Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2163(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0136/2016

Předložené texty :

A8-0136/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0156

Přijaté texty
PDF 427kWORD 101k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
P8_TA(2016)0156A8-0136/2016
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2015/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99 a 164 až 167 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0136/2016),

1.  uděluje vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku absolutorium za plnění rozpočtu Evropské služby pro vnější činnost na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské službě pro vnější činnost, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 51, 20.2.2014.
(2) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Úř. věst. C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Úř. věst. C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2015/2163(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0136/2016),

1.  vítá skutečnost, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) i nadále plnila svůj rozpočet bez významných chyb a že celková míra chyb ve správním rozpočtu činí podle odhadu Účetního dvora 0,5 %;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr nezjistil ve vybraných systémech ani výročních zprávách o činnosti žádné významnější nedostatky;

3.  vyzývá ESVČ, aby zlepšila své monitorovací systémy používané pro včasnou aktualizaci údajů o osobním stavu zaměstnanců, které mohou mít vliv na výpočet rodinných přídavků; je znepokojen tím, že příspěvky zaměstnancům již byly problémem a již v předchozích letech se u nich vyskytly chyby; požaduje, aby byly v této věci prováděny ze strany Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků jménem ESVČ přísnější kontroly;

4.  vybízí ESVČ, aby i nadále usilovala o podporu a monitorování pravidel a postupů pro zadávání veřejných zakázek v delegacích, a to tím, že jim ústředí bude poskytovat poradenství, odbornou přípravu a pokyny, a to zejména v oblasti veřejných zakázek týkajících se bezpečnostních služeb;

5.  oceňuje úsilí o zlepšení struktury kontrol ex ante a ex post u operací v rámci ESVČ; v této souvislosti žádá ESVČ, aby snížila míru chyb zjištěných u ověřovaných závazků a plateb, která podle odhadů nyní činí 18 %;

6.  konstatuje, že konečný rozpočet ústředí ESVČ na rok 2014 činil 518,6 milionu EUR, což ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem představuje zvýšení o 1,9 %, a je rozčleněn takto: 212,9 milionu EUR pro ústředí ESVČ a 305,7 milionu EUR pro delegace Unie; podotýká, že kromě vlastního rozpočtu ESVČ přispěla službě Komise částkou 271 milionů EUR v podobě náhrady za vedení zaměstnanců Komise v síti delegací;

7.  bere na vědomí, že v ústředí ESVČ je 65 % rozpočtu určeno na výplatu mezd a dalších nároků stálých i externích zaměstnanců (jde o částku 138,2 milionu EUR) a 14 % (tj. 29,9 milionu EUR) na budovy, s nimi související výdaje a počítačové systémy, včetně systémů a vybavení pro utajované informace, přičemž podíl nákladů na ně činí 12,7 % (tj. 27,1 milionu EUR);

8.  konstatuje, že u delegací Unie bylo 305,7 milionu EUR rozděleno na 103,4 milionu EUR (33,7 %) určených na platy stálých zaměstnanců, 59,8 milionu EUR (19,6 %) na externí zaměstnance a externí služby, 19 milionů EUR (6,2 %) na další náklady týkající se zaměstnanců, 103,1 milionu EUR (33,8 %) na budovy a 20,4 milionu EUR (6,7 %) na ostatní správní náklady;

9.  konstatuje, že ESVČ nyní nese plnou odpovědnost za veškeré správní náklady týkající se fungování delegací, s výjimkou delegací umístěných v afrických, karibských a tichomořských zemích (AKT); opětovně připomíná, že v krátkodobém horizontu představuje i nadále zásadní výzvu odpovídající rozpočtový proces, a zejména zjednodušení struktury rozpočtu, v zájmu zjednodušení finančních oběhů a příspěvku ke stabilizaci fungování ESVČ;

10.  vyzývá ESVČ, aby zjednodušila současné rozpočtové předpisy, aby byly méně rigidní a umožňovaly pružné, avšak současně účinné využívání zaměstnanců delegací v zájmu Unie;

11.  bere na vědomí novou organizační strukturu a odpovídající zjednodušení dřívější komplikované struktury vedení v zájmu snížení počtu úrovní vedení; s politováním nicméně konstatuje, že interní administrativní a finanční rámec ESVČ je stále nadmíru komplikovaný a rigidní; podotýká, že stávající struktura neumožňuje ESVČ reagovat na krize včas a že stejně tak je přístup k zásadním informacím příliš zdlouhavý; vyzývá ESVČ, aby ve spolupráci s Komisí, Radou a členskými státy vypracovala další reformu, tak aby bylo možné zjednodušit její interní postupy a strukturu;

12.  je nadále znepokojen pokračující nevyvážeností v profilu zaměstnanců ESVČ, pokud jde o pohlaví a národnost; vítá pokrok, kterého bylo v poslední době dosaženo, avšak konstatuje, že genderová nerovnováha, především ve vyšších platových třídách a ve vedoucích strukturách, je i nadále značná; s politováním poukazuje na nízké zastoupení jednoho z pohlaví ve vyšších vedoucích pozicích v ústředí ESVČ (16 %) a ve vedení delegací (23 %) a očekává, že v budoucích výročních zprávách bude patrné zlepšení situace, pokud jde o rovnovážné zastoupení mužů a žen; připomíná své obavy související s nepřiměřeně vysokým počtem postů ve vyšších platových třídách v ESVČ;

13.  naléhavě vyzývá ESVČ, aby přehodnotila vzorec pro nábor zaměstnanců, který stanovuje rovnováhu mezi pracovníky přicházejícími z členských států a z institucí a orgánů Unie; zdůrazňuje, že tento vzorec by měl být používán na všech úrovních hierarchie, především pokud jde o vedoucí delegací, v jejichž případě jsou diplomaté z členských států nadměrně zastoupeni, neboť ze 128 vedoucích delegací je 59 z členských států (tj. 46 %), z nichž pouze 20 pochází z členských států, které vstoupily do Unie v letech 2004, 2007 a 2013; domnívá se, že toto nadměrné zastoupení vysílá členským státům, které k Unii přistoupily po roce 2004, špatný signál; zastává názor, že je nutné dosáhnout lepšího zastoupení mezi členskými státy a orgány a institucemi Unie i mezi samotnými členskými státy, aby byla reprezentována a reflektována rozmanitost v rámci Unie;

14.  zdůrazňuje, že geografická vyváženost, zejména poměr mezi státní příslušností zaměstnanců a velikostí členského státu, by měla být i nadále podstatným prvkem řízení lidských zdrojů, zejména s ohledem na členské státy, které k Unii přistoupily po roce 2004 a jejichž státní příslušníci nyní představují 18 % zaměstnanců ESVČ na pozici administrátora (AD) v ústředí a delegacích, zatímco jejich podíl obyvatelstva činí 21 %, a je zde tudíž stále třeba dosáhnout pokroku;

15.  bere na vědomí, že v roce 2014 ESVČ snížila počet zaměstnanců ve svém ústředí o 17 míst v důsledku uplatňování 5% snížení zaměstnanců;

16.  konstatuje, že statutárního cíle obsadit nejméně třetinu zaměstnanců v kategorii administrátorů (AD) v ESVČ diplomaty z členských států bylo dosaženo v roce 2013, a tento podíl byl mírně překročen v roce 2014, kdy dosáhl úrovně 33,8 %;

17.  konstatuje však, že v ESVČ je relativně vysoký počet vyslaných národních odborníků z členských států (407 v roce 2014, přičemž 350 působí v ústředí a 57 na delegacích), a požaduje další vyjasnění jejich finančních nároků a nákladů pro rozpočet ESVČ a jejich možného střetu zájmů; má za to, že by měla být vypracována jasná politika týkající se vyslaných národních odborníků;

18.  vybízí ESVČ, aby pokračovala v procesu úvah v rámci ESVČ o budoucnosti zvláštních zástupců EU a jejich vztahu ke zvláštním vyslancům a k ESVČ;

19.  zdůrazňuje, že je důležité přijmout další opatření k tomu, aby byli zvláštní zástupci EU ve větší míře začleněni do správní struktury a vyššího vedení ESVČ s cílem zvýšit součinnost a koordinaci, využít synergií a zajistit účelnost nákladů; vítá úsilí o lepší začlenění zvláštních zástupců EU a informaci o tom, že ESVČ o této záležitosti jedná s členskými státy; žádá, aby byl informován o dalším pokroku v této oblasti;

20.  zdůrazňuje, že transparentnost a zodpovědnost jsou základními předpoklady, které musí být splněny nejen z hlediska demokratické kontroly, ale i řádného fungování a důvěryhodnosti misí realizovaných pod vlajkou Unie; opětovně zdůrazňuje, že Parlament přikládá velkou důležitost zajištění dohledu nad různými misemi a operacemi společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP);

21.  bere na vědomí vytvoření sdílených center služeb, které umožňují zlepšit centralizovanou logistiku a podporu při veřejných zakázkách a správních činnostech poskytovanou civilním misím SBOP a zvláštním zástupcům EU a zrychlují nasazování těchto misí a jejich nákladovou účinnost; bere rovněž na vědomí, že v současnosti je zaváděna platforma podpory misí, a to tak, aby nedocházelo ke zdvojování funkcí;

22.  vítá, že v roce 2014 je nadále rozvíjen projekt společného umísťování delegací Unie a členských států a že bylo podepsáno 17 memorand o porozumění o společném umístění, čímž celkový počet ujednání o společném umístění dosáhl 50; žádá ESVČ, aby v tomto trendu pokračovala a aby podávala Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu pravidelné zprávy o této věci;

23.  zdůrazňuje, že vedoucí delegací Unie jsou i nadále přetěžováni administrativními úkoly v důsledku nepružnosti finančního nařízení; zdůrazňuje, že je nutné vedoucím delegací poskytnout příslušné nástroje, aby mohli delegace účinně vést a dohlížet na ně, aniž by docházelo k vytváření nadměrné administrativní zátěže; v této souvislosti vítá diskuse o vymezení úkolů, jež by bylo možné plnit na dálku, a o možnosti zřízení center regionální administrativní podpory, která by část této zátěže snížila a mohla by být součástí komplexnějšího řešení v budoucnosti; opakuje svou výzvu ESVČ a Komisi, aby zvážily veškerá řešení tohoto problému v zájmu úspor z rozsahu;

24.  vybízí ESVČ, aby rozšířila koordinaci místní konzulární spolupráce mezi velvyslanectvími a konzuláty členských států Unie a dohled nad ní a aby dále posuzovala možnost poskytování konzulárních služeb prostřednictvím delegací Unie; opakovaně žádá ESVČ, aby připravila podrobnou analýzu finančních důsledků a úspor nákladů, které by to přineslo;

25.  vyzývá ESVČ, aby navázala užší spolupráci a koordinaci a zajistila synergické působení činnosti mezi delegacemi Unie a velvyslanectvími členských států v zahraničí;

26.  vyjadřuje znepokojení ohledně účinnosti a pracovní činnosti delegací Unie v zahraničí; naléhavě žádá ESVČ, aby pravidelně prováděla program hodnocení delegací a aby do své výroční zprávy o činnosti vložila shrnutí o hlavních nedostatcích a problémech, které se vyskytly v souvislosti s fungováním delegací Unie, a to na základě plánu činnosti vypracovaného pro jednotlivé delegace po uskutečnění hodnotících misí;

27.  domnívá se, že by vedoucím delegací Unie měl být pravidelně připomínán během jejich přijímání a v období před nástupem do funkce obsah jejich povinností, pokud jde o jejich odpovědnosti týkající se řízení a dohledu v zajištění řízení, které souvisí se skladbou činnosti jejich delegace (klíčové procesy řízení, řízení kontroly, odpovídající porozumění klíčovým ukazatelům výkonnosti a jejich posouzení), přičemž by neměla převážit jen politická složka jejich povinnosti či zaměření se na ni;

28.  konstatuje, že osm delegací vydalo prohlášení o zárukách s výhradou kvůli otázkám, které se týkaly veřejných zakázek, nedostatečných lidských zdrojů nebo závažných bezpečnostních omezení v místě;

29.  domnívá se, že vedoucím delegací Unie by měly být v rámci obecných pokynů fungování poskytnuty jasné pokyny k významu výhrady a jejím složkám, prvkům, které je zapotřebí při vypracovávání výhrady posoudit, jako je např. míra příslušného finančního rizika a rizika poškození dobrého jména, provozní nedostatky, identifikovaná vnitřní a vnější omezení a související dopad na řízení finančních a platebních operací; opětovně připomíná, že při potenciálním vydání výhrady by měl být jasně vymezen postup řešení opakujících se či dočasných nedostatků, které by měly být uvedeny do souvislostí s fungováním souboru standardů vnitřní kontroly, jejich vhodností a výsledky;

30.  vítá účinné uplatnění standardů vnitřní kontroly, které završilo vnitřní průzkum provedený v roce 2014 v ústředí a v delegacích ESVČ, s výjimkou otázky kontinuity provozu, u níž je nadále zapotřebí urychleně zlepšit postupy řízení; má za to, že je vhodné využívat dynamický a komplexní přístup při zpracovávání informací o řízení, ukazatelů výkonnosti a standardů vnitřní kontroly, neboť každý z těchto druhů informací, které vycházejí z mezinárodních osvědčených postupů pro dosažení jasně vymezené politiky a operativních cílů, přispívá k celkové kvalitě a důslednosti procesů řízení a k efektivnosti a účinnosti řízení politik Unie;

31.  žádá ESVČ a EuropeAid, aby posílily dohled nad vedoucími delegací, pokud jde o jejich pravomoc vyplývající z jejich funkce schvalující osoby dále pověřené Komisí, v zájmu zvýšení jejich zodpovědnosti v rámci celého řetězce zajišťování věrohodnosti, a to poskytováním kvalitativních a vyčerpávajících zpráv (prostřednictvím tzv. zprávy o řízení vnější pomoci) v rámci zavedení příslušných zpráv o výroční činnosti ESVČ a EuropeAid;

32.  naléhavě žádá ESVČ a generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (EuropeAid), aby zajistily, aby delegace Unie aktivně řešily nedostatky zjištěné v rámci programů a projektů vnější pomoci už ve fázi jejich realizace, tak aby bylo možné v rámci stávajících programů a projektů dosáhnout příslušných cílů a aby nedocházelo k prodlevám;

33.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila úsilí o snížení objemu nevypořádaných závazků (RAL (reste à liquider), RAC (reste à contracter) a RAP (reste à payer)) a aby zkrátila průměrnou dobu realizace projektů;

34.  vítá, že v rámci zprávy o řízení vnější pomoci vztahující se k roku 2015 byly vydány zdokonalené a komplexnější pokyny týkající se většího dohledu nad vedoucími delegací, které se týkají jak odpovědnosti, tak i požadavků na podávání zpráv;

35.  bere na vědomí, že hodnocení provedené na základě zprávy o řízení vnější pomoci je pouze zběžným posouzením situace, v níž se každý projekt nachází na konci roku, a že skutečný dopad zjištěných obtíží lze vyhodnotit pouze na konci každého projektu;

36.  vítá podepsání správní dohody mezi Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a ESVČ v souladu s novým nařízením o úřadu OLAF, které nabylo účinku;

37.  odsuzuje skutečnost, že v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky není dosud k dispozici konečné znění pravidel a pokynů fungování, které se týkají postavení oznamovatele protiprávního jednání; naléhavě vyzývá ESVČ, aby do konce roku 2016 finalizovala a přijala pravidla a pokyny fungování týkající se statusu oznamovatelů;

38.  domnívá se, že ESVČ a Komise by měly vytvořit podpůrné funkce, které by napomáhaly rychlému, účinnému a konzistentnímu nasazování misí SBOP, poskytovaly všem zaměstnancům před nasazením odbornou přípravu o postupech a politikách Unie, komplexní pokyny k operačním úkolům a co nejvíce by využívaly zkušenosti získané z předchozích misí SBOP v zájmu usnadnění přenosu vědomostí a dosažení synergií mezi různými misemi;

39.  vyzývá ESVČ, aby zvýšila zodpovědnost svého hlavního finančního nástroje v Afghánistánu, kterým je Svěřenecký fond pro právo a pořádek v Afghánistánu spravovaný Rozvojovým programem OSN (a svěřenských fondů s více dárci v dalších třetích zemích), jenž je kritizován za špatnou správu a nedostatečnou transparentnost; dále opakuje, že je zapotřebí využít všechny vhodné zdroje financování budoucích misí SBOP, včetně svěřenských fondů Unie, účinněji v zájmu splnění politických cílů mise a řádného finančního řízení;

40.  zdůrazňuje, že se s některými misemi SBOP pojí značné náklady na zajištění bezpečnosti; poukazuje zároveň na to, že k účinné realizaci projektů a náboru kvalifikovaného personálu je nutné zajistit bezpečné pracovní prostředí; vyzývá ESVČ, aby v rámci rozpočtu těchto misí zvažovala náklady na zajištění bezpečnosti, tak aby poskytla dostatečné finanční prostředky nutné k realizaci stávajícího mandátu mise;

41.  vyzývá Komisi a ESVČ, aby zvláštní pozornost věnovaly postupům zadávání veřejných zakázek a náboru lidských zdrojů, a tak zajistily, aby odpovídaly operativním potřebám SBOP; zdůrazňuje, že provádění projektů trpí kvůli těžkopádným zadávacím postupům, v jejichž důsledku není dosahováno žádoucích výsledků;

42.  v zájmu zlepšení udržitelnosti efektů misí SBOP vybízí ESVČ, aby zajistila začleňování aspektů udržitelnosti do operačního plánování všech činností misí tím, že se budou systematicky posuzovat místní potřeby a schopnost udržet vytvořené efekty;

43.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby důsledněji a v předstihu koordinovaly mise SBOP s dalšími aktivitami Unie, bilaterálními misemi a mezinárodními snahami, které mají podobné cíle; v této souvislosti žádá, aby byla posílena spolupráce a koordinace mezi Unií a jejími členskými státy posílením synergie;

44.  opakuje, že je třeba zlepšit spolupráci mezi členskými státy v jejich zahraniční a bezpečnostní politice s cílem dosáhnout úspor; zdůrazňuje, že toto úsilí má zásadní význam pro schopnost členských států rozhodným způsobem reagovat na společné bezpečnostní hrozby v obdobích, kdy tyto hrozby výrazně rostou;

45.  s politováním konstatuje, že ESVČ stále postrádá ucelenou strategii a vizi, což znemožňuje rychlou reakci na nečekané události v rychle se měnícím světě; vyzývá ESVČ, aby si do budoucna stanovila jasnou vizi, která by usměrnila její jinak nevýrazně realizované poslání a která by při provádění zahraniční politiky poskytla kvalitní podporu orgánům a institucím Unie a členským státům; vyzývá v této souvislosti ESVČ, aby získávala odborné poznatky o celosvětových problémech, jako je změna klimatu a energetická bezpečnost;

46.  naléhavě žádá ESVČ a Komisi, aby v úzké koordinaci s Parlamentem realizovaly zkušenosti z případu Eulex, společně zkoumaly možné způsoby realizace doporučení obsažených v Jacquého zprávě, kterou zadala vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a aby vyřešily veškeré zbývající problémy;

47.  vyzývá Účetní dvůr, aby do své příští výroční zprávy zařadil přehled opatření, která ESVČ přijala v návaznosti na doporučení Parlamentu uvedená v tomto usnesení.

Právní upozornění