonna 2014 päätökseen 719 asiaa (701 vuonna 2013) ja sen käsiteltäväksi tuli 622 uutta asiaa (699 vuonna 2013); suhtautuu myönteisesti hyviin tilastollisiin tuloksiin ja uskoo, että tuloksellisuutta voidaan parantaa tulevaisuudessa;

7.  panee merkille, että yleinen tuomioistuin otti vuonna 2014 käsiteltäväksi 912 uutta asiaa ja sai päätökseen 814 asiaa ja että keskeneräisten asioiden määrä oli 1 423, joten oikeusmenettelyjen määrä on yleisesti noussut vuodesta 2012 ja 2013;

8.  huomauttaa, että perustamalla yleiseen tuomioistuimeen vuonna 2014 yhdeksän määräaikaista hallintoavustajan tointa vahvistettiin kyseisen tuomioistuimen oikeudellista henkilöstöä, varmistettiin sen tehokkuus ja parannettiin tuloksellisuutta;

9.  panee merkille, että virkamiestuomioistuin sai vuonna 2014 päätökseen 152 asiaa, kun vastaava luku vuonna 2013 oli 184, ja vireillä oli 216 asiaa; toteaa, että yleisessä oikeudenkäytössään virkamiestuomioistuin oli vuonna 2014 vähemmän tehokas;

10.  kannustaa tuomioistuinta parantamaan edelleen nykyisten resurssiensa käyttöä; katsoo, että vuonna 2014 toteutetut sisäiset uudistukset, erityisesti unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen toimintaa ohjaavan työjärjestyksen tarkistaminen sekä tietoteknisten järjestelmien kehittäminen menettelyjen käsittelyn ja viestinnän parantamiseksi, ovat auttaneet resurssien optimoinnissa;

11.  suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen suunnitelmaan toteuttaa parlamentin sille vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittämän pyynnön johdosta unionin tuomioistuinta koskeva tarkastelu, jossa arvioidaan sen tuloksellisuutta;

12.  panee merkille tammikuussa 2016 toimitetut tiedot tuomareiden tuomioistuimen ulkopuolella hoitamien tehtävien luettelosta, jota pyydettiin vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyä koskevassa parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan keskustelussa; pitää valitettavana, että siinä ei mainita erilaisiin tilaisuuksiin osallistuvien tuomareiden lukumäärää; vaatii selvitystä kaikista kunkin tuomarin tuomioistuimen ulkopuolella hoitamista tehtävistä, muun muassa luennoista, puheista, muista tilaisuuksista ja niiden valmistelusta työaikana, eikä pelkästään virallisesti hyväksytyistä tehtävistä; pyytää julkistamaan kaikki tuomareiden tuomioistuimen ulkopuolella hoitamiin tehtäviin liittyvät resurssit, kuten käännöspalvelut, lakimiesavustajat ja autonkuljettajat;

13.  katsoo, että kaikkien tietojen kunkin tuomarin tuomioistuimen ulkopuolella hoitamista tehtävistä olisi oltava kansalaisten saatavilla; vaatii kyseisten tietojen julkistamista tuomioistuimen verkkosivustolla ja niiden sisällyttämistä vuotuisiin toimintakertomuksiin;

14.  kehottaa julkistamaan tuomioistuimen verkkosivustolla tuomareiden taloudellisia sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset;

15.  edellyttää, että yleisessä tuomioistuimessa käynnissä olevan uudistuksen vaikutukset arvioidaan tarkkaan, jotta voidaan vahvistaa, että kyseinen tarkistus on asianmukainen ja että se yksinkertaistaa tuomioistuimen oikeudenkäytön rakennetta;

16.  panee tyytyväisenä merkille e-Curia-sovellukseen tehdyt parannukset ja toteaa, että sitä käyttävien jäsenvaltioiden määrä kasvoi vuonna 2014; pitää kuitenkin valitettavana, että kolme jäsenvaltioita on pysynyt käyttäjäjoukon ulkopuolella;

17.  kehottaa tuomioistuinta ottamaan käyttöön lisää uutta tekniikkaa, jotta on mahdollista vähentää entisestään paperikopioiden sekä niiden kokousten määrää, joissa tarvitaan kääntäjiä ja tulkkeja, vaarantamatta kuitenkaan tuomioistuimen velvollisuuksien hoitamista;

18.  toteaa, että käännösosaston toimintaa pidettiin tyydyttävänä; katsoo, että säästöjä voidaan edelleen saada aikaan muiden kuin oikeudellisten asiakirjojen yhteydessä käyttämällä rajoitettua käännösjärjestelyä;

19.  toteaa tuomioistuimen osallistuvan toimielinten väliseen työryhmään, joka käsittelee keskeisiä toimielinten välisiä toiminta- ja tulosindikaattoreita, joihin kuuluvat muun muassa käännöskustannukset; pitää valitettavana, että tuomioistuin ei vieläkään toimita tietoja toimielinten välisessä ryhmässä sovitun yhdenmukaistetun menetelmän mukaisesti;

20.  pyytää jälleen, että tuomioistuimen kokousten esityslistat sisällytettäisiin liitteenä sen vuotuisiin toimintakertomuksiin;

21.  panee merkille, että tuomioistuimen vastuutehtävissä on edelleen liian vähän naisia ja kehottaa korjaamaan epätasapainon mahdollisimman nopeasti;

22.  ei pidä tuomioistuimen vastausta parlamentin esittämään kysymykseen nro 26 (eläkkeet) tyydyttävänä; pyytää tuomioistuinta antamaan muiden toimielinten tavoin selkeän ja yksityiskohtaisen vastauksen; katsoo, että tuomioistuimen olisi vastattava kaikkiin parlamentin lähettämiin kysymyksiin, ja kehottaa tuomioistuinta noudattamaan täyttä avoimuutta eläkkeiden suhteen;

23.  panee merkille, että tuomioistuimen ajoneuvokantaan kuuluu 75 virka-autoa, joiden kustannukset ovat 1 168 251 euroa; panee merkille, että autonkuljettajien palkat olivat 2 434 599 euroa vuonna 2014; katsoo menojen olevan aivan liian korkeat ja vastoin unionin toimielinten yleistä suuntausta kohti virka-autojen käytön vähentämistä; kehottaa jälleen tuomioistuinta vähentämään jäsentensä ja henkilöstönsä käytössä olevien virka-autojen määrää; tähdentää, että unionin veronmaksajat maksavat autonkuljettajien tarjoamat laajat yksityiset palvelut; suosittelee, että tuomioistuin tarkastelee näitä kysymyksiä toimielinten välisessä asiayhteydessä, ja kehottaa sitä edistämään aktiivisesti vihreää liikkuvuutta;

24.  pitää myönteisinä tuomioistuimen toimia ympäristöä säästävien julkisten hankintojen periaatteen noudattamiseksi ja kannattaa tämän strategian jatkamista;

25.  on tyytyväinen siihen, että vuotuisen toimintakertomuksen liitteenä on selvitys tuomioistuimen kiinteistöpolitiikasta.

Oikeudellinen huomautus