Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2161(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0121/2016

Predkladané texty :

A8-0121/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0157

Prijaté texty
PDF 335kWORD 86k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel Finálna verzia
Absolutórium za rok 2014: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
P8_TA(2016)0157A8-0121/2016
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman (2015/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0121/2016),

1.  udeľuje európskej ombudsmanke absolutórium za plnenie rozpočtu európskeho ombudsmana za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskej ombudsmanke, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 51, 20.2.2014.
(2) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 373, 5.11.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman (2015/2161(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel VIII – európsky ombudsman,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0121/2016),

1.  berie s uspokojením na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2014 uviedol, že u európskeho ombudsmana (ďalej len „ombudsman“) neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi a inými výdavkami inštitúcií a orgánov za rok končiaci sa 31. decembrom 2014 sa nevyskytli významné chyby;

3.  zdôrazňuje, že rozpočet ombudsmana je čisto administratívny a v roku 2014 predstavoval 9 857 002 EUR (v roku 2013 to bolo 9 731 371 EUR), pričom 7 977 702 EUR sa vyčlenilo na hlavu I (výdavky vzťahujúce sa na osoby pracujúce v inštitúcii), 1 346 800 EUR na hlavu II (budovy, zariadenie a rôzne administratívne výdavky) a 532 500 EUR na hlavu III (výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie);

4.  konštatuje, že z celkových rozpočtových prostriedkov bolo zaviazaných 97,87 % (98,20 % v roku 2013) a vyplatených 93,96 % (91,82 % v roku 2013) a miera plnenia dosiahla 97,87 % (v porovnaní s 98,20 % v roku 2013), čo predstavuje pokles miery plnenia;

5.  berie na vedomie osobitný nárast záväzkov týkajúcich sa členov inštitúcie v roku 2014; žiada ombudsmana, aby uviedol podrobný rozpis uvedených rozpočtových prostriedkov v jeho správe o nadväzných opatreniach k absolutóriu z roku 2014;

6.  víta skutočnosť, že v súlade s novou stratégiou na obdobie do roku 2019 ombudsman vykonal vyšetrovania z vlastného podnetu, a to pri uplatnení systémovejšieho prístupu ku komplexným otázkam, ktoré patria do jeho mandátu; považuje to za účinný nástroj a žiada ombudsmana, aby pravidelne informoval orgán udeľujúci absolutórium o dosahu uvedených vyšetrovaní a jasne vymedzil úlohy koordinátora; pripomína však, že prioritou ombudsmana by malo byť riešenie sťažností občanov v primeranom čase a že vyšetrovania z vlastnej iniciatívy sa v žiadnom prípade nesmú vykonávať na úkor tejto priority;

7.  víta vytvorenie nového pracovného miesta „koordinátora vyšetrovaní z vlastného podnetu“; považuje to za krok smerom k efektívnejšej činnosti a vyzýva ombudsmana, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonávaní, dosahu a efektívnosti tohto pracovného miesta;

8.  vyzýva úrad ombudsmana, aby dodržiaval zásadu transparentnosti, najmä pokiaľ ide o identifikovanie a určenie jasných hraníc zodpovednosti, a aby zabezpečil, že internetová stránka ombudsmana bude pravidelne aktualizovaná a bude presne odrážať organizačnú štruktúru inštitúcie;

9.  berie na vedomie, že stratégia na obdobie do roku 2019 zaviedla nové kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s veľmi špecifickými cieľmi a že na základe hodnotiacej tabuľky KPI niektoré z uvedených cieľov neboli dosiahnuté; v tejto súvislosti poznamenáva, že ombudsman dosiahol horšie výsledky, pokiaľ ide o podiel vyšetrovaní ukončených do 12 a 18 mesiacov a okrem toho pokiaľ ide o podiel prípadov, v ktorých sa prijalo rozhodnutie o prípustnosti v lehote jedného mesiaca; vyzýva ombudsmana, aby v tejto súvislosti vypracoval stratégiu na zmiernenie prípadných nedostatkov a aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o príslušnom vývoji;

10.  víta skutočnosť, že pomer uzavretých k prebiehajúcim vyšetrovaniam dosiahol rekordnú úroveň na konci predchádzajúceho obdobia (2013) (s pomerom 1,4 uzavretého vyšetrovania na jedno prebiehajúce, pričom cieľom bol pomer 1,1); zdôrazňuje, že počet vyšetrovaní uzavretých do 12 až 18 mesiacov sa v roku 2014 znížil; konštatuje, že podľa ombudsmana mala nová stratégia na obdobie do roku 2019 vrátane vedenia vyšetrovaní z vlastného podnetu vplyv na počet uzavretých prípadov; žiada ombudsmana, aby v nasledujúcej správe o nadväzných opatreniach k absolutóriu tento vplyv jasne vysvetlil orgánu udeľujúcemu absolutórium;

11.  zdôrazňuje, že počet predložených sťažností, ktoré nepatria do právomoci ombudsmana, je stále veľmi vysoký, najmä od občanov niektorých členských štátov, ako je Španielsko a Poľsko, čo nepochybne vedie k výraznému pocitu sklamania medzi občanmi, pokiaľ ide o inštitúcie Úniu vo všeobecnosti, a konkrétne o európskeho ombudsmana; vyzýva preto ombudsmana, aby zlepšil svoju informačnú a komunikačnú politiku a zabezpečil silnejšiu, bezproblémovejšiu a pravidelnejšiu spoluprácu s európskou sieťou ombudsmanov a s národnými a regionálnymi ombudsmanmi, a to s cieľom napraviť túto situáciu;

12.  konštatuje, že na základe hodnotiacej tabuľky KPI bola úroveň spokojnosti zamestnancov ombudsmana nižšia, než sa plánovalo; konštatuje, že to súviselo najmä so zásadnými zmenami v organizácii ombudsmana a že odvtedy sa situácia napravila viacerými opatreniami; vyzýva ombudsmana, aby aj naďalej zabezpečoval vysokú úroveň spokojnosti zamestnancov;

13.  víta dobre štruktúrovanú, jasnú a ľahko zrozumiteľnú výročnú správu o činnosti, ktorú predstavil ombudsman; víta jeho intenzívnejšiu stratégiu externej komunikácie a silnejšiu prítomnosť v sociálnych médiách;

14.  očakáva, že ombudsman sa bude naďalej usilovať, aby bola jeho výročná správa o činnosti ucelenejšia, a zaručí, aby v nej boli uvedené vyčerpávajúce informácie, keďže ide o dôležitý nástroj hodnotenia jeho práce;

15.  berie na vedomie vysoký počet služobných ciest zamestnancov ombudsmana medzi Bruselom a Štrasburgom (celkovo 212, pričom náklady na ne predstavujú 126 000 EUR, k čomu treba pripočítať náklady v odhadovanej výške 60 000 EUR na stratu pracovného času počas cestovania); nabáda ombudsmana, aby čo najviac znížil počet služobných ciest jeho zamestnancov a aby v čo najväčšej miere využíval videokonferencie a iné príslušné technické prostriedky, ako to už robia ostatné inštitúcie, s cieľom zabrániť zbytočnému cestovaniu a výrazne znížiť náklady; takisto pripomína ombudsmanovi, že toto cestovanie má environmentálny vplyv, a to vytváraním emisií CO2, a že je preto dôležité, aby prijal svoju zodpovednosť v tejto oblasti a informoval Európsky parlament o dosiahnutom pokroku;

16.  je znepokojený politikou prijímania zamestnancov ombudsmana, a to vrátane naliehavých postupov zameraných na priame prijímanie bývalých stážistov na základe krátkodobých pracovných zmlúv; ľutuje skutočnosť, že traja dočasní zamestnanci boli v roku 2014 prijatí do zamestnania bez akéhokoľvek výberového konania; vyzýva ombudsmana, aby bezodkladne zosúladil svoje kritériá výberu zamestnancov s kritériami kvality, transparentnosti, objektivity a rovnosti príležitostí pre európsku verejnú službu;

17.  víta pokrok, ktorý ombudsman v roku 2015 dosiahol v oblasti rodovej rovnováhy; zdôrazňuje však, že dostupné údaje za rok 2014 poukazujú ešte na veľké rozdiely, najmä v pracovných miestach AST (21/9), ako aj v pracovných miestach na vedúcich pozíciách (9/2), a podčiarkuje význam stanovenia cieľov v strednodobom horizonte, ktoré umožnia dosiahnuť potrebnú rovnováhu, a význam ďalšej aktívnej činnosti v tejto oblasti;

18.  žiada ombudsmana, aby vo svojej výročnej správe o činnosti uviedol tabuľku všetkých ľudských zdrojov rozdelených podľa štátnej príslušnosti, pohlavia a platovej triedy, a to v záujme zvýšenia transparentnosti; žiada ombudsmana, aby odpovedal na otázky Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií týkajúce sa dôchodkov;

19.  opakuje svoju výzvu z minulého roka, aby ombudsman vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2015 uviedol mieru vyžiadaných, ale nevyužitých tlmočníckych služieb za rok 2014;

20.  víta úspory v rozpočtových riadkoch na preklady a publikácie;

21.  opätovne vyzýva ombudsmana, aby v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa dôvernosti a ochrany údajov zahrnul do svojej výročnej správy o činnosti výsledky uzavretých prípadov, ktoré vyšetroval úrad OLAF a v ktorých bol predmetom vyšetrovania ombudsman alebo niektorá osoba, ktorá pre neho pracuje, ako aj dôsledky, ktoré z toho vyplynuli;

22.  berie na vedomie výpočty ombudsmana v súvislosti s potenciálnymi úsporami vo výške 195 000 EUR v prípade, že by existovalo len jedno sídlo ombudsmana; berie na vedomie, že sídlo ombudsmana je prepojené so sídlom Európskeho parlamentu, a preto považuje za nevyhnutné, aby bol ombudsman zapojený do každej diskusie o centralizácii sídla Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že takáto centralizácia by sa mala aktívne podporovať.

Právne oznámenie