Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2191(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0087/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0087/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.24
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0160

Usvojeni tekstovi
PDF 510kWORD 94k
Četvrtak, 28. travnja 2016. - Bruxelles Završno izdanje
Razrješnica za 2014.: Agencija za sudjelovanje energetskih regulatora (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Odluka
 Odluka
 Rezolucija

1. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014. (2015/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije za suradnju energetskih regulatora(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(4), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

1.  daje razrješnicu direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 18.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 18.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


2. Odluka Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014. (2015/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014., s odgovorom Agencije za suradnju energetskih regulatora(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8–0089/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(4), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije za suradnju energetskih regulatora odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

(1)SL C 409, 9.12.2015., str. 18.
(2)SL C 409, 9.12.2015., str. 18.
(3)SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
(4)SL L 211, 14.8.2009., str. 1.
(5)SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
(6)SL L 328, 7.12.2013., str. 42.


3. Rezolucija Europskog parlamenta od 28. travnja 2016. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014. (2015/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”) za 2014. godinu iznosio 10 880 000 EUR, što je smanjenje od 8,80 % u odnosu na 2013. godinu; budući da se cijeli proračun Agencije financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud („Sud”) u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2014. („izvješće Suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  prima na znanje da, prema izvješću Suda, da su u vezi s dvjema primjedbama iz izvješća Suda za 2012. koje su u izvješću Suda za 2013. označene oznakom „u tijeku” poduzete korektivne mjere te su obje primjedbe u izvješću Suda označene oznakom „dovršeno”; napominje, nadalje, da su u pogledu triju primjedbi iz izvješća Suda za 2013. korektivne mjere poduzete u vezi s dvije primjedbe koje su sada označene oznakom „dovršeno”, dok je jedna označena oznakom „nije primjenjivo”;

2.  na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

   visok saldo novčanih sredstava na kraju godine u iznosu od 5 500 000 EUR, što je djelomice rezultat dodatnih sredstava dodijeljenih na temelju izmjene proračuna povezane s provedbom Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(1) („REMIT”), uravnotežen je tijekom 2014. i smanjen na 3 300 000 EUR na kraju 2014. godine; sa zadovoljstvom napominje da se u izvješću Revizorskog suda sve daljnje mjere smatraju dovršenima;
   Upravni odbor Agencije 31. siječnja 2015. usvojio je revidiranu politiku o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa; nadalje, potvrđuje da se nova politika može primijeniti na osoblje Agencije, članove i zamjenike svih triju odbora Agencije, kao i na predsjednike i potpredsjednike radnih skupina Agencije, ali i voditelje posebnih radnih skupina koji upravljaju aktivnostima radnih skupina;
   životopisi i izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora Agencije, predsjednikâ i potpredsjednikâ radnih skupina Agencije te voditelja posebnih radnih skupina uglavnom su objavljivani na internetskim stranicama Agencije; poziva Agenciju da u skladu sa svojom politikom i bez odgađanja pregleda i objavi preostale životopise i izjave o financijskim interesima;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95 % i da je time ostvaren utvrđeni cilj Agencije, što predstavlja smanjenje od 2,53 % u usporedbi s 2013. godinom; nadalje, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 69,84 %, što je povećanje od 14,84 % u usporedbi s 2013. godinom; smatra da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja ispod cilja Agencije od 75 % uglavnom zbog obnavljanja godišnjih ugovora Agencije ili pregovora o njima na kraju godine kao i zbog višegodišnje prirode provedbe REMIT-a;

4.  žali što se s državama članicama Europskog udruženja slobodne trgovine nije postigao dogovor u vezi s njihovim doprinosima Agenciji, s obzirom na to da treći energetski paket još čeka na uvrštenje u Sporazum o europskom gospodarskom prostoru;

Obveze i prijenosi

5.  potvrđuje da su prijenosi povezani s glavom II., odnosno sredstvima za administrativne rashode, iznosili 980 000 EUR, što predstavlja 41 % odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi); nadalje, napominje da su ti prijenosi uglavnom povezani sa studijama o provedbi REMIT-a kao i s godišnjim ugovorima koji su obnovljeni prije kraja godine;

6.  prima na znanje činjenicu da je Agencija iz glave III. ukupno prenijela 1 570 000 EUR, odnosno 62 % sredstava za koje su preuzete obveze za operativne rashode; nadalje, prima na znanje da je stopa prijenosa sredstava iz glave III. smanjena za 29 % u usporedbi s 2013. godinom; ističe da su ti prijenosi uglavnom bili povezani s provedbom REMIT-a, složene višegodišnje operativne aktivnosti za koju je Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014(2) usvojena 17. prosinca 2014.;

7.  potvrđuje da je, prema izvješću Revizorskog suda, Agencija krajem 2014. godine izvršila dvije isplate pretfinanciranja u iznosu od 1 560 000 EUR, koje su rezultat dodatnih sredstava dodijeljenih na temelju izmjene proračuna krajem 2013.; napominje da su te isplate povezane s ugovorima o pružanju usluga povezanih s REMIT-om u razdoblju od 2015. do 2017.; prima na znanje činjenicu da je Agencija morala obustaviti dio provedbe REMIT-a zbog toga što je Uredba REMIT usvojena kasnije nego što je prvotno predviđeno; uviđa da će se tim isplatama Agenciji omogućiti da financira svoje buduće aktivnosti povezane s REMIT-om i dodijeljene ugovore kao što je prvotno planirano; naglašava, međutim, da usprkos složenosti i višegodišnjoj prirodi provedbe REMIT-a, visoka razina prenesenih sredstava i pretfinanciranja nisu u skladu s proračunskim načelom jedne godine; napominje da Agencija treba nastaviti poboljšavati planiranje i izvršenje svojeg godišnjeg proračuna;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.  sa zadovoljstvom napominje da je u travnju 2014. Agencija usvojila revidiranu politiku o postupcima zapošljavanja i radu povjerenstava za odabir kandidata; nadalje, napominje da su tom politikom obuhvaćeni posebni uvjeti za razgovore i pismene ispite, kao i stroge odredbe za jamčenje anonimnosti kandidata; uzima u obzir izjavu Agencije da se tom politikom jamči napredak u transparentnosti i jednakom postupanju prema osoblju;

Unutarnja kontrola

9.  potvrđuje da revizija stanja provedbe standarda unutarnje kontrole koju je izvršila Agencija nije ukazala na znatne manjkavosti u 2014.; nadalje, potvrđuje da nakon revizije stanja Agencija smatra da se pridržava minimalnih uvjeta na kojima se temelje svi standardi unutarnje kontrole; poziva Agenciju da nastavi raditi na poboljšanju unutarnje kontrole i da zajamči da uvedene kontrole učinkovito djeluju i doprinose postizanju njezinih ciljeva;

Unutarnja revizija

10.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju Agencije u skladu sa strateškim planom revizije Agencije za razdoblje 2013. – 2015. na temu „Razvoj okvirnih smjernica i mišljenje o mrežnim kodeksima”; prima na znanje činjenicu da je Služba za unutarnju reviziju u okviru revizije utvrdila područja u kojima su potrebna poboljšanja te donijela jednu preporuku označenu oznakom „vrlo važno” i pet preporuka označenih oznakom „važno”;

11.  utvrđuje da je, kao odgovor na preporuke Službe za unutarnju reviziju, Agencija izradila plan djelovanja za rješavanje utvrđenih manjkavosti; napominje da je Služba za unutarnju reviziju podržala plan djelovanja kao prikladan način rješavanja utvrđenih rizika;

12.  napominje da je 10 od 11 preporuka Službe za unutarnju reviziju iz revizije za 2013. provedeno, dok se jedna preporuka označena oznakom „važno” u reviziji za 2013. smatra „djelomično provedenom” te treba biti do kraja provedena tijekom 2015.;

Uspješnost

13.  prima na znanje činjenicu da je Agencija revidirala svoj sustav ključnih pokazatelja uspješnosti, pri čemu je uvela razliku između pokazatelja uspješnosti i ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi se rukovodećem osoblju pružio jasniji uvid u to ispunjavaju li se opći ciljevi Agencije; napominje da se novi sustav trebao početi primjenjivati 2015. u okviru nove strukture radnog programa Agencije;

14.  pozdravlja činjenicu da se Agencija za evidentiranje i praćenje proračunskih transakcija koristi financijskim sustavom ABAC, koji upotrebljava i Komisija, a za računovodstvo integriranim sustavom SAP;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju načela transparentnosti, odgovornosti i integriteta; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

Druge primjedbe

16.  ističe da se u skladu sa sporazumom o sjedištu između Agencije i države članice domaćina u državi članici domaćinu treba osnovati europska škola; izražava žaljenje zbog toga što ni nakon više od četiri godine od stupanja na snagu tog sporazuma europska škola još nije osnovana; uzima u obzir izjavu Agencije o tome da vlada države članice domaćina razmatra potrebne zakonske izmjene i aranžmane za pronalazak optimalnog rješenja; potiče Agenciju i državu članicu domaćina da riješe to pitanje i poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o stanju pregovora;

17.  ističe potrebu za većim integritetom i boljim etičkim okvirom uz pomoć kvalitetnije provedbe kodeksa ponašanja i etičkih načela u cilju poboljšanja zajedničke i učinkovite kulture integriteta;

o
o   o

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016.(3) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

(1)Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).
(2)Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 (SL L 363, 18.12.2014., str. 121.).
(3)Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2016)0159.

Pravna napomena