Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2162(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0109/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0109/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0158

Hyväksytyt tekstit
PDF 245kWORD 68k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2015/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2014(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0109/2016),

1.  myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tietosuojavaltuutetulle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL L 51, 20.2.2014.
(2)EUVL C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3)EUVL C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4)EUVL C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (2015/2162(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0109/2016),

1.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan tietosuojavaltuutetun hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2014 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia;

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuosikertomuksessaan tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, ettei se ollut havainnut vakavia puutteita tietosuojavaltuutetun henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  toteaa, että vuonna 2014 tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään määrärahoja kaikkiaan 8 012 953 euroa (vuonna 2013 talousarvio oli 7 661 409 euroa) ja että niiden käyttöaste oli 92 prosenttia (vuonna 2013 se oli 84,7 prosenttia); panee tyytyväisenä merkille, että tulos on parantunut;

4.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutetun vuotuisen toimintakertomuksen 2014 mukaan tilintarkastustuomioistuimen kertomus oli luottamuksellinen;

5.  tähdentää, että tietosuojavaltuutetun talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään toimielimen henkilöstöön ja loput kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

6.  panee merkille, että kaikki avoinna olleet sisäisen tarkastuksen antamat suositukset pantiin täytäntöön vuonna 2014, mukaan lukien valituksiin sisältyvien tietojen suojaamista koskeva suositus;

7.  panee merkille, että sisäisen tarkastuksen suositusten johdosta ja tietosuojavaltuutetun sisäisen tarkastuksen strategisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2014 hyväksyttiin ensimmäinen hankintasuunnitelma; kannustaa tietosuojavaltuutettua lisäämään taloudellista riippumattomuuttaan;

8.  pitää valitettavana, että tietosuojavaltuutettu ei asettanut saataville täydellisiä tietoja eturistiriitoihin sovellettavista toimintatavoistaan; kehottaa tietosuojavaltuutettua noudattamaan henkilöstösääntöjen 16 artiklan soveltamisalaan kuuluvia sääntöjä ja laatimaan niin sanottuja pyöröovitapauksia koskevat selkeät ja sitovat säännöt komission julkaisemien ohjeiden mukaisesti sekä asettamaan nämä tiedot parlamentin saataville vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa;

9.  panee merkille, että tietosuojavaltuutettu hyväksyi vuonna 2015 päätöksen väärinkäytösten paljastamista koskevista sisäisistä säännöistä; pyytää tietosuojavaltuutettua sisällyttämään asiaa koskevat tiedot vuoden 2015 vuotuiseen toimintakertomukseen ja varmistamaan, että 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden henkilöstösääntöjen 22 c artiklaa noudatetaan kaikilta osin;

10.  panee merkille, että hankintamenettelyistä ja sopimuspuolten valintaperusteista on saatavilla hyvin vähän tietoja; panee merkille, että tietosuojavaltuutetun verkkosivustolla on julkaistu ainoastaan yksi hankintasopimuksen tekemistä koskeva päätös vuodelta 2014; kehottaa tietosuojavaltuutettua esittämään verkkosivustollaan ja vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa luettelon kaikista tehdyistä hankintasopimuksista, joissa se on ollut mukana, vaikka hankintamenettely olisi ollut toisten toimielinten käynnistämä, samoin kuin tiedot niitä koskevista menettelyistä ja valintaperusteista;

11.  panee merkille, että parlamentti ja neuvosto pääsivät vuoden 2015 lopulla sopimukseen komission 25. tammikuuta 2012 ehdottamasta uudesta tietosuojalainsäädännöstä;

12.  toistaa pyyntönsä saada tietoja videoneuvotteluvälineiden käytöstä vuonna 2014; panee tyytyväisenä merkille tiedot parlamentin voxbox-multimediastudion kaltaisten uusien laitteiden käytöstä;

13.  kannattaa keskeisten tulosindikaattoreiden käyttöä resurssien käytön tehokkuuden arviointiin; kehottaa tietosuojavaltuutettua esittämään edelleen tulostaulukon sen vuotuisissa toimintakertomuksissa;

14.  toistaa vuonna 2015 esittämänsä pyynnön liittää tietosuojavaltuutetun vuotuiseen toimintakertomukseen kiinteistöpolitiikkaa koskeva osuus, erityisesti siksi, että kiinteistöpolitiikan kustannukset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on pysyttävä kohtuullisina; kehottaa tietosuojavaltuutettua siksi esittelemään vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kiinteistöpolitiikkansa vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa;

15.  kehottaa vuonna 2015 esittämänsä pyynnön mukaisesti tietosuojavaltuutettua esittämään kattavan taulukon kaikista sen käytettävissä olevista henkilöresursseista ura-alueen, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan jaoteltuna; katsoo, että taulukko olisi liitettävä automaattisesti vuotuisiin toimintakertomuksiin; kehottaa siksi tietosuojavaltuutettua esittämään parlamentille vuoden 2015 vuotuisessa toimintakertomuksessa kattavan taulukon kaikista henkilöresursseista tässä kohdassa esitetyllä tavalla;

16.  panee merkille, että sen jäsenille ja henkilöstölle virkamatka- ja matkakuluja ja muita niihin liittyviä menoja varten myönnetyt määrärahat pysyivät ennallaan vuonna 2014; kehottaa tietosuojavaltuutettua mahdollisuuksien mukaan vähentämään näitä menoja heikentämättä kuitenkaan tietosuojavaltuutetun asemaa;

17.  kehottaa tietosuojavaltuutettua esittämään toukokuun 2016 loppuun mennessä toimintakertomuksessa yksityiskohtaiset tiedot sen jäsenten ja henkilöstön tekemistä virkamatkoista ja kunkin virkamatkan kustannuksista;

18.  panee merkille, että tietosuojavaltuutetun käännöstoimintaa, julkaisuja ja muuta toimintaa koskevien budjettikohtien määrärahoja on leikattu.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö