Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2164(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0082/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0082/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.27
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0163

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 492kWORD 97k
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή προς το Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0082/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 39.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 39.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από την απάντηση του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την απαλλαγή προς το Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί δημιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης(4), και ιδίως το άρθρο 12α,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0082/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 39.
(2) ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 39.
(3) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(4) ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.
(5) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.


3. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014 (2015/2164(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0082/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης («το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 17 275 766 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 3,62% σε σύγκριση με το 2013·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2014 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε το Κέντρο ανταποκρινόμενο τόσο στις περσινές παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσο και στις συστάσεις του Κοινοβουλίου·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 98,93%, στο ίδιο επίπεδο με το 2013· επισημαίνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 95,68%, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 3,29% σε σύγκριση με το 2013·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

3.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το 2014 συνεχίστηκε η αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών υποστήριξης του Κέντρου· επισημαίνει ότι 95 από τις 98 θέσεις στον πίνακα προσωπικού είχαν πληρωθεί και το μέσο ποσοστό έγκαιρης πραγματοποίησης πληρωμών παρέμεινε σταθερό·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

4.  σημειώνει ότι τον Οκτώβριο 2014 το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου ενέκρινε πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων προσαρμοσμένη στην κατάσταση του Κέντρου με όλες τις πιθανές καταστάσεις δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων στο Κέντρο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την τακτική διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το Κέντρο, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό του σχετικά με την ορθή εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής· επισημαίνει ότι τα πρώτα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2015·

5.  σημειώνει ότι η πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου έχει υπογράψει δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει ακόμη ότι οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Κέντρου μετά τη συναίνεση των μελών αυτών· παροτρύνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη δήλωση να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν·

6.  σημειώνει το γεγονός ότι το Κέντρο ενέκρινε τον Οκτώβριο 2014 στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης με βάση την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ που επεξεργάστηκε η Επιτροπή για να στηρίξει την αποτελεσματική πρόληψη και ανίχνευση των κινδύνων απάτης και να ενισχύσει κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες για την υποβολή εκθέσεων και τον χειρισμό δυνητικών περιπτώσεων απάτης και τα αποτελέσματά τους·

7.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Κέντρου θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί το Κέντρο να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

8.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής («IAS») διενήργησε λογιστικό έλεγχο σε έναν από τους τέσσερις βασικούς τομείς που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο ελέγχου της IAS για την περίοδο 2013 έως 2015· παρατηρεί ότι η IAS εξέδωσε στην τελική της έκθεση λογιστικού ελέγχου μία σύσταση που χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική» και τέσσερις συστάσεις που χαρακτηρίστηκαν «σημαντικές»· αναγνωρίζει ότι, επειδή η «πολύ σημαντική» σύσταση είχε ήδη υλοποιηθεί στο τέλος του έτους, ο χαρακτηρισμός της σύστασης μετατράπηκε σε «σημαντική»· αναγνωρίζει ακόμη ότι το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε ως αποτέλεσμα του λογιστικού ελέγχου εκτελείται όπως προγραμματίστηκε·

Εσωτερικοί έλεγχοι

9.  σημειώνει ότι το Κέντρο διενεργεί τακτικά αξιολόγηση κινδύνου και καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνων («RMP»), προκειμένου να εντοπιστούν οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων του Κέντρου· σημειώνει με ανησυχία ότι το RMP δείχνει ότι υπάρχει κίνδυνος να μην είναι σε θέση το Κέντρο να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες εξωτερικές απαιτήσεις από τους ενδιαφερομένους φορείς λόγω του ότι οι διαθέσιμοι πόροι του έχουν ήδη συμπιεστεί· αναγνωρίζει ότι το Κέντρο παρακολουθεί στενά τις αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας του, προκειμένου να το προσαρμόσει στους διαθέσιμους πόρους ή να ενσωματώσει με τον κατάλληλο τρόπο τις δραστηριότητες που προκύπτουν από τις αλλαγές·

Επιδόσεις

10.  σημειώνει ότι η περιοδική εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου περιείχε συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος του· σημειώνει, επιπλέον, ότι τον Απρίλιο 2014 το Κέντρο κατάρτισε σχέδιο δράσης για τη συνέχεια που πρέπει να δώσει στις συστάσεις αυτές, το οποίο υποβλήθηκε στο διοικητικό του συμβούλιο· επισημαίνει ότι 7 από τις 23 συστάσεις και οι σχετικές ενέργειες είχαν κλείσει στο τέλος του 2014· καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την υλοποίηση των υπόλοιπων συστάσεων·

11.  παρατηρεί ότι η περιοδική εξωτερική αξιολόγηση εξέτασε επίσης πιθανές συνέργειες μεταξύ του Κέντρου, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης («ETF»), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας («EUROFOUND») και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία («EU-OSHA»)· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης, το Κέντρο δεν επικάλυψε τις δραστηριότητες άλλων φορέων σε ενωσιακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

12.  σημειώνει τη στενή συνεργασία του Κέντρου με το ETF και το EUROFOUND, η οποία επισημοποιείται σε συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ αυτών των οργανισμών καθώς και σε προηγουμένως συμφωνηθέντα ετήσια προγράμματα εργασίας·

13.  επισημαίνει το έργο του Κέντρου για την αύξηση της προβολής της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ένωση και του ρόλου του μέσω του ιστοτόπου του, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων στο κράτος μέλος υποδοχής καθώς και μέσω της συνεργασίας με την Επιτροπή σε διάφορες δημοσιεύσεις και κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης·

Λοιπά σχόλια

14.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι εργασίες επισκευής του κτιρίου του Κέντρου στην Ελλάδα δεν είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2014· αναγνωρίζει ωστόσο ότι την ευθύνη των επισκευών την έχει η κυβέρνηση του κράτους μέλους υποδοχής και ότι τα σχετικά κατασκευαστικά έργα έπρεπε να ανασταλούν λόγω της οικονομικής κατάστασης στο κράτος μέλος υποδοχής· σημειώνει ότι οι εναπομείνασες εργασίες επρόκειτο να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015 και καλεί το Κέντρο να ενημερώσει περαιτέρω την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το θέμα·

15.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Κέντρο εστίασε τη δραστηριότητά του στη συμβολή σε πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στη στήριξη των πολιτικών αυτών· εξαίρει ιδιαίτερα τις προβλέψεις και τις αναλύσεις του Κέντρου σχετικά με τις δεξιότητες, καθώς και το έργο του όσον αφορά την ανάπτυξη περιόδων μαθητείας· σημειώνει με ικανοποίηση το γεγονός ότι τα στοιχεία των αναλυτικών δελτίων ανά χώρα σχετικά με τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία εκπονήθηκαν από το Κέντρο για όλα τα κράτη μέλη, αντικατοπτρίζονταν στις συστάσεις ανά χώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2014·

16.  πιστεύει ότι το Κέντρο θα πρέπει να βοηθά τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν την πρόκληση του αυξημένου αριθμού προσφύγων να αξιοποιούν τις ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι χρήστες που επισκέφθηκαν τον ιστότοπο Europass, ο οποίος βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Κέντρου και διατίθεται σε 27 γλώσσες, έφτασαν τα 21,7 εκατομμύρια το 2014, αριθμό που συνιστά αύξηση της τάξης του 8% σε σύγκριση με το 2013·

o
o   o

18.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016(1) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2016)0159.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου