Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2161(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0121/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0121/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0157

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 90k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (2015/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0121/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 51 της 20.02.2014.
(2) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ C 373 της 5.11.2015, σ. 1.
(4) ΕΕ C 377 της 13.11.2015, σ. 146.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (2015/2161(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0121/2016),

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι στην ετήσια έκθεσή του για το 2014 το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πως δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή («ο Διαμεσολαβητής»)·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή είναι καθαρά διοικητικός και ότι το 2014 ανήλθε σε 9 857 002 EUR (έναντι 9 731 371 EUR το 2013), από τα οποία 7 977 702 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 1 (δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα), 1 346 800 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 2 (ακίνητα, υλικό και διάφορες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) και 532 500 EUR διατέθηκαν για τον τίτλο 3 (δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου)·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι από το σύνολο των πιστώσεων εκτελέστηκε το 97,87% των αναλήψεων υποχρεώσεων (έναντι 98,20% το 2013) και το 93,96% των πληρωμών (έναντι 91,82% το 2013) με ποσοστό απορρόφησης 97,87% (έναντι 98,20% το 2013), το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση του ποσοστού χρησιμοποίησης·

5.  σημειώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων το 2014 σχετικά με τα μέλη του οργάνου· ζητεί από το Διαμεσολαβητή να δώσει μια ολοκληρωμένη περιγραφή αυτών των ποσών στην επόμενη έκθεση παρακολούθησής της για την απαλλαγή για το 2014·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με την νέα του Στρατηγική προς το 2019, ο Διαμεσολαβητής προέβη σε έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας, κάνοντας χρήση μιας πιο συστημικής προσέγγισης περίπλοκων ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της· θεωρεί πως αυτό είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο και ζητεί από το Διαμεσολαβητή να ενημερώνει τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τον αντίκτυπο των εν λόγω ερευνών και να προσδιορίζει με σαφήνεια τα καθήκοντα του συντονιστή· επισημαίνει ωστόσο ότι προτεραιότητα του Διαμεσολαβητή πρέπει να είναι η εξέταση καταγγελιών από τους πολίτες εντός ενός εύλογου χρονικού ορίου και ότι οι έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας δεν πρέπει επουδενί να παραβαίνουν αυτό τον στόχο·

7.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία μιας νέας θέσης που ορίζεται ως «συντονιστής έρευνας ιδίας πρωτοβουλίας»· εκτιμά πως πρόκειται για ένα βήμα για να καταστεί πιο αποτελεσματικό το έργο του θεσμού αυτού και καλεί τον Διαμεσολαβητή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επίδοση, αντίκτυπο και αποτελεσματικότητα της θέσης αυτής·

8.  ζητεί από το γραφείο του Διαμεσολαβητή να συμμορφώνεται προς την αρχή της διαφάνειας, και συγκεκριμένα σ’ ό, τι αφορά την ανεύρεση και τον προσδιορισμό σαφών γραμμών ευθύνης, και να φροντίζει για την τακτική ενημέρωση του ιστότοπου του Διαμεσολαβητή ώστε να απεικονίζεται σωστά το οργανόγραμμα του οργάνου·

9.  επισημαίνει ότι η Στρατηγική προς το 2019 εισάγει νέους βασικούς δείκτες επιδόσεων («ΒΔΕ») με πολύ ειδικούς στόχους και ότι, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων των ΒΔΕ, μερικοί από τους στόχους δεν έχουν επιτευχθεί· σχετικά με το θέμα αυτό επισημαίνει ότι ο Διαμεσολαβητής είχε λιγότερα αποτελέσματα σε σχέση με τις έρευνες που ολοκληρώνονται εντός 12 και 18 μηνών και επίσης σε σχέση με υποθέσεις στις οποίες η απόφαση περί παραδεκτού λαμβάνεται εντός ενός μηνός· προτρέπει το Διαμεσολαβητή να χαράξει μια στρατηγική για το μετριασμό οποιωνδήποτε πιθανών αδυναμιών σχετικά με το θέμα αυτό και να κρατά ενήμερη την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με κάθε εξέλιξη επ' αυτού·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των ερευνών που περατώθηκαν σε σχέση με τις εν εξελίξει έρευνες στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους (2013) έφτασε στο ανώτατο επίπεδό της, με επίδοση 1,4 περατωθείσες έρευνες για κάθε μια σε εξέλιξη, σε σχέση με στόχο τη μείωση στο 1,1· τονίζει ότι το ποσοστό των ερευνών που ολοκληρώθηκαν μέσα σε 12 και μέσα σε 18 μήνες μειώθηκε το 2014· αποδέχεται την παρατήρηση του Διαμεσολαβητή ότι η νέα Στρατηγική προς το 2019 η οποία περιλαμβάνει τη διενέργεια ερευνών ιδίας πρωτοβουλίας είχε αντίκτυπο στον αριθμό των περατωθεισών υποθέσεων· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να περιγράψει με σαφήνεια αυτό τον αντίκτυπο στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή κατά την επόμενη έκθεση παρακολούθησης προς την εν λόγω αρχή·

11.  τονίζει πως ο αριθμός των καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός, ιδιαίτερα από πολίτες από ορισμένα κράτη μέλη όπως η Ισπανία και Πολωνία, πράγμα που αναμφίβολα προκαλεί τεράστια απογοήτευση στους πολίτες σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης γενικότερα και το Διαμεσολαβητή ειδικότερα· καλεί, ως εκ τούτου, το Διαμεσολαβητή να βελτιώσει την ενημερωτική και επικοινωνιακή πολιτική του και να εδραιώσει ισχυρότερους δεσμούς για ομαλή και τακτική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών και τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές προς επίλυση του εν λόγω προβλήματος·

12.  διαπιστώνει από τον πίνακα αποτελεσμάτων των ΒΔΕ ότι το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού του Διαμεσολαβητή ήταν χαμηλότερο του στόχου· μαθαίνει από το Διαμεσολαβητή ότι αυτό είχε να κάνει κυρίως με σοβαρές αλλαγές στα θεσμικά όργανα και ότι έκτοτε αποκαταστάθηκε το θέμα με σειρά μέτρων· καλεί το Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού·

13.  επιδοκιμάζει την καλοδομημένη, σαφή και ευανάγνωστη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων («ΕΕΔ») που υπέβαλε ο Διαμεσολαβητής· επιδοκιμάζει την εντατικοποιημένη εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική της και ισχυρότερη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

14.  ελπίζει να συνεχίσει ο Διαμεσολαβητής να προσπαθεί να είναι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων συνεπής και διεξοδική, καθώς αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου του·

15.  επισημαίνει το μεγάλο αριθμό αποστολών του προσωπικού του Διαμεσολαβητή μεταξύ Βρυξελλών και Στρασβούργου – συνολικά 212, με κόστος 126 000 EUR συν μια υπολογιζόμενη σε 60 000 EUR απώλεια χρόνου εργασίας λόγω ταξιδίου· καλεί το Διαμεσολαβητή να μειώσει όσο το δυνατό περισσότερο τον αριθμό των αποστολών του προσωπικού του και να κάνει τη μεγίστη δυνατή χρήση τηλεσυνεδριάσεων, και άλλων σχετικών τεχνικών μέσων, όπως πράττουν ήδη τα άλλα θεσμικά όργανα προς αποφυγή περιττών ταξιδιών και σημαντική μείωσή των σχετικών δαπανών· υπενθυμίζει επίσης στο Διαμεσολαβητή τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εκπομπών CO2 που προκαλούνται από αυτές τις μετακινήσεις και ότι είναι επομένως σημαντικό να αναλάβει ο Διαμεσολαβητής τις ευθύνες του σε σχέση με το θέμα αυτό και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική προσλήψεων του Διαμεσολαβητή, η οποία έχει εξελιχθεί σε απευθείας χρήση διαδικασιών έκτακτης ανάγκης για την απασχόληση πρώην ασκούμενων με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι προσλήφθηκαν τρεις έκτακτοι υπάλληλοι το 2014 χωρίς να περάσουν οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής· καλεί το Διαμεσολαβητή να ευθυγραμμίσει επειγόντως τα κριτήριά επιλογής προς τα πρότυπα της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης ως προς την ποιότητα, τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και τις ίσες ευκαιρίες·

17.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημείωσε ο Διαμεσολαβητής το 2015 ως προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων· τονίζει όμως ότι τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2014 εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, ιδιαίτερα στις θέσεις AST (21/9) και στις διευθυντικές θέσεις (9/2), και υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να τεθούν μεσοπρόθεσμοι στόχοι για να επέλθει η απαιτούμενη ισορροπία, και να συνεχισθούν οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση·

18.  ζητεί από το Διαμεσολαβητή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων πίνακα όλων των ανθρώπινων πόρων, ανά εθνικότητα, φύλο και βαθμό, με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας· ζητεί από το Διαμεσολαβητή να απαντήσει σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών οργάνων σχετικά με τις συντάξεις·

19.  επαναλαμβάνει την έκκληση που έγινε στο Διαμεσολαβητή πέρυσι για να δηλώσει το ποσοστό των υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν για το 2014 στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015·

20.  επιδοκιμάζει τα ποσά που εξοικονομήθηκαν στις γραμμές του προϋπολογισμού για τη μετάφραση και τις δημοσιεύσεις·

21.  καλεί εκ νέου το Διαμεσολαβητή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των υποθέσεων της OLAF που έχουν περατωθεί και στις οποίες αντικείμενο της έρευνας ήταν είτε ο Διαμεσολαβητής είτε κάποιος από τους υπαλλήλους του·

22.  λαμβάνει υπό σημείωση τους υπολογισμούς του Διαμεσολαβητή σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης 195 000 EUR εάν ο Διαμεσολαβητής είχε μόνο μια έδρα· λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η έδρα του Διαμεσολαβητή συνδέεται με την έδρα του Κοινοβουλίου και ως εκ τούτου κρίνει αναγκαίο το να συμμετέχει ο Διαμεσολαβητής σε οιαδήποτε συζήτηση για την ενιαία οργάνωση της έδρας του Κοινοβουλίου· υποστηρίζει πως πρέπει να προαχθεί έντονα αυτού του είδους η ενιαία οργάνωση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου