Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2164(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0082/2016

Indgivne tekster :

A8-0082/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.27
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0163

Vedtagne tekster
PDF 180kWORD 75k
Torsdag den 28. april 2016 - Bruxelles Endelig udgave
Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 (2015/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(4), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0082/2016),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 39.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 39.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 28. april 2016 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 (2015/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til Kommissionen for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse(4), særlig artikel 12a,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0082/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 39.
(2) EUT C 409 af 9.12.2015, s. 39.
(3) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(4) EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1.
(5) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(6) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 28. april 2016 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014 (2015/2164(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0082/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ("centret") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 17 275 766 EUR, hvilket svarer til et fald på 3,62 % % sammenlignet med 2013;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  glæder sig over de foranstaltninger, som centret har gennemført som reaktion på henholdsvis Rettens bemærkninger fra det foregående år og Parlamentets henstillinger;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,93 %, dvs. samme niveau som i 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 95,68 %, hvilket er stigning på 3,29 % sammenlignet med 2013;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

3.  glæder sig over den fortsatte effektivitet af centrets støttetjenester i 2014; noterer sig, at 95 ud af 98 stillinger i stillingsfortegnelsen var besat, og at den gennemsnitlige rettidighed af betalinger var stabil;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

4.  noterer sig, at centrets bestyrelse i oktober 2014 vedtog en politik til forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, som er tilpasset centrets situation og omfatter relevante situationer, hvor potentielle konflikter kan opstå i centret; glæder sig over de regelmæssige uddannelseskurser, som centret tilrettelægger med henblik på at øge bevidstheden hos sit personale om den korrekte gennemførelse af denne politik; bemærker, at de første uddannelseskurser fandt sted i juni 2015;

5.  noterer sig, at størstedelen af centrets bestyrelsesmedlemmer har underskrevet deres erklæringer om, at der ikke foreligger nogen interessekonflikter; noterer sig endvidere, at disse erklæringer blev offentliggjort på centrets websted efter samtykke fra de pågældende medlemmer; opfordrer indtrængende bestyrelsesmedlemmer, som endnu ikke har underskrevet erklæringen, til at gøre dette hurtigst muligt:

6.  noterer sig det forhold, at centret i oktober 2014 vedtog en strategi til bekæmpelse af svig, baseret på den fælles tilgang for EU's decentrale agenturer, udarbejdet af Kommissionen med henblik på at støtte effektiv forebyggelse og afsløring af risici for svig og at styrke passende interne procedurer for indberetning og håndtering af potentielle tilfælde af svig og resultaterne af disse;

7.  mener, at centrets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse principper i sin årsberetning;

Intern revision

8.  anerkender, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste ("IAS") gennemførte en revision af et af de fire emner, der var omfattet af IAS' strategiske revisionsplan for 2013-2015; bemærker, at IAS i sin endelige revisionsberetning fremsatte en anbefaling markeret som "meget vigtig" og fire anbefalinger markeret som "vigtige"; anerkender, at anbefalingens status, som følge af at de "meget vigtige" anbefalinger allerede var gennemført ved årets udgang, blev ændret til "vigtig"; anerkender endvidere, at handlingsplanen, som blev udarbejdet som et resultat af revisionen, gennemføres som planlagt;

Intern kontrol

9.  bemærker, at centret regelmæssigt foretager en risikovurdering og udarbejder en risikostyringsplan med henblik på at identificere de risici, som kan påvirke opfyldelsen af centrets målsætninger; bemærker med bekymring, at risikostyringsplanen viser, at der er en risiko for, at centret ikke er i stand til at behandle uforudsete eksterne krav fra interessenter, idet de disponible ressourcer allerede er anstrengte; anerkender, at centret nøje overvåger udviklingen af sit arbejdsprogram med henblik på at tilpasse det efter de tilgængelige ressourcer eller på at integrere aktiviteterne som følge af ændringer på passende måde;

Resultater

10.  bemærker, at den regelmæssige eksterne evaluering af centret indeholdt anbefalinger om, hvordan det kan udvikle og styrke sin rolle; bemærker endvidere, at centret i april 2014 udarbejdede en handlingsplan for at følge op på de anbefalinger, som blev forelagt for bestyrelsen; bemærker at 7 ud af 23 anbefalinger og relaterede foranstaltninger blev afsluttet ved udgangen af 2014; opfordrer centret til at underrette dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i forbindelse med gennemførelsen af de resterende anbefalinger;

11.  bemærker, at den regelmæssige eksterne evaluering også undersøgte mulige synergier mellem centret og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("ETF"), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ("EU-OSHA"); anerkender, at centret ifølge konklusionerne fra evalueringen ikke overlapper andre aktørers aktiviteter på EU-plan eller på nationalt eller internationalt plan;

12.  noterer sig centrets tætte samarbejde med Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut og Eurofound, som er formaliseret i samarbejdsaftaler mellem disse agenturer samt i tidligere vedtagne årlige arbejdsprogrammer;

13.  noterer sig centrets arbejde for at øge synligheden af erhvervsuddannelse i Unionen og af sin egen rolle via sit websted, sociale medier, afholdelse af forskellige begivenheder i værtsmedlemsstaten samt via samarbejde med Kommissionen om en række publikationer og pressearbejde;

Andre bemærkninger

14.  beklager at reparationsarbejdet på centrets bygning i Grækenland ikke blev afsluttet ved udgangen af 2014; anerkender imidlertid, at værtsmedlemsstatens regering har ansvaret for reparationsarbejdet, og at de pågældende anlægsarbejder måtte suspenderes som følge af den økonomiske situation i værtsmedlemsstaten; bemærker, at det resterende arbejde skulle afsluttes ved udgangen af 2015, og opfordrer centret til at informere dechargemyndigheden om dette spørgsmål;

15.  påskønner, at centret fokuserede sine aktiviteter på at bidrage til og støtte politikker, der beskæftiger sig med ungdomsarbejdsløshed; roser især centrets kompetenceprognoser og -analyser samt dets fokus på at udbygge lærlingeordningerne; bemærker med tilfredshed det forhold, at oplysningerne i de detaljerede landespecifikke datablade om uddannelses- og erhvervsuddannelsespolitikker, som centret har udarbejdet til alle medlemsstater, blev afspejlet i de landespecifikke henstillinger for 2014 i forbindelse med det europæiske semester;

16.  mener, at centret bør bistå de medlemsstater, der står over for udfordringen med et øget antal flygtninge, med at gøre brug af erhvervsuddannelsesmulighederne til at integrere dem på arbejdsmarkedet;

17.  glæder sig over, at antallet af besøg på webstedet Europass, der forvaltes af centret og er tilgængeligt på 27 sprog, nåede op på 21,7 mio. brugere i 2014, hvilket er en stigning på 8 % i forhold til tallene for 2013;

o
o   o

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 28. april 2016(1) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0159.

Juridisk meddelelse