Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2170(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0084/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0084/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.26
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0162

Hyväksytyt tekstit
PDF 173kWORD 74k
Torstai 28. huhtikuuta 2016 - Bryssel Lopullinen painos
Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Päätös
 Päätös
 Päätöslauselma

1. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0084/2016),

1.  myöntää Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 33.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 33.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Euroopan parlamentin päätös 28. huhtikuuta 2016 Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä (2015/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta 28. marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2965/94(4) ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0084/2016),

1.  toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

(1)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 33.
(2)EUVL C 409, 9.12.2015, s. 33.
(3)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4)EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1.
(5)EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6)EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. huhtikuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014 (2015/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0084/2016),

A.  toteaa, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 56 268 041 euroa, mikä merkitsee 7,81 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee merkille, että keskuksen mukaan

   keskus ja vastaanottavan jäsenvaltion hallitus ovat allekirjoittaneet toimipaikkaa koskevan sopimuksen;
   se aikoo yksinkertaistaa johtokuntaansa liittyvien asiakirjojen saatavuutta osana suunnitelmaa muokata verkkosivustonsa uudelleen vuoteen 2017 mennessä;
   se on suorittanut asiakkaille kaksi yhteensä 4 900 000 euron takaisinmaksua vuodesta 2013 alkaen osana budjettiylijäämän supistamiseksi toteutettavia toimenpiteitä;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 79,34 prosenttia, mikä merkitsee 4,13 prosentin laskua vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 71,97 prosenttia, mikä merkitsee 5,71 prosentin laskua vuoteen 2013 verrattuna;

3.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että keskuksen käteisvarat ja lyhytaikaiset talletukset lisääntyivät vuoden 2013 lopun 40 miljoonasta eurosta 44 miljoonaan euroon vuoden 2014 lopussa; huomauttaa, että budjettiylijäämä ja varaukset lisääntyivät 37,5 miljoonasta eurosta 40,4 miljoonaan euroon, mikä osoittaa, että hintoja on varaa alentaa; panee huolestuneena merkille, että keskuksen talousarvio on toistuvasti ylijäämäinen; panee kuitenkin merkille keskuksen suunnan kääntämiseksi toteuttamat myönteiset toimet;

4.  panee merkille, että keskuksen keskihinta sivua kohden laski 2 prosenttia vuodesta 2013 vuoden 2014 puoliväliin mennessä; toteaa kuitenkin, että samaan aikaan revisointihinta nousi 23 prosenttia; kehottaa keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kriteereistä, jotka johtivat hintojen muodostumiseen varainhoitovuonna 2014; pyytää keskusta toimittamaan ajantasaiset tiedot palkkioista, talletuksista ja ylijäämistä;

Sisäinen tarkastus

5.  panee merkille, että keskuksen mukaan viisi komission sisäisen tarkastuksen (IAS) tekemää suositusta oli panematta täytäntöön vuoden 2014 alussa; toteaa, että keskuksen mukaan se on toteuttanut korjaavia toimia ja saattanut päätökseen kaksi suositusta; panee lisäksi merkille, että jäljelle jääneitä kahta erittäin tärkeiksi luokiteltua suositusta ja yhtä tärkeäksi luokiteltua suositusta ollaan panemassa täytäntöön; kehottaa keskusta panemaan jäljellä olevat suositukset mahdollisimman pian täytäntöön ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiassa saavutetusta edistymisestä;

Sisäinen valvonta

6.  toteaa, että keskus noudattaa 80:tä prosenttia sisäisen valvonnan standardeista, sillä se ponnisteli huomattavasti pannakseen loput sisäisen valvonnan standardeja koskevan toimintasuunnitelman avoimet toimet täytäntöön; toteaa lisäksi, että keskuksen muutto Drosbach-rakennukseen edellytti merkittäviä muutoksia toiminnan jatkuvuutta koskevaan suunnitelmaan; panee merkille, että useiden keskeisten jäsenten lähdöllä keskuksen johdosta oli haitallinen vaikutus toiminnan jatkuvuuden hallinnan oikea-aikaiseen täytäntöönpanoon, mikä johti liiketoiminnan vaikutusanalyysia koskevan tarkistuksen ja päivityksen viivästymiseen;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

7.  toteaa, että keskuksen mukaan se on parhaillaan laatimassa ja panemassa täytäntöön petostentorjuntastrategiaa, joka perustuu Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) erillisvirastojen petostentorjuntastrategioille laatimiin ohjeisiin; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiassa saavutetusta edistymisestä;

8.  katsoo, että keskuksen vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden noudattamisessa; kehottaa keskusta sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

Toiminnan tuloksellisuus

9.  panee tyytyväisenä merkille keskuksen luoman synergian, kun se on jakanut palveluja muiden virastojen kanssa; kiittää erityisesti keskuksen ja Euroopan rautatieviraston (ERA) välistä yhteistyösopimusta, jonka mukaan rautatieviraston onnettomuuksista palautumista koskeva järjestelmä sijaitsee käännöskeskuksessa, mikä mahdollistaa säästöjen syntymisen sekä molempien elinten paremman turvallisuustason;

10.  pitää ilahduttavana, että keskus on pannut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) kanssa täytäntöön yhteisön tavaramerkkejä koskevan yhteisen valmistelumenettelyn, jonka avulla on tarkoitus jakaa käännösmuistit ja yhdenmukaistaa työnkulku, jotta voidaan varmistaa prosessin avoimuus ja tehokkuus; toteaa, että lopullisia päätöksiä ei tehty varainhoitovuoden 2014 aikana; toteaa, että molemmat virastot päättivät edetä hankkeen kanssa vuonna 2015; tukee tällaista sopimusta ja kehottaa keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle hankkeen kehityksestä;

Muita huomautuksia

11.  panee tyytyväisenä merkille keskuksen vuonna 2014 käynnistämän mukautuvuushankkeen, jonka avulla keskitytään edistämään keskuksen henkilökunnan sopeutumiskykyä ja vähentämään osaamisessa havaittuja puutteita; huomauttaa, että keskus esitti luettelon kouluttajista ja aloitti eriteltyjen koulutustoimien täytäntöönpanon; toteaa, että vuoden 2015 lopussa toteutettu analyysi kullakin osastolla vähintään kahdella henkilöllä olevista taidoista osoittaa, että prosenttiosuus on noussut huomattavasti ja on 76,50 prosenttia verrattuna 65,46 prosenttiin vuonna 2014;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus on kiinnostunut parantamaan käännöstensä laadunvarmennusta ja asiakaspalautejärjestelmäänsä ja että keskus järjesti seminaarin freelance-kääntäjille, jotta nämä voivat tutustua keskuksen työskentelymenetelmiin;

13.  panee merkille, että keskuksen mukaan se on pannut täytäntöön uuden vuoden 2015 talousarvion valmistelussa käytetyn talousarviosuunnittelu- ja seurantavälineen, uuden käännösten työnkulun hallintajärjestelmän (e-CdT) ja uuden tietokoneavusteisen käännösvälineen;

o
o   o

14.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 28. huhtikuuta 2016(1) antamaansa päätöslauselmaan.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0159.

Oikeudellinen huomautus