Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2191(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0087/2016

Pateikti tekstai :

A8-0087/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.24
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0160

Priimti tekstai
PDF 518kWORD 93k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2191(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(4), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5) 185 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0087/2016),

1.  patvirtina Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 18.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 18.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


2. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2015/2191(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą(4), ypač į jo 24 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5) 185 straipsnyje,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6) 208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0087/2016),

1.  pažymi, kad Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 409, 2015 12 9, p. 18.
(2) OL C 409, 2015 12 9, p. 18.
(3) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(4) OL L 211, 2009 8 14, p. 1.
(5) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(6) OL L 328, 2013 12 7, p. 42.


3. 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2015/2191(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0087/2016),

A.  kadangi, remiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (toliau – Agentūra) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 10 880 000 EUR, t. y. 8,80 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.; kadangi visą Agentūros biudžetą sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pažymi, jog gavo pagrįstą patikinimą, kad Agentūros metinės ataskaitos patikimos ir jose nurodytos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad dėl dviejų Audito Rūmų 2012 m. ataskaitoje nurodytų pastabų, kurios Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje buvo pažymėtos kaip „vykdomos“ , imtasi taisomųjų veiksmų ir abi rekomendacijos Audito Rūmų ataskaitoje dabar pažymėtos kaip „užbaigtos“; be to, pažymi, kad dėl trijų Audito Rūmų 2013 m. ataskaitoje pateiktų pastabų imtasi taisomųjų veiksmų ir dabar dvi pastabos pažymėtos žyma „užbaigta“, o viena – žyma „netaikoma“;

2.  patvirtina, kad:

   didelis grynųjų pinigų likutis (5 500 000 EUR) metų pabaigoje, atsiradęs iš dalies dėl biudžeto pakeitimų, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1227/2011(1) (REMIT), 2014 m. buvo subalansuotas ir 2014 m. pabaigoje sumažintas iki 3 300 000 EUR; su malonumu pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog tolesni veiksmai yra užbaigti;
   2015 m. sausio 31 d. Agentūros direktorių valdyba priėmė jos persvarstytą politiką dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo; taip pat pripažįsta, kad naujoji politika taikoma Agentūros darbuotojams, visų trijų Agentūros valdybų nariams ir pakaitiniams nariams, taip pat Agentūros darbo grupės pirmininkams, pirmininko pavaduotojams ir darbo grupių nariams, kurie yra atsakingi už Agentūros darbo grupės darbo valdymą;
   daugumos Agentūros valdybos narių, Agentūros darbo grupės pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų ir darbo grupių narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos buvo paskelbti Agentūros svetainėje; ragina Agentūrą nedelsiant peržiūrėti ir paskelbti likusius gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas, kaip yra numatyta jos politikoje;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais atliktų biudžeto stebėsenos veiksmų biudžeto įvykdymo lygis buvo 95 proc., kaip buvo planuota Agentūros, ir buvo 2,53 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m; taip pat pažymi, kad mokėjimo asignavimų panaudojimo lygis buvo 69,84 proc., t. y. 14,84 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.; pastebi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis nesiekia Agentūros 75 proc. tikslo visų pirma dėl metų pabaigoje vykusio Agentūros metinių sutarčių atnaujinimo arba derybų, taip pat dėl REMIT įgyvendinimo daugiamečio pobūdžio;

4.  apgailestauja, kad nebuvo pasiektas susitarimas dėl įnašų Agentūrai iš Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių, nes trečiasis energetikos dokumentų rinkinys vis dar turi būti įtrauktas į Europos ekonominės erdvės susitarimą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  konstatuoja, kad perkėlimai, susiję su II antraštinės dalies administracinių išlaidų asignavimais, sudarė 980 000 EUR, t. y, 41 proc. asignavimų, skirtų II antraštinės dalies administracinėms išlaidoms; taip pat pažymi, kad šie perkėlimai daugiausia buvo susiję su tyrimais dėl REMIT įgyvendinimo, taip pat su metų pabaigoje atnaujinamomis metinėmis sutartimis;

6.  atkreipia dėmesį, kad iš viso 1 570 000 EUR pagal III antraštinę dalį įsipareigotų asignavimų buvo perkelti į 2015 m. ir tai sudaro 62 proc. įsipareigotų asignavimų veiklos išlaidoms; taip pat pažymi, kad 29 proc. buvo sumažinti perkėlimai pagal III antraštinę dalį, palyginti su 2013 m.; pabrėžia, kad tie perkėlimai daugiausia buvo susiję su sudėtinga daugiamete REMIT įgyvendinimo veikla, dėl kurios 2014 m. gruodžio 17 d. buvo priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014(2);

7.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog Agentūra 2014 m. pabaigoje atliko du išankstinio finansavimo mokėjimus, atsiradusius dėl asignavimų, gautų 2013 m. pabaigoje pakeitus biudžetą, ir jų suma siekė 1 560 000 EUR; pažymi, kad šie mokėjimai buvo susiję su sutartimis dėl su REMIT įgyvendinimu susijusių paslaugų 2015–2017 m. laikotarpiu; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl to, kad REMIT reglamentas buvo priimtas vėliau nei iš pradžių tikėtasi, Agentūra turėjo sustabdyti dalį REMIT įgyvendinimo; supranta, kad šie mokėjimai suteiks Agentūrai galimybę finansuoti, kaip iš pradžių planuota, jos būsimą su REMIT įgyvendinimususijusią veiklą ir sudarytas sutartis; tačiau pabrėžia, kad nors REMIT įgyvendinimas yra sudėtingo ir daugiamečio pobūdžio, aukštas perkėlimų lygis ir dideli išankstiniai mokėjimai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; pažymi, kad Agentūra turėtų ir toliau gerinti metinio biudžeto planavimą ir vykdymą;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

8.  su malonumu pažymi, kad 2014 m. balandžio mėn. Agentūra priėmė savo peržiūrėtą politiką dėl įdarbinimo procedūrų ir darbo atrankos grupėse; taip pat pažymi, kad šioje politikoje numatytos konkrečios pokalbių ir testų raštu sąlygos, taip pat griežtos kandidatų anonimiškumo užtikrinimo sąlygos; konstatuoja Agentūros įsitikinimą, kad ši politika padeda įgyvendinti jos įsipareigojimus dėl skaidrumo ir vienodo elgesio su savo darbuotojais;

Vidaus kontrolė

9.  konstatuoja, kad peržiūrėjus Agentūros vidaus kontrolės standartų įgyvendinimo būklę 2014 m. nepaaiškėjo jokių akivaizdžių trūkumų; taip pat konstatuoja, kad Agentūra po šios būklės peržiūros mano, kad atitinka būtinuosius visų vidaus kontrolės standartų reikalavimus; ragina Agentūrą toliau stiprinti savo vidaus kontrolę ir užtikrinti, kad įdiegtos vidaus kontrolės priemonės būtų veiksmingos ir padėtų siekti jos tikslų;

Vidaus auditas

10.  pažymi, kad Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atliko Agentūros auditą pagal jos 2013–2015 m. Agentūros strateginio audito plano temą „Bendrų rekomendacijų ir nuomonės dėl tinklo kodeksų parengimas“; pažymi, kad vykdydama auditą VAT nustatė tobulintinas sritis ir pateikė vieną rekomendaciją, kuri įvertinta kaip „labai svarbi“, ir penkias rekomendacijas, įvertintas kaip „svarbios“;

11.  konstatuoja, kad Agentūra, atsakydama į VAT pateiktas rekomendacijas, parengė veiksmų planą, kuriuo siekiama pašalinti nustatytus trūkumus; pažymi, kad VAT pritarė, jog veiksmų plane tinkamai atsižvelgiama į nustatytą riziką;

12.  pažymi, kad 10 iš 11 VAT 2013 m. audite pateiktų rekomendacijų yra įgyvendintos, o viena rekomendacija su žyma „svarbi“ yra pažymėta kaip iš dalies įgyvendinta ir kad turi būti baigta įgyvendinti 2015 m.;

Veikla

13.  pažymi, kad Agentūra peržiūrėjo savo pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) sistemą, ir tai darydama atskyrė veiklos rezultatų rodiklius ir PVRR, kurie vadovybei suteiks galimybę geriau įvertinti, ar buvo įvykdyti bendrieji Agentūros tikslai; pažymi, kad naujoji sistema turėjo būti taikoma 2015 m. naujoje Agentūros darbo programos struktūroje;

14.  palankiai vertina tai, kad Agentūra, siekdama registruoti ir sekti biudžeto operacijas, naudoja kaupiamosios apskaitos sistemą ABAC – tą pačią finansų sistemą, kurią naudoja Komisija, o sistema SAP yra integruota kaip darbinė apskaitos dalis;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.  teigia, kad Agentūros metinės ataskaitos galėtų atlikti svarbų vaidmenį siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina ES institucijas ir agentūras į savo metines ataskaitas įtraukti standartinį šiems principams skirtą skyrių;

Kitos pastabos

16.  pažymi, kad pagal Agentūros ir priimančiosios valstybės narės susitarimą dėl būstinės, priimančiojoje valstybėje narėje bus įsteigta Europos mokykla; apgailestauja, kad praėjus daugiau kaip ketveriems metams nuo šio susitarimo Europos mokykla vis dar neįsteigta; konstatuoja Agentūros tvirtinimą, kad priimančiosios valstybės narės vyriausybė vertina reikiamus teisinius pakeitimus ir tvarką tam, kad galėtų rasti geriausią sprendimą; ragina Agentūrą ir priimančiąją valstybę narę išspręsti šį klausimą ir ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie derybų padėtį;

17.  pabrėžia, kad būtina didinti sąžiningumą ir gerinti etikos sistemą – geriau įgyvendinti elgesio kodeksus ir etikos principus tam, kad būtų sustiprinta bendra ir veiksminga sąžiningumo kultūra;

o
o   o

18.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 28 d.(3) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).
(2) Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 (OL L 363, 2014 12 18, p. 121).
(3) Tą dieną priimti tekstai, P8_TA(2016)0159.

Teisinis pranešimas