Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2192(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2016

Předložené texty :

A8-0093/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0161

Přijaté texty
PDF 503kWORD 94k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel Konečné znění
Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014, spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria řídícímu výboru úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0093/2016),

1.  uděluje řídícímu výboru úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu sdružení na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2014, spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria řídícímu výboru úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(4), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0093/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 27.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014 (2015/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0093/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 4 162 874 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 17 %; vzhledem k tomu, že toto zvýšení je především důsledkem toho, že byly do rozpočtu úřadu zapsány vnitřní účelově vázané příjmy z předchozích let,

B.  vzhledem k tomu, že celkový příspěvek Unie do rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014 činil podle finančních výkazů úřadu 3 617 948 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje zvýšení o 1,74 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2013

1.  bere na vědomí, že úřad:

   ˗ ve snaze zajistit řádné plnění svého rozpočtu a také svého ročního programu zavedl postup podrobného měsíčního sledování, jehož výsledkem je, že se zlepšily míry čerpání rozpočtových prostředků;
   ˗ v návaznosti na následný audit uplatňování standardů účetní kontroly provedený útvarem interního auditu (IAS) Komise změnil svou politiku informační bezpečnosti s cílem vyřešit zjištěné nedostatky; s uspokojením bere na vědomí, že se připravuje dohoda o poskytování služeb mezi úřadem a Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), která by měla zmírnit rizika v souvislosti s informační bezpečností úřadu;
   ˗ v zájmu zlepšení procesu úhrady výdajů odborníků a zmírnění zjištěných nedostatků souvisejících s pozdními platbami učinil vícero opatření; vítá zavedení klíčových ukazatelů výkonnosti při všech krocích tohoto procesu a další školení pro účastníky postupu schvalování finančních operací, a zejména bere s uspokojením na vědomí, že část celého procesu byla externě zadána Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků Komise (PMO), což celý postup úhrady zrychlilo;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 97,91 %, čímž oproti roku 2012 došlo k nárůstu o 8,36 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 75,66 %, což ve srovnání s rokem 2013 představuje snížení o 0,92 %;

Závazky a přenesené prostředky

3.  s uspokojením se ze zprávy Účetního dvora dozvídá, že celkový objem prostředků přidělených na závazky se zvýšil z 87 % v roce 2013 na 98 % v roce 2014; konstatuje však, že objem přenesených prostředků však stoupl na 900 000 EUR (23 %) oproti 500 000 EUR (13 %) v roce 2013, a to zejména v souvislosti s operačními činnostmi úřadu, jako jsou například probíhající studie o elektronické komunikaci;

Převody

4.  od úřadu se dozvídá, že provedl během roku 2014 několik rozpočtových převodů – a výrazně tím změnil strukturu původního rozpočtu – s cílem finančně pokrýt zvýšené potřeby operačních výdajů; zejména konstatuje, že tyto převody souvisely především se studií Net Neutrality a s projektem BEREC-Net; podotýká, že v době přípravy rozpočtu nebylo jisté, zda budou tyto projekty dokončeny ještě v roce 2014;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

5.  vítá skutečnost, že v roce 2014 úřad poprvé od svého zřízení pořádal veřejné zadávací řízení v souvislosti se studií Net Neutrality týkající se hodnoty neutrality sítě pro zákazníky v Unii; konstatuje, že konečné výstupy této studie mají být využity jako podklady pro pracovní program úřadu;

6.  s uspokojením konstatuje, že ke konci roku 2014 se podařilo dosáhnout stavu plné obsazenosti pracovních míst; dále konstatuje, že v roce 2014 úřad konal 11 přijímacích řízení a dokončil dvě přijímací řízení zahájená v předchozím roce; bere na vědomí, že možnosti přidělení pracovníků, které bylo obtížné naplnit, byly plně využity do konce roku 2014;

Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

7.  konstatuje, že úřad má za úkol zajišťovat správu všech dokumentů, které byly vytvořeny v průběhu činností sdružení BEREC, a současně vede veřejný rejstřík dokumentů, protože sdružení BEREC nemá právní subjektivitu; dále konstatuje, že ve snaze zajistit větší transparentnost vytvořil úřad ve svém veřejném rejstříku dílčí oddíl věnovaný jeho politice ve věci střetu zájmů;

8.  vyzývá orgány a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

9.  prohlašuje, že výroční zprávy úřadu by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá úřad, aby se součástí jeho výročních zpráv stala standardní kapitola věnovaná těmto prvkům;

10.  konstatuje, že byl vytvořen nástroj pro spolupráci, který slouží jako platforma pro výměnu a sdílení informací, osvědčených postupů a odborných znalostí, s cílem efektivněji řídit práci přípravných orgánů;

11.  s uspokojením konstatuje, že úřad je odhodlán zdokonalovat své internetové stránky a učinit je uživatelsky vstřícnějšími; konstatuje také, že si úřad podle svého komunikačního plánu zřídit oficiální účet na Twitteru a svůj kanál na YouTube;

Vnitřní kontroly

12.  bere na vědomí skutečnost, že řídící výbor přijal veškeré příslušné standardy vnitřní kontroly; konstatuje však, že zavádění standardů vnitřní kontroly ještě stále není dokončeno; žádá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku v tomto směru;

13.  bere na vědomí, že úřad vypracoval podrobný návod pro řízení rizik s cílem vytvořit a uplatňovat systematický postup řízení rizik; vítá skutečnost, že tento návod byl vypracován s podporou agentury ENISA;

14.  s uspokojením konstatuje, že úřad provedl své první vlastní posouzení rizik v rámci dohody o poskytování služeb mezi úřadem a agenturou ENISA týkající se sdílení plnění funkce asistenta koordinátora vnitřní kontroly; konstatuje, že vedení úřadu se zabývalo výsledky tohoto posouzení a stanovilo, jaká rizika mají být zanesena do registru rizik;

Interní audit

15.  konstatuje, že v roce 2014 se audit IAS zaměřil na prověrku stavu provádění přijatých doporučení, která byla formulována na základě omezeného přezkumu z roku 2013, s cílem posoudit soulad se standardy vnitřní kontroly; konstatuje, že IAS uzavřel dvě z 18 doporučení na základě sekundárního výzkumu; mimoto konstatuje, že IAS při své prověrce zkoumal zbývajících 16 neuskutečněných doporučení a dospěl k závěru, že bylo v plném rozsahu uskutečněno 14 doporučení;

Další připomínky

16.  bere na vědomí skutečnost, že prostředky vyčleněné v rozpočtu na rok 2014 na příspěvky vnitrostátních regulačních orgánů Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) se statutem pozorovatele ve sdružení BEREC nebyly vynaloženy, protože nedošlo k podpisu příslušných dohod se státy ESVO; bere na vědomí, že rozpočet úřadu na rok 2015 byl odpovídajícím způsobem opraven; vyzývá úřad, aby byl i nadále obezřetný při odhadu příslušného příspěvku od vnitrostátních regulačních orgánů zemí ESVO;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění