Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2191(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0087/2016

Ingivna texter :

A8-0087/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0160

Antagna texter
PDF 196kWORD 314k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet för 2014: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Beslut
 Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 (2015/2191(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0089/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(4), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget,(5)

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0087/2016).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 18.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 18.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Europaparlamentets beslut av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 (2015/2191(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8‑0089/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(4), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget,(5)

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0087/2016).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 409, 9.12.2015, s. 18.
(2) EUT C 409, 9.12.2015, s. 18.
(3) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.
(5) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Europaparlamentets resolution av den 28 april 2016 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 (2015/2191(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0087/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) för budgetåret 2014 uppgick den slutliga budgeten till 10 880 000 EUR, vilket utgör en minskning med 8,80 % jämfört med 2013. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för byrån s för budgetåret 2014 (nedan kallad revisionsrättens rapport) förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2013

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport två kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2012 och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2013, har korrigerande åtgärder vidtagits och båda rekommendationerna har i revisionsrättens rapport nu markerats som ”har genomförts”. Parlamentet noterar vidare att för de tre kommentarer som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013 har korrigerande åtgärder vidtagits och två kommentarer är nu markerade som ”har genomförts”, medan en är markerad som ”ej tillämplig”.

2.  Europaparlamentet konstaterar följande utifrån uppgifter från byrån:

   Den höga kassabehållningen på 5 500 000 EUR i slutet av året som delvis berodde på en budgetändring för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011(1) (Remit), balanserades under 2014 och minskades till 3 300 000 EUR i slutet av 2014. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att det i revisionsrättens rapport anges att uppföljningsåtgärder har genomförts.
   Den 31 januari 2015 antog styrelsen byråns reviderade policy för förebyggande och hantering av intressekonflikter. Parlamentet konstaterar vidare att den nya policyn gäller för byråns personal, ledamöterna och suppleanterna vid byråns samtliga tre styrelseorgan, samt ordförandena och vice ordförandena för byråns arbetsgrupper (AWG) och ansvariga för specialgrupperna, som kan styra arbetet i arbetsgrupperna.
   Meritförteckningar och intresseförklaringar från byråns styrelseledamöter, ordförandena och vice ordförandena för byråns arbetsgrupper och ansvariga för specialgrupperna har till största delen offentliggjorts på byråns webbplats. Parlamentet uppmanar byrån att se över och offentliggöra återstående meritförteckningar och intresseförklaringar utan dröjsmål, i enlighet med sin policy.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 resulterade i ett budgetgenomförande på 95 %, vilket motsvarar det mål byrån satt upp och innebär en minskning med 2,53 % jämfört med 2013. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 69,84 %, vilket innebär en ökning med 14,84 % jämfört med 2013. Parlamentet konstaterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena ligger under byråns mål på 75 %, vilket främst beror på förlängning eller förhandling av byråns årliga kontrakt mot slutet av året samt på genomförandet av Remit som är en flerårig verksamhet.

4.  Europaparlamentet beklagar att ingen överenskommelse nåddes om något bidrag till byrån från Eftastaterna, eftersom det tredje energipaketet fortfarande inte har införlivars med EES-avtalet.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att överföringarna inom avdelning II, administrativa utgifter, uppgick till 980 000 EUR, dvs. 41 % av åtagandena för avdelning II (administrativa utgifter). Parlamentet noterar vidare att överföringarna framför allt gällde studier för genomförandet av Remit och årliga kontrakt som förnyades i slutet av året.

6.  Europaparlamentet noterar att totalt 1 570 000 EUR av de gjorda åtagandena inom avdelning III fördes över till 2015, dvs. 62 % av de gjorda åtagandena för driftsutgifter. Parlamentet noterar vidare att överförandegraden för avdelning III minskade med 29 % jämfört med 2013. Parlamentet betonar att överföringarna framför allt gällde genomförandet av Remit som är en komplex flerårig verksamhet för vilken kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014(2) antogs först den 17 december 2014.

7.  Europaparlamentet konstaterar att byrån, enligt revisionsrättens rapport, i slutet av 2014 gjorde två förfinansieringsbetalningar på totalt 1 560 000 EUR genom anslag från en ändringsbudget i slutet av 2013. Parlamentet noterar att det handlade om betalningar för kontrakt avseende tillhandahållande av tjänster som gällde Remit under perioden 2015–2017. Parlamentet konstaterar att byrån var tvungen att delvis skjuta upp genomförandet av Remit på grund av att Remitförordningen antogs senare än vad man ursprungligen hade väntat. Parlamentet förstår att detta innebär att byrån kommer att kunna finansiera sitt framtida arbete med Remit och tilldelade kontrakt enligt de ursprungliga planerna. Parlamentet betonar emellertid att stora överföringar och förfinansieringsbetalningar – även om genomförandet av Remit är en komplex och flerårig uppgift – strider mot budgetprincipen om ettårighet. Parlamentet noterar att byrån bör fortsätta att förbättra planeringen och genomförandet av sin årliga budget.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

8.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån i april 2014 antog den reviderade policyn för rekryteringsförfarandena och arbetet i urvalskommittéerna. Parlamentet noterar vidare att denna policy inbegriper specifika villkor för intervjuer och skriftliga prov, samt strikta bestämmelser för att säkerställa anonymitet för kandidaterna. Parlamentet tar del av byråns försäkran om att denna policy är ett framsteg i åtagandet att säkra transparens och lika behandling för personalen.

Internkontroller

9.  Europaparlamentet konstaterar att byråns översyn av situationen för genomförandet av normerna för intern kontroll inte visade på några betydande svagheter under 2014 Parlamentet konstaterar vidare att byrån efter denna översyn anser att den uppfyller minimikraven för alla normer för intern kontroll. Parlamentet uppmanar byrån att fortsätta att förstärka sina internkontroller och att säkerställa att de kontroller som införs fungerar effektivt och bidrar till uppfyllandet av dess mål.

Internrevision

10.  Europaparlamentet noterar att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) genomförde en revision av byrån i enlighet med byråns strategiska revisionsplan för 2013–2015 på temat utarbetande av ramriktlinjer som ligger till grund för nätföreskrifter och yttranden om nätföreskrifter. Parlamentet noterar vidare att IAS i samband med revisionen identifierade områden där förbättringar kan göras och utfärdade en rekommendation som betecknades som ”mycket viktig” samt fem rekommendationer som betecknades som ”viktiga”.

11.  Europaparlamentet konstaterar att byrån till följd av de rekommendationer som utfärdades av IAS utarbetade en handlingsplan för att komma till rätta med de konstaterade bristerna. Parlamentet noterar att IAS ansåg att handlingsplanen kunde rätta till de fastställda riskerna på ett lämpligt sätt.

12.  Europaparlamentet noterar att 10 av 11 rekommendationer som utfärdats av IAS i samband med revisionen 2013 har avslutats och att en rekommendation som vid revisionen 2013 betecknats som ”viktig” delvis har genomförts och ska avslutas under 2015.

Resultat

13.  Europaparlamentet noterar att byrån såg över sitt system med centrala resultatindikatorer och införde en skillnad mellan resultatindikatorer och centrala resultatindikatorer som ska ge ledningen en tydligare signal om huruvida byråns övergripande mål hade uppfyllts. Parlamentet noterar att det nya systemet skulle ha börjat tillämpas 2015, inom ramen för den nya strukturen för byråns arbetsprogram.

14.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån för att registrera och följa upp de budgetmässiga transaktionerna använder redovisningssystemet ABAC, dvs. samma finansiella system som används av kommissionen, med SAP-systemet som ”back-end” för redovisningsdelen.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

15.  Europaparlamentet anser att byråns årsrapporter kan spela en viktig roll för efterlevnaden i fråga om öppenhet, ansvarstagande och integritet. Parlamentet uppmanar byrån att införa ett standardkapitel i sin årsrapport om dessa principer.

Övriga kommentarer

16.  Europaparlamentet betonar att enligt värdlandsavtalet mellan byrån och värdmedlemsstaten ska en Europaskola inrättas i värdmedlemsstaten. Parlamentet beklagar att mer än fyra år efter det att avtalet trädde i kraft har fortfarande ingen Europaskola startats. Parlamentet noterar byråns försäkran om att regeringen i värdmedlemsstaten håller på att undersöka vilka rättsliga ändringar och arrangemang som krävs för en optimal lösning. Parlamentet uppmanar byrån och värdmedlemsstaten att lösa detta problem, och uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur förhandlingarna fortskrider.

17.  Europaparlamentet understryker behovet av att stärka integriteten och förbättra den etiska ramen genom ett bättre genomförande av uppförandekoder och etiska principer, i syfte att skapa en förstärkt gemensam och effektiv integritetskultur.

o
o   o

18.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 28 april 2016(3) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 (EUT L 363, 18.12.2014, s. 121).
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0159.

Rättsligt meddelande