Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2164(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0082/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0082/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.27
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0163

Pieņemtie teksti
PDF 498kWORD 90k
Ceturtdiena, 2016. gada 28. aprīlis - Brisele Galīgā redakcija
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2164(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un jo īpaši tās 12. a pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0082/2016),

1.  sniedz Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 39. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 39. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


2. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa lēmums par par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2015/2164(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1975. gada 10. februāra Regulu (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru(4), un jo īpaši tās 12. a pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0082/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 409, 9.12.2015., 39. lpp.
(2) OV C 409, 9.12.2015., 39. lpp.
(3) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(4) OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.
(5) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(6) OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


3. Eiropas Parlamenta 2016. gada 28. aprīļa rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2015/2164(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0082/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra („Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 17 275 766, kas ir par 3,62 % mazāk nekā 2013. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Centra 2014. finanšu gada pārskatiem („Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atzinīgi vērtē pasākumus, ko Centrs veicis, reaģējot uz Revīzijas palātas iepriekšējā gada komentāriem un Parlamenta ieteikumiem;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  ar gandarījumu atzīmē, ka 2014. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,93 %, t. i., tikpat, cik 2013. gadā; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 95,68 %, t. i., par 3,29 % augstāks nekā 2013. gadā;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

3.  atzinīgi vērtē to, ka Centra sniegtie atbalsta pakalpojumi arī 2014. gadā bija efektīvi; norāda, ka 95 no 98 štatu sarakstā iekļautajām vietām bija aizpildītas, un maksājumu izpildes savlaicīguma vidējie rādītāji nebija īpaši mainījušies;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

4.  atzīmē, ka Centra valde 2014. gada oktobrī pieņēma interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politiku, kas pielāgota Centra situācijai un aptver attiecīgās potenciālo interešu konfliktu situācijas, kādas Centrā varētu būt iespējamas; atzinīgi vērtē regulārās mācības, ko Centrs rīko, lai palielinātu savu darbinieku izpratni par šīs politikas pareizu īstenošanu; konstatē, ka pirmās mācības notika 2015. gada jūnijā;

5.  atzīmē, ka lielākā daļa Centra valdes locekļu ir parakstījuši deklarāciju par interešu konflikta neesamību; turklāt atzīmē, ka minētās deklarācijas pēc attiecīgo locekļu piekrišanas tika publicētas Centra tīmekļa vietnē; mudina valdes locekļus, kas deklarāciju vēl nav parakstījuši, to izdarīt pēc iespējas drīz;

6.  ņem vērā to, ka Centrs 2014. gada oktobrī pieņēma krāpšanas apkarošanas stratēģiju, balstoties uz vienoto pieeju attiecībā uz ES decentralizētajām aģentūrām, ko izstrādājusi Komisija, lai palīdzētu efektīvi novērst un atklāt krāpšanas riskus un nostiprinātu attiecīgas iekšējās procedūras, kā ziņot par potenciāliem krāpšanas gadījumiem un kā rīkoties ar tiem un to sekām;

7.  norāda, ka Centra gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Centru gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par minētajiem elementiem;

Iekšējā revīzija

8.  atzīst, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica revīziju par vienu no četrām tēmām, kas iekļautas IAS stratēģiskajā revīzijas plānā 2013.–2015. gadam; konstatē, ka IAS savā galīgajā revīzijas ziņojumā sniedza vienu ieteikumu, kas apzīmēts par ļoti svarīgu, un četrus ieteikumus, kas apzīmēti par svarīgiem; atzīst, ka pēc tam, kad ļoti svarīgais ieteikums gada beigās jau tika īstenots, ieteikuma klasifikācija tika pazemināta uz „svarīgs”; turklāt atzīst, ka revīzijas rezultātā izveidotais rīcības plāns tiek īstenots, kā iecerēts;

Iekšējā kontrole

9.  atzīmē, ka Centrs regulāri veic riska novērtēšanu un sagatavo riska pārvaldības plānu (RPP), lai apzinātu riskus, kas varētu ietekmēt Centra mērķu sasniegšanu; ar bažām atzīmē, ka, spriežot pēc RPP, pastāv risks, ka Centrs nevarēs reaģēt uz neparedzētām ārējām ieinteresēto personu prasībām, jo tā pieejamie resursi jau tā ir pārslogoti; atzīst, ka Centrs rūpīgi uzrauga izmaiņas savā darba programmā, lai to pielāgotu atbilstoši pieejamiem resursiem vai attiecīgi integrētu darbības, kas izriet no izmaiņām;

Darbības rādītāji

10.  atzīmē, ka Centra periodiskajā ārējā novērtējumā iekļauti ieteikumi, kā tas varētu attīstīties un kā varētu nostiprināt tā lomu; turklāt atzīmē, ka 2014. gada aprīlī Centrs sagatavoja rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanai un ar to ir iepazīstināta Centra valde; konstatē, ka līdz 2014. gada beigām 7 no 23 ieteikumiem un attiecīgajām darbībām bija īstenoti; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par panākumiem atlikušo ieteikumu īstenošanā;

11.  konstatē, ka periodiskajā ārējā novērtējumā tika izskatītas arī iespējamās sinerģijas starp Centru, Eiropas Izglītības fondu ("ETF"), Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu ("Eurofound") un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru ("EU-OSHA"); atzīst, ka saskaņā ar novērtējuma secinājumiem Centra darbība nav pārklājusies ar citu Savienības, valstu vai starptautisko struktūru darbībām;

12.  Norāda uz Centra ciešo sadarbību ar ETF un Eurofound, kas ieguvusi oficiālu statusu ar šo aģentūru sadarbības nolīgumiem, kā arī iepriekš pieņemtās gada darba programmās;

13.  ņem vērā darbu, ko Centrs veic, lai palielinātu profesionālās izglītības un apmācības redzamību Savienībā un savas lomas redzamību, izmantodams savu tīmekļa vietni, sociālos medijus, organizēdams dažādus pasākumus uzņēmējā dalībvalstī, kā arī sadarbodamies ar Komisiju attiecībā uz vairākām publikācijām un darbu ar presi;

Citi komentāri

14.  pauž nožēlu par to, ka līdz 2014. gada beigām netika pabeigti remontdarbi Centra ēkā Grieķijā; taču atzīst, ka remontdarbi ir uzņēmējas dalībvalsts valdības ziņā un ka attiecīgos būvdarbus nācās pārtraukt uzņēmējas dalībvalsts ekonomiskās situācijas dēļ; atzīmē, ka atlikušie darbi bija jāpabeidz līdz 2015. gada beigām, un aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šo jautājumu;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Centra darbība galvenokārt bijusi vērsta uz to, lai dotu ieguldījumu politikas pasākumos, ar kuriem risina jauniešu bezdarba jautājumu, un atbalstītu tos; īpaši uzteic Centra veiktās prasmju prognozes un analīzes, kā arī darbu ar māceklību veidošanu; ar gandarījumu pieņem zināšanai to, ka detalizētajās faktu lapās par profesionālās izglītības un apmācības politiku, kuras Centrs sagatavojis par visām dalībvalstīm, sniegtā informācija tika ņemta vērā konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos Eiropas pusgadā;

16.  uzskata, ka Centram būtu jāpalīdz dalībvalstīm, kurām nākas saskarties ar lielāku bēgļu skaitu, izmantot profesionālās apmācības sniegtās iespējas viņu integrācijai darba tirgū;

17.  atzinīgi vērtē to, ka Centra pārvaldītās un 27 valodās pieejamās Europass tīmekļa vietnes lietotāju skaits 2014. gadā sasniedza 21,7 miljonus, kas ir par 8 % vairāk nekā 2013. gadā;

o
o   o

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2016. gada 28. aprīļa rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(1).

(1) Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0159.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika