Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2161(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0121/2016

Indgivne tekster :

A8-0121/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0157

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 70k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (2015/2161(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0121/2016),

1.  meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Ombudsmand, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 51 af 20.2.2014.
(2) EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373 af 5.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (2015/2161(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0121/2016),

1.  noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2014 bemærkede, at man ikke havde fundet nogen væsentlige svagheder på de reviderede områder inden for menneskelige ressourcer og indkøb i Den Europæiske Ombudsmandsinstitution ("Ombudsmanden");

2.  understreger, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.  understreger, at Ombudsmandens budget er et rent administrationsbudget, som i 2014 var på 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR i 2013), hvoraf 7 977 702 EUR blev tildelt afsnit 1 (udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen), 1 346 800 EUR blev tildelt afsnit 2 (bygninger, udstyr og forskellige driftsudgifter) og 532 500 EUR til afsnit 3 (udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver);

4.  noterer sig, at 97,87 % af de samlede bevillinger var forpligtede (98,20 % i 2013), og at 93,96 % var udbetalt (91,82 % i 2013) med en udnyttelsesgrad på 97,87 % (98,20 % i 2013)hvilket udgør et fald i udnyttelsesgraden;

5.  bemærker en særlig stigning i forpligtelserne i 2014 vedrørende institutionens medlemmer; opfordrer Ombudsmanden til at give en udtømmende beskrivelse af disse beløb i sin rapport om opfølgningen på decharge 2014;

6.  glæder sig over det forhold, at Ombudsmanden i overensstemmelse med strategien hen imod 2019 gennemførte undersøgelser på eget initiativ og anlagde en mere systematisk og systemisk tilgang til komplekse spørgsmål, der falder ind under hendes mandat; anser dette for at være et effektivt redskab; anmoder Ombudsmanden om regelmæssigt at underrette dechargemyndigheden om undersøgelsernes virkninger og om tydeligt at redegøre for koordinatorens opgaver; påpeger imidlertid, at Ombudsmanden bør prioritere at tage sig af klager fra borgerne inden for en rimelig tid, og at undersøgelser på eget initiativ under ingen omstændigheder bør gå ud over dette mål;

7.  glæder sig over oprettelsen af en stilling som koordinator for undersøgelser på eget initiativ; anser det for at være et skridt hen imod mere effektivt arbejde og opfordrer Ombudsmanden til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om resultaterne, virkningerne og effektiviteten af denne stilling;

8.  opfordrer Ombudsmanden til at overholde princippet om gennemsigtighed, navnlig med hensyn til synlighed og klar ansvarsfordeling, og til at sikre, at Ombudsmandens websted ajourføres regelmæssigt og giver et korrekt billede af, hvordan institutionen er organiseret;

9.  konstaterer, at strategien hen imod 2019 indførte nye centrale resultatindikatorer med meget specifikke mål og at ud fra resultattavlen for de centrale resultatindikatorer, at nogle af målene ikke er blevet nået; bemærker i denne forbindelse, at Ombudsmanden opnåede dårligere resultater med hensyn til andelen af undersøgelser, der blev afsluttet inden for 12 og 18 måneder, og også med hensyn til andelen af sager, hvor afgørelsen om, hvorvidt sagen kan behandles, træffes inden for en måned; opfordrer Ombudsmanden til at udvikle en strategi til afbødning af potentielle svagheder og til at holde dechargemyndigheden ajour om udviklingen i denne forbindelse;

10.  glæder sig over, at forholdet mellem afsluttede og igangværende undersøgelser ved afslutningen af forrige regnskabsår nåede op på det højeste niveau nogensinde (1,4 afsluttede undersøgelser for hver igangværende undersøgelse, sammenlignet med et mål på 1,1); bemærker, at andelen af undersøgelser, der blev afsluttet inden for 12 og 18 måneder, faldt i 2014; noterer sig Ombudsmandens bemærkning om, at den nye strategi, der omfatter undersøgelserne på eget initiativ, havde indvirkning på antallet af afsluttede sager; anmoder Ombudsmanden om over for dechargemyndigheden tydeligt at redegøre for den pågældende indvirkning i den næste rapport om opfølgningen på decharge;

11.  understreger, at der fortsat indgives mange klager, der ikke henhører under Ombudsmandens kompetenceområde, især fra borgere i visse medlemsstater såsom Spanien og Polen, hvilket utvivlsomt skaber stor forvirring blandt borgerne i forhold til EU-institutionerne i almindelighed og Ombudsmanden i særdeleshed; opfordrer derfor Ombudsmanden til at forbedre sin informations- og kommunikationspolitik og til at etablere et stærkere, gnidningsløst og mere regelmæssigt samarbejde med det europæiske netværk af ombudsmænd og med nationale og regionale ombudsmænd med henblik på at rette op på denne situation;

12.  kan forstå ud fra resultattavlen for de centrale resultatindikatorer, at graden af tilfredshed blandt Ombudsmandens personale var lavere end forventet; noterer sig, at dette hovedsagelig var relateret til nogle meget vigtige ændringer i Ombudsmandens struktur og siden er blevet afhjulpet ved en lang række foranstaltninger; opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte med at sikre en høj grad af tilfredshed blandt personalet;

13.  glæder sig over den velstrukturerede, klare og læservenlige årlige aktivitetsrapport fra Ombudsmanden; glæder sig over Ombudsmandens intensiverede eksterne kommunikationsstrategi og stærkere tilstedeværelse på de sociale medier;

14.  forventer, at Ombudsmanden fortsat tilstræber konsekvens i den årlige aktivitetsrapport og gør den fuldt dækkende, da den er et vigtigt redskab ved vurderingen af Ombudsmandens arbejde;

15.  bemærker det høje antal tjenesterejser for Ombudsmandens personale mellem Bruxelles og Strasbourg (212 i alt, til en pris af 126 000 EUR samt omkostninger på omtrent 60 000 EUR for tabt arbejdstid under rejserne); opfordrer Ombudsmanden til i videst muligt omfang at mindske antallet af tjenesterejser for sine ansatte og til – ligesom andre institutioner allerede gør – at gøre størst mulig brug af videokonferencer og andre tekniske midler for at undgå unødvendige rejser og reducere omkostningerne væsentligt; minder desuden Ombudsmanden om, at udledningen af CO2 fra disse rejser har indvirkning på miljøet, og at det derfor er vigtigt, at Ombudsmanden påtager sig sit ansvar i denne henseende og underretter Parlamentet om de fremskridt, der gøres på dette område;

16.  er bekymret over Ombudsmandens ansættelsespolitik, som har omfattet direkte anvendelse af hasteprocedurer for kortvarig ansættelse, hvor stillingerne er blevet besat af tidligere praktikanter; beklager dybt, at der i 2014 blev ansat tre midlertidigt ansatte uden forudgående udvælgelsesprocedure; opfordrer Ombudsmanden til snarest muligt at tilpasse sine ansættelseskriterier til EU-administrationens kriterier for kvalitet, gennemsigtighed, objektivitet og lige muligheder;

17.  glæder sig over de fremskridt, som Ombudsmanden har gjort i 2015 med hensyn til at forbedre kønsbalancen; understreger dog, at de disponible oplysninger om 2014 fortsat viser store forskelle, særlig i AST-stillinger (21/9) samt i ledende stillinger (9/2), og understreger, at det er vigtigt at opstille mål på mellemlang sigt, som gør det muligt at opnå den nødvendige balance, og aktivt at arbejde videre i denne retning;

18.  anmoder Ombudsmanden om i den årlige aktivitetsrapport at medtage en oversigt over alle menneskelige ressourcer opdelt efter nationalitet, køn og lønklasse med henblik på derigennem at sikre bedre gennemsigtighed; anmoder endvidere Ombudsmanden om at besvare Parlamentets og de øvrige institutioners spørgsmål vedrørende pensioner;

19.  gentager sin opfordring til Ombudsmanden fra sidste år om i sin årsberetning for 2015 at anføre omfanget af uudnyttede tolketjenester bestilt i 2014;

20.  glæder sig over besparelserne på budgetposterne for oversættelse og publikationer;

21.  opfordrer på ny Ombudsmanden til i sine årlige aktivitetsrapporter i overensstemmelse med de gældende regler om fortrolighed og databeskyttelse at medtage resultaterne og konsekvenserne af afsluttede OLAF-sager, hvor Ombudsmanden eller en af de personer, der arbejder for den, var genstand for en undersøgelse;

22.  noterer sig Ombudsmandens beregninger med hensyn til de potentielle besparelser på 195 000 EUR, hvis den kun havde ét hjemsted; tager hensyn til, at Ombudsmandens hjemsted er knyttet til Parlamentets hjemsted, og finder det derfor nødvendigt, at Ombudsmanden medtages i eventuelle drøftelser om en centralisering af Parlamentets hjemsted; understreger, at en sådan centralisering bør fremmes aktivt.

Juridisk meddelelse