Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2161(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0121/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0121/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.21
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0157

Elfogadott szövegek
PDF 270kWORD 83k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (2015/2161(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5)és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0121/2016),

1.  mentesítést ad az európai ombudsman számára az európai ombudsman 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan,

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az európai ombudsmannak, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL L 51., 2014.2.20.
(2) HL C 377., 2015.11.13., 1. o.
(3) HL C 373., 2015.11.5., 1. o.
(4) HL C 377., 2015.11.13., 146. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – Európai ombudsman (2015/2161(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VIII. szakasz – Európai ombudsman,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0121/2016),

1.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az európai ombudsman (a továbbiakban: ombudsman) tekintetében az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódóan ellenőrzött területeken nem tárt fel lényeges hiányosságokat;

2.  hangsúlyozza, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2014. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  rámutat, hogy az ombudsman költségvetése teljes egészében igazgatási jellegű, és 2014-ben 9 857 002 EUR-t tett ki (2013-ban ez az összeg 9 731 371 EUR volt), amelyből 7 977 702 EUR az 1. címhez (Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások), 1 346 800 EUR a 2. címhez (Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek) 532 500 EUR pedig a 3. címhez (Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek) van hozzárendelve;

4.  nyugtázza, hogy az összes előirányzat 97,87 %-át lekötötték (2013-ban ez az arány 98,20 % volt) és 93,96%-át kifizették (2013-ban 91,82 %-át), 97,87 %-os felhasználási arány mellett (szemben a 2013. évi 98,20 %-kal),;ami a felhasználási arány csökkenését mutatja 2014-ben;

5.  megjegyzi, hogy 2014-ben az intézmény tagjaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalások jelentős mértékben növekedtek; kéri az ombudsmant, hogy adjon átfogó leírást ezekről az összegekről a 2014-es mentesítés után készítendő nyomonkövetési jelentésében;

6.  üdvözli, hogy a 2019-ig szóló új stratégiájával összhangban az ombudsman saját kezdeményezésű vizsgálatokat hajtott végre, módszeresebb megközelítést alkalmazva a hatáskörébe tartozó összetett kérdésekben; úgy ítéli meg, hogy ez hatékony eszköz, és felkéri az ombudsmant, hogy rendszeresen tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e vizsgálatok hatásáról, és határozza meg egyértelműen a koordinátor feladatait; mindazonáltal emlékeztet arra, hogy az ombudsman elsődleges céljának a polgároktól érkező panaszok megválaszolásának kell lennie észszerű határidőn belül, és hogy a saját kezdeményezésű vizsgálatoknak semmi esetre sem szabad ezen cél kárára történniük;

7.  üdvözli a „saját kezdeményezésű vizsgálatok koordinátora” elnevezésű új álláshely létrehozását; úgy ítéli meg, hogy ez a hatékonyabb munkavégzés irányába tett lépés, és felkéri az ombudsmant, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak ezen álláshely működéséről, hatásáról és hatékonyságáról;

8.  kéri, hogy az ombudsman hivatala tartsa be az átláthatóság elvét, különösen az egyértelmű felelősségi körök megállapítása és kiosztása tekintetében, és biztosítsa, hogy az ombudsman weboldala rendszeresen frissítésre kerüljön és pontosan tükrözze az intézmény szervezeti felépítését;

9.  megjegyzi, hogy a 2019-ig szóló stratégia új fő teljesítménymutatókat vezetett be nagyon konkrét célokkal, és hogy a fő teljesítménymutatók eredménytáblája szerint ezek közül egyes célok nem teljesültek; ebben a tekintetben megjegyzi, hogy az ombudsman alacsonyabb pontokat ért el a 12 és 18 hónapon belül lezárt vizsgálatok aránya, továbbá az olyan ügyek aránya tekintetében, amelyek esetében az elfogadhatóságról szóló döntés egy hónapon belül megszületik; felhívja az ombudsmant arra, hogy dolgozzon ki stratégiát e tekintetben az esetleges hiányosságok mérséklésére, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ennek előrehaladásáról;

10.  üdvözli, hogy a folyamatban lévő vizsgálatokhoz viszonyítva a lezárt vizsgálatok aránya az előző költségvetési év (2013) végén mindenkori legmagasabb szintet érte el (1,4 lezárt vizsgálat jut minden egyes folyamatban lévőre, az 1,1-es célhoz képest); hangsúlyozza, hogy a 12 és 18 hónapon belül lezárt vizsgálatok aránya 2014-ben csökkent; tudomásul veszi, hogy az ombudsman szerint a saját kezdeményezésű vizsgálatok lefolytatását tartalmazó, 2019-ig szóló új stratégia hatással volt a lezárt esetek számára; kéri az ombudsmant, hogy adjon egyértelmű magyarázatot erre a hatásra a mentesítő hatóság számára a mentesítés után készítendő következő nyomonkövetési jelentésben;

11.  hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok, például Spanyolország és Lengyelország állampolgárai által benyújtott, az ombudsman hatáskörén kívül eső panaszok száma továbbra is nagyon magas, ami kétségtelenül nagy frusztrációt okoz a polgárok körében az uniós intézményekkel, és különösen az ombudsmannal kapcsolatban; ezért kéri, hogy az ombudsman javítsa tájékoztatási és kommunikációs politikáját, és alakítson ki szorosabb, zökkenőmentes és rendszeres együttműködést az Európai Ombudsmanok Hálózatával és a nemzeti és regionális ombudsmanokkal e probléma orvoslása érdekében;

12.  megállapítja, hogy a fő teljesítménymutatók eredménytáblája szerint az ombudsman személyzetének körében tapasztalható elégedettség szintje a tervezettnél alacsonyabb volt; tudomásul veszi, ez főleg az ombudsmani struktúrában bekövetkező kulcsfontosságú változások miatt volt, és hogy a helyzetet azóta számos intézkedéssel orvosolták; felhívja az ombudsmant, hogy továbbra is biztosítsa, hogy a személyzet elégedettségi szintje magas legyen;

13.  üdvözli az ombudsman által benyújtott, jól felépített, egyértelmű és olvasóbarát éves tevékenységi jelentést; üdvözli az ombudsman megerősített külső kommunikációs stratégiáját és fokozottabb jelenlétét a közösségi médiában;

14.  elvárja, hogy az ombudsman továbbra is következetességre törekedjen az éves tevékenységi jelentés tekintetében, és azt tegye teljes mértékben átfogóvá, mert fontos eszközt képez munkájának értékeléséhez;

15.  rámutat az ombudsman személyzete által Brüsszel és Strasbourg között végrehajtott kiküldetések magas számára, amely összesen 212 volt, 126 000 EUR költséggel, amelyhez hozzáadódik az utazások alatt elveszített munkaidő miatt a becslések szerint 60 000 EUR; felhívja az ombudsmant, hogy lehetőség szerint csökkentse személyzete kiküldetéseinek számát, és a lehető legnagyobb mértékben használja a videokonferenciákat és egyéb kapcsolódó technikai lehetőségeket, ahogy azt a többi intézmény is teszi, hogy elkerülje a szükségtelen utazásokat és jelentősen csökkentse a költségeket; továbbá emlékezteti az ombudsmant az említett ingázás által okozott szén-dioxid-kibocsátás környezeti hatására, és arra, hogy emiatt fontos, hogy az ombudsman teljesítse ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalását, és tájékoztassa a Parlamentet az elért előrehaladásról;

16.  aggodalmát fejezi ki az ombudsman személyzeti kiválasztási politikája miatt, amelynek része az, hogy sürgősségi eljárásokat alkalmaz korábbi gyakornokok rövid lejáratú szerződésekre való közvetlen kiválasztására; sajnálja, hogy 2014-ben három ideiglenes alkalmazott felvételére kiválasztási eljárás nélkül került sor; kéri az ombudsmant, hogy személyzeti kiválasztási kritériumait sürgősen igazítsa ki az európai közszolgálat minőségi, átláthatósági, tárgyilagossági és esélyegyenlőségi kritériumainak megfelelően;

17.  üdvözli az ombudsman által 2015-ben a nemek közötti egyensúly javítására tett előrelépést; hangsúlyozza, hogy a 2014-re vonatkozóan elérhető adatok még mindig nagy különbségeket mutatnak, különösen az asszisztensi (AST) álláshelyeken (21/9), valamint a vezetői álláshelyeken (9/2), és ragaszkodik ahhoz, hogy középtávon célokat kell kitűzni, amelyek lehetővé teszik a szükséges egyensúly elérését, és hogy további tennivalók vannak ebben az értelemben;

18.  kéri az ombudsmant, hogy éves tevékenységi jelentésébe foglaljon bele egy táblázatot az emberi erőforrásokról állampolgárság, nemek és besorolási fokozatok szerinti bontásban, hogy növelje az átláthatóságot; kéri az ombudsmant, hogy a többi intézményhez hasonlóan válaszoljon a Parlament nyugdíjakról szóló kérdéseire;

19.  megismétli az ombudsman felé tett azon tavalyi felhívását, hogy 2015-ös éves tevékenységi jelentésében jelölje meg a 2014-re kért, fel nem használt tolmácsolási szolgáltatások arányát;

20.  üdvözli a fordítással és a kiadványokkal kapcsolatos költségvetési sorokon elért megtakarításokat;

21.  megismétli az ombudsman felé tett azon felhívását, hogy éves tevékenységi jelentésében a titoktartásra és az adatvédelemre vonatkozó hatályos szabályokkal összhangban számoljon be a lezárt OLAF-esetek eredményéről és következményeiről, amennyiben egy vizsgálat érintette az ombudsmant vagy annak bármelyik alkalmazottját;

22.  tudomásul veszi az ombudsman számításait, amelyek szerint 195 000 eurós megtakarítást lehetne elérni, ha csak egy székhelye lenne; tekintetbe veszi, hogy az ombudsman székhelye a Parlament székhelyéhez kötődik, és ezért szükségesnek tartja az ombudsman bevonását a Parlament székhelyének központosításáról szóló bármely vitába; hangsúlyozza, hogy egy ilyen központosítást tevékenyen elő kell mozdítani.

Jogi nyilatkozat