Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2162(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0109/2016

Ingivna texter :

A8-0109/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0158

Antagna texter
PDF 255kWORD 300k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
P8_TA(2016)0158A8-0109/2016
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2015/2162(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2014 (COM(2015)0377 – C8-0207/2015)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen(4) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0109/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 51, 20.2.2014.
(2) EUT C 377, 13.11.2015, s. 1.
(3) EUT C 373, 10.11.2015, s. 1.
(4) EUT C 377, 13.11.2015, s. 146.
(5) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2015/2162(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0109/2016),

1.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens slutsats att betalningarna i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2014 för administrativa och därmed sammanhängande utgifter för Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) var fria från väsentliga felaktigheter och att de granskade systemen för övervakning och kontroll av administrativa och andra utgifter var ändamålsenliga.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med avseende på de granskade områden som rörde personal och upphandlingar för datatillsynsmannen.

3.  Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannen under 2014 hade en anslagen budget som uppgick till totalt 8 012 953 EUR (7 661 409 EUR 2013), och att genomförandegraden var 92 % (84,7 % 2013). Parlamentet välkomnar det förbättrade resultatet.

4.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens rapport uppgavs vara konfidentiell i datatillsynsmannens årliga verksamhetsrapport för 2014.

5.  Europaparlamentet betonar att datatillsynsmannens budget är en rent administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen och resten till fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter.

6.  Europaparlamentet noterar att alla oavslutade rekommendationer från tjänsten för internrevision avslutades under 2014, inklusive rekommendationen om att skydda uppgifterna i klagomål.

7.  Europaparlamentet konstaterar att man till följd av internrevisionens rekommendationer och i enlighet med den strategiska planen för internrevision för datatillsynsmannen för första gången antog en upphandlingsplan för 2014. Parlamentet uppmuntrar datatillsynsmannen att förbättra sin ekonomiska självständighet.

8.  Europaparlamentet beklagar att datatillsynsmannen inte tillhandahållit fullständig information om sin strategi för intressekonflikter. Parlamentet uppmanar med kraft datatillsynsmannen att följa reglerna i artikel 16 i tjänsteföreskrifterna, att fastställa tydliga bindande regler för ”svängdörrsmetoder” i enlighet med de riktlinjer som kommissionen har offentliggjort samt att göra denna information tillgänglig för parlamentet i sin årliga verksamhetsrapport för 2015.

9.  Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannen antog ett beslut om interna regler för situationer där arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden 2015. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att ta med den informationen i sin årliga verksamhetrapport för 2015 och se till att artikel 22c i tjänsteföreskrifterna, som trädde i kraft den 1 januari 2014, efterlevs till fullo.

10.  Europaparlamentet noterar att det finns mycket begränsad information om upphandlingsförfaranden och kriterier för val av externa leverantörer. Parlamentet noterar att endast ett beslut om tilldelning av kontrakt för 2014 har offentliggjorts på datatillsynsmannens webbplats. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att på sin webbplats och i sin årliga verksamhetsrapport form 2015 inkludera en förteckning över alla upphandlingsförfaranden där man har deltagit, även om förfarandet genomfördes av andra institutioner, och de förfaranden och urvalskriterier som har tillämpats.

11.  Europaparlamentet noterar att parlamentet och rådet i slutet av 2015 kom överens om den nya rättsliga ramen för dataskydd (kommissionens förslag av den 25 januari 2012).

12.  Europaparlamentet begär på nytt att få information om användningen av videokonferensutrustning under 2014. Parlamentet välkomnar informationen om användning av ny utrustning, till exempel parlamentets VoxBox.

13.  Europaparlamentet stöder användningen av centrala resultatindikatorer vid bedömning av hur effektivt resurser har använts. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att även i fortsättningen ha med resultattavlan i sina årliga verksamhetsrapporter.

14.  Europaparlamentet upprepar sin begäran från 2015 att datatillsynsmannens fastighetspolitik ska inkluderas i den årliga verksamhetsrapporten, särskilt med tanke på hur viktigt det är att kostnaderna för en sådan politik rationaliseras på lämpligt sätt och inte är överdrivet höga. Parlamentet uppmanar därför datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport för 2015 förse den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten med en beskrivning av fastighetspolitiken.

15.  Europaparlamentet upprepar sin begäran från 2015 om en uttömmande tabell över all personal som datatillsynsmannen har till sitt förfogande, uppdelad per lönegrad, kön och nationalitet. Parlamentet noterar att denna tabell automatiskt bör införas i datatillsynsmannens årliga verksamhetsrapporter. Parlamentet uppmanar därför datatillsynsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport för 2015 förse parlamentet med en uttömmande tabell över all personal enligt denna punkt.

16.  Europaparlamentet noterar att anslagen för ledamöternas och personalens uppdrag, resor och andra kostnader i samband med detta var oförändrade 2014. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att när så är möjligt minska dessa utgifter, utan att för den skull undergräva institutionens roll.

17.  Europaparlamentet uppmanar datatillsynsmannen att senast i slutet av maj 2016 i sina årliga verksamhetsrapporter inkludera detaljerade uppgifter om tjänsteresor som ledamöter och personal har gjort, inklusive kostnaden för varje tjänsteresa.

18.  Europaparlamentet noterar de minskade anslagen till budgetposterna för översättning, publikationer och datatillsynsmannens verksamhet.

Rättsligt meddelande