Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2162(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0109/2016

Indgivne tekster :

A8-0109/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.22
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0158

Vedtagne tekster
PDF 259kWORD 68k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2015/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0109/2016),

1.  meddeler Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 51 af 20.2.2014.
(2) EUT C 377 af 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373 af 10.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377 af 13.11.2015, s. 146.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2015/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0109/2016),

1.  noterer sig Revisionsrettens konklusion om, at betalingerne som helhed vedrørende administrationsudgifter og andre udgifter for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ("Den Tilsynsførende") for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, var uden væsentlig fejlforekomst, og at de undersøgte overvågnings- og kontrolsystemer for administrationsudgifter og andre udgifter var effektive;

2.  noterer sig, at Revisionsretten sin årsberetning om Den Tilsynsførendes budget for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har bemærket, at der ikke er blevet konstateret alvorlige svagheder med hensyn til revisionen af emnerne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler for så vidt angår Den Tilsynsførende;

3.  noterer sig, at Den Tilsynsførende i 2014 rådede over et samlet budget på 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR i 2013), og at udnyttelsesgraden var på 92 % (84,7 % i 2013); glæder sig over det forbedrede resultat;

4.  beklager, at Revisionsrettens beretning i Den Tilsynsførendes årlige aktivitetsrapport for 2014 blev nævnt som værende fortrolig;

5.  understreger, at Den Tilsynsførendes budget er af rent administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes på personer, der arbejder i institutionen, og det resterende beløb på ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter;

6.  bemærker, at alle de åbne anbefalinger, som Den Interne Revisionstjeneste har fremsat, blev afsluttet i 2014, herunder den om at sikre oplysninger, der indgik i klager;

7.  noterer sig, at der efter anbefalinger fra den interne revision og i overensstemmelse med Den Tilsynsførendes interne revisionsplan for første gang blev vedtaget en udbudsplan for 2014; tilskynder Den Tilsynsførende til at øge sin økonomiske uafhængighed;

8.  beklager, at Den Tilsynsførende ikke offentliggjorde alle oplysninger om sin politik for interessekonflikter; opfordrer indtrængende Den Tilsynsførende til at overholde de regler, der er omhandlet i artikel 16 i personalevedtægten, til at fastsætte klare bindende regler for "svingdøre" i overensstemmelse med de retningslinjer, som Kommissionen har offentliggjort, og til at gøre oplysninger herom tilgængelige for Parlamentet i den næste årlige aktivitetsrapport for 2015;

9.  bemærker, at Den Tilsynsførende i 2015 vedtog en afgørelse om interne regler for whistleblowing; anmoder Den Tilsynsførende om at medtage disse oplysninger i dens årlige aktivitetsrapport for 2015 og sikre fuld overensstemmelse med artikel 22c i personalevedtægten, som trådte i kraft den 1. januar 2014;

10.  bemærker, at der er meget få oplysninger om udbudsprocedurer og udvælgelsesprocedurer for kontrahenter; bemærker, at Den Tilsynsførende i 2014 kun har offentliggjort én afgørelse om tildeling af en kontrakt på sit websted; opfordrer Den Tilsynsførende til at medtage en oversigt over alle tildelinger af kontrakter, hvori den har deltaget, selv om de er iværksat af andre institutioner, og deres procedurer og udvælgelseskriterier, på deres websted og i dens årlige aktivitetsrapport for 2015;

11.  noterer sig den enighed, der blev nået ved udgangen af 2015, mellem Parlamentet og Rådet om en ny retlig ramme for databeskyttelse som foreslået af Kommissionen den 25. januar 2012;

12.  gentager sin anmodning om at blive orienteret om anvendelsen af videokonferencefaciliteter i 2014; glæder sig over oplysningerne om anvendelsen af nyt udstyr, som f.eks. Parlamentets voxbox;

13.  støtter anvendelsen af centrale resultatindikatorer til vurdering af effektiviteten i anvendelsen af ressourcer; opfordrer Den Tilsynsførende til fortsat at medtage resultattavlen i dens årlige aktivitetsrapporter;

14.  gentager sin anmodning fra 2015 om, at Den Tilsynsførendes bygningspolitik vedlægges den årlige aktivitetsrapport, navnlig i betragtning af at det er vigtigt, at omkostningerne til en sådan politik rationaliseres behørigt og ikke er uforholdsmæssigt høje; opfordrer derfor Den Tilsynsførende til i dens årlige aktivitetsrapport for 2015 at forelægge dens bygningspolitik for dechargemyndigheden;

15.  gentager sin anmodning fra 2015 om, at Den Tilsynsførende medtager en udtømmende oversigt over alle de menneskelige ressourcer, Den Tilsynsførende har til rådighed, opdelt efter lønklasse, køn samt nationalitet; bemærker, at denne tabel automatisk bør indgå i Den Tilsynsførendes årlige aktivitetsrapporter; opfordrer derfor Den Tilsynsførende til i dens årlige aktivitetsrapport for 2015 at forelægge Parlamentet en udtømmende oversigt over alle de menneskelige ressourcer som beskrevet i dette punkt;

16.  bemærker, at de bevillinger, der var afsat til tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed for dens medlemmer og ansatte, forblev uændrede i 2014; opfordrer Den Tilsynsførende til at reducere disse udgifter, når det er muligt, uden at undergrave dens rolle;

17.  opfordrer Den Tilsynsførende til inden udgangen af maj 2016 at forelægge detaljerede oplysninger om tjenesterejser, der er foretaget af dens medlemmer og ansatte, i dens årlige aktivitetsrapporter, herunder udgifter til hver tjenesterejse;

18.  bemærker nedskæringen i budgetposterne til oversættelse, publikationer og Den Tilsynsførendes aktiviteter.

Juridisk meddelelse